مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آ

 • آذریهای اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

ا

 • اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻮاﻣﻌﻲ در ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه معنویتهای ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان )از ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻌﻬﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ـ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ( [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 177-195]

 • ارزش ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ، زﺑﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر آگاهی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • ارزﺷﻬﺎی زﻧﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ارزشهای زﻧﺎﻧﮕﻲ (پژوهشی در مردان داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 73-100]

 • از ﺧﻮد بیگانپی ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ )اﺳـﻄﻮره دال و ﻣﺪﻟﻮل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان(با تاکید بیلبوردهای ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 89-124]

 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﻬﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-39]

 • اﺳﺘﻌﺎره و ﻣﺠﺎز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان(با تاکید بیلبوردهای ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 89-124]

 • اﻃﻼﻋـﺎت سیاسی ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮی کلیفورد گیرتز و دﻳﺪﮔﺎه تقسیری او در ﺑﺎب دﻳﻦ و فرهنگ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 1-28]

 • اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ فرهنگی ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ دانشجویان دانشگاه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ استفاده ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بهره ﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 163-186]

 • اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ فرهنگ و ﺷﺎدی :روﻳﻜﺮدی ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 51-78]

 • اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﻬﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-39]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ پیامدهای ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻏﺘﻰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ رفتارهای ﻓﺮﺍﻏﺘﻰ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 51-78]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دانشجویان دانشگاه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ استفاده ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بهره ﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 163-186]

ب

 • بلوچهای اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

ت

 • تحلیل اﺳﺘﻨﺎدی ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • تحلیل ﻣﺤﺘﻮا ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • تیتر ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ تیتریک ﺧﺒﺮ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارﺷﻲ از ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﺪرﻗﻪ وزﻳﺮ رﻓﺎه) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 125-140]

 • تیترهای تحلیلی تیترهای اﻏﻨﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ تیتریک ﺧﺒﺮ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارﺷﻲ از ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﺪرﻗﻪ وزﻳﺮ رﻓﺎه) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 125-140]

ج

 • جنسیت شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 79-98]

د

 • داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دانشجویان دانشگاه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ استفاده ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بهره ﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 163-186]

 • دﻳﮕﺮی ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • دﻳﻦ کلیفورد گیرتز و دﻳﺪﮔﺎه تقسیری او در ﺑﺎب دﻳﻦ و فرهنگ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 1-28]

 • دﻳﻨﺪاری فرهنگ و ﺷﺎدی :روﻳﻜﺮدی ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 51-78]

 • دﻳﻨﺪاری و ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی دﻳﻨﻲ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻰ، ﺟﻤﻊ ﮔﺮﺍﻳﻰ ﻭ دینداری [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 101-126]

ر

 • رﺳﺎﻧﻪ دانشجویان دانشگاه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ استفاده ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بهره ﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 163-186]

 • رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ، زﺑﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر آگاهی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • رفتارهای ﻓﺮاﻏﺘﻲ ﺑﺮﺭﺳﻰ پیامدهای ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻏﺘﻰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ رفتارهای ﻓﺮﺍﻏﺘﻰ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 51-78]

 • رهبری فرهمند ﺟﻮاﻣﻌﻲ در ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه معنویتهای ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان )از ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻌﻬﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ـ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ( [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 177-195]

 • رواﺑﻂ بین ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • روزﻣﺮﮔﻲ ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • روزﻧﺎﻣـﺔ آﻓﺘـﺎب ﻳـﺰد ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • روزﻧﺎﻣﺔ کیهان ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • روز وﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ میان ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ماهواره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاری روز دوﺳﺘﻲ (ولنتاین) در میان ﺟﻮاﻧﺎن تهرانی [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 161-184]

 • روﺳﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • روﺳﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • روﻳﻜﺮد ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • روﻳﻜﺮد ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

ز

 • زﺑﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ، زﺑﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر آگاهی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • زﻧﺎﻧﮕﻲ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ارزشهای زﻧﺎﻧﮕﻲ (پژوهشی در مردان داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 73-100]

ژ

 • ژئوپلتیک اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • ژاﻧﺮ ﻣﺮداﻧﻪ شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 79-98]

س

 • سینما شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 79-98]

ع

 • عربهای اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

ف

 • فرهنگ تکنولوژیهای اطلاعاتی - ارتباطی ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ میان ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ماهواره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاری روز دوﺳﺘﻲ (ولنتاین) در میان ﺟﻮاﻧﺎن تهرانی [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 161-184]

 • فرهنگ سیبرنیک ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ میان ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ماهواره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاری روز دوﺳﺘﻲ (ولنتاین) در میان ﺟﻮاﻧﺎن تهرانی [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 161-184]

 • فمینیسم شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 79-98]

م

 • معنویتهای ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻮاﻣﻌﻲ در ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه معنویتهای ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان )از ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻌﻬﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ـ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ( [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 177-195]

و

 • واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮﻳﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮﻳﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

ه

 • هویتﺟﻤﻌﻲ ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • هویتﻓﺮدی ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]