مطالعات فرهنگی و ارتباطات

شناسنامه علمی شماره

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر حمایت شبکه‌های اجتماعی غیررسمی بر رضایت از زندگی خانوادگیِ زنان متأهل می‌پردازد. برای بررسی از نظریه منابع اجتماعی استفاده شده است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری را کلیه زنان متأهل شهر اردبیل تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 367 نفر است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. ضریب آلفای 0.894 برای متغیر رضایت از زندگی خانوادگی نشان‌دهنده پایایی مناسب برای این ابزار بوده و این متغیر از اعتبار صوری (نظر اساتید) برخوردار می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان رضایت از زندگی خانوادگی زنان و نیز میزان حمایت دریافتی از شبکه‌های غیررسمی در حدّ متوسط رو به بالاست. در بین شبکه‌های غیررسمی، خانواده، بیشترین میزان حمایت و شبکه‌های همسایگی، کمترین میزان حمایت را داشته‌اند. علاوه بر آن، در مقایسه تأثیر رابطه انواع حمایت‌ شبکه‌های غیررسمی با رضایت از زندگی خانوادگی، رابطه حمایت عاطفی از همبستگی بالاتری برخوردار می‌باشد. نتایج رگرسیون نیز نشان می‌دهد که بین حمایت شبکه‌های غیررسمی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان رابطه معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Network Supports on Family Life Satisfaction of Married Woman in Ardebil

چکیده [English]

The present study aims to investigate the effects of supports provided by informal social networks on the level of family life satisfaction of married women. The theoretical foundation of this study is rooted in social exchange and Leen theories. This study applies survey method and the data are collected through a questionnaire. The population of the study includes all of the married women in Ardebil and the sample for the study includes 367 individuals chosen by the cluster sampling. As the results of the study show, the level of family life satisfaction in women and the level of supports received by the informal social networks show a trend of average to high level. Among the received supports, the instrumental support shows the highest level while informational support shows the lowest level. The results of the regression indicate that there a significant relationship between the levels of support by informal social networks and family life satisfaction of married women. Moreover, there is a significant relationship between different types of informal network support and the variable of family life satisfaction in married women and the emotional support, in comparison to other types of supports, has the highest share in explaining the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network
  • Social Support
  • family life satisfaction