مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون»

محدثه زاهدصمیمی؛ سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دوره 16، شماره 60، آذر 1399، صفحه 297-330

https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.119225.2059