مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‎شناسی گروه‎های اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 2دانشیار گروه جامعه‎شناسی، دانشکدهعلوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران،ایران (نویسنده مسئول)

3 ستادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر وضعیت هویتی زنان و فردیت خود شکوفای آنان را در دو مکان هیئت‌های مذهبی و کافی شاپ ها را مورد بررسی قرار می دهد. جمعیت مورد مطالعه این پژوهش را ۳۴ نفر از زنان عادی و 8 نفر از زنان نخبه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری نظری تشکیل می دهد. روش تحقیق، نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) در شهر تهران است، که با استفاده از مصاحبه های عمقی اطلاعات مورد نظر جمع آوری و مورد بازنویسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که مقوله‌های بدست آمده در نحوۀ شکل گیری هویت زنان را می توان در موارد زیر بیان کرد: فراغت سیّال، تأثیر موسیقی کافی شاپی، ترکیب نامتجانس سنت و مدرنیسم در فردیّت، شیوع کودکی مذهبی، هدایت معنوی، اعتیاد اعتقادی، مهاجرت و احساس نیاز به باز تولید معنای دین، دیالکتیک معنویت، جاهلیت زنانه ناشی از تعصب، غلبه فرهنگ مرد سالاری، دوآلیته کافه و هئیت، تجانس ناهمگون، ساختارشکنی ارتباطی، عدم همخوانی هئیت‌های مدرن با جوهره معنویت، ترکیب لذت و معنویت، کنش عاشقانه هئیت‌روها و بازسازی دیالوگ‌های معنوی. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که برای شکل دهی هویت زنان در جامعه ایرانی امروز، ابتدا باید به شاخص های تاثیر پذیری آنان از هویت دینی توجه نشان داد. از طرف دیگر حضور زنان در مکان های مدرن مانند کافی شاپ، بیانگر آن است که پذیرش مدرنیسم در نسل زنان امروزیک مسئله غیر قابل انکار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of religious community associations (Hayattes) and coffee shops in the formation of individuality and identity of women in Iran today. Studied case (field): City of Tehran.

نویسندگان [English]

  • Homeira Haj mohamad kazemi 1
  • Abolhassan Tanhaei 2
  • Mohammad Bagher Tajeddin 3

1 Azad university tehran central

2 Azad University

3 Assistant professor of sociology

چکیده [English]

The present study examines the status of identity of women and their self-actualization in individuality in two venues: religious community associations (Hayattes) and coffee shops. The population of this study constitutes 34 ordinary women and 8 privileged women in Tehran by applying theoretical sampling method. The research method that has been used here is “grounded theory” and the desired information was collected and rewritten using in-depth interviews. The findings of the study showed that the shaping of women's identity can be expressed in the following subjects: Flexible Free time, Leisure, The impact of music in coffee shop, Incompatible combination of tradition and modernism in individuality, Superiority of religion in the childhood, Spiritual conductivity, Obsession in religious believes, Migration and a sense of need to redefine the meaning of religion, The spirituality dialectic, Feminine ignorance caused by prejudice, The dominant patriarchy culture, Duality of cafe and religious community associations (Hayattes), Heterogeneous congruence, Communication deconstruction, The incompatibility of modern religious community associations (Hayattes) with the essence of spirituality, Combination of spirituality and pleasure, The romantic action of religious community associations (Hayattes), And the rebuilding of the spiritual dialogues. The result also showed that to shape the identity of women in Iranian society today, first of all we have to pay attention to the indicators of the influences from religious identity. On the other hand, the presence of women in modern places such as coffee shop suggests that the acceptance of modernism among the new generation of Iranian women is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • هیئت‌های مذهبی
  • کافی شاپ ها
  • سنت
  • مدرنیسم
  • فراغت