مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام. ایران.

2 مربی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد کردستان، سنندج، ایرن

3 دانشجوی دکتری رشته سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

امنیت اجتماعی را نوعی توانمندی جامعه برای مراقبت از ویژگی های بنیادی گروه های اجتماعی و قومی، در برابر تغییرات و تهدیدهای عینی جامعه باید دانست. امنیت در سطوح مختلف به حفظ تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی می پردازد. امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی رسیدن به وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار دارد. امنیت در سطح جامعه از حیث ضرورت حیات اجتماعی برای بقای هر جامعه ای لازم است. هدف از این مقاله بررسی نقش اعتقادات و سرمایه فرهنگی بر امنیت اجتماعی در استان ایلام بود. این مطالعه بر پایه تئوری های بوزان، ویور، مولار، پارسونز و چلبی انجام پذیرفت. روش مطالعه، پیمایشی و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش افراد گروه سنی 60 -18 سال ساکن استان ایلام در سال 1396-1395 بودند که تعداد 584 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین متغیرهای سرمایه فرهنگی، رفاه اجتماعی و پیوندهای خانوادگی با امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. لذا فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی‌دار بین فرهنگ و امنیت اجتماعی، مورد تأیید قرار گرفت. مقدار این رابطه که برابر با 692/0 است به صورت مستقیم، مثبت و و بالاتر از متوسط است. همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون مشخص شد بالاترین ضریب متغیرهای پیش بین مؤثر بر متغیر وابسته به ترتیب شامل: رفاه‌اجتماعی364/0، سرمایه فرهنگی270/0، پیوندهای خانوادگی 252/0 و اعتقادات و باورها 173/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of culture (Beliefs and cultural capital) on social security(Case study :Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Younes Ezati 1
  • Omid Mohammadi 2
  • Salaheddin Karimi 3
  • Hamidreza Hendi 3
  • Ayub Nafei 3

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam.

2 Instructor Farhang o Honar spplied and scientific center Kurdestan Branch Sanandaj, Iran

3 Ph.D Student of social Health and Social welfare, University of social welfare and rehabilitation sciences

چکیده [English]

The social security should be known as a kind of society's ability of protecting the basic properties of national and social groups against the objective menaces and alterations of society. Security proceeds keeping permanence of cultural and social identification in different levels.Social security locates in the way of development attaining to social groups and people's main ideal situation, as a phenomenon enroute of social revolutions. Security is essential for permanence of each society with the necessity of social life. The purpose of this article was studying the impression of Beliefs and cultural capital on social security in Ilam province. This study was accomplished base on Boozan Viewer ,Molar ,Parsons , Chalabi's theories.The method of study was geodesic and the collecting information's tool was questionnaire. The research's Population were age class of 18-60 year old people who were Ilam province's inhabitants , in year 1395-96 ,that the 584 numbers of them were selected with the multistage cluster sampling method.The research's results represented that there is a significant relationship between cultural capital, social welfare, credences and beliefs and family ties with social security. Therefore, the main hypothesis of the research was that there was a significant relationship between culture and social security. It means increasing the components and cultural values of social security. The value of this relationship, which is 0/629, is directly, positively and above average. Also, by using regression resolution, the maximum coefficient of affective forecast on dependent variable, respectively included: social welfare (0/364), cultural capital (0/270), ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credences and beliefs
  • social security
  • familial nexus
  • social welfare
  • cultural capital