مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه استفاده از انواع رسانه ها در گرایش به اعتیاد در بین شهروندان اردبیلی می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 115000 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای زمینه ای جنس، وضعیت تاهل و پایگاه اجتماعی با گرایش به اعتیاد رابطه معناداری مشاهد نشد اما بین سن و گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود داشت. بین استفاده از انواع رسانه ها و گرایش به اعتیاد رابطه معکوس معنی داری وجود دارد به عبارتی با افزایش استفاده از رسانه، گرایش به اعتیاد کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between the Use of Media Types and the Tendency toward Addiction among Citizens of Ardabil

نویسنده [English]

  • ali jafari

Ardebil University

چکیده [English]

The aim of the study was to investigate The relation between the use of media types and the Tendency toward Addiction among Citizens of Ardebil. the Methods, descriptive and correlational and the data collection method Research to survey. The population of this study included all citizens That they are over 18 years of Ardabil city of 115,000 people is. The sample size was estimated using the formula 384 Using multi-stage cluster sampling were selected. To Collecting information on the questionnaire and to analyze the assumptions coefficient Pearson correlation was used. The results showed that the variables Of sex, marital status and social status with a significant relationship to addiction Were observed but there was a significant relationship between age and tendency to addiction. Among the Use of Media Types there is a significant inverse relationship with the tendency to addiction. Also, the usage of printed and electronic media with a tendency to addiction among Subjects there is a significant inverse relationship between consumption while Foreign media there is a significant positive correlation with the tendency to addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • addiction
  • media
  • tendency toward addiction
  • citizens of ardabil