مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام. ایران.

2 مربی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد کردستان، سنندج، ایرن

3 دانشجوی دکتری رشته سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

امنیت اجتماعی را نوعی توانمندی جامعه برای مراقبت از ویژگی های بنیادی گروه های اجتماعی و قومی، در برابر تغییرات و تهدیدهای عینی جامعه باید دانست. امنیت در سطوح مختلف به حفظ تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی می پردازد. امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی رسیدن به وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار دارد. امنیت در سطح جامعه از حیث ضرورت حیات اجتماعی برای بقای هر جامعه ای لازم است. هدف از این مقاله بررسی نقش اعتقادات و سرمایه فرهنگی بر امنیت اجتماعی در استان ایلام بود. این مطالعه بر پایه تئوری های بوزان، ویور، مولار، پارسونز و چلبی انجام پذیرفت. روش مطالعه، پیمایشی و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش افراد گروه سنی 60 -18 سال ساکن استان ایلام در سال 1396-1395 بودند که تعداد 584 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین متغیرهای سرمایه فرهنگی، رفاه اجتماعی و پیوندهای خانوادگی با امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. لذا فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی‌دار بین فرهنگ و امنیت اجتماعی، مورد تأیید قرار گرفت. مقدار این رابطه که برابر با 692/0 است به صورت مستقیم، مثبت و و بالاتر از متوسط است. همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون مشخص شد بالاترین ضریب متغیرهای پیش بین مؤثر بر متغیر وابسته به ترتیب شامل: رفاه‌اجتماعی364/0، سرمایه فرهنگی270/0، پیوندهای خانوادگی 252/0 و اعتقادات و باورها 173/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها