مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ا

 • اﺑﻌﺎد رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺑﺮرﺳﻲ میزان اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی زﻧﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 109-136]

 • اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎی جنسیتی در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻬﺮاﻧﻲ (طرح مسئله فرهنگی) [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 19-42]

 • اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی ﺑﺮرﺳﻲ میزان اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی زﻧﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 109-136]

 • اﺳـﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

 • اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

 • اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ تاثیر موقعیت ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارت بازرگانی [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 137-158]

ب

 • بین ﻧﺴﻠﻲ رواﺑﻂ ﻧﺴﻠﻲ در سینمای ﺟﻨﮓ اﻳﺮان(باتاکید بر سینمای حاتمی کیا) [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 57-88]

پ

 • پساداﻧﺸﻮر ﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت (نقد فرهنگی داستان "مدل" نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان) [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 1-18]

د

 • دﺧﺘﺮان ﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و هویت دﺧﺘﺮان ﺟﻮان شهری :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درباره دختران شیراز [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 75-107]

 • درﻳﺎﻓـﺖ تحلیل درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻋﻠﻤﻲ از فیلمهای علمی -تخلیلی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 133-162]

 • دوران ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

 • دوره ﺻﻔﻮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

ر

 • رﺳﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن در سینمای ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 61-74]

 • رﺳﺎﻧﻪ ژاﻧﺮ ای و تاثیرات و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی تحلیل درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻋﻠﻤﻲ از فیلمهای علمی -تخلیلی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 133-162]

 • رﺷـﺘﻪ تحصیلی ﻣـﺼﺮف تحلیل درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻋﻠﻤﻲ از فیلمهای علمی -تخلیلی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 133-162]

 • رواﺑﻂ بین ﻧﺴﻠﻲ رواﺑﻂ ﻧﺴﻠﻲ در سینمای ﺟﻨﮓ اﻳﺮان(باتاکید بر سینمای حاتمی کیا) [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 57-88]

 • رواﺑﻂ درون نسلی رواﺑﻂ ﻧﺴﻠﻲ در سینمای ﺟﻨﮓ اﻳﺮان(باتاکید بر سینمای حاتمی کیا) [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 57-88]

ز

 • زﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ میزان اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی زﻧﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 109-136]

 • زﻧﺎن و ﺟﺮاﺣﻲ زﻧﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪن: زمینه های زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب جراحیهای ﺗﻬﺮاﻧﻲ در زﻧﺎن [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 43-59]

 • زﻧـﺪﮔﻲ روزﻣﺮه پروبلماتیک مدرنیته ﺷﻬﺮی:تهران در سینمای قبل از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 89-114]

 • زﻳﺒﺎﻳﻲ زﻧﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪن: زمینه های زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب جراحیهای ﺗﻬﺮاﻧﻲ در زﻧﺎن [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 43-59]

ژ

 • ژاﻧـﺮ ﻋﻠﻤـﻲ ـ تخیلی تحلیل درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻋﻠﻤﻲ از فیلمهای علمی -تخلیلی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 133-162]

س

 • سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ میزان اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی زﻧﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 109-136]

 • سلیقه تاثیر موقعیت ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارت بازرگانی [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 137-158]

 • سیمین ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت (نقد فرهنگی داستان "مدل" نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان) [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 1-18]

 • سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

م

 • مارکسیسم ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت (نقد فرهنگی داستان "مدل" نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان) [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 1-18]

 • موقعیت ﺷﻐﻠﻲ تاثیر موقعیت ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارت بازرگانی [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 137-158]