مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ا

 • اتاق‌های گپ مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • اجتماع حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • اجتماع مجازی حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • ارزش اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ نظام های ﻧﺸﺎﻧﻪای دﻻﻟﺖﮔﺮ در ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 1-22]

 • ارزش اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ نظام های ﻧﺸﺎﻧﻪای دﻻﻟﺖﮔﺮ در ﺻﻔﺤﺔ اول روزنامه ها [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 1-22]

 • استان مازندران نقشه جمعیت شناختی ضریب نفوذ اینترنت در استان مازندران [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 225-263]

 • اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ چالش های ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻳﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 57-80]

 • اﻟﮕﻮی ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان چالش های ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻳﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 57-80]

 • المپیک نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • انسجام و برآورده شدن نیازها و اتصال احساسی مشترک حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • انقلاب اسلامی 1357 ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻤﻌﻲ و اﺑﻌﺎد آن: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردی ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮ شیراز [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 69-92]

 • اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژی تفسیر بین متونی داﺳﺘﺎن های ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺠﻼت اﻳﺮان 1386 تحلیل ﮔﻔﺘﻤﺎن [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 23-48]

 • اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﺗﻤﻰ کیا [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 117-138]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن 15 تا 29 ساله شهر همدان در ال 1388 [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 82-102]

 • اینترنت بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 1-28]

 • اینترنت لزوم اجرای سیاست زبانی برای زبان فارسی در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 53-69]

ب

 • بازی های رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای به روایت بازیکنان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 211-224]

 • برجسته سازی رسانه‌ای نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

ت

 • تحلیل گفتمان انتقادی تفسیر بین متونی داﺳﺘﺎن های ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺠﻼت اﻳﺮان 1386 تحلیل ﮔﻔﺘﻤﺎن [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 23-48]

 • تحلیل محتوا مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • تهدید مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

ج

 • جامعه اطلاعاتی بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 131-154]

 • جنسیت تفسیر بین متونی داﺳﺘﺎن های ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺠﻼت اﻳﺮان 1386 تحلیل ﮔﻔﺘﻤﺎن [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 23-48]

 • جنسیت نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

ح

 • حس اجتماع حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • حس اجتماع مجازی حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • حوزویان ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻤﻌﻲ و اﺑﻌﺎد آن: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردی ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮ شیراز [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 69-92]

د

 • دورة زﻧﺪﮔﻲ چالش های ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻳﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 57-80]

 • دوﻛﺴﺎ «پیر ﺑﻮردﻳﻮ» ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 155-186]

 • دوﮔﺎﻧﮕﻲﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﻣﺮ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺩﺭ سینمای ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﮓ ﻛﺸﻰ ﺗﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﺲ [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 93-116]

 • دﻳﻨﺪاری ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ واﻋﻆ و ﻣﺪاح در اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺎﺷﻮرا (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ دزﻓﻮل) [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 1-24]

 • دین رمانتیک سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

ذ

 • ذهنیت ﻧﺴﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﺗﻤﻰ کیا [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 117-138]

ر

 • راﻧﻨﺪﮔﻲ تاثیر ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف در میان جوانان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 103-126]

 • رپ ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • رپ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • رسانه نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • رﻓﺘﺎر ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ تاثیر ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف در میان جوانان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 103-126]

 • روﺷﻦﻓﻜﺮ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ هویت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺷﻦﻓﻜﺮ در سینما [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 49-68]

 • روﺷﻦﻓﻜﺮ ﻣﺎﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ هویت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺷﻦﻓﻜﺮ در سینما [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 49-68]

ز

 • زبان فارسی لزوم اجرای سیاست زبانی برای زبان فارسی در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 53-69]

 • زندگی روزمره سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

س

 • سایت‌های همسریابی همسریابی اینترنتی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 29-52]

 • سیاست زبانی لزوم اجرای سیاست زبانی برای زبان فارسی در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 53-69]

ش

ص

 • صاحب نظران ارتباطی ایران بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 131-154]

ض

 • ضریب نفوذ اینترنت نقشه جمعیت شناختی ضریب نفوذ اینترنت در استان مازندران [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 225-263]

ع

 • عضویت حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

ف

 • فرصت مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • فرصت‌ها و تهدیدهای شهروندی‌های مجازی هویت شهروندی مجازی فرصت‌های اینترنتی ممکن و آینده‌های مجازی محتمل [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 97-130]

 • فرهنگ بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 1-28]

 • فرهنگ زیرزمینی ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • فرهنگ سازی مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • فضای ایرانی شهروندی مجازی هویت شهروندی مجازی فرصت‌های اینترنتی ممکن و آینده‌های مجازی محتمل [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 97-130]

 • فضای مجازی لزوم اجرای سیاست زبانی برای زبان فارسی در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 53-69]

 • فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 131-154]

گ

 • گونه‌های دین‌داری سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

م

 • متخصصان فنی بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 131-154]

 • مسیر ﺧﻮاﻧﺶ نظام های ﻧﺸﺎﻧﻪای دﻻﻟﺖﮔﺮ در ﺻﻔﺤﺔ اول روزنامه ها [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 1-22]

 • مصرف ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ )ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ( [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 149-160]

 • موسبقی زیرزمینی ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • میدان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﺗﻤﻰ کیا [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 117-138]

ن

 • نظریه مبنایی سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

 • نفوذ حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

و

 • واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :ﺟﻮاﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 1731 ﺍﻟﻰ 5831 [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 127-154]

 • واﻋﻆ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ واﻋﻆ و ﻣﺪاح در اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺎﺷﻮرا (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ دزﻓﻮل) [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 1-24]

 • وبلاگستان زبان فارسی سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

 • وبلاگ‌های همسریابی   همسریابی اینترنتی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 29-52]

 • وحشت زدگی اخلاقی بازی‌های رایانه‌ای به روایت بازیکنان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 211-224]

 • وحشت‌زدگی رسانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای به روایت بازیکنان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 211-224]

 • ورزش زنان نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

ه

 • هژمونی نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • همسریابی اینترنتی همسریابی اینترنتی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 29-52]

 • هویت بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 1-28]

 • هویت فرهنگی بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 1-28]

 • هیپ هاپ ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]