مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ا

 • احراز هویت عوامل مؤثر بر تداوم فعالیت در حوزۀ صنایع دستی به لحاظ جامعه‌شناختی: مطالعۀ موردی صنعتگران شهر مشهد [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 297-324]

 • اسلاوی ژیژک تناقض نقش زنان در مدیریت تنش در خانواده (تحلیل موردی فیلم من مادر هستم) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 181-199]

 • اکسو برهم کنش سبک زندگی و هویت در ساخت خرده فرهنگ های دیجیتالی جوانان؛ مورد مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره ای اکسو [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 225-249]

 • انحراف تناقض نقش زنان در مدیریت تنش در خانواده (تحلیل موردی فیلم من مادر هستم) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 181-199]

 • اوقات فراغت نقش عوامل زمینه‌ای رسانه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت‌های ورزشی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 251-268]

ب

 • بازنمایی بازنمایی شهر تهران در موسیقی رپ فارسی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 201-224]

 • بازنمایی بازنمایی خروج امریکا از برجام: تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان، رسالت، شرق و اعتماد [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 11-26]

 • بازنمایی مفاهیم فرهنگی نماد‌شناسی در معماری مساجد ایرانی از رویکرد مطالعات فرهنگی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 125-149]

 • برجام بازنمایی خروج امریکا از برجام: تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان، رسالت، شرق و اعتماد [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 11-26]

پ

 • پیامد های اجتماعی عوامل مؤثر بر تداوم فعالیت در حوزۀ صنایع دستی به لحاظ جامعه‌شناختی: مطالعۀ موردی صنعتگران شهر مشهد [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 297-324]

ت

 • تاریخ اجتماعی اشیاء درْ بابِ «درْ» تفسیر زیملی «درْ» در فیلم‌های «خانه‌ی پدری» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 151-180]

 • تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی خروج امریکا از برجام: تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان، رسالت، شرق و اعتماد [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 11-26]

چ

 • چارچوب بندی بازنمایی خروج امریکا از برجام: تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان، رسالت، شرق و اعتماد [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 11-26]

خ

 • خرده فرهنگ های دیجیتال برهم کنش سبک زندگی و هویت در ساخت خرده فرهنگ های دیجیتالی جوانان؛ مورد مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره ای اکسو [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 225-249]

د

 • در درْ بابِ «درْ» تفسیر زیملی «درْ» در فیلم‌های «خانه‌ی پدری» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 151-180]

ر

 • رپ بازنمایی شهر تهران در موسیقی رپ فارسی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 201-224]

 • رسانه اجتماعی نقش عوامل زمینه‌ای رسانه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت‌های ورزشی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 251-268]

 • رهیافت دیالکتیکی درْ بابِ «درْ» تفسیر زیملی «درْ» در فیلم‌های «خانه‌ی پدری» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 151-180]

س

 • ساختار سازمانی رابطه کاربست گفتگو با سلامت روانی و اجتماعی (براساس نمونه‌ای از شاغلان منطقه 6 تهران) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 71-97]

 • سالمندشناسی پست‌مدرن سالمندی در مطالعات فرهنگی و جنسیت [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 99-123]

 • سالمندشناسی فمینیستی سالمندی در مطالعات فرهنگی و جنسیت [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 99-123]

 • سبک زندگی برهم کنش سبک زندگی و هویت در ساخت خرده فرهنگ های دیجیتالی جوانان؛ مورد مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره ای اکسو [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 225-249]

 • سرود ملی تحلیل مضامین سرودهای ملی انقلابی کشورهای ایران، روسیه و فرانسه [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 41-69]

 • سلامت اجتماعی رابطه کاربست گفتگو با سلامت روانی و اجتماعی (براساس نمونه‌ای از شاغلان منطقه 6 تهران) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 71-97]

 • سلامت روانی رابطه کاربست گفتگو با سلامت روانی و اجتماعی (براساس نمونه‌ای از شاغلان منطقه 6 تهران) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 71-97]

 • سینما تناقض نقش زنان در مدیریت تنش در خانواده (تحلیل موردی فیلم من مادر هستم) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 181-199]

ش

 • شهر تهران بازنمایی شهر تهران در موسیقی رپ فارسی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 201-224]

ص

 • صنایع دستی عوامل مؤثر بر تداوم فعالیت در حوزۀ صنایع دستی به لحاظ جامعه‌شناختی: مطالعۀ موردی صنعتگران شهر مشهد [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 297-324]

ع

 • عوامل زمینه‌ای نقش عوامل زمینه‌ای رسانه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت‌های ورزشی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 251-268]

ف

 • فرهنگ نماد‌شناسی در معماری مساجد ایرانی از رویکرد مطالعات فرهنگی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 125-149]

 • فرهنگ سازمانی رابطه کاربست گفتگو با سلامت روانی و اجتماعی (براساس نمونه‌ای از شاغلان منطقه 6 تهران) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 71-97]

ک

 • کی پاپ برهم کنش سبک زندگی و هویت در ساخت خرده فرهنگ های دیجیتالی جوانان؛ مورد مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره ای اکسو [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 225-249]

گ

 • گئورگ زیمل درْ بابِ «درْ» تفسیر زیملی «درْ» در فیلم‌های «خانه‌ی پدری» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 151-180]

 • گفتگو رابطه کاربست گفتگو با سلامت روانی و اجتماعی (براساس نمونه‌ای از شاغلان منطقه 6 تهران) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 71-97]

م

 • مجازی نقش عوامل زمینه‌ای رسانه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت‌های ورزشی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 251-268]

 • مرز درْ بابِ «درْ» تفسیر زیملی «درْ» در فیلم‌های «خانه‌ی پدری» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 151-180]

 • مسجد نماد‌شناسی در معماری مساجد ایرانی از رویکرد مطالعات فرهنگی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 125-149]

 • مطالعات جنسیت سالمندی در مطالعات فرهنگی و جنسیت [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 99-123]

 • مطالعات سالمندی سالمندی در مطالعات فرهنگی و جنسیت [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 99-123]

 • مطالعات فرهنگی سالمندی در مطالعات فرهنگی و جنسیت [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 99-123]

 • مطبوعات بازنمایی خروج امریکا از برجام: تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان، رسالت، شرق و اعتماد [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 11-26]

 • مفاهیم اساسی و انقلابی تحلیل مضامین سرودهای ملی انقلابی کشورهای ایران، روسیه و فرانسه [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 41-69]

 • موسیقی بازنمایی شهر تهران در موسیقی رپ فارسی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 201-224]

 • موسیقی رپ فارسی بازنمایی شهر تهران در موسیقی رپ فارسی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 201-224]

ن

 • ناسیونالیسم تحلیل مضامین سرودهای ملی انقلابی کشورهای ایران، روسیه و فرانسه [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 41-69]

 • نظریه تلاقی سالمندی در مطالعات فرهنگی و جنسیت [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 99-123]

 • نمادها تحلیل مضامین سرودهای ملی انقلابی کشورهای ایران، روسیه و فرانسه [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 41-69]

 • نمادهای کالبدی مساجد نماد‌شناسی در معماری مساجد ایرانی از رویکرد مطالعات فرهنگی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 125-149]

و

 • ورزش نقش عوامل زمینه‌ای رسانه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت‌های ورزشی [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 251-268]

ه

 • هویت برهم کنش سبک زندگی و هویت در ساخت خرده فرهنگ های دیجیتالی جوانان؛ مورد مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره ای اکسو [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 225-249]

 • هویت زنانه تناقض نقش زنان در مدیریت تنش در خانواده (تحلیل موردی فیلم من مادر هستم) [دوره 18، شماره 66، 1401، صفحه 181-199]