مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مشارکت ‌حق انسانی‌ است‌ که ‌به ‌لحاظ‌ غایتی ‌به‌ آزاد‌سازی‌ و اعتماد به‌ خویشتن‌ و از نظر ابزاری ‌به‌ بسیج‌ و نقش‌‌آفرینی ‌توده‌های‌ انسانی‌ در حیات ‌اجتماعی ‌منجر می‌شود. تجربه ‌اجرای ‌برنامه‌های ‌توسعه ‌در کشورهای‌ در حال ‌توسعه ‌نشان ‌داده که ‌به ‌دلیل‌نادیده‌‌گرفتن ‌مشارکت ‌مردمی، نتوانسته‌اند به ‌اهداف ‌موردنظر دست‌یابند. در این مقاله[1] با لحاظ نمودن نقش عناصر فرایندی و عاملیتی در دو سطح میانی و خرد با استفاده از سه سازه سرمایه اجتماعی، نظام شخصیت و پایگاه اجتماعی- اقتصادی چارچوب نظری و تجربی مقاله تنظیم شده است. روش تحقیق مورد استفاده اسنادی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش افراد بالای هیجده سال ساکن در نقاط شهری و روستایی استان مرکزی می‌باشند.که از این جامعه نمونه‌ای به حجم 1648 نفر انتخاب شده است. نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق در سطح میانی نشان می‏دهد که بین متغیر سرمایه اجتماعی به‌عنوان متغیر سطح میانی با متغیر وابسته تحقیق ارتباط معنادار در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. در سطح خرد نیز ویژگی‏های شخصیتی رابطه معناداری را در سطح اطمینان 99 درصد با متغیر وابسته تحقیق نشان داده‌اند. علاوه بر این در سطح خرد متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی که از ترکیب‏ متغیرهای درآمد، سطح تحصیلات، نوع مسکن و رتبه شغلی ساخته شده است رابطه معناداری را با متغیر وابسته تحقیق نشان نداده است. نتایج تحلیل چند متغیره نشان می‏دهد که در سطح کل استان متغیرهای سرمایه اجتماعی و ویژگی‏های شخصیتی 39 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می‏نمایند. این درصد در مناطق شهری مورد مطالعه 31 درصد و در مناطق روستایی 47 درصد می‏باشد. تحلیل مسیر انجام شده نیز نشان می‏دهد که اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه اجتماعی در حوزه کل مورد مطالعه و نیز در حوزه‏های شهری و روستایی بیشتر از اثر متغیر ویژگی‏های شخصیتی است.[1]. داده‌های مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی بررسی و ارائه راه‏های افزایش مشارکت مردم در عرصه‏های مختلف فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی  است که برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اجرا شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The explanation social participation in central province of Iran

چکیده [English]

Participation is human right.Its aim is emancipation and self –confidence and so means for mobilization and taking role people in relationships your social life. The experience development programs in developing countries has shown that due to ignoring popular participation, failed to achieve desired goals. In frame theoretical and empirical this essay attend to processional and agency elements in micro –level and meso-level and formulated with constructs social capital, personality characters and social-economic status. The research methods are documentary and survey. In this study statistical population is people over 18 age old, residence in regions city and rural in central province, that of this population selected sample with size 1648 people. The results of tests showed that in confidence /99 in level meso between variable social capital and dependent variable there is significant relation, also In level micro between variable personality characters with dependent variable there is significant relation but there isn’t significant relation between variable social-economic status, which combined of variables income, level education, kind of housing and rank occupational; with dependent variable. The results of multivariable analysis showed in scale province variables social capital and personality characters explained 39 percent variance dependent variable. This percent for region’s city is 31 and for region’s rural is 47 percent. The path analysis showed effect social capital in scale province and regions city and rural is more than personality characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Participation
  • Social Capital
  • Social-Economic Status
  • personality characters