مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، سنجش میزان «گرایش به آموزه‌های گفتمان روشنفکری» و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در میان زنان شهر شیراز است. چارچوب تبیینی پژوهش متأثر از نظریه‌های هویت محور در تبیین جنبش‌های اجتماعی است. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی، پس از انتخاب 400 نفر از میان زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز، پرسش‌نامه تحقیق میان آن‌ها توزیع گردید. میانگین «گرایش به آموزه‌های گفتمان روشنفکری» در آزمودنی‌ها برابر با 13/65 درصد بود. هم چنین، متغیر وابسته «گرایش به آموزه‌های گفتمان روشنفکری» با متغیر مستقلِ«مصرف رسانه‌ای»، رابطه مستقیم معنادار و با متغیرهای مستقل«پایگاه اقتصادی اجتماعی»، «سن»، «سرمایه اجتماعی»، «دینداری» رابطه معکوس معنادار داشت. میان متغیر وابسته تحقیق و متغیر مستقلِ«سرمایه فرهنگی»، رابطه معناداری مشاهده نگردید؛ سرانجام، 25 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق توسط مجموع متغیرهای مستقل قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women’s Tendency to the Intellectual Discourse Case Study of 18-40 Year Old Inhabitant Women of Shiraz

چکیده [English]

The purpose of this research is the assessment of the rate of tendency toward enlightenment teachings as well as the effective factors affecting the mentioned tendency among 18-40 year old inhabitant women of Shiraz. Theoretical explanation framework of the research is based upon identity oriented theories explaining social movements. Utilizing multiple cluster sampling, authors selected 400 women randomly and distributed the structured questionnaires among selected sample. On the basis of the results, the average of tendency toward the of enlightenment teachings among statistical sample was %65.13. Furthermore, direct positive correlation was seen between tendency toward the of enlightenment teachings as dependent variable and mass media consumption as one of the research independent variables. In addition to what stated, indirect negative correlation was found between dependent variable and other independent variables including social economical status, age, social capital and religiosity. No significant correlation was found between the dependent variable and cultural capital as the last independent variable of the research. At last, %25 of the research dependent variable variation can be explained through the independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Enlightenment
  • feminism
  • Discourse
  • lifestyle
  • Identity
  • Women’s Movement