مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آ

 • آشپزخانه آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

 • آگهی تجاری تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • آموزش فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • آموزش زبان تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-32]

 • آموزش زنان موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • آموزش مدرسه‌‌‌‌ای تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

ا

 • اسطوره سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • اسلام بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • الگوهای نظارتی واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 75-98]

 • انسان‌شناسی نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • انقلاب اسلامی واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 75-98]

 • اینترنت تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • اینترنت تعامل زبان، هویت و اینترنت [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 33-54]

ب

 • بازنمایی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • بازنمایی امیال تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • بازنمایی بازنمایی بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • بازی‌های رایانه‌ای بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • بافت فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • بحران معنا بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 81-104]

 • برابری فرصت‌ها موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • بودریار انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • بی‌کفایتی زن سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

پ

 • پساساختارگرایی انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • پسامدرنیسم انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • پیامک تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • پیشرفت تحصیلی تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

 • پی‌یر بوردیو سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

ت

 • تحلیل روایت تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • تحلیل گفتمان رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • تحلیل محتوای کیفی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • تعامل خود/دیگری تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • تفسیر فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • تلفن همراه تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • تن زنانه واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 75-98]

 • توسعة فرهنگی نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • توسعه فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

ج

 • جامعه فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • جامعه‌شناسی آموزشِ پزشکی موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • جامعه‌شناسی سینما تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • جایگیری خود فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • جنگ خلیج فارس انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • جهان زندگی تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • جهانی‌شدن چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

ح

 • حاشیه‌سازی مجدد بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • حریم آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

خ

 • خوانش فضایی فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

ر

 • رسانه‌ها انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • رسانه‌ها و فناوری‌های نوین چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • روابط اجتماعی تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • روابط عاشقانه میان زن و شوهر جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • روانشناسی تبلیغات تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • روانکاوی فروید تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

ز

 • زایایی/ سترونی تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • زبان تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-32]

 • زبان تعامل زبان، هویت و اینترنت [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 33-54]

 • زبان فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • زبان قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • زبان تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

 • زبان نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • زبان اجتماعی فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • زبان خارجی زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

 • زبان عامیانه چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • زبان و فرهنگ انگلیسی چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • زبان و فرهنگ عربی چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • زن سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • زنانگی جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • زن ایرانی آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

ژ

 • ژیگولو بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

س

 • ساخت قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • ساختار محله‌ای بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • سبک زندگی تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • ستاره زن تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70 [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 31-56]

 • سرمایه اجتماعی رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • سرمایه دانشگاهی سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • سرمایه فرهنگی سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • سلیقه زیباشناختی سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • سلیقه مشروع سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • سواد علمی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • سیاست فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • سینما تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70 [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 31-56]

 • سینما سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • سینمای جنگ تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

ش

 • شکاف جنسیّتی موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

ض

 • ضرب‌المثل فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

ط

 • طراحی رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

ع

 • علاقه به زبان زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

ف

 • فالنامه رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • فرهنگ تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-32]

 • فرهنگ فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • فرهنگ قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • فرهنگ تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

 • فرهنگ نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • فرهنگ ایرانی رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • فرهنگ عامه نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • فرهنگ عامیانه قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • فرهنگ فرادست بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • فضا فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • فضای اجتماعی تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • فضای شهری آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

 • فضای عمومی رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • فمینیسم اگزیستانسیالیست جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • فمینیسم رمانتیک جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تعامل زبان، هویت و اینترنت [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 33-54]

 • فوق‌واقعیت انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • فولکلور فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • فیلم «برخورد خیلی نزدیک» جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • فیلم‌های جاهلی بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

ق

 • قومیت فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

ک

 • کارکردهای تلفن همراه تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • کرونوتوپ فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • کلیشه‌سازی مجدد بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • کودکان دوزبانه تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

گ

 • گروه‌بندی شغلی تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • گزلشافت بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • گشودگی/ فروبستگی تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • گفتمان پسااستعماری بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • گماینشافت بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

ل

 • لات بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • لوطی بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

م

 • ماهواره تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • مجتمع آپارتمانی رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • مجلات خانواده رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • مجله «خانواده سبز» رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • مجله‌های علمی عمومی ایرانی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • مخاطب معمولی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • مردانگی بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • مسکن آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

 • مشاغل تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • مصرف فرهنگی تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • مصطفی مستور بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 81-104]

 • مطالعات بازنمایی بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • مطالعات ستارگان تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70 [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 31-56]

 • مطالعات فرهنگی فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • معماری رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • ملت فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

ن

 • ناتوانی از تاویل بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 81-104]

 • ناخودآگاه تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • ناسازه‌های گفتمانی واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 75-98]

 • نشانگان ایدئولوژیک بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • نشانه‌شناسی سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • نشانه‌شناسی قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • نشانه‌شناسی ساختاری تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • نظام آموزش پزشکی موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • نظریه مبنایی بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 81-104]

 • نظریه‌ی بازتاب تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • نوشتارفضایی فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

ه

 • هدیه تهرانی تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70 [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 31-56]

 • هستی‌شناسی بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • هنر مشروع سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • هویت فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • هویت تعامل زبان، هویت و اینترنت [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 33-54]

 • هویت اجتماعی زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

 • هویت فرهنگی زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

 • هویت ملی زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

ی

 • یادگیری فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]