مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آ

 • آزادی اﻗﺘﺼﺎدی فرهنگ و سیاستﮔﺬاری در اﻳﺮان [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 213-234]

 • آﺳﺘﺎﻧﮕﻲ آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • آﮔﻬـ ـﺎوی ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ آگهی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت فرهنگی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 1-13]

 • آینی ﺳﺎزی آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

ا

 • اﺟﺘﻤﺎع رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • اﺟﺘﻤﺎع جامعه ای رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • اﺧﻼق اﺧﻼق در فرهنگ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﺮ آرای ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان اﻧﺘﻘﺎدی زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه و سینمای اﻳﺮان [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 175-195]

 • اراﺋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و تغییرات هویتی پژوهشی در میان ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 165-204]

 • ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺤﺮان [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 61-82]

 • ارتباطات میان فردی کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

 • ارﺗﺒﺎﻃﺎت واﺳﻄﺔ کامپیوتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ شیوه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی: ﺷﻜﻞ ﮔﭗ گیری رواﺑﻂ صمیمانه در اتاقهای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-30]

 • ارﺗﺒﺎﻃﻲ زﻳﺴﺖ بازتولید عقلانیت و سنتهای عقلانیت ارﺗﺒﺎﻃﻲ در حوزه عمومی ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 43-60]

 • از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳ ﺟﺎﻛﻨﺪﮔﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و تغییرات هویتی پژوهشی در میان ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 165-204]

 • استفاده و خشنودی کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

 • استیضاح ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و هژمونی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ(ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎی زﻧﺎن از ﺳﺮﻳﺎل نرگس|) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 2-41]

 • اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ شیوه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی: ﺷﻜﻞ ﮔﭗ گیری رواﺑﻂ صمیمانه در اتاقهای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-30]

 • اﻋﺘﻤﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و تغییرات هویتی پژوهشی در میان ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 165-204]

 • اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ارگانیک ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و هژمونی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ(ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎی زﻧﺎن از ﺳﺮﻳﺎل نرگس|) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 2-41]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ هویت ﻫﻤﺎﻻن [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 109-136]

ب

 • بازتولید ﺳﻨﺖ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • بیم اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و تغییرات هویتی پژوهشی در میان ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 165-204]

پ

 • پیام کوتاه کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

ت

 • تحلیل ﻧﺸﺎﻧﻪ شناسی ﺗﺼﻮﻳﺮ زن در آﺛﺎر سینمایی رﺧﺸﺎن ﺑﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 31-56]

 • تلفن همراه کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

ج

د

 • دال و ﻣﺪﻟﻮل ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • دﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در دﻳﻦ ورزی شهری اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 57-80]

ر

 • رابطه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آیا شرق شناسی را پایانی هست؟ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 155-175]

 • رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻳﺎ واقعیت ؟ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﻳﺮان [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 81-110]

 • رﺳﺎﻧﻪ دﻳﻨﻲ ﺳﻠﻄﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و تغییر فرهنگی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 93-108]

 • رﻣﺰﮔـﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • رﻣﺰﮔـﺬاری مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • رﻣﺰﮔـﺸﺎﻳﻲ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • رواﺑﻂ صمیمانه ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ شیوه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی: ﺷﻜﻞ ﮔﭗ گیری رواﺑﻂ صمیمانه در اتاقهای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-30]

 • رواﻧﻜـ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ آگهی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت فرهنگی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 1-13]

ز

 • زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﺧﻼق در فرهنگ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﺮ آرای ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان اﻧﺘﻘﺎدی زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه و سینمای اﻳﺮان [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 175-195]

 • زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺳﻠﻄﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و تغییر فرهنگی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 93-108]

س

 • سوسیتاس آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • سیاست ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • سیاست ﮔﺬاری فرهنگ و سیاستﮔﺬاری در اﻳﺮان [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 213-234]

 • سینما ﺗﺼﻮﻳﺮ زن در آﺛﺎر سینمایی رﺧﺸﺎن ﺑﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 31-56]

ش

 • شهر ﺧﺪا فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ تهران : شهرﻣﺤﻠﻲ - جهانی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 13-50]

 • شهرغیر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ تهران : شهرﻣﺤﻠﻲ - جهانی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 13-50]

 • شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ تهران : شهرﻣﺤﻠﻲ - جهانی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 13-50]

ط

 • طیف ﻧﺎﻣﻪ صورت بندی میدان تولید نمایش نامه در ایران (1340 تا 1349) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 83-114]

ف

 • فرهنگ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • فرهنگ فرهنگ و سیاستﮔﺬاری در اﻳﺮان [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 213-234]

 • فرهنگﻋﺎﻣـﻪ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • فرهنگ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ تهران : شهرﻣﺤﻠﻲ - جهانی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 13-50]

 • فناوری های ارتباطی کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

ق

 • قومیت مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

ک

 • کامینوسیتاس آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • کرد آیا شرق شناسی را پایانی هست؟ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 155-175]

 • کشورهای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و کمنر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ فرهنگ رﺳﺎﻧﻪ فرهنگ ای و سیاست ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ کشورهای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 139-164]

 • کلیفور د گیرتز آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

م

 • محیط اتاقهای ﮔﭗ زﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ شیوه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی: ﺷﻜﻞ ﮔﭗ گیری رواﺑﻂ صمیمانه در اتاقهای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-30]

 • مدیریت ارتباطات ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺤﺮان [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 61-82]

 • مذهب تشیع ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در دﻳﻦ ورزی شهری اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 57-80]

 • مهندس پلیس ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • موقعیت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آیا شرق شناسی را پایانی هست؟ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 155-175]

 • میدان صورت بندی میدان تولید نمایش نامه در ایران (1340 تا 1349) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 83-114]

 • میشل دو ﺳﺮﺗﻮ آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

ن

 • نقد فمینیستی ﺗﺼﻮﻳﺮ زن در آﺛﺎر سینمایی رﺧﺸﺎن ﺑﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 31-56]

 • نقشهای ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای پیامهای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ تاکیدﺑﺮ ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 135-154]

و

 • ورزی ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در دﻳﻦ ورزی شهری اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 57-80]

ه

 • هئیتهای ﻋﺰاداری دﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در دﻳﻦ ورزی شهری اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 57-80]

 • هژمونی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و هژمونی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ(ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎی زﻧﺎن از ﺳﺮﻳﺎل نرگس|) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 2-41]

 • هومولوژی ﺳﺎﺧﺘﺎری صورت بندی میدان تولید نمایش نامه در ایران (1340 تا 1349) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 83-114]

 • هویت رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • هویت ﺷﺨﺼﻲ نمایشنامه های فرهنگی ﻣﺮگ و ﻣﺮدن(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: بیماران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ بیمارستان اﻣﺎم خمینی) [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 51-74]

 • هویت ﮔﻔﺘﻤﺎ ﻧﻲ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]