مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مدیر مسئول


دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ارتباطات

سردبیر


دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دستیار سردبیر


دکتر محمد رضایی محقق دانشگاه فرانکفورت

مطالعات فرهنگی

اعضای هیات تحریریه


دکتر تقی آزادارمکی استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم راود راد استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی هنر

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود کوثری دانشیار دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد مهدی زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

  • m.mahdizadehatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود خوش سلیقه استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات ترجمه و رسانه

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید موحدمجد دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد مهدی سمتی استاد دانشگاه نورسن الینویز

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد محسن استاد دانشگاه لبنان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر طَلّال عِتریسی استاد دانشگاه لبنان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد نظام عثمان دانشیار

ارتباطات

ویراستار ارشد


حمید عابدی دکتری ارتباطات علامه طباطبایی

  • abedi.hamidgmail.com

مدیر علمی و اجرایی


مریم مقیمی مدیر داخلی نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

  • moghimi333gmail.com

صفحه آرا


معصومه پورحجازی صفحه آرا

  • m.poorhejazigmail.com

ویراستار انگلیسی


عباس قنبری باغستان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  • ghanbari.abbasut.ac.ir

ویراستار انگلیسی


راهله میلانی پژوهشگر و مترجم

ارتباطات اجتماعی