مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آ

 • آذربایجان ایران مطالعه بسترهای فرهنگی - ارتباطی کشورهای خارجی در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • آذریهای اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • آرایش کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 77-120]

 • آرمان آرمان بازاندیشانه - آرمان ازخودبیگانه در تحصیلات دانشگاهی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 237-258]

 • آرمانشهر بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن در ادبیات داستانی دو دهه آخر قبل از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر آثار نادر ابراهیمی) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 85-110]

 • آزادی اﻗﺘﺼﺎدی فرهنگ و سیاستﮔﺬاری در اﻳﺮان [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 213-234]

 • آزادی رسانه ای سیاستگذاری رسانه ای و تأثیر آن بر توسعه: مطالعه موردی کشور هند [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 141-168]

 • آزار و اذﻳــﺖ زﻧــﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 78-97]

 • آزار و ﻣﺰاﺣﻤــــﺖ ﻫــــﺎی ﺟ ﻨﺴــــﻲ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﺮ مﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ، اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 99-122]

 • آژانس شیشه‌ای بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی فیلم «آژانس شیشه‌ای» [(مقالات آماده انتشار)]

 • آﺳﺘﺎﻧﮕﻲ آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • آستانه‌ی تکنولوژیک اتنوگرافی یک واقعه: عقلانیت دولتی و مدنیت محلی در زلزله آبدانان [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 161-173]

 • آﺳــﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺳیب های اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و تغییرات هویتی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 141-159]

 • آسیب‌شناسی خبرگزاری‌ها و بازارهای رسانه‌ای؛ بررسی وضعیت حضور ایرنا در بازارهای رسانه‌ای در مقایسه باآسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-55]

 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی نهادگرایانه مشارکتِ تشکل‌های دانشجویی با تأکید بر رشد مشارکت اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • آسیب شناسی ایرانیان خارج از کشور:فرصت یا تهدید [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 247-272]

 • آسیب‌های اجتماعی مقایسه تطبیقی پوشش آسیب‌های اجتماعی در صفحه حوادث دو روزنامه کیهان و ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • آسیب یا کج‌روی اجتماعی تدوین مدل انتشار اطلاعات در زمینه انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ملی ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 107-136]

 • آشپزخانه آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

 • آشنایی زدایی بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 199-223]

 • آغاز ارتباط نظریه هنجاری و الگوی ارتباط غیرکلامی در نقطۀ آغاز ارتباطات درون‌فرهنگی اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 289-321]

 • آگاهی حقوقی زنان فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 171-228]

 • آگاهی زیست‌محیطی سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 91-120]

 • آﮔﻬـ ـﺎوی ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ آگهی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت فرهنگی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 1-13]

 • آگهی تجاری تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • آگونیسم امکان یا امتناع مصالحه در فرهنگ سیاسی و گفتمان های رسمی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 41-72]

 • آگی مارچ‌ بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • آموزش فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • آموزش نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در فرایند یاددهی و یادگیری: مرور نظام ‏مند [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش ارزش‌های اخلاقی مطالعه نشانه‌شناختی برنامه کلاه قرمزی، از منظر رویکرد آموزش اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 233-258]

 • آموزش تفکر انتقادی نقش دوره آموزشی تفکر انتقادی و سواد رسانه ای در بازگشایی شهر تهران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-96]

 • آموزش دانشگاهی کارآفرینی در آموزش دانشگاهی: مطالعه موردی ارزشیابی دانشگاه الزهرا با تاکید بر شبکه‌های تعاملی و ارتباطات [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 259-297]

 • آموزش زبان تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-32]

 • آموزش زنان موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • آموزش سواد رسانه‌ای آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان : معرفی شاخص‌های محتوای آموزش سواد رسانه‌ای در دبستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 221-247]

 • آموزش سواد رسانه ای نقش دوره آموزشی تفکر انتقادی و سواد رسانه ای در بازگشایی شهر تهران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-96]

 • آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • آموزش عالی سیاست های افزایش پذیرشِ دانشجوی علوم انسانی در آموزش عالی ایران (از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 221-246]

 • آموزش کودکان و نوجوانان تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • آموزش گفت‌وگو محور واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 101-130]

 • آموزش مدرسه‌‌‌‌ای تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

 • آموزش نظری نظریه‌های فرهنگی را چرا و چگونه تدریس کنیم؟ [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 13-38]

 • آموزش و پرورش بررسی میزان آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 199-223]

 • آموزش و پرورش شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 250-227]

 • آنالوگ تحول آنالوگ به دیجیتال: نحوۀ اثرگذاری فناور‌های تصویری سنتی و نوین [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 135-156]

 • آنتاگونیسم امکان یا امتناع مصالحه در فرهنگ سیاسی و گفتمان های رسمی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 41-72]

 • آﻧـــﻮﻣﻲ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ آﻧﻮﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﺎزی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 176-199]

 • آنومی در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • آینده‌پژوهی پویش محیط محتوای فضای مجازی در افق ایران ۱۴۰۴ [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-90]

 • آینده فضای مجازی پویش محیط محتوای فضای مجازی در افق ایران ۱۴۰۴ [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-90]

 • آینده محتوا پویش محیط محتوای فضای مجازی در افق ایران ۱۴۰۴ [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-90]

 • آینی ﺳﺎزی آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • آیینه بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

ا

 • ابزارهای بلاغی تحلیل ابزارهای بلاغی در بازی‌های رایانه‌ای هدفمند: مطالعه‌ی موردی بازی مک‌دونالد [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 115-149]

 • ابژه حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 123-152]

 • ابژه گونه‏ شناسی و تحلیل نظام‏های ادراک تن در سینمای دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 93-115]

 • ابژه جنسی مطالعه بازنمایی سبک زندگی زنان ایرانی در آگهی‌های تبلیغاتی مجلات خانوادگی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 27-49]

 • ابژه های نسلی فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 51-72]

 • اﺑﻌﺎد رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺑﺮرﺳﻲ میزان اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی زﻧﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 109-136]

 • ابهام تحلیلی از بافت انضمامی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران؛ پژوهشی درباره عدم‌شفافیت و ابهام در سیاست‌گذاری فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 45-69]

 • ابهام روایی چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • اتاق‌های گپ مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • اُتانازی نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • اتنوگرافی پیش‌نهادی برای بررسی اتنوگرافیک پدیده‌های چندجایی: زندگی‌نگاری [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 149-174]

 • اتنوگرافی انتقادی یک گزارش از دست‌فروشی [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 339-360]

 • اثربخشی شناسایی مؤلفه‌های سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اجباری از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • اجتماع حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻮاﻣﻌﻲ در ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه معنویتهای ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان )از ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻌﻬﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ـ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ( [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 177-195]

 • اﺟﺘﻤﺎع رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • اﺟﺘﻤﺎﻋـــﺎت ﻣﺠـــﺎزی آﻧﻮﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﺎزی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 176-199]

 • اﺟﺘﻤﺎع جامعه ای رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • اجتماع علمی فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 85-114]

 • اجتماع علمی بررسی ایده‌ شبکه تعاملات اجتماعی روشنفکران رندال کالینز در میان اندیشمندان ایران [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 116-143]

 • اجتماع مجازی حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎی جنسیتی در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻬﺮاﻧﻲ (طرح مسئله فرهنگی) [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 19-42]

 • احساس تعلق‌ فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 171-228]

 • احساس عدالت بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی بر هویت ملّی شهروندان سنی و شیعه مذهب قوم کُرد (نمونه موردی شهر قروه) [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 144-181]

 • احساس گناه درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

 • احساس مسئولیت فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 171-228]

 • احمد اشرف بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 225-256]

 • اخبارتلویزیونی ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • اخبار جعلی عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانال‏های خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 281-317]

 • اخبار خارجی تصویر رویدادهای جهانی در مطبوعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • اختراع ایدز تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت» [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 69-95]

 • اخلاق آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • اخلاق بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 199-223]

 • اخلاق در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • اخلاق کشف ترجیحات اخلاقی در رسانه اجتماعی توئیتر (مطالعه کیفی انتخابات 1396) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اﺧﻼق اﺧﻼق در فرهنگ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﺮ آرای ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان اﻧﺘﻘﺎدی زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه و سینمای اﻳﺮان [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 175-195]

 • اخلاق اسلامی طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 31-52]

 • اخلاق اقتصادی فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-40]

 • اخلاق شریعت‌محور پروبلماتیک شدن اخلاق در سینمای ایران؛ گذار از عالم متن به سپهرِ اجتماعی مطالعه‌ی موردی فیلم «جدایی نادر از سیمین» [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 51-83]

 • اخلاق شهروندی طرح یک استراتژی پژوهشی برای انجام تحقیقات راهبردی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 97-116]

 • اخلاق قهرمانی روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 149-172]

 • اخلاق هنجاری پروبلماتیک شدن اخلاق در سینمای ایران؛ گذار از عالم متن به سپهرِ اجتماعی مطالعه‌ی موردی فیلم «جدایی نادر از سیمین» [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 51-83]

 • اخلاق وظیفه‌گرا پروبلماتیک شدن اخلاق در سینمای ایران؛ گذار از عالم متن به سپهرِ اجتماعی مطالعه‌ی موردی فیلم «جدایی نادر از سیمین» [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 51-83]

 • اخوان المسلمین فرگشت رویکرد اخوان المسلمین مصر به جامعه مدنی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 211-235]

 • اداره انطباعات" دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 57-80]

 • ادبیات کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 49-78]

 • ادبیات داستانی بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن در ادبیات داستانی دو دهه آخر قبل از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر آثار نادر ابراهیمی) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 85-110]

 • ادبیات داستانی مشروطه بازنمایی ایده پیشرفت در کتاب احمد (سفینه طالبی) اثر طالبوف کاربست تحلیل گفتمان لاکلو و موف [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 153-175]

 • ادبیات زنانه آرایش مردان و زنان و امر پست مدرن "حاد- جنسیت" [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 47-66]

 • ادبیّات عامّه‌پسند ادبیات دوره ویکتوریا و مولفه های ادبیات عامه پسند در رمان پنجره فهیمه رحیمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ادبیات فولکلورآذربایجان ادبیات فولکلور در سینمای انیمیشن و امکان‌سنجی تولید محتوا بر اساس قصه‌های عاشقانه فولکلور آذربایجان [(مقالات آماده انتشار)]

 • ادبیات مشروطه سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 37-64]

 • ادراک فساد رسانه‌های اجتماعی و بازنمایی فساد: مطالعه بازنمود فساد توسط کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 143-163]

 • ادغام اجتماعی تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 198-229]

 • ادغام در جامعه برندی بررسی تأثیرات ادغام در جامعه برندی مبتنی بر رسانه‌ اجتماعی بر رفتار مشتریان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 291-317]

 • ادوارد سعید ادوارد سعید و روایت استعمار [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 11-26]

 • اراﺋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و تغییرات هویتی پژوهشی در میان ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 165-204]

 • ارتباطات موضوع: تبیین تعیین کننده های اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: روابط عمومی های بنگاه های اقتصادی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطات نقش ارتباطات بین فرهنگی در مناسبات اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطات استراتژیک نقش کلانشهر تهران در بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 261-290]

 • ارتباطات انسانی پوشش دختران در ارتباطات انسانی خرده فرهنگ‌های دانشجویی؛ مطالعه کیفی نمونه‌های کرانه‌ای مغایر با الگوی رسمی حجاب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 189-219]

 • ارتباطات بحران تاملی بر یافته‌های گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها: یک مقایسه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺤﺮان [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 61-82]

 • ارتباطات بحران‌زدا مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی (الگویی متکی بر ترکیب هوش مصنوعی و جمعی) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 33-54]

 • ارتباطات بین فرهنگی- مناسبات اقتصادی نقش ارتباطات بین فرهنگی در مناسبات اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطات توسعه سیاستگذاری رسانه ای و تأثیر آن بر توسعه: مطالعه موردی کشور هند [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 141-168]

 • ارتباطات داخلی نقش ارتباطات داخلی در مدیریت اتاق خبر سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطات درون سازمانی استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 103-126]

 • ارتباطات زیست محیطی امر بصری و ارتباطات زیست محیطی: نشانه شناسی اجتماعی تصاویر بحران آب در کانال های تلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطات زیست محیطی ارتباطات زیست محیطی و آب: تحلیل محتوای مستندهای دهه هشتاد و نود سینمای ایران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-34]

 • ارتباطات سازمانی طراحی مدل مفهومی نقش ارتباطات سازمانی در شرایط بحران با رویکردسیستمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطات سلامت تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا» [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 121-145]

 • ارتباطات سلامت بررسی پوشش خبری «ارتقای سلامت» در خبرگزاری‌های ایسنا، تسنیم و مهر [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 227-249]

 • ارتباطات علمی نقش رسانه‌ها در عمومی‌سازی علم [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-38]

 • ارتباطات علمی تبیین مفهوم خلاصه همگان‌فهم و استخراج شاخص‌های نگارش آن [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 111-139]

 • ارتباطات غیرکلامی ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﺳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣ ﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واﺳﻂ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-46]

 • ارتباطات مجازی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • ارتباطات مدرن در معرض فرایند جهانی قرار گرفتن و رابطه آن با مطالبات جامعوی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 11-32]

 • ارتباطات مشارکتی مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌‌نگاری گفت ‌وگو بررسی دیدگاه‌‌های صاحب‌نظران حوزه گفت ‌وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 121-156]

 • ارتباطات میان فردی کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

 • ارتباطات میان فردی عوامل و موانع فراروی فرصت های ارتباطی والدین و فرزندان درخانواده [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطات میان‌فرهنگی بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها از منظر انسان‌شناسی ارتباطات؛ جهانی‌سازی و پارادایم‌های رقیب [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 31-46]

 • ارتباطات میان فرهنگی تحلیل جامعه شناختی نقش ارتباطات میان فرهنگی در کاهش چالش اسلام هراسی در دنیا [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 33-61]

 • ارﺗﺒﺎﻃﺎت واﺳﻄﺔ کامپیوتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ شیوه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی: ﺷﻜﻞ ﮔﭗ گیری رواﺑﻂ صمیمانه در اتاقهای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-30]

 • ارتباط با مشتری طراحی و اعتبار سنجی الگوی سه مرحله ای ارتباط با مشتری بر رویکرد نقاط تماس در سفر مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباط درون‌فرهنگی نظریه هنجاری و الگوی ارتباط غیرکلامی در نقطۀ آغاز ارتباطات درون‌فرهنگی اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 289-321]

 • ارتباط غیرکلامی نظریه هنجاری و الگوی ارتباط غیرکلامی در نقطۀ آغاز ارتباطات درون‌فرهنگی اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 289-321]

 • ارتباط کلامی تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط کلامی همسران در شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباط لمسی نظریه هنجاری و الگوی ارتباط غیرکلامی در نقطۀ آغاز ارتباطات درون‌فرهنگی اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 289-321]

 • ارتباط میان‌فرهنگی سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان‌فرهنگی اجتماعات شیعی [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 115-134]

 • ارتباط ناموفق تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط کلامی همسران در شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباط و پیوستگی با طبیعت بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه‌ی ارومیه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 209-232]

 • ارﺗﺒﺎﻃﻲ زﻳﺴﺖ بازتولید عقلانیت و سنتهای عقلانیت ارﺗﺒﺎﻃﻲ در حوزه عمومی ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 43-60]

 • ارتقای سلامت بررسی پوشش خبری «ارتقای سلامت» در خبرگزاری‌های ایسنا، تسنیم و مهر [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 227-249]

 • ارزش ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ، زﺑﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر آگاهی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • ارزش اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ نظام های ﻧﺸﺎﻧﻪای دﻻﻟﺖﮔﺮ در ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 1-22]

 • ارزش اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ نظام های ﻧﺸﺎﻧﻪای دﻻﻟﺖﮔﺮ در ﺻﻔﺤﺔ اول روزنامه ها [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 1-22]

 • ارزش زیست‌محیطی تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • ارزش فرامادی تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • ارزش نمایشی عکاسی خبری در بستر شبکه‌های اجتماعی: نظریه ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک دلوز [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 11-25]

 • ارزش‌ها تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 205-224]

 • ارزش‌های اجتماعی بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 131-152]

 • ارزشهای اجتماعی گونه شناسی ارزشهای اجتماعی در حوزه عمومی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 113-141]

 • ارزشهای جمعی گونه شناسی ارزشهای اجتماعی در حوزه عمومی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 113-141]

 • ارزﺷﻬﺎی زﻧﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ارزشهای زﻧﺎﻧﮕﻲ (پژوهشی در مردان داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 73-100]

 • ارزشهای فردی گونه شناسی ارزشهای اجتماعی در حوزه عمومی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 113-141]

 • ارزش‌های مدرن در معرض فرایند جهانی قرار گرفتن و رابطه آن با مطالبات جامعوی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 11-32]

 • ارزش ویژه برند مشارکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام: بررسی تاثیر ارزش ویژه برند باشگاه و تعاملات فرا اجتماعی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 165-191]

 • ارزش ویژه برند طراحی الگوی ارزش‌های موثر در خلق برند شخصی – سیاسی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارزشیابی کارآفرینی در آموزش دانشگاهی: مطالعه موردی ارزشیابی دانشگاه الزهرا با تاکید بر شبکه‌های تعاملی و ارتباطات [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 259-297]

 • ارزشیابی بدنی نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان شهر تبریز [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 107-134]

 • ارزیابی سیاست‌های فرهنگی ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 47-76]

 • ارمنستان روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 65-87]

 • ارومیه تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳ ﺟﺎﻛﻨﺪﮔﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و تغییرات هویتی پژوهشی در میان ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 165-204]

 • از ﺧﻮد بیگانپی ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • ازخودبیگانگی آرمان بازاندیشانه - آرمان ازخودبیگانه در تحصیلات دانشگاهی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 237-258]

 • ازدواج سنتی بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناختی پنج سریال ایرانی پربیننده [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 67-90]

 • ازدواج مدرن بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناختی پنج سریال ایرانی پربیننده [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 67-90]

 • استادیوم استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

 • استان اردبیل رابطه تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 309-331]

 • استانبول زنان متاهل تهران و استانبول و ارتباطات ناسالم در شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • استان فارس و استان بوشهر مورد پژوهی اثرات فناوری‏های اطلاعاتی نوین بر رفتار اطلاع‏یابی طلبه‏ ها [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 130-145]

 • استان کردستان سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 91-120]

 • استان مازندران بررسی میزان آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 199-223]

 • استان مازندران نقشه جمعیت شناختی ضریب نفوذ اینترنت در استان مازندران [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 225-263]

 • استبداد «ایرانشهری»، عامل بقا یا استبداد؟ درنگی در آراء سیدجواد طباطبایی و محمدعلی همایون کاتوزیان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 105-122]

 • استبداد ایرانی دگردیسی معنایی «دالِ استبداد» و برآمدن گفتمانِ «استبداد ایرانی» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 75-95]

 • استبداد شرقی مواجهه‌ی صاحب‌نظران ایرانی با نظریه‌ی «استبداد شرقی»، با نگاهی به ایران پیشامدرن مطالعه‌ای در «تاریخ‌نگاری میدانی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • استبداد شرقی تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ )اﺳـﻄﻮره دال و ﻣﺪﻟﻮل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان(با تاکید بیلبوردهای ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 89-124]

 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﻬﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-39]

 • استراتژی پژوهشی طرح یک استراتژی پژوهشی برای انجام تحقیقات راهبردی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 97-116]

 • اﺳﺘﻌﺎره و ﻣﺠﺎز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان(با تاکید بیلبوردهای ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 89-124]

 • استعمار ادوارد سعید و روایت استعمار [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 11-26]

 • استعمار جنبش روشنگری، استعمار و مسأله ایران در قرن نوزدهم میلادی [(مقالات آماده انتشار)]

 • استفاده بهینه طراحی مدل ارتقاء سواد رسانه‌ای در استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • استفاده و خشنودی کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

 • استفاده و رضامندی تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-42]

 • اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی ﺑﺮرﺳﻲ میزان اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی زﻧﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 109-136]

 • استقلال از خانواده زیست مجردانه؛ علل و زمینه‌ها (مطالعه‌ی موردی جوانان ساکن شهر تهران به روش گراندد تئوری) [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 114-140]

 • استوارت هال مطالعة پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 11-28]

 • استوارت هال مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • استیضاح ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و هژمونی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ(ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎی زﻧﺎن از ﺳﺮﻳﺎل نرگس|) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 2-41]

 • اسطوره نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • اسطوره سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • اسطوره مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 117-138]

 • اسطوره بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناختی پنج سریال ایرانی پربیننده [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 67-90]

 • اسطوره درآمدن اسطوره به جامه‌ی انتقاد؛ بررسی نشانه‌شناختی انیمیشن وال-ئی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 89-113]

 • اسطوره سازی نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 155-176]

 • اﺳـﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

 • اسطوره‌شناسی انیمیشن به مثابه اسطوره بررسی اسطوره‌شناختی انیمیشن‌های تولید شده در ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • اسطوره مدرن انیمیشن به مثابه اسطوره بررسی اسطوره‌شناختی انیمیشن‌های تولید شده در ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • اسلام بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • اسلام محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 151-172]

 • اسلام اندیشه ی شریعتی درباره ی زن و حقوق او در اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 75-100]

 • اﺳـــﻼم ﻏﺮﺑﻲ ﺷ ﺪ ن ﺑﺮرﺳﻲ نحوه اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﻪ های بیگانه ، از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺮای تغییرات فرهنگی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 213-233]

 • اسلام گرایی فرگشت رویکرد اخوان المسلمین مصر به جامعه مدنی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 211-235]

 • اشتغال مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-128]

 • اصالت‌گرایی فرهنگی مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 173-204]

 • اصلاحات بررسی رویکرد دولت‌های اصلاحات و اصول‌گرا نسبت به مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اصلاح‌طلب تحلیلی بر بازنمود گفتمان مشروعیت وبری در متن رسانه‌ای مطالعه موردی مستند «سفر انقلابی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 161-184]

 • اصول‌گرا بررسی رویکرد دولت‌های اصلاحات و اصول‌گرا نسبت به مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اضطراب فیزیک اجتماعی نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان شهر تبریز [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 107-134]

 • اطلاعات بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 323-340]

 • اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ شیوه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی: ﺷﻜﻞ ﮔﭗ گیری رواﺑﻂ صمیمانه در اتاقهای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-30]

 • اﻃﻼﻋـﺎت سیاسی ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • اطلاع یابی مورد پژوهی اثرات فناوری‏های اطلاعاتی نوین بر رفتار اطلاع‏یابی طلبه‏ ها [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 130-145]

 • اعتبار رسانه‌های داخلی مطالعة پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 11-28]

 • اعتباریابی بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس خشنودی اینترنت در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعتقادات و باورها بررسی نقش فرهنگ (اعتقادات و سرمایه فرهنگی) بر امنیت اجتماعی ( مورد مطالعه: استان ایلام ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعتماد بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 38-59]

 • اعتماد مدل تعهد مخاطب ایرانی به سریال‌های نمایش خانگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مطالعه موردی سریال شهرزاد [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 47-75]

 • اعتماد عوامل مؤثر بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • اﻋﺘﻤﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و تغییرات هویتی پژوهشی در میان ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 165-204]

 • اعتماد اجتماعی بررسی تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی افراد ٢٠ سال و بالاتر شهر بابل) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 77-96]

 • اعتماد اجتماعی در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • اعتماد اجتماعی تاثیر اعتماد اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان متاهل دبیرستان‌های شهر تهران در سال 1398 [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعتمادالسلطنه" دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 57-80]

 • اعتماد به برند بررسی تأثیرات ادغام در جامعه برندی مبتنی بر رسانه‌ اجتماعی بر رفتار مشتریان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 291-317]

 • اعتماد به رسانه‌ها بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه‌ها در بین شهروندان تهرانی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 153-182]

 • اعتماد به رسانه‌های خارجی مطالعة پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 11-28]

 • اعتماد به مجریان قانون رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 84-118]

 • اعتماد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر تحلیل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﺔ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اعتیادﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 2-20]

 • اعتماد بین شخصی رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 60-83]

 • اعتماد بین شخصی رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 84-118]

 • اعتماد رسانه‌ای مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی مطالعه موردی شهروندان تهرانی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 55-76]

 • اعتماد نهادی رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 60-83]

 • اﻋﺘﻴﺎد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣ ﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واﺳﻂ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-46]

 • اعتیاد رابطه استفاده از انواع رسانه‌ ها و گرایش به اعتیاد در میان شهروندان اردبیل [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعمال کنترل فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 77-106]

 • افراد کافه‌رو تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 69-100]

 • افشاء تجربه افشاء بیماری در بین مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز (مطالعه‌ای کیفی در شهر تهران) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 309-337]

 • افشای خود خودنگاری خانواده‌های قربانیان قصور پزشکی در اینستاگرام [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 57-79]

 • افول روزنامه روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی‌شدن در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 35-74]

 • اقتباس بررسی تطبیقی داستان «اصحاب اُخدود» در روایات دینی و انیمیشن «فهرست مقدّس» بر مبنای نظریّۀ فزون متنیّت [دوره 15، شماره 55، 1398]

 • اقتدار نویسنده بازخوانی رمان شوهر آهو خانم [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 55-78]

 • اقتصاد سیاسی بررسی انتقادی سینمای روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 13-38]

 • اﻗﺘﺼــﺎد سیاسی فرهنگ ﻣﻌﻀــﻠﻪ هویت، ﻓﺮﻫﻨــﮓ و جهانیﺷــﺪن : از رویکردها ﺗــﺎ واﻗﻌﻴﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 236-258]

 • اقتصاد سینما بررسی تطبیقی سیاست‌گذاری اقتصاد سینمای ایران و ارائه راهکارهایی برای آینده [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقتصاد فرهنگ نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • اقتصاد فرهنگ بررسی تطبیقی سیاست‌گذاری اقتصاد سینمای ایران و ارائه راهکارهایی برای آینده [(مقالات آماده انتشار)]

 • اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑﺎزدارﻧــﺪه ﻗﻤﺎرﺑﺎزی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 48-77]

 • اقناع طراحی الگوی اقناعی برای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقوام بلوچ و سیستانی موزه ها و پُرسمانِ هویت: بازدید از موزة مردم شناسی زابل و موزة منطقه ای جنوب شرق ایران در زاهدان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 305-321]

 • الشرق الاوسط تحلیل محتوای اخبار روزنامه الشرق الاوسط درباره داعش [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 233-205]

 • اﻟﮕﻮﻫـــﺎی ﺑﺮرﺳﻲ نحوه اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﻪ های بیگانه ، از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺮای تغییرات فرهنگی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 213-233]

 • الگوهای جنسیتی جایگزین رمزگشایی‌های زنانه از شبکه تلویزیونی فارسی وان شناخت دلالت‌های معنایی حاکم بر قرائت مخاطبان زن از سریال ویکتوریا [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 179-204]

 • الگوهای روابط عمومی جیمز گرونیگ و الگوهای حاکم بر روابط عمومی: مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی در سوریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 133-135]

 • الگوهای نظارتی واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 75-98]

 • الگوی ارتباطی غیرکلامی نظریه هنجاری و الگوی ارتباط غیرکلامی در نقطۀ آغاز ارتباطات درون‌فرهنگی اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 289-321]

 • الگوی اقناعی طراحی الگوی اقناعی برای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • الگوی تانهیل بررسی پوشش خبری «ارتقای سلامت» در خبرگزاری‌های ایسنا، تسنیم و مهر [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 227-249]

 • اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ چالش های ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻳﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 57-80]

 • الگوی تراکنشی ارتباط واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 101-130]

 • الگوی تصمیم‌گیری تجربۀ روایت شدۀ زنان از ساختار قدرت در خانواده [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 129-150]

 • الگوی تصمیم‌گیری تجربه روایت شده زنان از ساختار قدرت در خانواده [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 129-150]

 • الگوی رفتار بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های سینمایی دهه 60، 70 و 80 سینمای ایران [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 97-126]

 • اﻟﮕﻮی ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان چالش های ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻳﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 57-80]

 • الگوی فرمانش مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی (الگویی متکی بر ترکیب هوش مصنوعی و جمعی) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 33-54]

 • الگوی کارکردی طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی کشور ایران با تاکید برتوسعه بر توسعه سرمایه اجتماعی – مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلای ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 97-121]

 • الگوی مصرف بازنمایی خانواده و طبقه مبتنی بر الگوی مصرف: روایتی از دوره پیش از انقلاب در سریال کیمیا [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 159-188]

 • الگوی نهایی طراحی و ارائه الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 275-309]

 • الگوی نوین زیست محیطی نگرش جدید نسبت به محیط زیست و مصرف انرژی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 225-248]

 • المپیک نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • اﻣﭙﺮﻳــﺎﻟﻴﺰم فرهنگی ﻣﻌﻀــﻠﻪ هویت، ﻓﺮﻫﻨــﮓ و جهانیﺷــﺪن : از رویکردها ﺗــﺎ واﻗﻌﻴﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 236-258]

 • امپریالیسم ادوارد سعید و روایت استعمار [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 11-26]

 • امر بصری امر بصری و ارتباطات زیست محیطی: نشانه شناسی اجتماعی تصاویر بحران آب در کانال های تلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • امر خیالی دیجیتالیسم در سینما و نمادین شدن «امر خیالی» مطالعه ای بر تصویر «شهر» در فیلم تعطیلات رمی و بلید رانر [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 77-92]

 • امر قدسی در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • امر نمادین روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 199-219]

 • امر نمادین دیجیتالیسم در سینما و نمادین شدن «امر خیالی» مطالعه ای بر تصویر «شهر» در فیلم تعطیلات رمی و بلید رانر [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 77-92]

 • امر واقع روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 199-219]

 • اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺷ ﺪ ن ﻣﻌﻀــﻠﻪ هویت، ﻓﺮﻫﻨــﮓ و جهانیﺷــﺪن : از رویکردها ﺗــﺎ واﻗﻌﻴﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 236-258]

 • اﻣﻨﻴــــﺖ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﺮ مﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ، اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 99-122]

 • امنیت اجتماعی بررسی نقش فرهنگ (اعتقادات و سرمایه فرهنگی) بر امنیت اجتماعی ( مورد مطالعه: استان ایلام ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • امنیت عمومی نقش سواد رسانه ای در ارتقاء امنیت عمومی شبکه های اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک سال 1395 [(مقالات آماده انتشار)]

 • امواج سیاسی بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • امور محلی کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی برای اداره امور محلی( مطالعه موردی: منطقه4 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]

 • انتخاب از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • انتخابات بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • انتخابات بررسی چگونگی هژمونیک‌شدن گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری [(مقالات آماده انتشار)]

 • انتخابات 1388 بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • انتخابات 96 کشف ترجیحات اخلاقی در رسانه اجتماعی توئیتر (مطالعه کیفی انتخابات 1396) [(مقالات آماده انتشار)]

 • انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ایران تحلیل‌گفتمان و نشانه‌شناسی فیلم‌های تبلیغاتی آ روحانی و رئیسی به عنوان نماینده دو جریان اعتدال‌طلب واصول‌گرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • انتخابات ریاست جمهوری تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 129-160]

 • انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ مطالعة پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 11-28]

 • انتخابات ریاست جمهوری1392 تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • انتخابات ریاست جمهوری ایران دوره‌های هفتم و نهم تحلیل گفتمان انتقادی فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای پیروز کارزارهای انتخاباتی بررسی موردی دوره‌های هفتم و نهم انتخابات ریاست جمهوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 105-128]

 • انحراف درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

 • انحرافات اجتماعی تدوین مدل انتشار اطلاعات در زمینه انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ملی ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 107-136]

 • اندازۀ شبکه مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 77-100]

 • اندیشه سیاسی «ایرانشهری»، عامل بقا یا استبداد؟ درنگی در آراء سیدجواد طباطبایی و محمدعلی همایون کاتوزیان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 105-122]

 • اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

 • اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮی کلیفورد گیرتز و دﻳﺪﮔﺎه تقسیری او در ﺑﺎب دﻳﻦ و فرهنگ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 1-28]

 • اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ فرهنگی ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • انسان‌شناسی نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • انسان‌شناسی ارتباطات بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها از منظر انسان‌شناسی ارتباطات؛ جهانی‌سازی و پارادایم‌های رقیب [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 31-46]

 • انسان‌شناسی کودکی جدال هویتی در پارک، رقابت قاعده‌مند در چهارراه: دو نما از کودکی در فضای شهری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-146]

 • انسجام بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 38-59]

 • اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • انسجام اجتماعی مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 11-37]

 • انسجام و برآورده شدن نیازها و اتصال احساسی مشترک حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • انطباق با زندگی روزمره تجربه خواندن رمان‌های عاشقانه در فضای زندگی روزمره خوانندگان زن [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 55-85]

 • انقلاب گفتمان انقلابی اشیاء: گذار از چرخش فرهنگی به چرخش مادی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 273-308]

 • انقلاب ۱۳۵۷ تحلیل جامعه‌شناختی نقش سیاسی مساجد در انقلاب سال ۱۳۵۷ با رویکرد «فرایندهای اجتماعی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • انقلاب اسلامی واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 75-98]

 • انقلاب اسلامی 1357 ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻤﻌﻲ و اﺑﻌﺎد آن: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردی ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮ شیراز [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 69-92]

 • انقلاب فرهنگی سیاست های افزایش پذیرشِ دانشجوی علوم انسانی در آموزش عالی ایران (از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 221-246]

 • انگ اجتماعی تجربه افشاء بیماری در بین مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز (مطالعه‌ای کیفی در شهر تهران) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 309-337]

 • انگاره خویشتن مطالعه انگاره‌های بین‌فرهنگی دانشجویان روسی جامعه المصطفی العالمیه از مردم ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • انگاره شخصی مطالعه انگاره‌های بین‌فرهنگی دانشجویان روسی جامعه المصطفی العالمیه از مردم ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • انگاره‌های بین‌فرهنگی مطالعه انگاره‌های بین‌فرهنگی دانشجویان روسی جامعه المصطفی العالمیه از مردم ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • انگاره های خویشتن مطالعه کیفی انگاره‌های ذهنی شخصی و خویشتن در میان دو تشکل دانشجویی «انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران» [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 77-102]

 • انگاره های ذهنی مطالعه کیفی انگاره‌های ذهنی شخصی و خویشتن در میان دو تشکل دانشجویی «انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران» [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 77-102]

 • انگاره های شخصی مطالعه کیفی انگاره‌های ذهنی شخصی و خویشتن در میان دو تشکل دانشجویی «انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران» [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 77-102]

 • انگلستان بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان؛ مطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در گاردین انگلستان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 291-333]

 • اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ دانشجویان دانشگاه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ استفاده ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بهره ﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 163-186]

 • انگیزه و رضایت شغلی نقش ارتباطات داخلی در مدیریت اتاق خبر سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • انواع خشونت فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 99-114]

 • انواع مصرف بررسی تأثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 37-55]

 • انیمیشن انیمیشن به مثابه اسطوره بررسی اسطوره‌شناختی انیمیشن‌های تولید شده در ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • انیمیشن شیفتگی مخاطبان نوجوان به انیمیشن‌های خارجی [(مقالات آماده انتشار)]

 • انیمیشن سه بعدی باورپذیری کاراکتر سه بعدی: به سمت دومین ورطه ی غریب نمایی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 157-182]

 • انیمیشن غربی بازنمایى شخصیت‌های عربى در سریال‌ها و فیلم‌هاى انیمیشنى غربى [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-35]

 • انیمیشن فهرست مقدّس بررسی تطبیقی داستان «اصحاب اُخدود» در روایات دینی و انیمیشن «فهرست مقدّس» بر مبنای نظریّۀ فزون متنیّت [دوره 15، شماره 55، 1398]

 • انیمیشن وال-ئی درآمدن اسطوره به جامه‌ی انتقاد؛ بررسی نشانه‌شناختی انیمیشن وال-ئی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 89-113]

 • اهواز رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • اوسینت کلیّات تشخیص «خبر جعلی» برای سازمان های رسانه ای با تأکید بر قابلیت «راستی آزمایی» و مهارت «اوسینت» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 187-222]

 • اوقات‌فراغت بررسی رابطه «رضایت از اوقات فراغت» و «رضایت از زندگی» در بین جوانان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • اوقات فراغت فضای پرسه‌زنی شمال شهر تهران از دریچه‌ی روابط قدرت- مقاومت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 35-63]

 • اوقات فراغت مطالعه رابطه نظام ارزشی و نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان در شهرستان دشت آزدگان [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 143-172]

 • اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ تاثیر موقعیت ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارت بازرگانی [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 137-158]

 • اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ فرهنگ و ﺷﺎدی :روﻳﻜﺮدی ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 51-78]

 • اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﻬﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-39]

 • اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژی تفسیر بین متونی داﺳﺘﺎن های ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺠﻼت اﻳﺮان 1386 تحلیل ﮔﻔﺘﻤﺎن [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 23-48]

 • اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﺗﻤﻰ کیا [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 117-138]

 • اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ارگانیک ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و هژمونی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ(ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎی زﻧﺎن از ﺳﺮﻳﺎل نرگس|) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 2-41]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧـــﺖ آﻧﻮﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﺎزی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 176-199]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣ ﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واﺳﻂ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 21-46]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 78-97]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن 15 تا 29 ساله شهر همدان در ال 1388 [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 82-102]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ پیامدهای ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻏﺘﻰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ رفتارهای ﻓﺮﺍﻏﺘﻰ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 51-78]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دانشجویان دانشگاه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ استفاده ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بهره ﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 163-186]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ هویت ﻫﻤﺎﻻن [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 109-136]

 • اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ تحلیل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﺔ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اعتیادﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 2-20]

 • ایدئولوژی کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 77-120]

 • ایدز تجربه افشاء بیماری در بین مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز (مطالعه‌ای کیفی در شهر تهران) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 309-337]

 • ایران جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • ایران تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • ایران آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • ایران مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 173-204]

 • ایران واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 95-128]

 • ایران سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 45-74]

 • ایران قدرت، هویت و نظام آموزشی: بررسی برساخت هویت در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ایران جنبش روشنگری، استعمار و مسأله ایران در قرن نوزدهم میلادی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ایران ۱۴۰۴ پویش محیط محتوای فضای مجازی در افق ایران ۱۴۰۴ [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-90]

 • ایران باستان مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 257-290]

 • ایران پیشامدرن مواجهه‌ی صاحب‌نظران ایرانی با نظریه‌ی «استبداد شرقی»، با نگاهی به ایران پیشامدرن مطالعه‌ای در «تاریخ‌نگاری میدانی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • ایرانشهری «ایرانشهری»، عامل بقا یا استبداد؟ درنگی در آراء سیدجواد طباطبایی و محمدعلی همایون کاتوزیان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 105-122]

 • ایرانیان مهاجر تحلیل محتوای تلفیقی نشریات فارسی شهر تورنتوی کانادا [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 111-144]

 • ایرانیان مهاجر ایرانیان خارج از کشور:فرصت یا تهدید [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 247-272]

 • ایرنا خبرگزاری‌ها و بازارهای رسانه‌ای؛ بررسی وضعیت حضور ایرنا در بازارهای رسانه‌ای در مقایسه باآسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-55]

 • ایزر تکنیک های سالینجر برای خوانندگان تلویحی اش (بررسی رمان ناطور دشت از منظر رویکرد نقد خواننده محور] [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 206-225]

 • اینترنت پدیدار شناسی وبگردی در زندگی روزمره ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-142]

 • اینترنت تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • اینترنت تعامل زبان، هویت و اینترنت [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 33-54]

 • اینترنت رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • اینترنت بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 92-115]

 • اینترنت دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 13-34]

 • اینترنت مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 77-100]

 • اینترنت مطالعه‌ تأثیر اینترنت بر سرمایه‌ فرهنگی دانشجویان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 225-250]

 • اینترنت عوامل موثر بر جریان مدیریت خبر در ایران "مطالعه موردی اخبار سایت الف در موضوع آقای کردان" [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 63-84]

 • اینترنت بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 1-28]

 • اینترنت لزوم اجرای سیاست زبانی برای زبان فارسی در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 53-69]

 • اینترنت روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی‌شدن در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 35-74]

 • اینترنت پاک حلول شر در ابژه‌های فرهنگی مطالعه موردی اینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 161-180]

 • اینستاگرام تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 129-148]

 • اینستاگرام بازنمود سبک ‌زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 112-140]

 • اینستاگرام نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

 • اینستاگرام رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • اینستاگرام تفاوت بازنمایی "خود" در زندگی معمولی و زندگی اینستاگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اینستاگرام رسانه‌های اجتماعی و بازنمایی فساد: مطالعه بازنمود فساد توسط کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 143-163]

 • اینستاگرام مشارکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام: بررسی تاثیر ارزش ویژه برند باشگاه و تعاملات فرا اجتماعی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 165-191]

 • اینستاگرام خودنگاری خانواده‌های قربانیان قصور پزشکی در اینستاگرام [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 57-79]

 • اینفلوئنسر نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

ب

 • بابلسر سرمایه فرهنگی و شادی جوانان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 89-120]

 • بابلسر تولید فضای شهری بابلسر در دوره‌های قاجار و پهلوی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 185-214]

 • باختر امروز مقایسه الگوی روزنامه نگاری حرفه ای و سیاسی با معیارهای نظری موجود در روزنامه باختر امروز [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 233-256]

 • بارت نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 155-176]

 • بازارها و مشتریان خبرگزاری‌ها و بازارهای رسانه‌ای؛ بررسی وضعیت حضور ایرنا در بازارهای رسانه‌ای در مقایسه باآسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-55]

 • بازاریابی اجتماعی الگوی بکارگیری رویکرد بازاریابی اجتماعی در کمپین‌های بازاریابی فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازاریابی اینترنتی تأثیر حجم اخبار بر واکنش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازاریابی فرهنگی الگوی بکارگیری رویکرد بازاریابی اجتماعی در کمپین‌های بازاریابی فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازاندیشی استراتژی‌های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فردیت و خانواده نشانه‌شناسی خانواده در سینمای ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 143-172]

 • بازاندیشی کنکاشی جامعه شناختی در توسعه‌زایی فرهنگی نهادی؛ مطالعه موردی کانون پرورش فکری در دوره پهلوی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 177-202]

 • بازاندیشی آرمان بازاندیشانه - آرمان ازخودبیگانه در تحصیلات دانشگاهی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 237-258]

 • بازتابندگی بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 199-223]

 • بازتولید ﺳﻨﺖ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • بازدید از موزه موزه ها و پُرسمانِ هویت: بازدید از موزة مردم شناسی زابل و موزة منطقه ای جنوب شرق ایران در زاهدان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 305-321]

 • بازسازی تاریخی بازخوانی رمان شوهر آهو خانم [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 55-78]

 • بازگشایی پیام نقش دوره آموزشی تفکر انتقادی و سواد رسانه ای در بازگشایی شهر تهران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-96]

 • بازگشت به خویشتن ریشه‌های فکری سیاست‌گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی هژمونیک شدن این سیاست‌ها با استفاده از مدل گرامشی: مطالعه آرای جلال آل احمد، علی شریعتی و امام خمینی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 183-214]

 • بازنمایی بازنمایى شخصیت‌های عربى در سریال‌ها و فیلم‌هاى انیمیشنى غربى [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-35]

 • بازنمایی جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • بازنمایی تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • بازنمایی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • بازنمایی نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 121-146]

 • بازنمایی فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 133-170]

 • بازنمایی روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 149-172]

 • بازنمایی بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناختی پنج سریال ایرانی پربیننده [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 67-90]

 • بازنمایی بازنمایی مناسبات کارآفرین و سرمایه‌دار در سریال‌های تلویزیونی بعد از جنگ تحمیلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 101-124]

 • بازنمایی بازنمایی خانواده و طبقه مبتنی بر الگوی مصرف: روایتی از دوره پیش از انقلاب در سریال کیمیا [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 159-188]

 • بازنمایی بررسی تحولات سبک سینمایی عباس کیارستمی در گذار از آنالوگ به دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 31-45]

 • بازنمایی بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • بازنمایی نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • بازنمایی بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • بازنمایی نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • بازنمایی انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

 • بازنمایی بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی فیلم «آژانس شیشه‌ای» [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازنمایی بازنمایی چیستی ویروس کووید 19 در برنامه‌های تلویزیونی کودک؛ مطالعه موردی برنامه «مّل‌مَل» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 283-307]

 • بازنمایی برساخت گفتمانی سنت در برنامه های تلویزیونی شبکه کردستان [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 99-123]

 • بازنمایی امیال تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • بازنمایی بازنمایی بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • بازنمایی بدن عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • بازنمایی خانواده در سینما مدرنیته و بازنمایی خانواده در فیلم‌های سینمایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 59-83]

 • بازنمایی رسانه‌ای از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 207-235]

 • بازنمایی زن مطالعه نشانه شناختی بازنمایی زن در فیلم سینمایی ایران(مطالعه ی موردی فیلم های :سگ کشی، چهارشنبه سوری و کافه ترانزیت) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 41-70]

 • بازنمود بازنمود سبک ‌زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 112-140]

 • بازی‌ رایانه‌ای ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با هوش چندگانه در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازی رایانه‌ای تحلیل ابزارهای بلاغی در بازی‌های رایانه‌ای هدفمند: مطالعه‌ی موردی بازی مک‌دونالد [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 115-149]

 • بازی رایانه‌ای نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • بازی‌شناسی تحلیل ابزارهای بلاغی در بازی‌های رایانه‌ای هدفمند: مطالعه‌ی موردی بازی مک‌دونالد [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 115-149]

 • بازیگری باورپذیری کاراکتر سه بعدی: به سمت دومین ورطه ی غریب نمایی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 157-182]

 • بازی های دیجیتال تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • بازی‌های رایانه‌ای بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • بازی‌های رایانه‌ای تحلیل تماتیک عوامل القای ‌ترس از بازی‌های رایانه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 47-84]

 • بازی‌های رایانه‌ای نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • بازی های رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای به روایت بازیکنان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 211-224]

 • بازی‌های رایانه‌ای هدفمند تحلیل ابزارهای بلاغی در بازی‌های رایانه‌ای هدفمند: مطالعه‌ی موردی بازی مک‌دونالد [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 115-149]

 • بافت فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • بافتار شناسی‏ روایت‏شناسی سفرنامه‌ها کلاویخو: بازسازی زندگی روزمره در قرن هشت و نه خورشیدی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 55-74]

 • باور به نظام ارزشی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • باورپذیری باورپذیری کاراکتر سه بعدی: به سمت دومین ورطه ی غریب نمایی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 157-182]

 • بحران آب امر بصری و ارتباطات زیست محیطی: نشانه شناسی اجتماعی تصاویر بحران آب در کانال های تلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بحران زیست محیطی بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه‌ی ارومیه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 209-232]

 • بحران طبیعی شناخت مؤلفه های خبرنگاری بحران های طبیعی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • بحران فرهنگی بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها از منظر انسان‌شناسی ارتباطات؛ جهانی‌سازی و پارادایم‌های رقیب [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 31-46]

 • بحران معنا بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 81-104]

 • بحران هویتی برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • بدن بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

 • بدن تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 147-170]

 • بدن تحلیل جامعه‌شناختی مصرفِ سلامت (مطالعۀ مراجعان مراکز پزشکی شهر سنندج) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 251-277]

 • بدن جایگاه بدن در دین [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 11-36]

 • برابری اندیشه ی شریعتی درباره ی زن و حقوق او در اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 75-100]

 • برابری جنسیتی درک و تصور دختران جوان از جنسیت: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 185-210]

 • برابری فرصت‌ها موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • برابری‌گرایی جنسیتی رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 229-247]

 • برجسته‌سازی تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت های فارسی زبان [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 227-263]

 • برجسته‌سازی بررسی پوشش خبری «ارتقای سلامت» در خبرگزاری‌های ایسنا، تسنیم و مهر [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 227-249]

 • برجسته‌سازی برجسته‌سازی اخبار اقلیمی در مطبوعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • برجسته سازی رسانه‌ای نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • برد حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 123-152]

 • برساخت برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • برساخت‌گرایی آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان : معرفی شاخص‌های محتوای آموزش سواد رسانه‌ای در دبستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 221-247]

 • بر ساخت‌گرایی اجتماعی مطالعات کودکی: مفاهیم، رویکردها و مسائل محوری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 13-36]

 • برساخت معنایی تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا» [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 121-145]

 • برف روی کاج ها عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • برنامه تلویزیونی کودک مطالعه نشانه‌شناختی برنامه کلاه قرمزی، از منظر رویکرد آموزش اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 233-258]

 • برنامه چهارم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران) [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 11-45]

 • برنامه درسی تجربه شده واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 95-128]

 • برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران) [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 11-45]

 • برنامه‌ریزی فرهنگی ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 47-76]

 • برنامه‌سازی مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 57-74]

 • برنامه کلاه قرمزی مطالعه نشانه‌شناختی برنامه کلاه قرمزی، از منظر رویکرد آموزش اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 233-258]

 • برنامه‌های دینی رویکردها و سیاستهای صدا و سیما در تولید گفتگوهای دینی تلویزیونی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 67-98]

 • برندسازی شخصی- سیاسی طراحی الگوی ارزش‌های موثر در خلق برند شخصی – سیاسی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • برند شخصی طراحی الگوی ارزش‌های موثر در خلق برند شخصی – سیاسی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • برند ملی ایران بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • بزرگسالی کودکی‌زدایی در کتاب‌های درسی ابتدایی در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 37-70]

 • بزه‌دیدگی تحولات سن کودکی در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 71-90]

 • بزهکاری تحولات سن کودکی در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 71-90]

 • بزه یا جرم تدوین مدل انتشار اطلاعات در زمینه انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ملی ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 107-136]

 • بشارت برند بررسی تأثیرات ادغام در جامعه برندی مبتنی بر رسانه‌ اجتماعی بر رفتار مشتریان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 291-317]

 • بلاغت تحلیل ابزارهای بلاغی در بازی‌های رایانه‌ای هدفمند: مطالعه‌ی موردی بازی مک‌دونالد [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 115-149]

 • بلوچستانِ ایران قوم‌مداری طایفه‌محور و ذات‌گرا در بلوچستان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • بلوچهای اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • بلوغ کودکی‌زدایی در کتاب‌های درسی ابتدایی در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 37-70]

 • بلوغ گفتمان علمی ـ پزشکی و تجربه بلوغ: مطالعه ای کیفی میان دو نسل از زنان ساکن تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • بلید رانر دیجیتالیسم در سینما و نمادین شدن «امر خیالی» مطالعه ای بر تصویر «شهر» در فیلم تعطیلات رمی و بلید رانر [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 77-92]

 • بنه تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • بنیادگرایی در معنا و شاخص های بنیادگرایی اسلامی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 193-220]

 • بنیادگرایی اسلامی در معنا و شاخص های بنیادگرایی اسلامی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 193-220]

 • بهره وری زندگی آپارتمانی طراحی وتدوین الگوی بهره وری زندگی آپارتمان نشینی(مورد مطالعه:شهر مشهد مقدس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • بودریار انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • بودریار آرایش مردان و زنان و امر پست مدرن "حاد- جنسیت" [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 47-66]

 • بودریار تحلیل محتوای کیفی رمان «تاریکی معلق روز» براساس نظریة بودریار [(مقالات آماده انتشار)]

 • بوردیو خوانش جامعه‌شناختی بوردیویی از فیلم «جدایی نادر از سیمین» با تأکید بر جامعه ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 173-198]

 • بی‌بی‌سی فارسی ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • بی‎تفاوتی‎اجتماعی منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 11-38]

 • بی تفاوتی اجتماعی بررسی جامعه شناسی بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 111-130]

 • بی‌کاری فصلی یک گزارش از دست‌فروشی [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 339-360]

 • بی‌کفایتی زن سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • بیگانگی اجتماعی بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 152-172]

 • بیم اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و تغییرات هویتی پژوهشی در میان ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 165-204]

 • بیماری تجربه افشاء بیماری در بین مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز (مطالعه‌ای کیفی در شهر تهران) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 309-337]

 • بیماری ایدز تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت» [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 69-95]

 • بیمه بیمۀ مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 162-196]

 • بین ﻧﺴﻠﻲ رواﺑﻂ ﻧﺴﻠﻲ در سینمای ﺟﻨﮓ اﻳﺮان(باتاکید بر سینمای حاتمی کیا) [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 57-88]

 • بی‌وفایی زناشویی ارتباطات خانوادگی: نظم جویی شناختی هیجان در زنان تهرانی آسیب دیده از بی وفایی زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارادایم بررسی ساختار پاردایم مکان در هنر ایران پس ازاسلام با نگاهی به نقاشی ایرانی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 53-73]

 • پارادیپلماسی نقش کلانشهر تهران در بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 261-290]

 • پاردایم مکان بررسی ساختار پاردایم مکان در هنر ایران پس ازاسلام با نگاهی به نقاشی ایرانی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 53-73]

 • پاساژ گونه‌شناسی مجتمع‌های تجاری در شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-43]

 • پاکستان تاثیر روزنامه نگاری همراه بر تغییر نقش اجتماعی زنان تاثیر محتویات همراه بر ایجاد واکنش در برابر رویداد محکومیت اعدام 4 دختر پاکستانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پایبندی به ارزش‌ها رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 129-158]

 • پایگاه اجتماعی مخاطب تنها نیست [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 11-30]

 • پایگاه اجتماعی اقتصادی مطالعه رابطه نظام ارزشی و نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان در شهرستان دشت آزدگان [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 143-172]

 • پایگاه اجتماعی اقتصادی تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 116-142]

 • پایگاه اقتصادی – اجتماعی سبک زندگی جوانان: بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی و مؤلفه‌های آن در بین دختران و پسران شهر بابلسر [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 135-160]

 • پایگاه اقتصادی –اجتماعی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پایگاه اقتصادی اجتماعی نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

 • پایگاه اقتصادی و اجتماعی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 143-170]

 • پدیدارشناختی از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • پدیدار شناسی بررسی مدل مفهومی مصرف مجازی دیجیتال در کاربران تهرانی شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پدیدارشناسی پدیدار شناسی وبگردی در زندگی روزمره ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-142]

 • پدیدارشناسی تجربه‌ی زیسته‌ی «تعلیق استقلال اقتصادی» و استراتژی‌های مواجهه با آن [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 261-288]

 • پدیدارشناسی درک و تصور دختران جوان از جنسیت: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 185-210]

 • پدیدارشناسی تلگرام در تجربه زیسته جوانان بزرگسال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • پدیدارشناسی مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته همسران طلاب از سبک زندگی طلبگی (مورد مطالعه همسران طلاب ساکن پردیسان قم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پذیرش اجتماعی مدیریت بدن بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی زنان تهرانی در حوزه مدیریت بدن [(مقالات آماده انتشار)]

 • پذیرش دانشجو سیاست های افزایش پذیرشِ دانشجوی علوم انسانی در آموزش عالی ایران (از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 221-246]

 • پرسشگری سقراطی تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • پرسه‌زنی فضای پرسه‌زنی شمال شهر تهران از دریچه‌ی روابط قدرت- مقاومت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 35-63]

 • پرسه‌زنی پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت) [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 39-68]

 • پرفورمنس باورپذیری کاراکتر سه بعدی: به سمت دومین ورطه ی غریب نمایی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 157-182]

 • پریدن از ارتفاع کم عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • پزشکی شدن جنسیت گفتمان علمی ـ پزشکی و تجربه بلوغ: مطالعه ای کیفی میان دو نسل از زنان ساکن تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • پژوهش کیفی آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • پژوهش کیفی سالمندان و ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-44]

 • پسااثبات‌گرایی نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • پسااستعمار بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-36]

 • پسابرجام راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای در زمینه توسعۀ فرهنگی ایران برای دوران پسابرجام [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 139-168]

 • پساداﻧﺸﻮر ﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت (نقد فرهنگی داستان "مدل" نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان) [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 1-18]

 • پساساختارگرایی انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • پسامدرنیسم انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • پسامدرنیسم تحلیل محتوای کیفی رمان «تاریکی معلق روز» براساس نظریة بودریار [(مقالات آماده انتشار)]

 • پست مدرن بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 125-142]

 • پسران دیونوسوسی از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 207-235]

 • پنجره ادبیات دوره ویکتوریا و مولفه های ادبیات عامه پسند در رمان پنجره فهیمه رحیمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پوشاک سنتی مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 257-290]

 • پوشش مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 89-120]

 • پوشش پوشش دختران در ارتباطات انسانی خرده فرهنگ‌های دانشجویی؛ مطالعه کیفی نمونه‌های کرانه‌ای مغایر با الگوی رسمی حجاب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 189-219]

 • پوشش اسلامی تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 177-201]

 • پوشش رسانه‌ای تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت های فارسی زبان [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 227-263]

 • پولی‌لوگ دیگری در شعر عاشقانۀ فارسی دو دهۀ هشتاد و نود بر اساس مؤلفه‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پویش محیط پویش محیط محتوای فضای مجازی در افق ایران ۱۴۰۴ [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-90]

 • پیام‎رسان فوری تلگرام در تجربه زیسته جوانان بزرگسال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیامک تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • پیام کوتاه کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

 • پیام‌های رسانه‌ای بازشناسی الگوی بومی آموزش تربیت‌‌جنسی ازطریق رسانه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیرنگ مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 117-138]

 • پیشرفت تحصیلی تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

 • پیشروی آرام زندگی روزمره موتورسواران معیشتی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 43-76]

 • پیمایش تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • پیوند خانوادگی بررسی نقش فرهنگ (اعتقادات و سرمایه فرهنگی) بر امنیت اجتماعی ( مورد مطالعه: استان ایلام ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پی‌یر بوردیو سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

ت

 • تأثیرات فرهنگی جهانی‌سازی زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوین [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 133-154]

 • تابلوهای شهری گفتمان‏های حاکم بر نظام نشانه‌شناختی تابلوهای شهری (مطالعه‏ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال‏های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-118]

 • تاریخ بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 225-256]

 • تاریخ بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-36]

 • تاریخ بومی بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 225-256]

 • تاریخ شفاهی کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 49-78]

 • تاریخ فضا تولید فضای شهری بابلسر در دوره‌های قاجار و پهلوی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 185-214]

 • تاریخ‌گرایی نوین خوانش متن به شیوه‌ی تاریخ‌گرایان نوین تحلیل گفتمان‌های سَووشون [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-29]

 • تاریخ مشروطه فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-40]

 • تاریخ معاصر مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 173-204]

 • تاریخ‌نگاری میدانی مواجهه‌ی صاحب‌نظران ایرانی با نظریه‌ی «استبداد شرقی»، با نگاهی به ایران پیشامدرن مطالعه‌ای در «تاریخ‌نگاری میدانی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • تاریخ‌نویسی بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-36]

 • تاهل مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-128]

 • تایم تصویر ایران در مطبوعات آمریکا: تحلیل محتوای مجله‌های تایم و نیوزویک در دوره‌های هفتم و نهم ریاست جمهوری ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 137-160]

 • تبارشناسی جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تقابل، توافق یا تعامل (با نگاهی به روابط این دو در ایران [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 11-38]

 • تبریز مطالعه تجربه مردم تبریز در مواجهه با جهان مدرن [(مقالات آماده انتشار)]

 • تبعیض و بی‌عدالتی وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 35-56]

 • تبلیغات نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • تبلیغات نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 155-176]

 • تبلیغات تأثیر حجم اخبار بر واکنش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تبلیغات روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی‌شدن در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 35-74]

 • تبلیغات تجاری مطالعه تطبیقی قوانین تبلیغات تجاری [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 29-60]

 • تبلیغات تلویزیونی رابطه تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 309-331]

 • تبلیغات رسانه ‏ای مطالعه بسترهای فرهنگی - ارتباطی کشورهای خارجی در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تجدد و سنّت گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 27-51]

 • تجدید حیات اجتماعی مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 11-37]

 • تجربه جنگ تجربه‌های فقیر در سینما: بازنمایی سینمایی تجربه جنگ در فیلم کوتاه کُردستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 189-220]

 • تجربه‌دینی بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 39-70]

 • تجربه روایت شده تجربه روایت شده زنان از ساختار قدرت در خانواده [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 129-150]

 • تجربه روایت شده زنان تجربۀ روایت شدۀ زنان از ساختار قدرت در خانواده [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 129-150]

 • تجربه زیسته زندگی روزمره در مهمانی های زنانه (مورد مطالعه: زنان خانه دار شهر همدان) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 125-148]

 • تجربه زیسته تلگرام در تجربه زیسته جوانان بزرگسال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تجربه زیسته مطالعه تجربه مردم تبریز در مواجهه با جهان مدرن [(مقالات آماده انتشار)]

 • تجربه مدرنیته سینما در باره سینما: متا سینما در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله بر سرخود سینما [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 71-96]

 • تجربه مشتری طراحی و اعتبار سنجی الگوی سه مرحله ای ارتباط با مشتری بر رویکرد نقاط تماس در سفر مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • تجربه‌ی زیسته تجربه‌ی زیسته‌ی «تعلیق استقلال اقتصادی» و استراتژی‌های مواجهه با آن [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 261-288]

 • تجربه‌ی زیسته زنانه رمزگشایی‌های زنانه از شبکه تلویزیونی فارسی وان شناخت دلالت‌های معنایی حاکم بر قرائت مخاطبان زن از سریال ویکتوریا [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 179-204]

 • تجمل‌گرایی نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

 • تحرکات اجتماعی مطالعه جامعه شناختی تأثیر شبکه های اجتماعی در تحرکات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد استان فارس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحریکات خارجی مطالعه بسترهای فرهنگی - ارتباطی کشورهای خارجی در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحصیلات مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-128]

 • تحقق خود دشواری ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و تحقق خود در میان زنان متأهل خانواده‌های ایرانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 85-111]

 • تحقیقات راهبردی طرح یک استراتژی پژوهشی برای انجام تحقیقات راهبردی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 97-116]

 • تحلیل ادراک مخاطب تنها نیست [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 11-30]

 • تحلیل اﺳﺘﻨﺎدی ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • تحلیل انتقادی گفتمان خود بازتابی و بازنمایی اخلاقی دیگری در فرا فیلم‌های سینمای ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل تماتیک تحلیل تماتیک عوامل القای ‌ترس از بازی‌های رایانه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 47-84]

 • تحلیل تماتیک سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 37-64]

 • تحلیل تماتیک مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 13-44]

 • تحلیل تماتیک عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانال‏های خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 281-317]

 • تحلیل تماتیک مطالعه راهبردهای زمینه‌ساز تحقق دانشگاه نسل چهارم: یک پویش کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل توزیع سیاست شادی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب: تحلیل کمّی برنامه‌های اعیاد ملی و مذهبی 1396-1395 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 35-64]

 • تحلیل ثانویه مبتنی بر اسناد آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان : معرفی شاخص‌های محتوای آموزش سواد رسانه‌ای در دبستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 221-247]

 • تحلیل جامعه شناختی تحلیل جامعه شناختی نقش ارتباطات میان فرهنگی در کاهش چالش اسلام هراسی در دنیا [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 33-61]

 • تحلیل دریافت تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • تحلیل روایت تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • تحلیل روایت تحلیل روایت رمان«روی ماه خداوند را ببوس» با تأکید بر مسأله‌ی معنا [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 145-166]

 • تحلیل روایت بازنمایی مناسبات کارآفرین و سرمایه‌دار در سریال‌های تلویزیونی بعد از جنگ تحمیلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 101-124]

 • تحلیل روایت تحلیل روایت «گذر از کودکی» در ادبیات کودک (مطالعه موردی رمان «زیبا صدایم کن» فرهاد حسن زاده) [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل روایت تفسیر زنان از غیرت مردانه در بین مخاطبان فیلم « مَلی و راه‌های نرفته‌اش» [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل ساختاری ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 11-38]

 • تحلیل ساختاری روایت مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 117-138]

 • تحلیل سفرنامه ها روایت‏شناسی سفرنامه‌ها کلاویخو: بازسازی زندگی روزمره در قرن هشت و نه خورشیدی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 55-74]

 • تحلیل شبکه کار کودک در کوره‌های آجرپزی تحلیل شبکه روابط کاری و اجتماعی یک کوره [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 177-206]

 • تحلیل کیفی تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-42]

 • تحلیل کیفی تعاملی پوشش دختران در ارتباطات انسانی خرده فرهنگ‌های دانشجویی؛ مطالعه کیفی نمونه‌های کرانه‌ای مغایر با الگوی رسمی حجاب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 189-219]

 • تحلیل‌گفتمان بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 39-70]

 • تحلیل‌گفتمان تحلیلی بر بازنمود گفتمان مشروعیت وبری در متن رسانه‌ای مطالعه موردی مستند «سفر انقلابی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 161-184]

 • تحلیل‌گفتمان تحلیل‌گفتمان و نشانه‌شناسی فیلم‌های تبلیغاتی آ روحانی و رئیسی به عنوان نماینده دو جریان اعتدال‌طلب واصول‌گرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل گفتمان رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا» [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 121-145]

 • تحلیل گفتمان خوانش متن به شیوه‌ی تاریخ‌گرایان نوین تحلیل گفتمان‌های سَووشون [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-29]

 • تحلیل گفتمان بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن در ادبیات داستانی دو دهه آخر قبل از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر آثار نادر ابراهیمی) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 85-110]

 • تحلیل گفتمان بررسی چگونگی هژمونیک‌شدن گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل گفتمان برساخت گفتمانی سنت در برنامه های تلویزیونی شبکه کردستان [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 99-123]

 • تحلیل گفتمان بازنمود وضعیت فساد در گفتمان رسانه‌ای تحلیل گفتمان انتقادی مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 159-185]

 • تحلیل‌گفتمان انتقادی واکاوی ویژگی‌های گفت‌وگو به روایت کاریکاتورهای مطبوعاتی دهۀ اوّل انقلاب مشروطه [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 79-107]

 • تحلیل گفتمان انتقادی بررسی تأثیر دو مؤلفه نحویِ وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 85-106]

 • تحلیل گفتمان انتقادی تفسیر بین متونی داﺳﺘﺎن های ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺠﻼت اﻳﺮان 1386 تحلیل ﮔﻔﺘﻤﺎن [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 23-48]

 • تحلیل گفتمان انتقادی کشاکش‌های گفتمانی و قدرت کارگران؛ واکاوی میدان گفتمانیت در اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی فیلم «آژانس شیشه‌ای» [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل گفتمان انتقادی فمینیستی مطالعه‌ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت‌های خیریه‌ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 141-168]

 • تحلیل گفتمان‌ ـ‌ فضاهای گفتمانی ـ نشانهمعناشناسی ‌ـ‌ یه حبه قند رویکرد نشانه معناشناسی به تحلیل گفتمان: مطالعه موردی فیلم «یه حبه قند» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 13-48]

 • تحلیل گفتمان لاکلا و موفه گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 91-116]

 • تحلیل گفتمان لاکلا و موفه تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت» [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 69-95]

 • تحلیل گفتمان لاکلو و موف بازنمایی ایده پیشرفت در کتاب احمد (سفینه طالبی) اثر طالبوف کاربست تحلیل گفتمان لاکلو و موف [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 153-175]

 • تحلیل متون تاریخی روایت‏شناسی سفرنامه‌ها کلاویخو: بازسازی زندگی روزمره در قرن هشت و نه خورشیدی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 55-74]

 • تحلیل‌محتوا تحلیل محتوای پیام‌های توییتری و شکل‌گیری هوییت‌های ضد‌گفتمانی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 91-110]

 • تحلیل محتوا ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 47-76]

 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت های فارسی زبان [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 227-263]

 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای اخبار روزنامه الشرق الاوسط درباره داعش [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 233-205]

 • تحلیل محتوا شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 250-227]

 • تحلیل محتوا تصویر ایران در مطبوعات آمریکا: تحلیل محتوای مجله‌های تایم و نیوزویک در دوره‌های هفتم و نهم ریاست جمهوری ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 137-160]

 • تحلیل محتوا مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • تحلیل محتوا تصویر رویدادهای جهانی در مطبوعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل محتوا چارچوب‌بندی سلامت در برنامه‌های گفتگو محور ترکیبی تلویزیون مورد مطالعه: برنامه ضربان [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 255-283]

 • تحلیل ﻣﺤﺘﻮا ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • تحلیل محتوای عمقی تحلیل محتوای تلفیقی نشریات فارسی شهر تورنتوی کانادا [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 111-144]

 • تحلیل محتوای عمقی بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • تحلیل محتوای کیفی جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • تحلیل محتوای کیفی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • تحلیل مضمون کرونا و ایران: تحلیل مضمون جوک های کرونایی در ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 261-280]

 • تحلیل مضمون شناخت مؤلفه های خبرنگاری بحران های طبیعی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحلیل مضمونی تجربه افشاء بیماری در بین مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز (مطالعه‌ای کیفی در شهر تهران) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 309-337]

 • تحلیل نشانه- اسطوره‌شناختی تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • تحلیل ﻧﺸﺎﻧﻪ شناسی ﺗﺼﻮﻳﺮ زن در آﺛﺎر سینمایی رﺧﺸﺎن ﺑﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 31-56]

 • تحلیل نظرات تعیین سناریوی فصل سوم سریال شهرزاد با استفاده از تحلیل نظرات کاربران [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 117-133]

 • تحولات تحولات در سینمای پرفروش ایران (مقایسه‌ی دهه‌های 40، 60 و 80) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 119-142]

 • تحولات اجتماعی شهر تهران مطالعة پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 11-28]

 • تحولات ارزشی بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 131-152]

 • تحولات الگوی مصرف تحلیل چندسطحی عوامل جمعیتی- اجتماعی مؤثر بر سهم هزینه‌های مصرفی ارتباطات خانوارهای ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 39-62]

 • تحولات خانواده عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • تحولات فرهنگی ایرانی بازنمایی دین در آثار سینمای دینی ایران: مطالعه تطبیقی آثار سینمایی اولین (1384) و دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش (1395) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 85-112]

 • تخیلی آرمانشهر ویرانشهر هوش مصنوعی حیات هوش طبیعی در روزگار هوش مصنوعی نگاهی به جامعه‌ی آینده از دید فیلم‌های علمی- تخیلی مبتنی بر هوش مصنوعی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 9-22]

 • تربیت جنسی بازشناسی الگوی بومی آموزش تربیت‌‌جنسی ازطریق رسانه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تربیت رعیت گفتمانهای تربیتی اولین مدارس جدید در ایران دوره قاجار [(مقالات آماده انتشار)]

 • تربیت شهروند گفتمانهای تربیتی اولین مدارس جدید در ایران دوره قاجار [(مقالات آماده انتشار)]

 • تربیت مسلمان گفتمانهای تربیتی اولین مدارس جدید در ایران دوره قاجار [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترتیبات زندگی شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • ترتیبات نهادی نهادگرایی تطبیقی: نوع‌شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرست [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترجیحات فرهنگی کشف ترجیحات اخلاقی در رسانه اجتماعی توئیتر (مطالعه کیفی انتخابات 1396) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترس تحلیل تماتیک عوامل القای ‌ترس از بازی‌های رایانه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 47-84]

 • تروریسم نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • ترومای جمعی کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 49-78]

 • ترومای فرهنگی سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • ترویج علم نقش رسانه‌ها در عمومی‌سازی علم [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-38]

 • ترویج علم تبیین مفهوم خلاصه همگان‌فهم و استخراج شاخص‌های نگارش آن [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 111-139]

 • تسهیلات نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 121-144]

 • تسهیم دانش تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • تشکل سیاسی حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 123-152]

 • تشکل‌های دانشجویی آسیب‌شناسی نهادگرایانه مشارکتِ تشکل‌های دانشجویی با تأکید بر رشد مشارکت اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تشکل های دانشجویی مطالعه کیفی انگاره‌های ذهنی شخصی و خویشتن در میان دو تشکل دانشجویی «انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران» [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 77-102]

 • تصمیم‌گیری در خانواده سنجش میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده و عوامل مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 1-11]

 • تصوّر از بدن تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 147-170]

 • تصور بدنی نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان شهر تبریز [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 107-134]

 • تصویر آنالوگ بررسی تحولات سبک سینمایی عباس کیارستمی در گذار از آنالوگ به دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 31-45]

 • تصویر دیجیتال بررسی تحولات سبک سینمایی عباس کیارستمی در گذار از آنالوگ به دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 31-45]

 • تصویرسازی تصویر ایران در مطبوعات آمریکا: تحلیل محتوای مجله‌های تایم و نیوزویک در دوره‌های هفتم و نهم ریاست جمهوری ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 137-160]

 • تعارض بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • تعاملات اجتماعی طراحی وتدوین الگوی بهره وری زندگی آپارتمان نشینی(مورد مطالعه:شهر مشهد مقدس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • تعاملات خانوادگی سالمندان و ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-44]

 • تعاملات علمی فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 85-114]

 • تعامل به‌هنجار مشارکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام: بررسی تاثیر ارزش ویژه برند باشگاه و تعاملات فرا اجتماعی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 165-191]

 • تعامل خود/دیگری تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • تعامل درون قومیتی کنشگری اجتماعی در فضای مجازی (مطالعه موردیِ کنش گران کرد عراق) [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 103-127]

 • تعامل فرااجتماعی مشارکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام: بررسی تاثیر ارزش ویژه برند باشگاه و تعاملات فرا اجتماعی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 165-191]

 • تعامل فرااجتماعی شیفتگی مخاطبان نوجوان به انیمیشن‌های خارجی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تعامل نابهنجار مشارکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام: بررسی تاثیر ارزش ویژه برند باشگاه و تعاملات فرا اجتماعی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 165-191]

 • تعدی بررسی تأثیر دو مؤلفه نحویِ وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 85-106]

 • تعدیل ساختاری زندگی روزمره موتورسواران معیشتی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 43-76]

 • تعدیل محتوا چالش‌های حکمرانی پلتفرم‌های جهانی آنلاین و دلالت‌های آن برای جامعه ایران مطالعه موردی: رسانه اجتماعی فیس‌بوک [(مقالات آماده انتشار)]

 • تعطیلات رومی دیجیتالیسم در سینما و نمادین شدن «امر خیالی» مطالعه ای بر تصویر «شهر» در فیلم تعطیلات رمی و بلید رانر [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 77-92]

 • تعلق قومی بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی بر هویت ملّی شهروندان سنی و شیعه مذهب قوم کُرد (نمونه موردی شهر قروه) [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 144-181]

 • تعلیق استراتژی‌های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فردیت و خانواده نشانه‌شناسی خانواده در سینمای ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 143-172]

 • تعلیق استقلال اقتصادی تجربه‌ی زیسته‌ی «تعلیق استقلال اقتصادی» و استراتژی‌های مواجهه با آن [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 261-288]

 • تعهد اجتماعی بررسی جامعه شناسی بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 111-130]

 • تعهد در شبکه‌های اجتماعی مدل تعهد مخاطب ایرانی به سریال‌های نمایش خانگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مطالعه موردی سریال شهرزاد [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 47-75]

 • تعهد مخاطب مدل تعهد مخاطب ایرانی به سریال‌های نمایش خانگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مطالعه موردی سریال شهرزاد [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 47-75]

 • تغییرات آب و هوایی تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت های فارسی زبان [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 227-263]

 • تغییرات اجتماعی تحلیل اجتماعی تکوین موج نوی سینمای کرد بر بستر سینمای قومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • تغییرات خانواده مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 13-44]

 • تغییراتﻓﺮﻫﻨﮕـــ ﻲ ﺑﺮرﺳﻲ نحوه اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﻪ های بیگانه ، از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺮای تغییرات فرهنگی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 213-233]

 • تغییرات نسلی گفتمان علمی ـ پزشکی و تجربه بلوغ: مطالعه ای کیفی میان دو نسل از زنان ساکن تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تغییرات نگرشی و رفتاری نقش تلویزیون در تحقق مفهوم جامعۀ مدنی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 183-214]

 • تغییر اقلیم برجسته‌سازی اخبار اقلیمی در مطبوعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تغییر فرهنگی فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیان در چند دهه اخیر [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-50]

 • تغییر هویت ها ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺳیب های اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و تغییرات هویتی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 141-159]

 • تفاهم تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 69-100]

 • تفسیر فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • تفسیرمعنا تفسیر زنان از غیرت مردانه در بین مخاطبان فیلم « مَلی و راه‌های نرفته‌اش» [(مقالات آماده انتشار)]

 • تفقه در دین الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 157-186]

 • تفکر نقادانه تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • تفکیک دو جنس کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 77-120]

 • تقابل گفتمان‌ها تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت» [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 69-95]

 • تقابل‌های دوگانه تحولات در سینمای پرفروش ایران (مقایسه‌ی دهه‌های 40، 60 و 80) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 119-142]

 • تقسیم کار دشواری ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و تحقق خود در میان زنان متأهل خانواده‌های ایرانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 85-111]

 • تقویم رسمی حافظه و هویت (مطالعه تقویم‌های غیررسمی در دوران پس از انقلاب) [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 39-66]

 • تقویم غیررسمی حافظه و هویت (مطالعه تقویم‌های غیررسمی در دوران پس از انقلاب) [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 39-66]

 • تکثر فرهنگی کنکاشی جامعه شناختی در توسعه‌زایی فرهنگی نهادی؛ مطالعه موردی کانون پرورش فکری در دوره پهلوی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 177-202]

 • تکثر قومی ارزیابیِ سیاست‌های فرهنگیِ جمهوری اسلامی ایران در برساختِ هویت ملی در مواجهه با تکثر قومی (با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقاییِ قومیت‌های مختلف) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 143-158]

 • تک‌گویی واکاوی ویژگی‌های گفت‌وگو به روایت کاریکاتورهای مطبوعاتی دهۀ اوّل انقلاب مشروطه [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 79-107]

 • تکنولوژی بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 92-115]

 • تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • تکنولوژی های نوین ارتباطا تی ارتباطات و تحول فرهنگ روشنفکری در ایران [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]

 • تکوین منازعه نهادهای قدرت در میدان تولید سینمای ایران در دهه 1360 و 1370 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 203-231]

 • تلفن همراه تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • تلفن همراه مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 77-100]

 • تلفن همراه بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-182]

 • تلفن همراه کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

 • تلفن همراه تاثیر روزنامه نگاری همراه بر تغییر نقش اجتماعی زنان تاثیر محتویات همراه بر ایجاد واکنش در برابر رویداد محکومیت اعدام 4 دختر پاکستانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تلقی پاسخگویان از خشونت فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 99-114]

 • تلگرام مطالعه رویه ها و عوامل موثر بر استفاده از رسانه های اجتماعی در ایران و رابطه آن با ساختارهای سیاسی و اجتماعی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 251-288]

 • تلگرام بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • تلگرام تلگرام در تجربه زیسته جوانان بزرگسال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تلویزیون رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 187-224]

 • تلویزیون جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • تلویزیون تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 205-224]

 • تلویزیون رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • تلویزیون بررسی تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی افراد ٢٠ سال و بالاتر شهر بابل) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 77-96]

 • تلویزیون تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 129-160]

 • تلویزیون نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 123-157]

 • تلویزیون سیاست شادی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب: تحلیل کمّی برنامه‌های اعیاد ملی و مذهبی 1396-1395 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 35-64]

 • تلویزیون چارچوب‌بندی سلامت در برنامه‌های گفتگو محور ترکیبی تلویزیون مورد مطالعه: برنامه ضربان [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 255-283]

 • تلویزیون بازنمایی چیستی ویروس کووید 19 در برنامه‌های تلویزیونی کودک؛ مطالعه موردی برنامه «مّل‌مَل» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 283-307]

 • تلویزیون‌های ماهواره‌ای بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 131-152]

 • تماشای فوتبال استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

 • تمایز خوانش جامعه‌شناختی بوردیویی از فیلم «جدایی نادر از سیمین» با تأکید بر جامعه ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 173-198]

 • تمایلات مصرف‌کننده تأثیر حجم اخبار بر واکنش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تمدن تمدن و فرهنگ نقش علّی و معلولی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 12-32]

 • تناسبات فضایی الزامات معماری در فضاهای آموزشی کودکان بررسی تطبیقی دو شهر تهران و تورنتو [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 63-79]

 • تن زنانه واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 75-98]

 • تن زنانه گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 27-51]

 • تنش و درگیری مدل مفهومی نحوه مواجه مناظره کنندگان با رقبا در مناظره های تلویزیونی- مورد مطالعه: مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 129-158]

 • تنهازیستی از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تنهایی دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 13-34]

 • تهدید مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • تهدید ها و فرصتهای گردشگری تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 147-198]

 • تهران حیات اجتماعی گونه متأخر موسیقی خیابانی به عنوان پدیده‌ای شهری در تهران: پژوهشی کیفی روی نوازندگان گونه‌ای نوظهور از موسیقی خیابانی با استفاده از استراتژی داستان زندگی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 63-87]

 • تهران کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی برای اداره امور محلی( مطالعه موردی: منطقه4 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]

 • تهران حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 39-75]

 • تهران الزامات معماری در فضاهای آموزشی کودکان بررسی تطبیقی دو شهر تهران و تورنتو [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 63-79]

 • تهران زنان متاهل تهران و استانبول و ارتباطات ناسالم در شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تهیدستان زندگی روزمره موتورسواران معیشتی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 43-76]

 • توئیتر کشف ترجیحات اخلاقی در رسانه اجتماعی توئیتر (مطالعه کیفی انتخابات 1396) [(مقالات آماده انتشار)]

 • توانمندسازی اجتماعی تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 198-229]

 • توانمندسازی زنان نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • توانمندی سهم نابرابر گروه های کم صدا از اطلاعات (مروری بردسترسی آزاد به اطلاعات از دریچۀ مطالعات فرهنگی) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 223-254]

 • تورنتو الزامات معماری در فضاهای آموزشی کودکان بررسی تطبیقی دو شهر تهران و تورنتو [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 63-79]

 • توریسم نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 121-144]

 • توریسم سلامت رسانه نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (مطالعه موردی شهر رامسر) [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 215-232]

 • توریسم فرهنگی نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 121-144]

 • توسعة فرهنگی نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • توسعه نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • توسعه فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • توسعه کیفیت روابط میان فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 67-90]

 • توسعه نقش تلویزیون در تحقق مفهوم جامعۀ مدنی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 183-214]

 • توسعه مقایسه نقش رسانه‌های سنتی و نوین در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شاغلان و فعالان شرکت های دانش بنیان استان تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • توسعه اجتماعی مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 171-197]

 • توسعه راهبردی تدوین الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صدا وسیما: یک مطالعه آمیخته [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 187-212]

 • توسعه علمی عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-153]

 • توسعه فرهنگی کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی برای اداره امور محلی( مطالعه موردی: منطقه4 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]

 • توسعه فرهنگی مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 171-197]

 • توسعه فرهنگی کنکاشی جامعه شناختی در توسعه‌زایی فرهنگی نهادی؛ مطالعه موردی کانون پرورش فکری در دوره پهلوی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 177-202]

 • توسعه مالی نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • توسعه نیافتگی سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 37-64]

 • توسعه‌ی سیاسی نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • توسعۀ پایدار قانون‌گذاری در عرصۀ دیجیتال و برنامۀ توسعۀ پایدار (با تأکید بر «جمهوری دیجیتال») [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 185-234]

 • توسعۀ پایدار تبیین مؤلفه‌های روزنامه‌نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایران (از نگاه استادان ارتباطات و محیط زیست، خبرنگاران و فعالان محیط زیست [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 111-139]

 • توسعۀ پایدار فرهنگی راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای در زمینه توسعۀ فرهنگی ایران برای دوران پسابرجام [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 139-168]

 • تولید فضا تولید فضای شهری بابلسر در دوره‌های قاجار و پهلوی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 185-214]

 • تولید موسیقی مقوله های فرهنگی تولید موسیقی ملی ایران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 155-178]

 • توییتر تحلیل محتوای پیام‌های توییتری و شکل‌گیری هوییت‌های ضد‌گفتمانی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 91-110]

 • تیتر ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ تیتریک ﺧﺒﺮ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارﺷﻲ از ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﺪرﻗﻪ وزﻳﺮ رﻓﺎه) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 125-140]

 • تیترهای تحلیلی تیترهای اﻏﻨﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ تیتریک ﺧﺒﺮ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارﺷﻲ از ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﺪرﻗﻪ وزﻳﺮ رﻓﺎه) [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 125-140]

 • تیز شدن دین‌داری دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • تیم دیتاژورنالیسم بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان؛ مطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در گاردین انگلستان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 291-333]

ج

 • جاذبه های توریستی رابطه تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 309-331]

 • جاذبه های مقصد گردشگری نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 121-144]

 • جامعه فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • جامعه اطلاعاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران) [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 11-45]

 • جامعه اطلاعاتی بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 131-154]

 • جامعه‌المصطفی مطالعه انگاره‌های بین‌فرهنگی دانشجویان روسی جامعه المصطفی العالمیه از مردم ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • جامعه پاک گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 27-51]

 • جامعه‌پذیری از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 207-235]

 • جامعهپذیری دینی مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 11-37]

 • جامعه شناسی جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تقابل، توافق یا تعامل (با نگاهی به روابط این دو در ایران [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 11-38]

 • جامعه‌شناسی آموزشِ پزشکی موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • جامعه‌شناسی ادبیات بررسی زمینه‌های جامعه‌شناختی شعر شهریار براساس نظریه‌ی لوسین گلدمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • جامعه‌شناسی انتقادی پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت) [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 39-68]

 • جامعه‌شناسی تشیع خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-50]

 • جامعه‌شناسی تطبیقی‌ـ‌تاریخی نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • جامعه‌شناسی خانواده زیست مجردانه؛ علل و زمینه‌ها (مطالعه‌ی موردی جوانان ساکن شهر تهران به روش گراندد تئوری) [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 114-140]

 • جامعه شناسی دین جایگاه بدن در دین [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 11-36]

 • جامعه‌شناسی زندگینامه‌ای خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-50]

 • جامعه‌شناسی سینما تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • جامعه‌شناسی سینما مدرنیته و بازنمایی خانواده در فیلم‌های سینمایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 59-83]

 • جامعه‌شناسی شناخت نمودهای شناخت زنانه در اثناء تاریخ فرهنگی ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 75-101]

 • جامعه‌شناسی علم و معرفت بررسی ایده‌ شبکه تعاملات اجتماعی روشنفکران رندال کالینز در میان اندیشمندان ایران [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 116-143]

 • جامعه‌شناسی مردم‌مدار بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران) [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 77-104]

 • جامعه‏شناسی هنر گونه‏ شناسی و تحلیل نظام‏های ادراک تن در سینمای دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 93-115]

 • جامعه غیررسمی شبکه‌های اجتماعی: رسانه جامعه شبکه‌ای غیررسمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • جامعه مدنی فرگشت رویکرد اخوان المسلمین مصر به جامعه مدنی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 211-235]

 • جامعه‌ مصرفی آرایش مردان و زنان و امر پست مدرن "حاد- جنسیت" [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 47-66]

 • جامعه معرفتی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران) [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 11-45]

 • جامعۀ جسمانی تحلیل جامعه‌شناختی مصرفِ سلامت (مطالعۀ مراجعان مراکز پزشکی شهر سنندج) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 251-277]

 • جامعۀ مدنی مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 35-66]

 • جامعۀ مدنی نقش تلویزیون در تحقق مفهوم جامعۀ مدنی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 183-214]

 • جایگیری خود فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • جبهه ملی ایران پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 207-225]

 • جدایی نادر از سیمین خوانش جامعه‌شناختی بوردیویی از فیلم «جدایی نادر از سیمین» با تأکید بر جامعه ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 173-198]

 • جرم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • جرم‌شناسی جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • جریان آزاد اطلاعات سهم نابرابر گروه های کم صدا از اطلاعات (مروری بردسترسی آزاد به اطلاعات از دریچۀ مطالعات فرهنگی) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 223-254]

 • جریان‌سازی رسانه‌ای فضای مجازی و مانکن شدگی: تحلیل نشانه شناختی چالش مانکن [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 152-172]

 • جشنواره جام جم نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 123-157]

 • جشنواره فیلم نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 123-157]

 • جشنواره مد و لباس فجر مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره‌های بین المللی مد و لباس فجر از 1390 تا 1395) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 221-250]

 • جغرافیای ایدئولوژیک حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 123-152]

 • جمهوری اسلامی ایران راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای در زمینه توسعۀ فرهنگی ایران برای دوران پسابرجام [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 139-168]

 • جمهوری دیجیتال قانون‌گذاری در عرصۀ دیجیتال و برنامۀ توسعۀ پایدار (با تأکید بر «جمهوری دیجیتال») [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 185-234]

 • جنبش زنان گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 11-34]

 • جنسیت تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 205-224]

 • جنسیت مطالعه‌ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت‌های خیریه‌ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 141-168]

 • جنسیت سبک زندگی جوانان: بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی و مؤلفه‌های آن در بین دختران و پسران شهر بابلسر [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 135-160]

 • جنسیت تفسیر بین متونی داﺳﺘﺎن های ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺠﻼت اﻳﺮان 1386 تحلیل ﮔﻔﺘﻤﺎن [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 23-48]

 • جنسیت درک و تصور دختران جوان از جنسیت: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 185-210]

 • جنسیت شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 79-98]

 • جنسیت نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • جنسیت عوامل مؤثر بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • جنگ ایران و عراق حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 35-58]

 • جنگ خلیج فارس انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • جهان اﻳﺮاﻧﻲ روﺷﻨﻔﻜﺮی جهان بازتولید عقلانیت و سنتهای عقلانیت ارﺗﺒﺎﻃﻲ در حوزه عمومی ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 43-60]

 • جهان زندگی تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • جهان زندگی دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • جهان مدرن مطالعه تجربه مردم تبریز در مواجهه با جهان مدرن [(مقالات آماده انتشار)]

 • جهانی‌سازی بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها از منظر انسان‌شناسی ارتباطات؛ جهانی‌سازی و پارادایم‌های رقیب [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 31-46]

 • جهانی‌شدن چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • جهانی شدن دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • جهانی شدن بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر فرهنگ مصرف در بین جوانان شهراصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • جهانی شدن مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 13-44]

 • جهانی ﺷ ﺪ ن ﻣﻌﻀــﻠﻪ هویت، ﻓﺮﻫﻨــﮓ و جهانیﺷــﺪن : از رویکردها ﺗــﺎ واﻗﻌﻴﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 236-258]

 • جهت‌گیری‌های سیاسی تبیین جامعه‌شناختی مصرف شوخ‌طبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 179-208]

 • جوابگویی روایی چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • جوانان سرمایه فرهنگی و شادی جوانان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 89-120]

 • جوانان بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 131-152]

 • جوانان بررسی میزان تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مطالعه جوانان شهرستان پاوه) [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 87-113]

 • جوانان سبک زندگی جوانان: بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی و مؤلفه‌های آن در بین دختران و پسران شهر بابلسر [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 135-160]

 • جوانان شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • جوانان بررسی رابطه «رضایت از اوقات فراغت» و «رضایت از زندگی» در بین جوانان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • جوانان پنجره‌های تعاملی و قطعه‌های کوچک صمیمیت : مطالعه‌ی کیفی روابط و تعاملات غیررسمی جوانان در شهر یزد [(مقالات آماده انتشار)]

 • جوانان مطالعه جامعه شناختی تأثیر شبکه های اجتماعی در تحرکات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد استان فارس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • جوانان بزرگسال تلگرام در تجربه زیسته جوانان بزرگسال شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • جوایز گلدن گلوب نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 123-157]

 • جوک های کرونایی کرونا و ایران: تحلیل مضمون جوک های کرونایی در ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 261-280]

 • جوهرزدایی درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

 • جیمز گرونیگ جیمز گرونیگ و الگوهای حاکم بر روابط عمومی: مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی در سوریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 133-135]

چ

 • چارچوب‌‌بندی بررسی پوشش خبری «ارتقای سلامت» در خبرگزاری‌های ایسنا، تسنیم و مهر [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 227-249]

 • چارچوب‌بندی چارچوب‌بندی سلامت در برنامه‌های گفتگو محور ترکیبی تلویزیون مورد مطالعه: برنامه ضربان [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 255-283]

 • چارچوب بندی امر بصری و ارتباطات زیست محیطی: نشانه شناسی اجتماعی تصاویر بحران آب در کانال های تلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • چارچوب بندی ارتباطات زیست محیطی و آب: تحلیل محتوای مستندهای دهه هشتاد و نود سینمای ایران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-34]

 • چارچوب فرهنگی سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان‌فرهنگی اجتماعات شیعی [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 115-134]

 • چالش اسلام هراسی تحلیل جامعه شناختی نقش ارتباطات میان فرهنگی در کاهش چالش اسلام هراسی در دنیا [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 33-61]

 • چالش سیاسی حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 39-75]

 • چالش فرهنگی تحلیلی از بافت انضمامی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران؛ پژوهشی درباره عدم‌شفافیت و ابهام در سیاست‌گذاری فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 45-69]

 • چالش مانکن فضای مجازی و مانکن شدگی: تحلیل نشانه شناختی چالش مانکن [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 152-172]

 • چالش‏ های قومی مطالعه بسترهای فرهنگی - ارتباطی کشورهای خارجی در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • چپ سنتی بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی فیلم «آژانس شیشه‌ای» [(مقالات آماده انتشار)]

 • چرخش فرهنگی تولید فضای شهری بابلسر در دوره‌های قاجار و پهلوی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 185-214]

 • چرخش فرهنگی گفتمان انقلابی اشیاء: گذار از چرخش فرهنگی به چرخش مادی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 273-308]

 • چرخش مادی گفتمان انقلابی اشیاء: گذار از چرخش فرهنگی به چرخش مادی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 273-308]

 • چشم اندازهای تاریخی نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 121-144]

 • چشم و هم چشمی بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • چکیده‌نویسی تبیین مفهوم خلاصه همگان‌فهم و استخراج شاخص‌های نگارش آن [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 111-139]

 • چندصدایی چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • چین انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

ح

 • حاشیه‌سازی مجدد بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • حاشیه و متن گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 27-51]

 • حافظه بدیل حافظه و هویت (مطالعه تقویم‌های غیررسمی در دوران پس از انقلاب) [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 39-66]

 • حافظه جمعی بازخوانی رمان شوهر آهو خانم [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 55-78]

 • حافظه جمعی حافظه و هویت (مطالعه تقویم‌های غیررسمی در دوران پس از انقلاب) [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 39-66]

 • حافظه فرهنگی سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • حافظۀ اتوبیوگرافیک حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 35-58]

 • حافظۀ تاریخی حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 35-58]

 • حافظۀ جمعی جنگ ایران و عراق حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 35-58]

 • حافظۀ نسلی حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 35-58]

 • حاکمیت قانون تحلیل درک کیفیت حکمرانی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 167-187]

 • حباب فیلتر کلیّات تشخیص «خبر جعلی» برای سازمان های رسانه ای با تأکید بر قابلیت «راستی آزمایی» و مهارت «اوسینت» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 187-222]

 • حبل المتین نقش روزنامه نگاری فارسی هندوستان در شکل گیری روزنامه نگاری ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 279-300]

 • حجاب کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 77-120]

 • حجاب پوشش دختران در ارتباطات انسانی خرده فرهنگ‌های دانشجویی؛ مطالعه کیفی نمونه‌های کرانه‌ای مغایر با الگوی رسمی حجاب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 189-219]

 • حجاب اسلامی فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 133-170]

 • حجم خبر تأثیر حجم اخبار بر واکنش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حریم آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

 • حریم اجتماعی حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 39-75]

 • حزب توده ایران پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 207-225]

 • حس اجتماع حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • حس اجتماع مجازی حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • حق مولف اثر سیاست گذاری ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 299-320]

 • حقوق رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 187-224]

 • حقوق اندیشه ی شریعتی درباره ی زن و حقوق او در اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 75-100]

 • حقوق ایران تحولات سن کودکی در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 71-90]

 • حقوق دیجیتال قانون‌گذاری در عرصۀ دیجیتال و برنامۀ توسعۀ پایدار (با تأکید بر «جمهوری دیجیتال») [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 185-234]

 • حقوق زنان مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 35-66]

 • حقوق زنان تاثیر روزنامه نگاری همراه بر تغییر نقش اجتماعی زنان تاثیر محتویات همراه بر ایجاد واکنش در برابر رویداد محکومیت اعدام 4 دختر پاکستانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حقوق زنان و کودکان مطالعه تطبیقی قوانین تبلیغات تجاری [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 29-60]

 • حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی مطالعه موردی شهروندان تهرانی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 55-76]

 • حقوق شهروندی طراحی و ارائه الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 275-309]

 • حقوق و تکالیف شهروندی شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 250-227]

 • حقیقت آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • حکمرانی پلتفرم‌ها چالش‌های حکمرانی پلتفرم‌های جهانی آنلاین و دلالت‌های آن برای جامعه ایران مطالعه موردی: رسانه اجتماعی فیس‌بوک [(مقالات آماده انتشار)]

 • حکمرانی خوب تحلیل درک کیفیت حکمرانی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 167-187]

 • حکومتگری الکترونیک تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر تحقق دموکراسی دیجیتال مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 131-151]

 • حلقه کندوکاو واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 101-130]

 • حمایت نقش تلویزیون در حمایت از زندگی سالمندی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 125-161]

 • حمایت اجتماعی غیررسمی حمایت شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 51-76]

 • حمایت شبکه مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 77-100]

 • حمایت‌های قانونی فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 77-106]

 • حوزه توسعه مجاور مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌‌نگاری گفت ‌وگو بررسی دیدگاه‌‌های صاحب‌نظران حوزه گفت ‌وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 121-156]

 • حوزه توسعه مجاور رسانه‌ای مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌‌نگاری گفت ‌وگو بررسی دیدگاه‌‌های صاحب‌نظران حوزه گفت ‌وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 121-156]

 • حوزه عمومی مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌‌نگاری گفت ‌وگو بررسی دیدگاه‌‌های صاحب‌نظران حوزه گفت ‌وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 121-156]

 • حوزه عمومی تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 69-100]

 • حوزه عمومی گونه شناسی ارزشهای اجتماعی در حوزه عمومی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 113-141]

 • حوزه های علمیه مورد پژوهی اثرات فناوری‏های اطلاعاتی نوین بر رفتار اطلاع‏یابی طلبه‏ ها [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 130-145]

 • حوزویان خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-50]

 • حوزویان ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻤﻌﻲ و اﺑﻌﺎد آن: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردی ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮ شیراز [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 69-92]

 • حیات اجتماعی حیات اجتماعی گونه متأخر موسیقی خیابانی به عنوان پدیده‌ای شهری در تهران: پژوهشی کیفی روی نوازندگان گونه‌ای نوظهور از موسیقی خیابانی با استفاده از استراتژی داستان زندگی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 63-87]

 • حیات رابطه‌ای نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

خ

 • خاطره کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 49-78]

 • خانواده استراتژی‌های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فردیت و خانواده نشانه‌شناسی خانواده در سینمای ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 143-172]

 • خانواده سیاست قانون‌گذاری ایران دربارة کودکان بی‏سرپرست [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 91-112]

 • خانواده بازنمایی خانواده و طبقه مبتنی بر الگوی مصرف: روایتی از دوره پیش از انقلاب در سریال کیمیا [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 159-188]

 • خانواده تجربه روایت شده زنان از ساختار قدرت در خانواده [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 129-150]

 • خانواده نورافکن‌های همیشه روشن: شیوه‌های نظارت بر نوجوانان و جوانان در خانواده‌های ساکن تهران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 35-55]

 • خانواده عوامل و موانع فراروی فرصت های ارتباطی والدین و فرزندان درخانواده [(مقالات آماده انتشار)]

 • خانواده تاثیر اعتماد اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان متاهل دبیرستان‌های شهر تهران در سال 1398 [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاورمیانه شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری بر نقش دولت‌ها در روابط بین‌الملل (مطالعة موردی دولت‌های خاورمیانه) [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 197-214]

 • خبر آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • خبر بحران شناخت مؤلفه های خبرنگاری بحران های طبیعی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • خبر جعلی کلیّات تشخیص «خبر جعلی» برای سازمان های رسانه ای با تأکید بر قابلیت «راستی آزمایی» و مهارت «اوسینت» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 187-222]

 • خبرگزاری خبرگزاری‌ها و بازارهای رسانه‌ای؛ بررسی وضعیت حضور ایرنا در بازارهای رسانه‌ای در مقایسه باآسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-55]

 • خبرگزاری آسوشیتدپرس بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • خبرنگاری بحران شناخت مؤلفه های خبرنگاری بحران های طبیعی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • خرده‌سلبریتی سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 45-74]

 • خرده‏فرهنگ نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • خرده فرهنگ بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر فرهنگ مصرف در بین جوانان شهراصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • خرده فرهنگ خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-25]

 • خروج نخبگان نهادگرایی تطبیقی: نوع‌شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرست [(مقالات آماده انتشار)]

 • خرید اینترنتی کالاهای فرهنگی مطالعه‌ تأثیر اینترنت بر سرمایه‌ فرهنگی دانشجویان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 225-250]

 • خشنودی اینترنت بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس خشنودی اینترنت در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • خشونت فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 99-114]

 • خشونت در معنا و شاخص های بنیادگرایی اسلامی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 193-220]

 • خشونت علیه زنان فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 77-106]

 • خشونت نمادین تحلیل روابط بین فردی در فیلم‌های هالیوود دهه 2000 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 173-202]

 • خصوصی‌سازی امنیت نورافکن‌های همیشه روشن: شیوه‌های نظارت بر نوجوانان و جوانان در خانواده‌های ساکن تهران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 35-55]

 • خصوصی‌سازی شور و شعف مطالعه بازنمایی سبک زندگی زنان ایرانی در آگهی‌های تبلیغاتی مجلات خانوادگی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 27-49]

 • خطِ خطا بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • خط مشی فرهنگی کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 77-120]

 • خط‌مشی‌گذاری بررسی تطبیقی سیاست‌گذاری اقتصاد سینمای ایران و ارائه راهکارهایی برای آینده [(مقالات آماده انتشار)]

 • خط‌مشی‌گذاری فرهنگی بررسی تطبیقی سیاست‌گذاری اقتصاد سینمای ایران و ارائه راهکارهایی برای آینده [(مقالات آماده انتشار)]

 • خلاء های متن تکنیک های سالینجر برای خوانندگان تلویحی اش (بررسی رمان ناطور دشت از منظر رویکرد نقد خواننده محور] [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 206-225]

 • خلاصه‌نویسی تبیین مفهوم خلاصه همگان‌فهم و استخراج شاخص‌های نگارش آن [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 111-139]

 • خلاصه همگان‌فهم تبیین مفهوم خلاصه همگان‌فهم و استخراج شاخص‌های نگارش آن [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 111-139]

 • خلاقیت فرهنگی کنکاشی جامعه شناختی در توسعه‌زایی فرهنگی نهادی؛ مطالعه موردی کانون پرورش فکری در دوره پهلوی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 177-202]

 • خلقیات راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 81-110]

 • خوانش انقادی مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال های نمونه ترکیه ای [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 127-184]

 • خوانش رمان تجربه خواندن رمان‌های عاشقانه در فضای زندگی روزمره خوانندگان زن [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 55-85]

 • خوانش فضایی فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • خواننده تکنیک های سالینجر برای خوانندگان تلویحی اش (بررسی رمان ناطور دشت از منظر رویکرد نقد خواننده محور] [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 206-225]

 • خود بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

 • خود تصویر ایران در مطبوعات آمریکا: تحلیل محتوای مجله‌های تایم و نیوزویک در دوره‌های هفتم و نهم ریاست جمهوری ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 137-160]

 • خود آرمان بازاندیشانه - آرمان ازخودبیگانه در تحصیلات دانشگاهی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 237-258]

 • خودآگاه شدن کنش‌گر دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • خود بازتابی خود بازتابی و بازنمایی اخلاقی دیگری در فرا فیلم‌های سینمای ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • خودزندگینامه خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-50]

 • خودشکوفایی طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 31-52]

 • خودنگاری خودنگاری خانواده‌های قربانیان قصور پزشکی در اینستاگرام [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 57-79]

د

 • دارالترجمه همایونی دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 57-80]

 • داعش تحلیل محتوای اخبار روزنامه الشرق الاوسط درباره داعش [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 233-205]

 • داغ ننگ تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت» [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 69-95]

 • داغ ننگ تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا» [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 121-145]

 • دال و ﻣﺪﻟﻮل ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • دانش مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 35-66]

 • دانش تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • دانش آموزان رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • دانشجو ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با هوش چندگانه در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانشجومعلمان عوامل مؤثر بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دانشجویان دانشگاه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ استفاده ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بهره ﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 163-186]

 • دانشجویان نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 151-176]

 • دانشجویان بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 92-115]

 • دانشجویان نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در شکل گیری هویت قومی دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 249-284]

 • دانشجویان سودای مهاجرت: میل به مهاجرت و تصویر ذهنی از غرب در تجربه دانشجو-مهاجران ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-83]

 • دانشجویان بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 353-381]

 • دانشجویان مطالعه جامعه شناختی تأثیر شبکه های اجتماعی در تحرکات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد استان فارس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانشجویان تهرانی شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 71-90]

 • دانشجویان روسی مطالعه انگاره‌های بین‌فرهنگی دانشجویان روسی جامعه المصطفی العالمیه از مردم ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانش زیست محیطی مربوط به عمل بررسی رابطه دانش زیست محیطی و رفتار‌های زیست محیطی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 159-178]

 • دانش زیست محیطی نظام مند بررسی رابطه دانش زیست محیطی و رفتار‌های زیست محیطی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 159-178]

 • دانشگاه واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 95-128]

 • دانشگاه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 353-381]

 • دانشگاه مطالعه راهبردهای زمینه‌ساز تحقق دانشگاه نسل چهارم: یک پویش کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه جامعه شناختی تأثیر شبکه های اجتماعی در تحرکات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد استان فارس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانشگاه استاد زیست فرهنگی اساتید دانشگاه به‌مثابۀ زیست از دست رفته [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 129-151]

 • دانشگاه ایرانی مطالعه راهبردهای زمینه‌ساز تحقق دانشگاه نسل چهارم: یک پویش کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانشگاه علم و فرهنگ بررسی رابطه «رضایت از اوقات فراغت» و «رضایت از زندگی» در بین جوانان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانشگاه کارآفرین تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 265-286]

 • دانشگاه نسل چهارم مطالعه راهبردهای زمینه‌ساز تحقق دانشگاه نسل چهارم: یک پویش کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانشگاه‌های ممتاز شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 71-90]

 • دختران رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • دختران مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 89-120]

 • دختران آپولونی از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 207-235]

 • دختران دانشجو استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

 • دﺧﺘﺮان ﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و هویت دﺧﺘﺮان ﺟﻮان شهری :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درباره دختران شیراز [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 75-107]

 • درآمدزایی خبرگزاری‌ها و بازارهای رسانه‌ای؛ بررسی وضعیت حضور ایرنا در بازارهای رسانه‌ای در مقایسه باآسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-55]

 • درماندگی و باورهای فرامادی زمینه ها و پی آمدهای بهره گیری از دعانویسی و فالگیری مطالعه نمونه ای از زنان تحصیل کرده شهر رشت [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 97-120]

 • دروازه‌بانان خبری تدوین مدل انتشار اطلاعات در زمینه انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ملی ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 107-136]

 • درﻳﺎﻓـﺖ تحلیل درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻋﻠﻤﻲ از فیلمهای علمی -تخلیلی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 133-162]

 • دریاچه‌ی ارومیه بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه‌ی ارومیه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 209-232]

 • دریافت مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال های نمونه ترکیه ای [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 127-184]

 • دسترسی به اطلاعات سهم نابرابر گروه های کم صدا از اطلاعات (مروری بردسترسی آزاد به اطلاعات از دریچۀ مطالعات فرهنگی) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 223-254]

 • دست‌فروشی یک گزارش از دست‌فروشی [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 339-360]

 • دعانویسی زمینه ها و پی آمدهای بهره گیری از دعانویسی و فالگیری مطالعه نمونه ای از زنان تحصیل کرده شهر رشت [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 97-120]

 • دفاع مقدس دفاع مقدس در گذر از سینمای ایران [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 127-148]

 • دگردیسی ارزش‌ها روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 149-172]

 • دموکراتیزاسیون نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • دموکراسی دیجیتال تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر تحقق دموکراسی دیجیتال مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 131-151]

 • ده‌نمکی درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

 • دوران ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

 • دوران کودکی معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 111-146]

 • دورة زﻧﺪﮔﻲ چالش های ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻳﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 57-80]

 • دوردارشان سیاستگذاری رسانه ای و تأثیر آن بر توسعه: مطالعه موردی کشور هند [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 141-168]

 • دوره ﺻﻔﻮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

 • دورویی راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 81-110]

 • دوستی پیش‌نهادی برای بررسی اتنوگرافیک پدیده‌های چندجایی: زندگی‌نگاری [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 149-174]

 • دو ﻓﻀــﺎﻳﻲ ﺷــﺪن ﺷــﻬﺮ دو ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ :ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزی ﺿﺮورت ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺮای ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 123-140]

 • دوﻛﺴﺎ «پیر ﺑﻮردﻳﻮ» ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 155-186]

 • دوﮔﺎﻧﮕﻲﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﻣﺮ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺩﺭ سینمای ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﮓ ﻛﺸﻰ ﺗﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﺲ [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 93-116]

 • دولت فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 133-170]

 • دولت «ایرانشهری»، عامل بقا یا استبداد؟ درنگی در آراء سیدجواد طباطبایی و محمدعلی همایون کاتوزیان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 105-122]

 • دوﻟــﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﻚ دو ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ :ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزی ﺿﺮورت ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺮای ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 123-140]

 • دولت الکترونیک تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر تحقق دموکراسی دیجیتال مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 131-151]

 • دوﻟــﺖ ﻣﺠــﺎزی ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺳیب های اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و تغییرات هویتی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 141-159]

 • دﻳﮕﺮی ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • دﻳﻦ کلیفورد گیرتز و دﻳﺪﮔﺎه تقسیری او در ﺑﺎب دﻳﻦ و فرهنگ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 1-28]

 • دﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در دﻳﻦ ورزی شهری اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 57-80]

 • دﻳﻨﺪاری ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ واﻋﻆ و ﻣﺪاح در اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺎﺷﻮرا (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ دزﻓﻮل) [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 1-24]

 • دﻳﻨﺪاری فرهنگ و ﺷﺎدی :روﻳﻜﺮدی ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 51-78]

 • دﻳﻨﺪاری و ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی دﻳﻨﻲ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻰ، ﺟﻤﻊ ﮔﺮﺍﻳﻰ ﻭ دینداری [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 101-126]

 • دﻳــﻦ ﻛــﺎﻻﻳﻲ ﺷــﺪن زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻋﺎﻣﻞ تغییر ﻳﺎ آسیب آﻓﺮﻳﻨﻲ فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 201-212]

 • دیالکتیک گونه شناسی ارزشهای اجتماعی در حوزه عمومی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 113-141]

 • دیالکتیک مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • دیالکتیک سه‌گانه تولید فضای شهری بابلسر در دوره‌های قاجار و پهلوی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 185-214]

 • دیالکتیکِ فضاهای معنایی دیالکتیکِ فضاهای معنایی؛ فهمِ تجربه ی حضورِ فیس بوکیِ سوژه های مجازی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 91-120]

 • دیالوگ تحلیل روابط بین فردی در فیلم‌های هالیوود دهه 2000 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 173-202]

 • دیپلماسی طراحی الگوی اقناعی برای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • دیپلماسی رسانه‌ای راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای در زمینه توسعۀ فرهنگی ایران برای دوران پسابرجام [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 139-168]

 • دیپلماسی رسانه‌ای طراحی الگوی اقناعی برای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • دیپلماسی شهری نقش کلانشهر تهران در بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 261-290]

 • دیپلماسی فرهنگی نقش کلانشهر تهران در بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 261-290]

 • دیتابلاگ بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان؛ مطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در گاردین انگلستان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 291-333]

 • دیتاژورنالیسم بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان؛ مطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در گاردین انگلستان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 291-333]

 • دیجیتال تحول آنالوگ به دیجیتال: نحوۀ اثرگذاری فناور‌های تصویری سنتی و نوین [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 135-156]

 • دیرینه‌شناسی دگردیسی معنایی «دالِ استبداد» و برآمدن گفتمانِ «استبداد ایرانی» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 75-95]

 • دیگری بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 199-223]

 • دیگری تحولات در سینمای پرفروش ایران (مقایسه‌ی دهه‌های 40، 60 و 80) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 119-142]

 • دیگری تصویر ایران در مطبوعات آمریکا: تحلیل محتوای مجله‌های تایم و نیوزویک در دوره‌های هفتم و نهم ریاست جمهوری ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 137-160]

 • دیگری خود بازتابی و بازنمایی اخلاقی دیگری در فرا فیلم‌های سینمای ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • دیگری دیگری در شعر عاشقانۀ فارسی دو دهۀ هشتاد و نود بر اساس مؤلفه‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دیگری‌سازی انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

 • دین بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 38-59]

 • دین محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 151-172]

 • دین جایگاه بدن در دین [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 11-36]

 • دین پروبلماتیک شدن اخلاق در سینمای ایران؛ گذار از عالم متن به سپهرِ اجتماعی مطالعه‌ی موردی فیلم «جدایی نادر از سیمین» [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 51-83]

 • دین‌داری نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 151-176]

 • دین‌داری دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • دینداری بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 38-59]

 • دینداری تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 198-229]

 • دینداری بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی زنان تهرانی در حوزه مدیریت بدن [(مقالات آماده انتشار)]

 • دینداری عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • دین‌داری اخلاق‌مدار دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • دین‌داری روش‌مدار دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • دین‌داری عرف‌گرا دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • دین‌داری هدف‌مدار دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • دین رمانتیک سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

ذ

 • ذائقه‌ فرهنگی مطالعه‌ تأثیر اینترنت بر سرمایه‌ فرهنگی دانشجویان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 225-250]

 • ذائقه مصرف بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • ذائقه مصرف خاص‌پسند نقش مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری در سبک زندگی مصرفی شهروندان تهرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ذائقه مصرف عام‌پسند نقش مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری در سبک زندگی مصرفی شهروندان تهرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ذائقه موسیقیایی جامعه شناسی مصرف موسیقی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 27-53]

 • ذات باوری جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تقابل، توافق یا تعامل (با نگاهی به روابط این دو در ایران [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 11-38]

 • ذات‌گرایی قوم‌مداری طایفه‌محور و ذات‌گرا در بلوچستان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ذهنیت بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

 • ذهنیت ﻧﺴﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﺗﻤﻰ کیا [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 117-138]

ر

 • رئالیسم جادویی روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 199-219]

 • رئیسی تحلیل‌گفتمان و نشانه‌شناسی فیلم‌های تبلیغاتی آ روحانی و رئیسی به عنوان نماینده دو جریان اعتدال‌طلب واصول‌گرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • رابطه اجتماعی تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 198-229]

 • رابطه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آیا شرق شناسی را پایانی هست؟ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 155-175]

 • رابطه عاطفی شهرگرایی و ایستار فرهنگی: مورد تجربی ساکنین شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 171-198]

 • رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • رادیو رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 187-224]

 • رادیو رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • رادیو بررسی تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی افراد ٢٠ سال و بالاتر شهر بابل) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 77-96]

 • رادیو طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی کشور ایران با تاکید برتوسعه بر توسعه سرمایه اجتماعی – مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلای ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 97-121]

 • رادیوی جمهوری اسلامی ایران مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 57-74]

 • راست سنتی بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی فیلم «آژانس شیشه‌ای» [(مقالات آماده انتشار)]

 • راستی آزمایی کلیّات تشخیص «خبر جعلی» برای سازمان های رسانه ای با تأکید بر قابلیت «راستی آزمایی» و مهارت «اوسینت» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 187-222]

 • رامسر نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (مطالعه موردی شهر رامسر) [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 215-232]

 • راﻧﻨﺪﮔﻲ تاثیر ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف در میان جوانان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 103-126]

 • راهبرد طرح یک استراتژی پژوهشی برای انجام تحقیقات راهبردی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 97-116]

 • راهبرد راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای در زمینه توسعۀ فرهنگی ایران برای دوران پسابرجام [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 139-168]

 • رپ ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • رپ ایرانی- فارسی گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 91-116]

 • رپرتاژ آگهی آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • رپ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • رپ فارسی تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 129-148]

 • رسانه رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 187-224]

 • رسانه رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 229-247]

 • رسانه بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 131-152]

 • رسانه تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 205-224]

 • رسانه بررسی سیاستگذاری زبانی رسانه با هدف توسعه عدالت زبانی در جامعه [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 121-144]

 • رسانه نقش رسانه‌ها در عمومی‌سازی علم [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-38]

 • رسانه رمان به مثابه رسانه گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای 28 مرداد تا بهمن [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 95-128]

 • رسانه گونه‏ شناسی و تحلیل نظام‏های ادراک تن در سینمای دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 93-115]

 • رسانه تحول آنالوگ به دیجیتال: نحوۀ اثرگذاری فناور‌های تصویری سنتی و نوین [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 135-156]

 • رسانه عوامل موثر بر جریان مدیریت خبر در ایران "مطالعه موردی اخبار سایت الف در موضوع آقای کردان" [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 63-84]

 • رسانه عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • رسانه نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • رسانه طراحی و ارائه الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 275-309]

 • رسانه بازنگری تلفیقی تحقیقات انجام شده در حوزه قدرت(رسانه‌ای یا نمادین) و رسانه ملی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه شناخت مؤلفه های خبرنگاری بحران های طبیعی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه رابطه استفاده از انواع رسانه‌ ها و گرایش به اعتیاد در میان شهروندان اردبیل [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه عوامل و موانع فراروی فرصت های ارتباطی والدین و فرزندان درخانواده [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه طراحی الگوی اقناعی برای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه کشف ترجیحات اخلاقی در رسانه اجتماعی توئیتر (مطالعه کیفی انتخابات 1396) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رﺳﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن در سینمای ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 61-74]

 • رﺳﺎﻧﻪ دانشجویان دانشگاه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ استفاده ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بهره ﻭﺭﻯ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 163-186]

 • رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ، زﺑﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر آگاهی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • رسانه اجتماعی ارتباطات خانوادگی: نظم جویی شناختی هیجان در زنان تهرانی آسیب دیده از بی وفایی زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه اجتماعی موبایلی نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در شکل گیری هویت قومی دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 249-284]

 • رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻳﺎ واقعیت ؟ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﻳﺮان [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 81-110]

 • رسانه‌ تعاملی تحلیل تماتیک عوامل القای ‌ترس از بازی‌های رایانه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 47-84]

 • رﺳﺎﻧﻪ دﻳﻨﻲ ﺳﻠﻄﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و تغییر فرهنگی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 93-108]

 • رﺳﺎﻧﻪ ژاﻧﺮ ای و تاثیرات و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی تحلیل درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻋﻠﻤﻲ از فیلمهای علمی -تخلیلی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 133-162]

 • رسانه سنتی مقایسه نقش رسانه‌های سنتی و نوین در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شاغلان و فعالان شرکت های دانش بنیان استان تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه کوچک عوامل موثر بر جریان مدیریت خبر در ایران "مطالعه موردی اخبار سایت الف در موضوع آقای کردان" [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 63-84]

 • رسانه ملی تبیین نقش نظارتی رسانه‌ها با تاکید بر نقش رسانه ملی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 185-217]

 • رسانه نوین مقایسه نقش رسانه‌های سنتی و نوین در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شاغلان و فعالان شرکت های دانش بنیان استان تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه‌ها آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 143-160]

 • رسانه‌ها انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • رسانه‌ها نقش تلویزیون در تحقق مفهوم جامعۀ مدنی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 183-214]

 • رسانه ها رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • رسانه‌ها و فناوری‌های نوین چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • رسانه‌های اجتماعی سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 45-74]

 • رسانه‌های اجتماعی مطالعه رویه ها و عوامل موثر بر استفاده از رسانه های اجتماعی در ایران و رابطه آن با ساختارهای سیاسی و اجتماعی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 251-288]

 • رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و بازنمایی فساد: مطالعه بازنمود فساد توسط کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 143-163]

 • رسانه‌های اجتماعی بررسی تأثیرات ادغام در جامعه برندی مبتنی بر رسانه‌ اجتماعی بر رفتار مشتریان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 291-317]

 • رسانه‌های اجتماعی کنشگری اجتماعی در فضای مجازی (مطالعه موردیِ کنش گران کرد عراق) [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 103-127]

 • رسانه‌های اجتماعی طراحی مدل ارتقاء سواد رسانه‌ای در استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسانه‌های اجتماعی چالش‌های حکمرانی پلتفرم‌های جهانی آنلاین و دلالت‌های آن برای جامعه ایران مطالعه موردی: رسانه اجتماعی فیس‌بوک [(مقالات آماده انتشار)]

 • رﺳـــﺎﻧﻪ ﻫـــﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧـــﻪ ﺑﺮرﺳﻲ نحوه اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﻪ های بیگانه ، از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺮای تغییرات فرهنگی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 213-233]

 • رسانه های تصویری نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (مطالعه موردی شهر رامسر) [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 215-232]

 • رسانه‌های تعاملی فضای مجازی و مانکن شدگی: تحلیل نشانه شناختی چالش مانکن [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 152-172]

 • رسانه‌های جریان اصلی رسانه‌های نوین در برابر رسانه‌های جریان اصلی: عامل یا تشدیدکننده ضعف؟ بررسی اثرات فناوری‌های نوین بر مصرف رسانه‌های جریان اصلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 13-38]

 • رسانه‌های جمعی رسانه و سوادزیست‌محیطی بر اساس نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 34-55]

 • رسانه های جمعی طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی کشور ایران با تاکید برتوسعه بر توسعه سرمایه اجتماعی – مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلای ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 97-121]

 • رسانه‌های نوین رسانه‌های نوین در برابر رسانه‌های جریان اصلی: عامل یا تشدیدکننده ضعف؟ بررسی اثرات فناوری‌های نوین بر مصرف رسانه‌های جریان اصلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 13-38]

 • رسانۀ همگانی بیمۀ مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 162-196]

 • رﺷـﺘﻪ تحصیلی ﻣـﺼﺮف تحلیل درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻋﻠﻤﻲ از فیلمهای علمی -تخلیلی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 133-162]

 • رضایت بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-182]

 • رضایت مدل تعهد مخاطب ایرانی به سریال‌های نمایش خانگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مطالعه موردی سریال شهرزاد [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 47-75]

 • رضایت مطالعه رضایت زناشویی براساس متغییرهای «صمیمیت»، «احساس تعلق» و «بخشش»: مطالعه موردی زنان متاهل شهر مشهد [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 163-183]

 • رضایت از اوقات‌فراغت بررسی رابطه «رضایت از اوقات فراغت» و «رضایت از زندگی» در بین جوانان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • رضایت از زندگی نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

 • رضایت از زندگی بررسی رابطه «رضایت از اوقات فراغت» و «رضایت از زندگی» در بین جوانان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • رضایت از زندگی خانوادگی حمایت شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 51-76]

 • رضایت زناشویی فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 171-228]

 • رضایت مشتری بررسی تأثیرات ادغام در جامعه برندی مبتنی بر رسانه‌ اجتماعی بر رفتار مشتریان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 291-317]

 • رفاه اجتماعی بررسی نقش فرهنگ (اعتقادات و سرمایه فرهنگی) بر امنیت اجتماعی ( مورد مطالعه: استان ایلام ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رفتار اجتماعی نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • رفتار اقتصادی فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-40]

 • رفتار بدنی تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 147-170]

 • رفتارجامعه‌پسند نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • رفتار زیست‌محیطی سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 91-120]

 • رفتار زیست محیطی بررسی رابطه دانش زیست محیطی و رفتار‌های زیست محیطی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 159-178]

 • رفتار زیست محیطی نگرش جدید نسبت به محیط زیست و مصرف انرژی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 225-248]

 • رفتار مسئولانه زیست محیطی نگرش جدید نسبت به محیط زیست و مصرف انرژی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 225-248]

 • رﻓﺘﺎر ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ تاثیر ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف در میان جوانان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 103-126]

 • رفتارهای ﻓﺮاﻏﺘﻲ ﺑﺮﺭﺳﻰ پیامدهای ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻏﺘﻰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ رفتارهای ﻓﺮﺍﻏﺘﻰ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 51-78]

 • رقابت سالم مطالعه تطبیقی قوانین تبلیغات تجاری [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 29-60]

 • رمان تکنیک های سالینجر برای خوانندگان تلویحی اش (بررسی رمان ناطور دشت از منظر رویکرد نقد خواننده محور] [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 206-225]

 • رمان رمان به مثابه رسانه گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای 28 مرداد تا بهمن [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 95-128]

 • رمان نقد کهن الگویی روابط اجتماعی در رمان‌های سیال ذهن ایرانی (مطالعه موردی: این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رمان تاریکی معلق روز تحلیل محتوای کیفی رمان «تاریکی معلق روز» براساس نظریة بودریار [(مقالات آماده انتشار)]

 • رمان عاشقانه تجربه خواندن رمان‌های عاشقانه در فضای زندگی روزمره خوانندگان زن [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 55-85]

 • رمان کودک تحلیل روایت «گذر از کودکی» در ادبیات کودک (مطالعه موردی رمان «زیبا صدایم کن» فرهاد حسن زاده) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رﻣﺰﮔـﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • رمزگذاری بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناختی پنج سریال ایرانی پربیننده [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 67-90]

 • رﻣﺰﮔـﺬاری مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • رﻣﺰﮔـﺸﺎﻳﻲ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • رمزگشایی بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناختی پنج سریال ایرانی پربیننده [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 67-90]

 • رندال کالینز بررسی ایده‌ شبکه تعاملات اجتماعی روشنفکران رندال کالینز در میان اندیشمندان ایران [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 116-143]

 • رهبری فرهمند ﺟﻮاﻣﻌﻲ در ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه معنویتهای ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان )از ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻌﻬﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ـ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ( [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 177-195]

 • روابط اجتماعی تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • روابط اجتماعی مخاطب تنها نیست [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 11-30]

 • روابط اجتماعی بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 177-201]

 • روابط اجتماعی سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان‌فرهنگی اجتماعات شیعی [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 115-134]

 • روابط اجتماعی نقد کهن الگویی روابط اجتماعی در رمان‌های سیال ذهن ایرانی (مطالعه موردی: این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • روابط بین‌الملل شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری بر نقش دولت‌ها در روابط بین‌الملل (مطالعة موردی دولت‌های خاورمیانه) [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 197-214]

 • روابط بین‌الملل مرجعیت شیعه به‌مثابه کنشگر بین‌المللی؛ مطالعۀ الگوهای کنش نهاد اجتماعی مرجعیت در گذر تاریخ [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 39-74]

 • روابط بین فردی تحلیل روابط بین فردی در فیلم‌های هالیوود دهه 2000 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 173-202]

 • رواﺑﻂ بین ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • رواﺑﻂ بین ﻧﺴﻠﻲ رواﺑﻂ ﻧﺴﻠﻲ در سینمای ﺟﻨﮓ اﻳﺮان(باتاکید بر سینمای حاتمی کیا) [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 57-88]

 • رواﺑﻂ درون نسلی رواﺑﻂ ﻧﺴﻠﻲ در سینمای ﺟﻨﮓ اﻳﺮان(باتاکید بر سینمای حاتمی کیا) [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 57-88]

 • رواﺑﻂ صمیمانه ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ شیوه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی: ﺷﻜﻞ ﮔﭗ گیری رواﺑﻂ صمیمانه در اتاقهای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-30]

 • روابط عاشقانه میان زن و شوهر جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • روابط عمومی جیمز گرونیگ و الگوهای حاکم بر روابط عمومی: مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی در سوریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 133-135]

 • روابط عمومی موضوع: تبیین تعیین کننده های اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: روابط عمومی های بنگاه های اقتصادی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • روابط عمومی تاملی بر یافته‌های گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها: یک مقایسه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • روابط غیر رسمی فهم روابط غیر رسمی در بستر زندان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 229-259]

 • روابط غیررسمی پنجره‌های تعاملی و قطعه‌های کوچک صمیمیت : مطالعه‌ی کیفی روابط و تعاملات غیررسمی جوانان در شهر یزد [(مقالات آماده انتشار)]

 • روابط فرهنگی روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 65-87]

 • روابط فرهنگی سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان‌فرهنگی اجتماعات شیعی [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 115-134]

 • روابط میان فرهنگی کیفیت روابط میان فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 67-90]

 • روابط نسلی فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 51-72]

 • روان‌زخم روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 199-219]

 • روان‌شناسی اجتماعی مهاجران سودای مهاجرت: میل به مهاجرت و تصویر ذهنی از غرب در تجربه دانشجو-مهاجران ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-83]

 • روانشناسی تبلیغات تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • رواﻧﻜـ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ آگهی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت فرهنگی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 1-13]

 • روانکاوی فروید تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • روایت بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 199-223]

 • روایت ادوارد سعید و روایت استعمار [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 11-26]

 • روایت مطالعه تجربه مردم تبریز در مواجهه با جهان مدرن [(مقالات آماده انتشار)]

 • روایت اصحاب اُخدود بررسی تطبیقی داستان «اصحاب اُخدود» در روایات دینی و انیمیشن «فهرست مقدّس» بر مبنای نظریّۀ فزون متنیّت [دوره 15، شماره 55، 1398]

 • روایت پژوهی فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیان در چند دهه اخیر [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-50]

 • روایت خبری وظایف جدید ژورنالیستها در ژورنالیسم واقعیت مجازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • روایت راهبردی نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • روایت سینمایی روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 149-172]

 • روایت فتیش روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 199-219]

 • روایت گرایی بازخوانی رمان شوهر آهو خانم [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 55-78]

 • روح‌القدس نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در انقلاب مشروطیت با رویکرد تحلیل محتوای سرمقاله‌های روزنامه‌های روح‌القدس و صوراسرافیل [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 13-34]

 • روحانی تحلیل‌گفتمان و نشانه‌شناسی فیلم‌های تبلیغاتی آ روحانی و رئیسی به عنوان نماینده دو جریان اعتدال‌طلب واصول‌گرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • روحانیت تحلیل جامعه‌شناختی نقش سیاسی مساجد در انقلاب سال ۱۳۵۷ با رویکرد «فرایندهای اجتماعی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • روح زمانه خوانش متن به شیوه‌ی تاریخ‌گرایان نوین تحلیل گفتمان‌های سَووشون [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-29]

 • روح سرمایه‌داری فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-40]

 • روزﻣﺮﮔﻲ ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • روزمرگی زندگی روزمره در مهمانی های زنانه (مورد مطالعه: زنان خانه دار شهر همدان) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 125-148]

 • روزﻧﺎﻣـﺔ آﻓﺘـﺎب ﻳـﺰد ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • روزﻧﺎﻣﺔ کیهان ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • روزنامه روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی‌شدن در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 35-74]

 • روزنامه ایران مقایسه تطبیقی پوشش آسیب‌های اجتماعی در صفحه حوادث دو روزنامه کیهان و ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • روزنامه کیهان مقایسه تطبیقی پوشش آسیب‌های اجتماعی در صفحه حوادث دو روزنامه کیهان و ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • روزنامه‌نگاران ایران بررسی مؤلفه‌های زبان تخصصی روزنامه‌نگاران در ایران و نقاط قوت و ضعف آن [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 97-110]

 • روزنامه‌نگار علم عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-153]

 • روزنامه‌نگاری بررسی مؤلفه‌های زبان تخصصی روزنامه‌نگاران در ایران و نقاط قوت و ضعف آن [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 97-110]

 • روزنامه نگاری ایران نقش روزنامه نگاری فارسی هندوستان در شکل گیری روزنامه نگاری ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 279-300]

 • روزنامه‌نگاری بحران تاملی بر یافته‌های گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها: یک مقایسه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • روزنامه نگاری حرفه ای مقایسه الگوی روزنامه نگاری حرفه ای و سیاسی با معیارهای نظری موجود در روزنامه باختر امروز [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 233-256]

 • روزنامه نگاری سیاسی مقایسه الگوی روزنامه نگاری حرفه ای و سیاسی با معیارهای نظری موجود در روزنامه باختر امروز [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 233-256]

 • روزنامهنگاری علم و فناوری عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-153]

 • روزنامه‌نگاری گفت ‌وگو مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌‌نگاری گفت ‌وگو بررسی دیدگاه‌‌های صاحب‌نظران حوزه گفت ‌وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 121-156]

 • روزنامه‌نگاری محیط زیست تبیین مؤلفه‌های روزنامه‌نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایران (از نگاه استادان ارتباطات و محیط زیست، خبرنگاران و فعالان محیط زیست [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 111-139]

 • روزنامه نگاری هند نقش روزنامه نگاری فارسی هندوستان در شکل گیری روزنامه نگاری ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 279-300]

 • روزنامه ها تصویر رویدادهای جهانی در مطبوعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • روزنامه همشهری بررسی میزان پایبندی مطبوعات ایران به عینی‌گرایی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 215-240]

 • روز وﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ میان ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ماهواره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاری روز دوﺳﺘﻲ (ولنتاین) در میان ﺟﻮاﻧﺎن تهرانی [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 161-184]

 • روﺳﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • روﺳﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • روش تحقیق کیفی کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 49-78]

 • روش تحلیل گفتمان انتقادی‌ تحلیل گفتمان انتقادی فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای پیروز کارزارهای انتخاباتی بررسی موردی دوره‌های هفتم و نهم انتخابات ریاست جمهوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 105-128]

 • روش تحلیل مضمون شناسایی مؤلفه‌های سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • روش شناسی مردم منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 11-38]

 • روش‌شناسی نرم نظام‌ها مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی (الگویی متکی بر ترکیب هوش مصنوعی و جمعی) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 33-54]

 • روش کیو الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 146-222]

 • روش نظریه‌ی داده‌بنیاد دیالکتیکِ فضاهای معنایی؛ فهمِ تجربه ی حضورِ فیس بوکیِ سوژه های مجازی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 91-120]

 • روﺷﻦﻓﻜﺮ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ هویت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺷﻦﻓﻜﺮ در سینما [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 49-68]

 • روﺷﻦﻓﻜﺮ ﻣﺎﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ هویت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺷﻦﻓﻜﺮ در سینما [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 49-68]

 • روشنفکران بررسی فعالیت اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی دانشجویان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 173-206]

 • روشنفکران ایران بررسی ایده‌ شبکه تعاملات اجتماعی روشنفکران رندال کالینز در میان اندیشمندان ایران [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 116-143]

 • روشنفکران ایرانی ارتباطات و تحول فرهنگ روشنفکری در ایران [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]

 • روشنفکری گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 11-34]

 • روشنفکری بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 39-70]

 • روشنفکری جنبش روشنگری، استعمار و مسأله ایران در قرن نوزدهم میلادی [(مقالات آماده انتشار)]

 • روشنفکری ایران برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • روشنفکری دینی بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 39-70]

 • روشنگری جنبش روشنگری، استعمار و مسأله ایران در قرن نوزدهم میلادی [(مقالات آماده انتشار)]

 • روشهای آمیخته طراحی وتدوین الگوی بهره وری زندگی آپارتمان نشینی(مورد مطالعه:شهر مشهد مقدس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رولان بارت درآمدن اسطوره به جامه‌ی انتقاد؛ بررسی نشانه‌شناختی انیمیشن وال-ئی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 89-113]

 • روﻳﻜﺮد ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • روﻳﻜﺮد ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • رویکرد پیکربندی‌شده نقدی پسااثبات‌گرا به نظریات توسعه‌ی سیاسی و کاربرد آن در مورد ایران: اتخاذ یک رویکرد پیکربندی‌شده‌ [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-50]

 • رویکرد رسانه‌ای بررسی رویکرد دولت‌های اصلاحات و اصول‌گرا نسبت به مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رویکرد فرایندهای اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی نقش سیاسی مساجد در انقلاب سال ۱۳۵۷ با رویکرد «فرایندهای اجتماعی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • رویکردهای نظری مطالعات کودکی: مفاهیم، رویکردها و مسائل محوری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 13-36]

 • رویکرد وجودی به آموزش نظریه‌های فرهنگی را چرا و چگونه تدریس کنیم؟ [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 13-38]

 • روی ماه خداوند را ببوس تحلیل روایت رمان«روی ماه خداوند را ببوس» با تأکید بر مسأله‌ی معنا [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 145-166]

 • ریاضت اقتصادی. بازاری شدن زندگی روزمره موتورسواران معیشتی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 43-76]

 • ریخت‌شناسی ولادیمیر پراپ ادبیات فولکلور در سینمای انیمیشن و امکان‌سنجی تولید محتوا بر اساس قصه‌های عاشقانه فولکلور آذربایجان [(مقالات آماده انتشار)]

 • ریزوماتیک عکاسی خبری در بستر شبکه‌های اجتماعی: نظریه ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک دلوز [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 11-25]

 • ریشه‌های فکری انقلاب اسلامی ریشه‌های فکری سیاست‌گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی هژمونیک شدن این سیاست‌ها با استفاده از مدل گرامشی: مطالعه آرای جلال آل احمد، علی شریعتی و امام خمینی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 183-214]

ز

 • زائر تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 147-198]

 • زایایی/ سترونی تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • زبان تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-32]

 • زبان تعامل زبان، هویت و اینترنت [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 33-54]

 • زبان فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • زبان قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • زبان تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

 • زبان نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • زﺑﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ، زﺑﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر آگاهی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • زبان اجتماعی فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • زبان حرفه‌ای بررسی مؤلفه‌های زبان تخصصی روزنامه‌نگاران در ایران و نقاط قوت و ضعف آن [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 97-110]

 • زبان خارجی زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

 • زبان‌شناسی اجتماعی تحلیل محتوای پیام‌های توییتری و شکل‌گیری هوییت‌های ضد‌گفتمانی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 91-110]

 • زبان عامیانه چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • زبان فارسی لزوم اجرای سیاست زبانی برای زبان فارسی در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 53-69]

 • زبان و فرهنگ انگلیسی چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • زبان و فرهنگ عربی چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 131-154]

 • زلزله اتنوگرافی یک واقعه: عقلانیت دولتی و مدنیت محلی در زلزله آبدانان [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 161-173]

 • زمان دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 13-34]

 • زن سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • زن محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 151-172]

 • زن اندیشه ی شریعتی درباره ی زن و حقوق او در اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 75-100]

 • زن امروز مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 35-66]

 • زنان گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 11-34]

 • زنان سواد رسانه‌ای انتقادی و فعالیت سایبر زنان در ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 186-230]

 • زنان زندگی روزمره در مهمانی های زنانه (مورد مطالعه: زنان خانه دار شهر همدان) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 125-148]

 • زنان مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال های نمونه ترکیه ای [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 127-184]

 • زنان تجربه خواندن رمان‌های عاشقانه در فضای زندگی روزمره خوانندگان زن [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 55-85]

 • زنان تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 177-201]

 • زنان درک و تصور دختران جوان از جنسیت: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 185-210]

 • زنان هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 75-105]

 • زنان بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر حضور زنان کرد در مراکز فرهنگی (نمونه مورد مطالعه: مجتمع فرهنگی هنری فجر شهر سنندج) [(مقالات آماده انتشار)]

 • زنان زنان متاهل تهران و استانبول و ارتباطات ناسالم در شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • زﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ میزان اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی زﻧﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 109-136]

 • زنان جوان بازنمود سبک ‌زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 112-140]

 • زنان شهر سنندج مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-128]

 • زنان شهر مشهد سنجش میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده و عوامل مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 1-11]

 • زﻧﺎﻧﮕﻲ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ارزشهای زﻧﺎﻧﮕﻲ (پژوهشی در مردان داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 73-100]

 • زنانگی جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • زنانگی گفتمان علمی ـ پزشکی و تجربه بلوغ: مطالعه ای کیفی میان دو نسل از زنان ساکن تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • زنان متاهل دشواری ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و تحقق خود در میان زنان متأهل خانواده‌های ایرانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 85-111]

 • زنان میانسال بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی زنان تهرانی در حوزه مدیریت بدن [(مقالات آماده انتشار)]

 • زنان هنرمند تأثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند (مورد مطالعه: زنان بالای 18 سال مشغول انجام فعالیت های هنری شهر تهران) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 65-95]

 • زﻧﺎن و ﺟﺮاﺣﻲ زﻧﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪن: زمینه های زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب جراحیهای ﺗﻬﺮاﻧﻲ در زﻧﺎن [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 43-59]

 • زن ایرانی آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

 • زنجان مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 13-44]

 • زندان فهم روابط غیر رسمی در بستر زندان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 229-259]

 • زﻧـﺪﮔﻲ روزﻣﺮه پروبلماتیک مدرنیته ﺷﻬﺮی:تهران در سینمای قبل از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 89-114]

 • زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﺧﻼق در فرهنگ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﺮ آرای ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان اﻧﺘﻘﺎدی زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه و سینمای اﻳﺮان [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 175-195]

 • زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺳﻠﻄﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و تغییر فرهنگی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 93-108]

 • زندگی بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران) [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 77-104]

 • زندگی خانوادگی دشواری ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و تحقق خود در میان زنان متأهل خانواده‌های ایرانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 85-111]

 • زندگی در کلان شهرها طراحی وتدوین الگوی بهره وری زندگی آپارتمان نشینی(مورد مطالعه:شهر مشهد مقدس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • زندگی روزمره فضای پرسه‌زنی شمال شهر تهران از دریچه‌ی روابط قدرت- مقاومت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 35-63]

 • زندگی روزمره پدیدار شناسی وبگردی در زندگی روزمره ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-142]

 • زندگی روزمره حلول شر در ابژه‌های فرهنگی مطالعه موردی اینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 161-180]

 • زندگی روزمره بررسی انتقادی سینمای روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 13-38]

 • زندگی روزمره پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت) [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 39-68]

 • زندگی روزمره روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 149-172]

 • زندگی روزمره فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 51-72]

 • زندگی روزمره روایت‏شناسی سفرنامه‌ها کلاویخو: بازسازی زندگی روزمره در قرن هشت و نه خورشیدی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 55-74]

 • زندگی روزمره قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 81-106]

 • زندگی روزمره سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

 • زندگی روزمره منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 11-38]

 • زندگی روزمره قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • زندگی سالمندی نقش تلویزیون در حمایت از زندگی سالمندی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 125-161]

 • زندگی‌نگاری پیش‌نهادی برای بررسی اتنوگرافیک پدیده‌های چندجایی: زندگی‌نگاری [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 149-174]

 • زن سنتی برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • زن مدرن برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • زﻳﺒﺎﻳﻲ زﻧﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪن: زمینه های زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب جراحیهای ﺗﻬﺮاﻧﻲ در زﻧﺎن [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 43-59]

 • زیارت تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 147-198]

 • زیبایی شناختی کردن زندگی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 125-142]

 • زیبایی‌شناسی پوشاک تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 177-201]

 • زیست علمی زیست فرهنگی اساتید دانشگاه به‌مثابۀ زیست از دست رفته [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 129-151]

 • زیست فرهنگی زیست فرهنگی اساتید دانشگاه به‌مثابۀ زیست از دست رفته [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 129-151]

ژ

 • ژئوپلتیک اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت سیاسی روزﻧﺎﻣﻪ های «آﻓﺘﺎب ﻳﺰد» و کیهان: در تیر ماه 1385 [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 45-72]

 • ژانر تحلیل روابط بین فردی در فیلم‌های هالیوود دهه 2000 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 173-202]

 • ژاﻧـﺮ ﻋﻠﻤـﻲ ـ تخیلی تحلیل درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻋﻠﻤﻲ از فیلمهای علمی -تخلیلی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 133-162]

 • ژاﻧﺮ ﻣﺮداﻧﻪ شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 79-98]

 • ژورنالیسم غوطه وری وظایف جدید ژورنالیستها در ژورنالیسم واقعیت مجازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ژورنالیسم واقعیت مجازی وظایف جدید ژورنالیستها در ژورنالیسم واقعیت مجازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ژیگولو بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

س

 • ساخت قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • ساختار ایدئولوژیک ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 11-38]

 • ساختار روایی ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 11-38]

 • ساختار عاملی بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس خشنودی اینترنت در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • ساختار قدرت تجربه روایت شده زنان از ساختار قدرت در خانواده [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 129-150]

 • ساختار قدرت رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ساختار قدرت در خانواده تجربۀ روایت شدۀ زنان از ساختار قدرت در خانواده [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 129-150]

 • ساختارگرایی تحولات در سینمای پرفروش ایران (مقایسه‌ی دهه‌های 40، 60 و 80) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 119-142]

 • ساختار محله‌ای بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • ساختارهای مالکیتی سیاستگذاری رسانه ای و تأثیر آن بر توسعه: مطالعه موردی کشور هند [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 141-168]

 • ساختار و بُعد خانوار شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • ساخت‌یابی مطالعه رویه ها و عوامل موثر بر استفاده از رسانه های اجتماعی در ایران و رابطه آن با ساختارهای سیاسی و اجتماعی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 251-288]

 • سازمان صدا و سیما تدوین الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صدا وسیما: یک مطالعه آمیخته [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 187-212]

 • سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش ارتباطات داخلی در مدیریت اتاق خبر سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • سازمان میراث فرهنگی طراحی مدل توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران (مطالعه موردی:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سازمان های دولتی استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 103-126]

 • سازنده‌گرایی مطالعه نشانه‌شناختی برنامه کلاه قرمزی، از منظر رویکرد آموزش اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 233-258]

 • سازه‌انگاری روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 65-87]

 • سالمندی سالمندان و ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-44]

 • سایت الف عوامل موثر بر جریان مدیریت خبر در ایران "مطالعه موردی اخبار سایت الف در موضوع آقای کردان" [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 63-84]

 • سایت‌های همسریابی همسریابی اینترنتی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 29-52]

 • سبک بررسی تحولات سبک سینمایی عباس کیارستمی در گذار از آنالوگ به دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 31-45]

 • سبک‌زندگی نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

 • سبک‎زندگی بازنمود سبک ‌زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 112-140]

 • سبک زندگی نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • سبک زندگی نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

 • سبک زندگی تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • سبک زندگی گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 11-34]

 • سبک زندگی بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های سینمایی دهه 60، 70 و 80 سینمای ایران [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 97-126]

 • سبک زندگی رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 129-158]

 • سبک زندگی بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر فرهنگ مصرف در بین جوانان شهراصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • سبک زندگی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 125-142]

 • سبک زندگی کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 77-120]

 • سبک زندگی زندگی روزمره در مهمانی های زنانه (مورد مطالعه: زنان خانه دار شهر همدان) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 125-148]

 • سبک زندگی بازنمایی خانواده و طبقه مبتنی بر الگوی مصرف: روایتی از دوره پیش از انقلاب در سریال کیمیا [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 159-188]

 • سبک زندگی بررسی تأثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 37-55]

 • سبک زندگی سبک زندگی جوانان: بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی و مؤلفه‌های آن در بین دختران و پسران شهر بابلسر [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 135-160]

 • سبک زندگی خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-25]

 • سبک زندگی مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته همسران طلاب از سبک زندگی طلبگی (مورد مطالعه همسران طلاب ساکن پردیسان قم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سبک زندگی از تنهازیستی تا تنها ماندن؛ مقایسه دو گروه از زنان مجرد تنها در تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • سبک زندگی سلامت محور تحلیل جامعه‌شناختی مصرفِ سلامت (مطالعۀ مراجعان مراکز پزشکی شهر سنندج) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 251-277]

 • سبک زندگی مصرفی نقش مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری در سبک زندگی مصرفی شهروندان تهرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سبک فراغتی رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 129-158]

 • سبک‌های مدیریت بدن تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 147-170]

 • ستاره زن تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70 [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 31-56]

 • سخت‌افزار تمدن و فرهنگ نقش علّی و معلولی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 12-32]

 • سرپرستی سیاست قانون‌گذاری ایران دربارة کودکان بی‏سرپرست [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 91-112]

 • سرخط (تیتر یک) روزنامه تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • سرمایة فرهنگی سبک زندگی جوانان: بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی و مؤلفه‌های آن در بین دختران و پسران شهر بابلسر [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 135-160]

 • سرمایه منازعه نهادهای قدرت در میدان تولید سینمای ایران در دهه 1360 و 1370 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 203-231]

 • سرم ایه اجتماعی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • سرمایه اجتماعی رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 38-59]

 • سرمایه اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 60-83]

 • سرمایه اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 84-118]

 • سرمایه اجتماعی تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 116-142]

 • سرمایه اجتماعی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 143-170]

 • سرمایه اجتماعی طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی کشور ایران با تاکید برتوسعه بر توسعه سرمایه اجتماعی – مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلای ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 97-121]

 • سرمایه اجتماعی بررسی میزان تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مطالعه جوانان شهرستان پاوه) [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 87-113]

 • سرمایه اجتماعی نقش سواد رسانه ای در ارتقاء امنیت عمومی شبکه های اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک سال 1395 [(مقالات آماده انتشار)]

 • سرمایه اجتماعی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سرمایه اجتماعی تاثیر اعتماد اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان متاهل دبیرستان‌های شهر تهران در سال 1398 [(مقالات آماده انتشار)]

 • سرمایه اقتصادی دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 71-90]

 • سرمایه اقتصادی رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 60-83]

 • سرمایه اقتصادی بررسی میزان تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مطالعه جوانان شهرستان پاوه) [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 87-113]

 • سرمایه‌دار بازنمایی مناسبات کارآفرین و سرمایه‌دار در سریال‌های تلویزیونی بعد از جنگ تحمیلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 101-124]

 • سرمایه دانشگاهی سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • سرمایه فرهنگی سرمایه فرهنگی و شادی جوانان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 89-120]

 • سرمایه فرهنگی سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • سرمایه فرهنگی دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 71-90]

 • سرمایه فرهنگی سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 91-120]

 • سرمایه فرهنگی رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 60-83]

 • سرمایه فرهنگی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 143-170]

 • سرمایه فرهنگی بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه‌ی ارومیه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 209-232]

 • سرمایه فرهنگی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • سرمایه فرهنگی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 125-142]

 • سرمایه فرهنگی بررسی میزان تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مطالعه جوانان شهرستان پاوه) [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 87-113]

 • سرمایه فرهنگی جامعه شناسی مصرف موسیقی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 27-53]

 • سرمایه فرهنگی بررسی نقش فرهنگ (اعتقادات و سرمایه فرهنگی) بر امنیت اجتماعی ( مورد مطالعه: استان ایلام ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سرمایه فرهنگی تجسم یافته سرمایه فرهنگی و شادی جوانان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 89-120]

 • سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته سرمایه فرهنگی و شادی جوانان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 89-120]

 • سرمایه فرهنگی نهادینه شده سرمایه فرهنگی و شادی جوانان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 89-120]

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • سرمایه نمادین" زمینه های مشروعیت جریان موسوم به غزل پست مدرن [(مقالات آماده انتشار)]

 • سرمایه‌ها خوانش جامعه‌شناختی بوردیویی از فیلم «جدایی نادر از سیمین» با تأکید بر جامعه ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 173-198]

 • سرمایه‌ی اقتصادی بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • سرمایه‌ی فرهنگی مطالعه‌ تأثیر اینترنت بر سرمایه‌ فرهنگی دانشجویان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 225-250]

 • سریال بازاری رمزگشایی‌های زنانه از شبکه تلویزیونی فارسی وان شناخت دلالت‌های معنایی حاکم بر قرائت مخاطبان زن از سریال ویکتوریا [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 179-204]

 • سریال تاریخی جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • سریال خانوادگی مخاطب تنها نیست [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 11-30]

 • سریال شهرزاد تعیین سناریوی فصل سوم سریال شهرزاد با استفاده از تحلیل نظرات کاربران [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 117-133]

 • سریال قهوه تلخ نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 121-146]

 • سریال قهوه تلخ مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-128]

 • سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ میزان اﺳﺘﻔﺎده و رضامندی زﻧﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی سریالهای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 109-136]

 • سریال‌های تلویزیونی بازنمایی مناسبات کارآفرین و سرمایه‌دار در سریال‌های تلویزیونی بعد از جنگ تحمیلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 101-124]

 • سریال‌های سوپ‌اپرا مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال های نمونه ترکیه ای [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 127-184]

 • سریال ویکتوریا رمزگشایی‌های زنانه از شبکه تلویزیونی فارسی وان شناخت دلالت‌های معنایی حاکم بر قرائت مخاطبان زن از سریال ویکتوریا [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 179-204]

 • سطوح روایت بازخوانی رمان شوهر آهو خانم [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 55-78]

 • سفر زیارتی سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان‌فرهنگی اجتماعات شیعی [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 115-134]

 • سفر مشتری طراحی و اعتبار سنجی الگوی سه مرحله ای ارتباط با مشتری بر رویکرد نقاط تماس در سفر مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سکانس تحلیل روابط بین فردی در فیلم‌های هالیوود دهه 2000 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 173-202]

 • سکسوالیته هویت، سکسوالیته و گفتمان فمینیسم سیّال در ایران معاصر [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلبریتی سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 45-74]

 • سلبریتی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلب مالکیت زندگی روزمره موتورسواران معیشتی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 43-76]

 • سلطه زبانی و سیاستگذاری زبانی بررسی سیاستگذاری زبانی رسانه با هدف توسعه عدالت زبانی در جامعه [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 121-144]

 • س لیقه عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • سلیقه تاثیر موقعیت ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارت بازرگانی [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 137-158]

 • سلیقه زیباشناختی سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • سلیقه فرهنگی عامیانه دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 71-90]

 • سلیقه فرهنگی نخبه‌گرایانه دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 71-90]

 • سلیقه مشروع سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • سن مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-128]

 • سناریوی فصل‌سوم تعیین سناریوی فصل سوم سریال شهرزاد با استفاده از تحلیل نظرات کاربران [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 117-133]

 • سنت بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 225-256]

 • سنت برساخت گفتمانی سنت در برنامه های تلویزیونی شبکه کردستان [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 99-123]

 • سنت اسلامی بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 39-70]

 • سنت گرایی ایدئولوژیک برساخت گفتمانی سنت در برنامه های تلویزیونی شبکه کردستان [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 99-123]

 • سنتمحور محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 151-172]

 • سنخ‌شناسی خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-50]

 • سنخ‌شناسی سنخ‌شناسی طنز مجازی ایرانیان با تاکید بر محتوای منتشرشده در دوران گسترش ویروس کرونا [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 81-101]

 • سند چشم انداز فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران) [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 11-45]

 • سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه کشاکش‌های گفتمانی و قدرت کارگران؛ واکاوی میدان گفتمانیت در اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • سنندج برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • سنندج بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر حضور زنان کرد در مراکز فرهنگی (نمونه مورد مطالعه: مجتمع فرهنگی هنری فجر شهر سنندج) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهم هزینه‌های مصرفی ارتباطات تحلیل چندسطحی عوامل جمعیتی- اجتماعی مؤثر بر سهم هزینه‌های مصرفی ارتباطات خانوارهای ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 39-62]

 • سواد رسانه‌ای طراحی مدل ارتقاء سواد رسانه‌ای در استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سواد رسانه‌ای طراحی مدل سواد رسانه ای با تاکید بر یادگیری سیار با ترکیب مدلسازی تفسیری-ساختاری و معادلات ساختاری ( نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سواد رسانه ای نقش سواد رسانه ای در ارتقاء امنیت عمومی شبکه های اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک سال 1395 [(مقالات آماده انتشار)]

 • سوادرسانه ای ارائه مدل سواد رسانه ای به منظور افزایش مصونیت کاربران شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سواد رسانه‌ای انتقادی بخش مصرف و تولید سواد رسانه‌ای انتقادی و فعالیت سایبر زنان در ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 186-230]

 • سواد زیست‌محیطی رسانه و سوادزیست‌محیطی بر اساس نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 34-55]

 • سواد سلامت چارچوب‌بندی سلامت در برنامه‌های گفتگو محور ترکیبی تلویزیون مورد مطالعه: برنامه ضربان [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 255-283]

 • سواد علمی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • سودای مهاجرت سودای مهاجرت: میل به مهاجرت و تصویر ذهنی از غرب در تجربه دانشجو-مهاجران ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-83]

 • سوژگی تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 129-148]

 • سوژگی درک و تصور دختران جوان از جنسیت: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 185-210]

 • سوژه گونه‏ شناسی و تحلیل نظام‏های ادراک تن در سینمای دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 93-115]

 • سوژه پوشش فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 133-170]

 • سوژه‌ی سرگردان تحلیل روایت رمان«روی ماه خداوند را ببوس» با تأکید بر مسأله‌ی معنا [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 145-166]

 • سوژه‌ی مجازی دیالکتیکِ فضاهای معنایی؛ فهمِ تجربه ی حضورِ فیس بوکیِ سوژه های مجازی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 91-120]

 • سوژه‎ی مطمئن تحلیل روایت رمان«روی ماه خداوند را ببوس» با تأکید بر مسأله‌ی معنا [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 145-166]

 • سوسیتاس آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • سوغات تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 147-198]

 • سوگیری بررسی میزان پایبندی مطبوعات ایران به عینی‌گرایی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 215-240]

 • سَووشون خوانش متن به شیوه‌ی تاریخ‌گرایان نوین تحلیل گفتمان‌های سَووشون [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-29]

 • سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 37-64]

 • سیاست فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • سیاست سیاست های افزایش پذیرشِ دانشجوی علوم انسانی در آموزش عالی ایران (از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 221-246]

 • سیاست حافظه سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • سیاست رسانه‌ای‌شده بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • سیاست زبانی لزوم اجرای سیاست زبانی برای زبان فارسی در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 53-69]

 • سیاست سینمایی تحلیل اجتماعی تکوین موج نوی سینمای کرد بر بستر سینمای قومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • سیاست شادی سیاست شادی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب: تحلیل کمّی برنامه‌های اعیاد ملی و مذهبی 1396-1395 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 35-64]

 • سیاست ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • سیاست‌ فرهنگی ارزیابیِ سیاست‌های فرهنگیِ جمهوری اسلامی ایران در برساختِ هویت ملی در مواجهه با تکثر قومی (با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقاییِ قومیت‌های مختلف) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 143-158]

 • سیاست فرهنگی ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 47-76]

 • سیاست قانون‌گذاری سیاست قانون‌گذاری ایران دربارة کودکان بی‏سرپرست [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 91-112]

 • سیاست‌گذاری بازنگری تلفیقی تحقیقات انجام شده در حوزه قدرت(رسانه‌ای یا نمادین) و رسانه ملی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • سیاست ﮔﺬاری فرهنگ و سیاستﮔﺬاری در اﻳﺮان [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 213-234]

 • سیاستگذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران) [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 11-45]

 • سیاست‌گذاری رسانه‌ای بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها از منظر انسان‌شناسی ارتباطات؛ جهانی‌سازی و پارادایم‌های رقیب [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 31-46]

 • سیاستگذاری رسانه ای هند سیاستگذاری رسانه ای و تأثیر آن بر توسعه: مطالعه موردی کشور هند [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 141-168]

 • سیاست‌گذاری فرهنگی ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 47-76]

 • سیاست‌گذاری فرهنگی ریشه‌های فکری سیاست‌گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی هژمونیک شدن این سیاست‌ها با استفاده از مدل گرامشی: مطالعه آرای جلال آل احمد، علی شریعتی و امام خمینی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 183-214]

 • سیاست‌گذاری فرهنگی تحلیلی از بافت انضمامی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران؛ پژوهشی درباره عدم‌شفافیت و ابهام در سیاست‌گذاری فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 45-69]

 • سیاست‌گذاری فرهنگی شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 71-90]

 • سیاستگذاری فرهنگی کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 77-120]

 • سیاستگذاری فرهنگی نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 123-157]

 • سیاست‌گذاری مهاجرت ایرانیان خارج از کشور:فرصت یا تهدید [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 247-272]

 • سیال ذهن نقد کهن الگویی روابط اجتماعی در رمان‌های سیال ذهن ایرانی (مطالعه موردی: این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش تلویزیون در حمایت از زندگی سالمندی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 125-161]

 • سیمین ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت (نقد فرهنگی داستان "مدل" نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان) [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 1-18]

 • سینما تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70 [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 31-56]

 • سینما سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • سینما بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 39-70]

 • سینما دفاع مقدس در گذر از سینمای ایران [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 127-148]

 • سینما منازعه نهادهای قدرت در میدان تولید سینمای ایران در دهه 1360 و 1370 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 203-231]

 • سینما استراتژی‌های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فردیت و خانواده نشانه‌شناسی خانواده در سینمای ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 143-172]

 • سینما تعامل و تقابل گفتمانی نشانه‌شناسی گفتمانی فیلم «گوزن‌ها» [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 173-197]

 • سینما گونه‏ شناسی و تحلیل نظام‏های ادراک تن در سینمای دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 93-115]

 • سینما تحول آنالوگ به دیجیتال: نحوۀ اثرگذاری فناور‌های تصویری سنتی و نوین [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 135-156]

 • سینما شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 79-98]

 • سینما ﺗﺼﻮﻳﺮ زن در آﺛﺎر سینمایی رﺧﺸﺎن ﺑﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 31-56]

 • سینما نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • سینمای اجتماعی بازنمایی دین در آثار سینمای دینی ایران: مطالعه تطبیقی آثار سینمایی اولین (1384) و دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش (1395) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 85-112]

 • سینمای ایران تفسیر زنان از غیرت مردانه در بین مخاطبان فیلم « مَلی و راه‌های نرفته‌اش» [(مقالات آماده انتشار)]

 • سینمای ایران بازنمایی دین در آثار سینمای دینی ایران: مطالعه تطبیقی آثار سینمایی اولین (1384) و دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش (1395) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 85-112]

 • سینمای ایران خود بازتابی و بازنمایی اخلاقی دیگری در فرا فیلم‌های سینمای ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • سینمای پرفروش تحولات در سینمای پرفروش ایران (مقایسه‌ی دهه‌های 40، 60 و 80) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 119-142]

 • سینمای پس از انقلاب ایران سینما در باره سینما: متا سینما در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله بر سرخود سینما [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 71-96]

 • سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻄﻮره ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﻲ در سینمای ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان : مطالعه موردی دوره صفوی [دوره 4، شماره 12، 1387، صفحه 115-132]

 • سینمای تجاری انیمیشن ادبیات فولکلور در سینمای انیمیشن و امکان‌سنجی تولید محتوا بر اساس قصه‌های عاشقانه فولکلور آذربایجان [(مقالات آماده انتشار)]

 • سینمای جنگ تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • سینمای دیجیتال دیجیتالیسم در سینما و نمادین شدن «امر خیالی» مطالعه ای بر تصویر «شهر» در فیلم تعطیلات رمی و بلید رانر [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 77-92]

 • سینمای روستایی بررسی انتقادی سینمای روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 13-38]

 • سینمای زیست محیطی ارتباطات زیست محیطی و آب: تحلیل محتوای مستندهای دهه هشتاد و نود سینمای ایران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-34]

 • سینمای عامه پسند ایران ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 11-38]

 • سینمای کرد تحلیل اجتماعی تکوین موج نوی سینمای کرد بر بستر سینمای قومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • سینمای مناسکی بازنمایی دین در آثار سینمای دینی ایران: مطالعه تطبیقی آثار سینمایی اولین (1384) و دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش (1395) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 85-112]

ش

 • شاخص‌ها بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 152-172]

 • شاخص‌های محتوای آموزشی آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان : معرفی شاخص‌های محتوای آموزش سواد رسانه‌ای در دبستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 221-247]

 • شادی سرمایه فرهنگی و شادی جوانان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 89-120]

 • شاغلان خبر الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 157-186]

 • شبکه‌ اجتماعی حمایت شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 51-76]

 • شبکه اجتماعی کار کودک در کوره‌های آجرپزی تحلیل شبکه روابط کاری و اجتماعی یک کوره [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 177-206]

 • شبکه اجتماعی نقش سواد رسانه ای در ارتقاء امنیت عمومی شبکه های اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک سال 1395 [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه اجتماعی زنان متاهل تهران و استانبول و ارتباطات ناسالم در شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه ارتباطی کارآفرینی در آموزش دانشگاهی: مطالعه موردی ارزشیابی دانشگاه الزهرا با تاکید بر شبکه‌های تعاملی و ارتباطات [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 259-297]

 • شبکه‌خبر ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • شبکه‌های‌اجتماعی نشانه‌شناسی سبک‌زندگی تجمل‌گرایانه در صفحات اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 273-296]

 • شبکه‌های اجتماعی دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 13-34]

 • شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری بر نقش دولت‌ها در روابط بین‌الملل (مطالعة موردی دولت‌های خاورمیانه) [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 197-214]

 • شبکه‌های اجتماعی تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 129-160]

 • شبکه‌های اجتماعی بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-182]

 • شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های نوین در برابر رسانه‌های جریان اصلی: عامل یا تشدیدکننده ضعف؟ بررسی اثرات فناوری‌های نوین بر مصرف رسانه‌های جریان اصلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 13-38]

 • شبکه‌های اجتماعی شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 71-90]

 • شبکه‌های اجتماعی بازنمود سبک ‌زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 112-140]

 • شبکه‌های اجتماعی تعیین سناریوی فصل سوم سریال شهرزاد با استفاده از تحلیل نظرات کاربران [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 117-133]

 • شبکه‌های اجتماعی رسانه و سوادزیست‌محیطی بر اساس نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 34-55]

 • شبکه‌های اجتماعی عکاسی خبری در بستر شبکه‌های اجتماعی: نظریه ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک دلوز [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 11-25]

 • شبکه‌های اجتماعی مقایسه نقش رسانه‌های سنتی و نوین در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شاغلان و فعالان شرکت های دانش بنیان استان تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه‌های اجتماعی خودنگاری خانواده‌های قربانیان قصور پزشکی در اینستاگرام [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 57-79]

 • شبکه‌های اجتماعی بررسی رویکرد دولت‌های اصلاحات و اصول‌گرا نسبت به مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه‌های اجتماعی روزنامه و اینترنت؛ واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی‌شدن در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 35-74]

 • شبکه‌های اجتماعی مطالعه جامعه شناختی تأثیر شبکه های اجتماعی در تحرکات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد استان فارس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه های اجتماعی استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 103-126]

 • شبکه های اجتماعی تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • شبکه های اجتماعی نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • شبکه های اجتماعی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • شبکه های اجتماعی ارائه مدل سواد رسانه ای به منظور افزایش مصونیت کاربران شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه های اجتماعی بررسی مدل مفهومی مصرف مجازی دیجیتال در کاربران تهرانی شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی: رسانه جامعه شبکه‌ای غیررسمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 77-100]

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی بررسی فعالیت اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی دانشجویان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 173-206]

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی مطالعه‌ تأثیر اینترنت بر سرمایه‌ فرهنگی دانشجویان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 225-250]

 • شبکه ‏های اجتماعی مجازی نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در فرایند یاددهی و یادگیری: مرور نظام ‏مند [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکه های اجتماعی مجازی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبکههای تلویزیونی نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 155-176]

 • شبکه‌های مجازی مطالعه‌ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت‌های خیریه‌ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 141-168]

 • شبکه های مجازی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر تحقق دموکراسی دیجیتال مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 131-151]

 • شبکۀ خویشاوندی مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 77-100]

 • شبکۀ دوستی مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 77-100]

 • شبه- ابژه حلول شر در ابژه‌های فرهنگی مطالعه موردی اینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 161-180]

 • شبه- سوژه حلول شر در ابژه‌های فرهنگی مطالعه موردی اینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 161-180]

 • شخص ثالث بیمۀ مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 162-196]

 • شخصیت عربی بازنمایى شخصیت‌های عربى در سریال‌ها و فیلم‌هاى انیمیشنى غربى [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-35]

 • شر حلول شر در ابژه‌های فرهنگی مطالعه موردی اینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 161-180]

 • شرایط اجتماعی قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 81-106]

 • شرایط اجتماعی قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شرایط اجتماعی و خانوادگی بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 152-172]

 • شرایط محل زندگی رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 129-158]

 • شرق‌شناسی بازنمایى شخصیت‌های عربى در سریال‌ها و فیلم‌هاى انیمیشنى غربى [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-35]

 • شرق‌شناسی نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 121-146]

 • شرق شناسی ادوارد سعید و روایت استعمار [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 11-26]

 • شرق شناسی راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 81-110]

 • شرکت‌های مخابراتی سوریه جیمز گرونیگ و الگوهای حاکم بر روابط عمومی: مطالعه موردی دو شرکت مخابراتی در سوریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 133-135]

 • شریعتی اندیشه ی شریعتی درباره ی زن و حقوق او در اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 75-100]

 • شعر بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 152-172]

 • شعر اجتماعی بررسی زمینه‌های جامعه‌شناختی شعر شهریار براساس نظریه‌ی لوسین گلدمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • شعر عاشقانه دیگری در شعر عاشقانۀ فارسی دو دهۀ هشتاد و نود بر اساس مؤلفه‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفافیت و روش فازی تحلیل درک کیفیت حکمرانی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 167-187]

 • شکاف جنسیّتی موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • شکل زندگی یک گزارش از دست‌فروشی [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 339-360]

 • شکل‎گیری خانوار شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • شکل و طرح لباس مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 257-290]

 • شکوفه مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 35-66]

 • شناخت زنانه نمودهای شناخت زنانه در اثناء تاریخ فرهنگی ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 75-101]

 • شناخت‌شناسی زنانه نمودهای شناخت زنانه در اثناء تاریخ فرهنگی ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 75-101]

 • شهر دو ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ :ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزی ﺿﺮورت ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺮای ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 123-140]

 • شهر آمل مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 89-120]

 • شهر تهران بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-182]

 • شهر تهران گونه‌شناسی مجتمع‌های تجاری در شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-43]

 • شهر تهران بررسی تأثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 37-55]

 • شهر تهران طراحی مدل ارتقاء سواد رسانه‌ای در استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهر تهران تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط کلامی همسران در شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهر ﺧﺪا فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ تهران : شهرﻣﺤﻠﻲ - جهانی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 13-50]

 • شهرداری کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی برای اداره امور محلی( مطالعه موردی: منطقه4 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]

 • شهرداری اصفهان گفتمان‏های حاکم بر نظام نشانه‌شناختی تابلوهای شهری (مطالعه‏ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال‏های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-118]

 • شهرستان پاوه بررسی میزان تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مطالعه جوانان شهرستان پاوه) [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 87-113]

 • شهرغیر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ تهران : شهرﻣﺤﻠﻲ - جهانی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 13-50]

 • شهرگرایی، ایستار، ازخودبیگانگی، عقلانیت، کاهش انسجام اجتماعی، فردگرایی شهرگرایی و ایستار فرهنگی: مورد تجربی ساکنین شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 171-198]

 • شهرﻣﺠــﺎز ی دو ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ :ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزی ﺿﺮورت ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺮای ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 123-140]

 • شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ تهران : شهرﻣﺤﻠﻲ - جهانی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 13-50]

 • شهرهای خلاق نقش کلانشهر تهران در بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 261-290]

 • شهروند مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی مطالعه موردی شهروندان تهرانی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 55-76]

 • شهروندان اردبیلی رابطه استفاده از انواع رسانه‌ ها و گرایش به اعتیاد در میان شهروندان اردبیل [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهروندان کُرد بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی بر هویت ملّی شهروندان سنی و شیعه مذهب قوم کُرد (نمونه موردی شهر قروه) [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 144-181]

 • شهروندی رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 187-224]

 • شهروندی‌های پیشامجازی و مجازی هویت شهروندی مجازی فرصت‌های اینترنتی ممکن و آینده‌های مجازی محتمل [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 97-130]

 • شهریار بررسی زمینه‌های جامعه‌شناختی شعر شهریار براساس نظریه‌ی لوسین گلدمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • شوخ‌طبعی سیاسی تبیین جامعه‌شناختی مصرف شوخ‌طبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 179-208]

 • شورش سمیرم خوانش متن به شیوه‌ی تاریخ‌گرایان نوین تحلیل گفتمان‌های سَووشون [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-29]

 • شیءشدگی آرمان بازاندیشانه - آرمان ازخودبیگانه در تحصیلات دانشگاهی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 237-258]

 • شیفتگی شیفتگی مخاطبان نوجوان به انیمیشن‌های خارجی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صاحبنظران نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • صاحب نظران ارتباطی ایران بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 131-154]

 • صحنه نمایشی بررسی نشانه‌های غیاب در عکس‌های خانوادگی در ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 169-195]

 • صدا و سیما مطالعة پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 11-28]

 • صداوسیما جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • صداوسیما مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی مطالعه موردی شهروندان تهرانی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 55-76]

 • صدا و سیمای ج.ا.ایران رویکردها و سیاستهای صدا و سیما در تولید گفتگوهای دینی تلویزیونی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 67-98]

 • صدای جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی کشور ایران با تاکید برتوسعه بر توسعه سرمایه اجتماعی – مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلای ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 97-121]

 • صرفه‌جویی در انرژی نگرش جدید نسبت به محیط زیست و مصرف انرژی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 225-248]

 • صفحه حوادث مقایسه تطبیقی پوشش آسیب‌های اجتماعی در صفحه حوادث دو روزنامه کیهان و ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • صمیمیت پنجره‌های تعاملی و قطعه‌های کوچک صمیمیت : مطالعه‌ی کیفی روابط و تعاملات غیررسمی جوانان در شهر یزد [(مقالات آماده انتشار)]

 • صنایع خلاق نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • صنعت توریسم رابطه تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 309-331]

 • صنعت سینما مدل تعهد مخاطب ایرانی به سریال‌های نمایش خانگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مطالعه موردی سریال شهرزاد [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 47-75]

 • صنعت فرهنگ ادبیات دوره ویکتوریا و مولفه های ادبیات عامه پسند در رمان پنجره فهیمه رحیمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صنعت‌ فرهنگ‌سازی بررسی انتقادی سینمای روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 13-38]

 • صوراسرافیل نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در انقلاب مشروطیت با رویکرد تحلیل محتوای سرمقاله‌های روزنامه‌های روح‌القدس و صوراسرافیل [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 13-34]

 • صوراسرافیل نقش روزنامه نگاری فارسی هندوستان در شکل گیری روزنامه نگاری ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 279-300]

 • صورتبندی گفتمانی جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تقابل، توافق یا تعامل (با نگاهی به روابط این دو در ایران [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 11-38]

ض

 • ضد‌گفتمان تحلیل محتوای پیام‌های توییتری و شکل‌گیری هوییت‌های ضد‌گفتمانی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 91-110]

 • ضرب‌المثل فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • ضریب نفوذ اینترنت نقشه جمعیت شناختی ضریب نفوذ اینترنت در استان مازندران [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 225-263]

ط

 • طالبوف تبریزی بازنمایی ایده پیشرفت در کتاب احمد (سفینه طالبی) اثر طالبوف کاربست تحلیل گفتمان لاکلو و موف [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 153-175]

 • طبقه بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

 • طبقه بازنمایی خانواده و طبقه مبتنی بر الگوی مصرف: روایتی از دوره پیش از انقلاب در سریال کیمیا [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 159-188]

 • طراحی رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • طراحی پوشاک مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره‌های بین المللی مد و لباس فجر از 1390 تا 1395) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 221-250]

 • طرحواره جنسیتی رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 229-247]

 • طرد اجتماعی بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 177-201]

 • طرد از بازار کار بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 177-201]

 • طرد از تحصیلات بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 177-201]

 • طغیان زن علیه ابژه گی عاملیتِ زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 251-273]

 • طفل تحولات سن کودکی در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 71-90]

 • طلاق نقش فرهنگ جنسیتی درتعاملات اجتماعی زنان پس از طلاق [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 75-99]

 • طنز واکاوی ویژگی‌های گفت‌وگو به روایت کاریکاتورهای مطبوعاتی دهۀ اوّل انقلاب مشروطه [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 79-107]

 • طنز سنخ‌شناسی طنز مجازی ایرانیان با تاکید بر محتوای منتشرشده در دوران گسترش ویروس کرونا [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 81-101]

 • طیف ﻧﺎﻣﻪ صورت بندی میدان تولید نمایش نامه در ایران (1340 تا 1349) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 83-114]

ع

 • عادت ماهیانه گفتمان علمی ـ پزشکی و تجربه بلوغ: مطالعه ای کیفی میان دو نسل از زنان ساکن تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • عادت‌واره خوانش جامعه‌شناختی بوردیویی از فیلم «جدایی نادر از سیمین» با تأکید بر جامعه ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 173-198]

 • عباس‌کیارستمی بررسی تحولات سبک سینمایی عباس کیارستمی در گذار از آنالوگ به دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 31-45]

 • عدالت اجتماعی واعظان شاخص دوره پهلوی دوم و مساله «عدالت اجتماعی» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 11-33]

 • عدالت زبانی بررسی سیاستگذاری زبانی رسانه با هدف توسعه عدالت زبانی در جامعه [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 121-144]

 • عربهای اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و هویتهای ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 127-160]

 • عرصه‌ی خصوصی بررسی نقش فرهنگ شهروندی در ارتقای محیط زیست هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرصه‌ی دولتی بررسی نقش فرهنگ شهروندی در ارتقای محیط زیست هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرصه‌ی عمومی بررسی نقش فرهنگ شهروندی در ارتقای محیط زیست هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • عزت بدنی نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان شهر تبریز [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 107-134]

 • عصر پساتلویزیون شبکه‌های اجتماعی: رسانه جامعه شبکه‌ای غیررسمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • عضویت حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • عقلانیت دولتی اتنوگرافی یک واقعه: عقلانیت دولتی و مدنیت محلی در زلزله آبدانان [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 161-173]

 • عقلانیت سیاسی ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺳیب های اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و تغییرات هویتی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 141-159]

 • عقلانیت و فردیت در جامعۀ ایران مدرنیته و بازنمایی خانواده در فیلم‌های سینمایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 59-83]

 • عکاسی خبری بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 311-351]

 • عکس‌خانوادگی بررسی نشانه‌های غیاب در عکس‌های خانوادگی در ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 169-195]

 • عکسِ یک روزنامه تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 67-93]

 • علاقه به زبان زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

 • علم سنجی تحلیل علم سنجی مقاله‏ های مصرف کالاهای فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • علوم انسانی سیاست های افزایش پذیرشِ دانشجوی علوم انسانی در آموزش عالی ایران (از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 221-246]

 • عملکرد زیست محیطی نگرش جدید نسبت به محیط زیست و مصرف انرژی [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 225-248]

 • عمومی‌سازی نقش رسانه‌ها در عمومی‌سازی علم [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-38]

 • عوامل اجتماعی تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط کلامی همسران در شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • عوامل تولیدخبر الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 146-222]

 • عوامل فرهنگی تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط کلامی همسران در شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • عینی‌گرایی بررسی میزان پایبندی مطبوعات ایران به عینی‌گرایی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 215-240]

غ

 • غرامت بیمۀ مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 162-196]

 • غرب جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • غرب سودای مهاجرت: میل به مهاجرت و تصویر ذهنی از غرب در تجربه دانشجو-مهاجران ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-83]

 • غربزدگی ریشه‌های فکری سیاست‌گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی هژمونیک شدن این سیاست‌ها با استفاده از مدل گرامشی: مطالعه آرای جلال آل احمد، علی شریعتی و امام خمینی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 183-214]

 • غریزه بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها از منظر انسان‌شناسی ارتباطات؛ جهانی‌سازی و پارادایم‌های رقیب [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 31-46]

 • غیاب بررسی نشانه‌های غیاب در عکس‌های خانوادگی در ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 169-195]

 • غیرت تفسیر زنان از غیرت مردانه در بین مخاطبان فیلم « مَلی و راه‌های نرفته‌اش» [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فاطمی مقایسه الگوی روزنامه نگاری حرفه ای و سیاسی با معیارهای نظری موجود در روزنامه باختر امروز [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 233-256]

 • فالگیری زمینه ها و پی آمدهای بهره گیری از دعانویسی و فالگیری مطالعه نمونه ای از زنان تحصیل کرده شهر رشت [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 97-120]

 • فالنامه رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • فرآیند فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیان در چند دهه اخیر [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-50]

 • فراجنسیت آرایش مردان و زنان و امر پست مدرن "حاد- جنسیت" [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 47-66]

 • فرا روایت غربی مدرنیته بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 225-256]

 • فراغت اجتماعی مطالعه رابطه نظام ارزشی و نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان در شهرستان دشت آزدگان [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 143-172]

 • فراغت نظری مطالعه رابطه نظام ارزشی و نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان در شهرستان دشت آزدگان [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 143-172]

 • فرا فیلم خود بازتابی و بازنمایی اخلاقی دیگری در فرا فیلم‌های سینمای ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • فراموشی سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • فرا واقعیت انیمیشن به مثابه اسطوره بررسی اسطوره‌شناختی انیمیشن‌های تولید شده در ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • فراواقعیت تحلیل محتوای کیفی رمان «تاریکی معلق روز» براساس نظریة بودریار [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرایند مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 57-74]

 • فرایند جهانی در معرض فرایند جهانی قرار گرفتن و رابطه آن با مطالبات جامعوی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 11-32]

 • فردگرایی تحلیل روابط بین فردی در فیلم‌های هالیوود دهه 2000 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 173-202]

 • فردیت استراتژی‌های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فردیت و خانواده نشانه‌شناسی خانواده در سینمای ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 143-172]

 • فرزندخواندگی سیاست قانون‌گذاری ایران دربارة کودکان بی‏سرپرست [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 91-112]

 • فرزند سالاری مذکر از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 207-235]

 • فرصت مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • فرصت‌ها و تهدیدهای شهروندی‌های مجازی هویت شهروندی مجازی فرصت‌های اینترنتی ممکن و آینده‌های مجازی محتمل [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 97-130]

 • فرصت های ارتباطی عوامل و موانع فراروی فرصت های ارتباطی والدین و فرزندان درخانواده [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرم اجتماعی استراتژی‌های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فردیت و خانواده نشانه‌شناسی خانواده در سینمای ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 143-172]

 • فرم متعارف بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 199-223]

 • فرهنگ فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 99-114]

 • فرهنگ تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-32]

 • فرهنگ فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • فرهنگ قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • فرهنگ تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

 • فرهنگ نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • فرهنگ واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 95-128]

 • فرهنگ بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 92-115]

 • فرهنگ روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 65-87]

 • فرهنگ بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران) [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 77-104]

 • فرهنگ تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 265-286]

 • فرهنگ طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 31-52]

 • فرهنگ مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 257-290]

 • فرهنگ تمدن و فرهنگ نقش علّی و معلولی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 12-32]

 • فرهنگ تحلیلی از بافت انضمامی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران؛ پژوهشی درباره عدم‌شفافیت و ابهام در سیاست‌گذاری فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 45-69]

 • فرهنگ بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 1-28]

 • فرهنگ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • فرهنگ فرهنگ و سیاستﮔﺬاری در اﻳﺮان [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 213-234]

 • فرهنگ نقش ارتباطات بین فرهنگی در مناسبات اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ ارتباطی ارتباطات و تحول فرهنگ روشنفکری در ایران [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]

 • فرهنگ استعلایی ارتباطات و تحول فرهنگ روشنفکری در ایران [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]

 • فرهنگ ایرانی رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • فرهنگ بومی بررسی میزان آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 199-223]

 • فرهنگ بومی گرایی ارتباطات و تحول فرهنگ روشنفکری در ایران [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]

 • فرهنگ تکنولوژیهای اطلاعاتی - ارتباطی ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ میان ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ماهواره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاری روز دوﺳﺘﻲ (ولنتاین) در میان ﺟﻮاﻧﺎن تهرانی [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 161-184]

 • فرهنگ جنسیتی نقش فرهنگ جنسیتی درتعاملات اجتماعی زنان پس از طلاق [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 75-99]

 • فرهنگ خرید مشتری طراحی و اعتبار سنجی الگوی سه مرحله ای ارتباط با مشتری بر رویکرد نقاط تماس در سفر مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ روشنف کری ارتباطات و تحول فرهنگ روشنفکری در ایران [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]

 • فرهنگ زیرزمینی ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • فرهنگ‌سازمانی تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 265-286]

 • فرهنگ سازمانی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد. [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 331-350]

 • فرهنگ سازی مرور ادبیات تحقیق چت روم‌ها با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در فناوری‌های ارتباطی جدید [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 191-210]

 • فرهنگ سیاسی بررسی فعالیت اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی دانشجویان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 173-206]

 • فرهنگ سیبرنیک ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ میان ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ماهواره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاری روز دوﺳﺘﻲ (ولنتاین) در میان ﺟﻮاﻧﺎن تهرانی [دوره 3، شماره 9، 1386، صفحه 161-184]

 • فرهنگِ شبکهِ اجتماعی تفاوت بازنمایی "خود" در زندگی معمولی و زندگی اینستاگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ‌شهروندی بررسی نقش فرهنگ شهروندی در ارتقای محیط زیست هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ‌عامه ادبیات فولکلور در سینمای انیمیشن و امکان‌سنجی تولید محتوا بر اساس قصه‌های عاشقانه فولکلور آذربایجان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ عامه نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 177-197]

 • فرهنگﻋﺎﻣـﻪ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • فرهنگ عامه پسند خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-25]

 • فرهنگ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • فرهنگ عامیانه قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • فرهنگ‌عمومی بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 39-64]

 • فرهنگ فرادست بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • فرهنگ کار وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 35-56]

 • فرهنگ کودکی جدال هویتی در پارک، رقابت قاعده‌مند در چهارراه: دو نما از کودکی در فضای شهری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-146]

 • فرهنگ‌گرایی مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • فرهنگ مردم‏پسند گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 91-116]

 • فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ فرهنگ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و شهر ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ تهران : شهرﻣﺤﻠﻲ - جهانی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 13-50]

 • فرهنگ مصرفی نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • فرهنگ مصرفی بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر فرهنگ مصرف در بین جوانان شهراصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • فرهنگی ﺑﺮرﺳﻲ نحوه اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﻪ های بیگانه ، از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺮای تغییرات فرهنگی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 213-233]

 • فرودست بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 199-223]

 • فرودست یک گزارش از دست‌فروشی [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 339-360]

 • فروغ فرخزاد بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 152-172]

 • فساد بازنمود وضعیت فساد در گفتمان رسانه‌ای تحلیل گفتمان انتقادی مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 159-185]

 • فساد اداری رسانه‌های اجتماعی و بازنمایی فساد: مطالعه بازنمود فساد توسط کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 143-163]

 • فساد اقتصادی رسانه‌های اجتماعی و بازنمایی فساد: مطالعه بازنمود فساد توسط کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 143-163]

 • فشار تبلیغاتی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرف‌گرایی و وابستگی‌ عاطفی بین افراد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 197-224]

 • فضا فضای پرسه‌زنی شمال شهر تهران از دریچه‌ی روابط قدرت- مقاومت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 35-63]

 • فضا فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • فضا پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت) [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 39-68]

 • فضاها و مجتمع های تجاری گونه‌شناسی مجتمع‌های تجاری در شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-43]

 • فضاهای عمومی فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 51-72]

 • فضاهای عمومی بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر حضور زنان کرد در مراکز فرهنگی (نمونه مورد مطالعه: مجتمع فرهنگی هنری فجر شهر سنندج) [(مقالات آماده انتشار)]

 • فضاهای فرهنگی بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر حضور زنان کرد در مراکز فرهنگی (نمونه مورد مطالعه: مجتمع فرهنگی هنری فجر شهر سنندج) [(مقالات آماده انتشار)]

 • فضای اجتماع ی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • فضای اجتماعی تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • فضای ایرانی شهروندی مجازی هویت شهروندی مجازی فرصت‌های اینترنتی ممکن و آینده‌های مجازی محتمل [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 97-130]

 • فضای سایبر سواد رسانه‌ای انتقادی و فعالیت سایبر زنان در ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 186-230]

 • فضای شهری آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

 • فضای شهری جدال هویتی در پارک، رقابت قاعده‌مند در چهارراه: دو نما از کودکی در فضای شهری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-146]

 • فضای عمومی رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • فضای فرهنگی مخاطب تنها نیست [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 11-30]

 • فضای مجازی بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 92-115]

 • فضای مجازی بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • فضای مجازی لزوم اجرای سیاست زبانی برای زبان فارسی در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 53-69]

 • فضای مجازی اثر سیاست گذاری ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 299-320]

 • فضای مجازی سنخ‌شناسی طنز مجازی ایرانیان با تاکید بر محتوای منتشرشده در دوران گسترش ویروس کرونا [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 81-101]

 • فضای مجازی بررسی مدل مفهومی مصرف مجازی دیجیتال در کاربران تهرانی شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی: رسانه جامعه شبکه‌ای غیررسمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • فضای مجازی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فضای نقد فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 85-114]

 • فعال شدن کنش‌گر دین‌داری و جهانی شدن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 65-94]

 • فعالیت‌های خیریه مطالعه‌ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت‌های خیریه‌ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 141-168]

 • فعالیت هنری تأثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند (مورد مطالعه: زنان بالای 18 سال مشغول انجام فعالیت های هنری شهر تهران) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 65-95]

 • فقر اقتصادی وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 35-56]

 • فقر تجربه تجربه‌های فقیر در سینما: بازنمایی سینمایی تجربه جنگ در فیلم کوتاه کُردستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 189-220]

 • فقه الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 157-186]

 • فقه خبر و اطلاع‌رسانی الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 157-186]

 • فلسفه ‌برای‌کودکان واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 101-130]

 • فلسفه برای کودکان نقش دوره آموزشی تفکر انتقادی و سواد رسانه ای در بازگشایی شهر تهران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-96]

 • فلسفه هنر دیجیتال دیجیتالیسم در سینما و نمادین شدن «امر خیالی» مطالعه ای بر تصویر «شهر» در فیلم تعطیلات رمی و بلید رانر [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 77-92]

 • فلسفۀ میان‌فرهنگی دیگری در شعر عاشقانۀ فارسی دو دهۀ هشتاد و نود بر اساس مؤلفه‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فمینیسم گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 11-34]

 • فمینیسم نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • فمینیسم شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 79-98]

 • فمینیسم هویت، سکسوالیته و گفتمان فمینیسم سیّال در ایران معاصر [(مقالات آماده انتشار)]

 • فمینیسم اگزیستانسیالیست جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • فمینیسم رمانتیک جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • فن‌آوری‌های جدید نقش ارتباطات داخلی در مدیریت اتاق خبر سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • فن‌آوری‌های نوین قانون‌گذاری در عرصۀ دیجیتال و برنامۀ توسعۀ پایدار (با تأکید بر «جمهوری دیجیتال») [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 185-234]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران) [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 11-45]

 • فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 131-154]

 • فناوری های ارتباطی کاربردهایﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮا همراهی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ:( ﺑﺎ تاکید ﺑﺮﻧﻈﺮﻳ ﻪ استفاده و خوشنودی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 205-226]

 • فناوری های اطلاعاتی مورد پژوهی اثرات فناوری‏های اطلاعاتی نوین بر رفتار اطلاع‏یابی طلبه‏ ها [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 130-145]

 • فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تعامل زبان، هویت و اینترنت [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 33-54]

 • فهم عامه از علم بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه‌ها در بین شهروندان تهرانی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 153-182]

 • فهیمه رحیمی ادبیات دوره ویکتوریا و مولفه های ادبیات عامه پسند در رمان پنجره فهیمه رحیمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فوتبال هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 75-105]

 • فوتبالی شدن زنان استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

 • فوق‌واقعیت انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-30]

 • فوکو پیش‌نهادی برای بررسی اتنوگرافیک پدیده‌های چندجایی: زندگی‌نگاری [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 149-174]

 • فولکلور فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • فیس‌بوک تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-42]

 • فیس‌بوک دیالکتیکِ فضاهای معنایی؛ فهمِ تجربه ی حضورِ فیس بوکیِ سوژه های مجازی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 91-120]

 • فیس‌بوک چالش‌های حکمرانی پلتفرم‌های جهانی آنلاین و دلالت‌های آن برای جامعه ایران مطالعه موردی: رسانه اجتماعی فیس‌بوک [(مقالات آماده انتشار)]

 • فیسبوک تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 129-148]

 • فیسبوک مطالعه رویه ها و عوامل موثر بر استفاده از رسانه های اجتماعی در ایران و رابطه آن با ساختارهای سیاسی و اجتماعی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 251-288]

 • فیلم تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • فیلم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • فیلم «برخورد خیلی نزدیک» جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک" [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 37-54]

 • فیلم داش آکل مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 117-138]

 • فیلم دینی بازنمایی دین در آثار سینمای دینی ایران: مطالعه تطبیقی آثار سینمایی اولین (1384) و دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش (1395) [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 85-112]

 • فیلم سینمایی بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های سینمایی دهه 60، 70 و 80 سینمای ایران [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 97-126]

 • فیلم علمی حیات هوش طبیعی در روزگار هوش مصنوعی نگاهی به جامعه‌ی آینده از دید فیلم‌های علمی- تخیلی مبتنی بر هوش مصنوعی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 9-22]

 • فیلم‌های جاهلی بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • فیلم‏های سینمایی ایران مطالعه نشانه شناختی بازنمایی زن در فیلم سینمایی ایران(مطالعه ی موردی فیلم های :سگ کشی، چهارشنبه سوری و کافه ترانزیت) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 41-70]

 • فیلم و سریال مدل تعهد مخاطب ایرانی به سریال‌های نمایش خانگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مطالعه موردی سریال شهرزاد [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 47-75]

ق

 • قاجار تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • قاعده گفت و گوی بازخوانی رمان شوهر آهو خانم [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 55-78]

 • قاعده‌مندی اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی مصرفِ سلامت (مطالعۀ مراجعان مراکز پزشکی شهر سنندج) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 251-277]

 • قالیباف گونه‌شناسی مجتمع‌های تجاری در شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-43]

 • قانون‌گذار ایرانی سیاست قانون‌گذاری ایران دربارة کودکان بی‏سرپرست [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 91-112]

 • قانونگذار ایرانی تحولات سن کودکی در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 71-90]

 • قانون‌گذاری در عرصۀ دیجیتال قانون‌گذاری در عرصۀ دیجیتال و برنامۀ توسعۀ پایدار (با تأکید بر «جمهوری دیجیتال») [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 185-234]

 • قانون‌گریزی رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 84-118]

 • قبا مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 257-290]

 • قباد تعیین سناریوی فصل سوم سریال شهرزاد با استفاده از تحلیل نظرات کاربران [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 117-133]

 • قدرت فضای پرسه‌زنی شمال شهر تهران از دریچه‌ی روابط قدرت- مقاومت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 35-63]

 • قدرت مطالعه نشانه شناختی بازنمایی زن در فیلم سینمایی ایران(مطالعه ی موردی فیلم های :سگ کشی، چهارشنبه سوری و کافه ترانزیت) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 41-70]

 • قدرت تجربۀ روایت شدۀ زنان از ساختار قدرت در خانواده [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 129-150]

 • قدرت رسانه‌های نوین در برابر رسانه‌های جریان اصلی: عامل یا تشدیدکننده ضعف؟ بررسی اثرات فناوری‌های نوین بر مصرف رسانه‌های جریان اصلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 13-38]

 • قدرت فهم روابط غیر رسمی در بستر زندان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 229-259]

 • قدرت تصمیم‌گیری زنان سنجش میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده و عوامل مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 1-11]

 • قدرت رسانه‌ای بازنگری تلفیقی تحقیقات انجام شده در حوزه قدرت(رسانه‌ای یا نمادین) و رسانه ملی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • قدرت سیاسی مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 35-66]

 • قدرت کارگران کشاکش‌های گفتمانی و قدرت کارگران؛ واکاوی میدان گفتمانیت در اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • قدرت نمادین بازنگری تلفیقی تحقیقات انجام شده در حوزه قدرت(رسانه‌ای یا نمادین) و رسانه ملی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • قدسی تقدس‌زدایی شده در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه پسا انقلابی: قدسی تقدس‌زدایی شده [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 82-108]

 • قصه‌های پریان عاشقانه ادبیات فولکلور در سینمای انیمیشن و امکان‌سنجی تولید محتوا بر اساس قصه‌های عاشقانه فولکلور آذربایجان [(مقالات آماده انتشار)]

 • قصورپزشکی خودنگاری خانواده‌های قربانیان قصور پزشکی در اینستاگرام [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 57-79]

 • قلمروسازی جدال هویتی در پارک، رقابت قاعده‌مند در چهارراه: دو نما از کودکی در فضای شهری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-146]

 • قم مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته همسران طلاب از سبک زندگی طلبگی (مورد مطالعه همسران طلاب ساکن پردیسان قم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • قهرمان قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 81-106]

 • قهرمان قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قهرمان اسطوره‌ای قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 81-106]

 • قهرمان اسطوره‌ای قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قوانین و مقررات تبلیغات تجاری مطالعه تطبیقی قوانین تبلیغات تجاری [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 29-60]

 • قوم بلوچ قوم‌مداری طایفه‌محور و ذات‌گرا در بلوچستان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • قوم ترک نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در شکل گیری هویت قومی دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 249-284]

 • قوم کرد نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در شکل گیری هویت قومی دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 249-284]

 • قوم‌مداری قوم‌مداری طایفه‌محور و ذات‌گرا در بلوچستان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • قوم‌نگاری جدال هویتی در پارک، رقابت قاعده‌مند در چهارراه: دو نما از کودکی در فضای شهری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-146]

 • قومیت فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • قومیت برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • قومیت مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

ک

 • کارآفرین بازنمایی مناسبات کارآفرین و سرمایه‌دار در سریال‌های تلویزیونی بعد از جنگ تحمیلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 101-124]

 • کارآفرینی تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 265-286]

 • کارآفرینی کارآفرینی در آموزش دانشگاهی: مطالعه موردی ارزشیابی دانشگاه الزهرا با تاکید بر شبکه‌های تعاملی و ارتباطات [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 259-297]

 • کارآفرینی فرهنگی طراحی مدل توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران (مطالعه موردی:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • کارآیی تحلیل درک کیفیت حکمرانی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 167-187]

 • کاراکتر باورپذیری کاراکتر سه بعدی: به سمت دومین ورطه ی غریب نمایی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 157-182]

 • کارایی شناسایی مؤلفه‌های سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاربر بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-182]

 • کاربر الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 146-222]

 • کاربران شبکه های اجتماعی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • کارزار سیاسی انتخابات تحلیل گفتمان انتقادی فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای پیروز کارزارهای انتخاباتی بررسی موردی دوره‌های هفتم و نهم انتخابات ریاست جمهوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 105-128]

 • کار غیر رسمی زندگی روزمره موتورسواران معیشتی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 43-76]

 • کارکرد مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 117-138]

 • کارکرد رسانه‌ای سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 37-64]

 • کارکردهای تلفن همراه تلفن همراه و روابط اجماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 99-118]

 • کارکنان دانشگاه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد. [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 331-350]

 • کار کودک کار کودک در کوره‌های آجرپزی تحلیل شبکه روابط کاری و اجتماعی یک کوره [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 177-206]

 • کارنواله چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • کاریز تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • کاریکاتور واکاوی ویژگی‌های گفت‌وگو به روایت کاریکاتورهای مطبوعاتی دهۀ اوّل انقلاب مشروطه [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 79-107]

 • کاریکاتور انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

 • کافه تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 69-100]

 • کالاهای فرهنگی بررسی تأثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 37-55]

 • کالاهای فرهنگی تحلیل علم سنجی مقاله‏ های مصرف کالاهای فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کالایی شدن تحلیل جامعه‌شناختی مصرفِ سلامت (مطالعۀ مراجعان مراکز پزشکی شهر سنندج) [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 251-277]

 • کامینوسیتاس آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • کانال‏های خبری تلگرام عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانال‏های خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 281-317]

 • کپی رایت اثر سیاست گذاری ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 299-320]

 • کتابهای علوم اجتماعی قدرت، هویت و نظام آموزشی: بررسی برساخت هویت در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • کتب درسی شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 250-227]

 • کتب درسی ابتدایی کودکی‌زدایی در کتاب‌های درسی ابتدایی در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 37-70]

 • کثرت گرایی طراحی وتدوین الگوی بهره وری زندگی آپارتمان نشینی(مورد مطالعه:شهر مشهد مقدس) [(مقالات آماده انتشار)]

 • کرد آیا شرق شناسی را پایانی هست؟ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 155-175]

 • کُرد بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-36]

 • کُردستان بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-36]

 • کُردستان تجربه‌های فقیر در سینما: بازنمایی سینمایی تجربه جنگ در فیلم کوتاه کُردستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 189-220]

 • کردهای عراق کنشگری اجتماعی در فضای مجازی (مطالعه موردیِ کنش گران کرد عراق) [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 103-127]

 • کرونا انگاره‌های بازنمایی‌شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزه گفتمانی غرب پس از شیوع کرونا [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 227-259]

 • کرونا سنخ‌شناسی طنز مجازی ایرانیان با تاکید بر محتوای منتشرشده در دوران گسترش ویروس کرونا [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 81-101]

 • کرونوتوپ فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • کشورهای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و کمنر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ فرهنگ رﺳﺎﻧﻪ فرهنگ ای و سیاست ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ کشورهای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 139-164]

 • کلان شهر تهران نقش تلویزیون در حمایت از زندگی سالمندی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 125-161]

 • کلمات کلیدی: دین عامه واعظان شاخص دوره پهلوی دوم و مساله «عدالت اجتماعی» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 11-33]

 • کلید واژگان: ایده پیشرفت بازنمایی ایده پیشرفت در کتاب احمد (سفینه طالبی) اثر طالبوف کاربست تحلیل گفتمان لاکلو و موف [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 153-175]

 • کلیدواژگان: سبک زندگی مطالعه بازنمایی سبک زندگی زنان ایرانی در آگهی‌های تبلیغاتی مجلات خانوادگی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 27-49]

 • کلیدواژه‏ها: اعتبار منبع عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانال‏های خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 281-317]

 • کلیشه جنسیتی رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 229-247]

 • کلیشهجنسیتی مسئله زنان و نسبت آن با ترقی ایران در مشروطه دوم؛ تحلیلی بر نشریه نامه بانوان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 169-188]

 • کلیشه‌سازی بازنمایى شخصیت‌های عربى در سریال‌ها و فیلم‌هاى انیمیشنى غربى [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-35]

 • کلیشه‌سازی مجدد بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • ک لیشه های جنسیتی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • کلیشه‌های جنسیتی سنجش میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده و عوامل مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 1-11]

 • کلیفور د گیرتز آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • کمال طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 31-52]

 • کمپین الگوی بکارگیری رویکرد بازاریابی اجتماعی در کمپین‌های بازاریابی فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کنترل بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

 • کنترل دموکراسی نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • کنترل زندگی نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعیت اجتماعی و رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 33-56]

 • کنسرت فرهنگ‌ها دیگری در شعر عاشقانۀ فارسی دو دهۀ هشتاد و نود بر اساس مؤلفه‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کنش ارتباطی فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 85-114]

 • کنش ارتباطی تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 69-100]

 • کنش ارتباطی کنکاشی جامعه شناختی در توسعه‌زایی فرهنگی نهادی؛ مطالعه موردی کانون پرورش فکری در دوره پهلوی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 177-202]

 • کنش استراتژیک فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 85-114]

 • کنش تفاهمی واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 101-130]

 • کنشگر بین‌الملل مرجعیت شیعه به‌مثابه کنشگر بین‌المللی؛ مطالعۀ الگوهای کنش نهاد اجتماعی مرجعیت در گذر تاریخ [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 39-74]

 • کنشگری کنشگری اجتماعی در فضای مجازی (مطالعه موردیِ کنش گران کرد عراق) [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 103-127]

 • کنشگری مجازی کنشگری اجتماعی در فضای مجازی (مطالعه موردیِ کنش گران کرد عراق) [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 103-127]

 • کنش متقابل فهم روابط غیر رسمی در بستر زندان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 229-259]

 • کودتای 28 مرداد رمان به مثابه رسانه گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای 28 مرداد تا بهمن [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 95-128]

 • کودک آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان : معرفی شاخص‌های محتوای آموزش سواد رسانه‌ای در دبستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 221-247]

 • کودک بازشناسی الگوی بومی آموزش تربیت‌‌جنسی ازطریق رسانه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • کودک بازنمایی چیستی ویروس کووید 19 در برنامه‌های تلویزیونی کودک؛ مطالعه موردی برنامه «مّل‌مَل» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 283-307]

 • کودکان بی‏سرپرست سیاست قانون‌گذاری ایران دربارة کودکان بی‏سرپرست [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 91-112]

 • کودکان دوزبانه تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 105-130]

 • کودکی کودکی‌زدایی در کتاب‌های درسی ابتدایی در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 37-70]

 • کودکی تحولات سن کودکی در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 71-90]

 • کودکی از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 207-235]

 • کودکی تحلیل روایت «گذر از کودکی» در ادبیات کودک (مطالعه موردی رمان «زیبا صدایم کن» فرهاد حسن زاده) [(مقالات آماده انتشار)]

 • کودکی‌زدایی کودکی‌زدایی در کتاب‌های درسی ابتدایی در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 37-70]

 • کودکی مدرن مطالعات کودکی: مفاهیم، رویکردها و مسائل محوری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 13-36]

 • کوره آجرپزی کار کودک در کوره‌های آجرپزی تحلیل شبکه روابط کاری و اجتماعی یک کوره [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 177-206]

 • کووید19 بازنمایی چیستی ویروس کووید 19 در برنامه‌های تلویزیونی کودک؛ مطالعه موردی برنامه «مّل‌مَل» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 283-307]

 • کیفیت اجتماعی زندگی مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 171-197]

 • کیفیت زندگی رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 60-83]

 • کیفیت زندگی مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 171-197]

 • کیفیت زندگی تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 198-229]

 • کیفیت زندگی تأثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند (مورد مطالعه: زنان بالای 18 سال مشغول انجام فعالیت های هنری شهر تهران) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 65-95]

 • کیفیت فرهنگی زندگی مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 171-197]

 • کیفیت نهادی نهادگرایی تطبیقی: نوع‌شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرست [(مقالات آماده انتشار)]

 • کیهان بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 323-340]

گ

 • گاردین بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان؛ مطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در گاردین انگلستان [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 291-333]

 • گارفینکل منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 11-38]

 • گذر از کودکی تحلیل روایت «گذر از کودکی» در ادبیات کودک (مطالعه موردی رمان «زیبا صدایم کن» فرهاد حسن زاده) [(مقالات آماده انتشار)]

 • گراندد تئوری زیست مجردانه؛ علل و زمینه‌ها (مطالعه‌ی موردی جوانان ساکن شهر تهران به روش گراندد تئوری) [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 114-140]

 • گراندد تئوری تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • گرایش اسلامی ایدئولوژیک بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 39-64]

 • گرایش اسلامی سنتی بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 39-64]

 • گرایش اسلامی مدرن بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 39-64]

 • گرایش ایرانی باستانی و گرایش ایرانی مدرن بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 39-64]

 • گرایش به اعتیاد رابطه استفاده از انواع رسانه‌ ها و گرایش به اعتیاد در میان شهروندان اردبیل [(مقالات آماده انتشار)]

 • گرایش به تغییر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد. [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 331-350]

 • گرایش ملی اسلامی بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 39-64]

 • گردشگری زیارت تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 147-198]

 • گردشگری مذهبی تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 147-198]

 • گرمایش جهانی برجسته‌سازی اخبار اقلیمی در مطبوعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • گروه‌بندی شغلی تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • گروه پایدار فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 51-72]

 • گروه خودی بررسی تأثیر دو مؤلفه نحویِ وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 85-106]

 • گروه شکننده فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 51-72]

 • گروه مقابل بررسی تأثیر دو مؤلفه نحویِ وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 85-106]

 • گروه ناپایدار فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 51-72]

 • گروه های خاموش سهم نابرابر گروه های کم صدا از اطلاعات (مروری بردسترسی آزاد به اطلاعات از دریچۀ مطالعات فرهنگی) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 223-254]

 • گروه‌های سنی سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 91-120]

 • گزلشافت بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • گشودگی/ فروبستگی تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 143-171]

 • گفتگو رویکردها و سیاستهای صدا و سیما در تولید گفتگوهای دینی تلویزیونی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 67-98]

 • گفتگو مدل مفهومی نحوه مواجه مناظره کنندگان با رقبا در مناظره های تلویزیونی- مورد مطالعه: مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 129-158]

 • گفتمان گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 11-34]

 • گفتمان گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 27-51]

 • گفتمان فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 133-170]

 • گفتمان دگردیسی معنایی «دالِ استبداد» و برآمدن گفتمانِ «استبداد ایرانی» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 75-95]

 • گفتمان گفتمان‏های حاکم بر نظام نشانه‌شناختی تابلوهای شهری (مطالعه‏ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال‏های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-118]

 • گفتمان «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-68]

 • گفتمان امکان یا امتناع مصالحه در فرهنگ سیاسی و گفتمان های رسمی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 41-72]

 • گفتمان بررسی نشانه‌های غیاب در عکس‌های خانوادگی در ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 169-195]

 • گفتمان چندصدایی در متن و ایجاد گفتمان‌های جدید: بررسی رمان طبل حلبی اثر گونترگراس [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 297-310]

 • گفتمان هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 75-105]

 • گفتمان آمریکا‌ بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • گفتمان ارزش‌گرایی تحولات زیباشناختی پوشش و پوشاک زنان ایران در گفتمان ارزش‌گرایی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 177-201]

 • گفتمان پزشکی زیستی و پزشکی زیستی-روانی-اجتماعی تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت» [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 69-95]

 • گفتمان پسااستعماری بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • گفتمان دانشگاه درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

 • گفتمان رسانه ای بازنمود وضعیت فساد در گفتمان رسانه‌ای تحلیل گفتمان انتقادی مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 159-185]

 • گفتمان رمان روا بازخوانی رمان شوهر آهو خانم [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 55-78]

 • گفتمان شرق‌شناسی نقش بازی‌های رایانه‌ای در بازنمایی تروریسم به مثابه دیگری جدید غرب [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 245-272]

 • گفتمان‌کاوی بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-36]

 • گفتمان‌های هنر گفتمان هنر ملی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 139-160]

 • گفتمان و ادراک تن گونه‏ شناسی و تحلیل نظام‏های ادراک تن در سینمای دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 93-115]

 • گفت‌وگو واکاوی ویژگی‌های گفت‌وگو به روایت کاریکاتورهای مطبوعاتی دهۀ اوّل انقلاب مشروطه [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 79-107]

 • گفت‌وگوی کندوکاوی واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 101-130]

 • گماینشافت بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • گوزن‌ها تعامل و تقابل گفتمانی نشانه‌شناسی گفتمانی فیلم «گوزن‌ها» [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 173-197]

 • گونه‌شناسی گونه‌شناسی مجتمع‌های تجاری در شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-43]

 • گونه‏شناسی رپ گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 91-116]

 • گونه‌های دین‌داری سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

 • گوینده خبر ارتباطات غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی؛ مطالعه گویندگان خبر "شبکه‌خبر" و "بی‌بی‌سی فارسی" [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 213-242]

 • گیدنز مطالعه رویه ها و عوامل موثر بر استفاده از رسانه های اجتماعی در ایران و رابطه آن با ساختارهای سیاسی و اجتماعی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 251-288]

ل

 • لات بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • لاکان دیجیتالیسم در سینما و نمادین شدن «امر خیالی» مطالعه ای بر تصویر «شهر» در فیلم تعطیلات رمی و بلید رانر [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 77-92]

 • لالاییخوانی زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوین [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 133-154]

 • لباس بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

 • لذت مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 89-120]

 • لذت بصری تفاوت بازنمایی "خود" در زندگی معمولی و زندگی اینستاگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • لکلائو و موفه بررسی چگونگی هژمونیک‌شدن گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری [(مقالات آماده انتشار)]

 • لوسین گلدمن بررسی زمینه‌های جامعه‌شناختی شعر شهریار براساس نظریه‌ی لوسین گلدمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • لوطی بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

م

 • مؤلفه‌های روزنامه‌نگاری تبیین مؤلفه‌های روزنامه‌نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایران (از نگاه استادان ارتباطات و محیط زیست، خبرنگاران و فعالان محیط زیست [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 111-139]

 • ماتریالیسم فرهنگی بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 276-295]

 • ماتریالیسم فرهنگی پروبلماتیک شدن اخلاق در سینمای ایران؛ گذار از عالم متن به سپهرِ اجتماعی مطالعه‌ی موردی فیلم «جدایی نادر از سیمین» [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 51-83]

 • مادری محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 151-172]

 • مادری مسئله زنان و نسبت آن با ترقی ایران در مشروطه دوم؛ تحلیلی بر نشریه نامه بانوان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 169-188]

 • مادری و پدری معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 111-146]

 • مارکسیسم ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت (نقد فرهنگی داستان "مدل" نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان) [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 1-18]

 • مازلو مطالعه رضایت زناشویی براساس متغییرهای «صمیمیت»، «احساس تعلق» و «بخشش»: مطالعه موردی زنان متاهل شهر مشهد [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 163-183]

 • مالزی نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • مانع ارتباطی سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان‌فرهنگی اجتماعات شیعی [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 115-134]

 • ماهواره تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • ماهواره رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • ماهواره نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 182-211]

 • ماهواره مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 89-120]

 • ماهواره نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 155-176]

 • متاسینما سینما در باره سینما: متا سینما در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله بر سرخود سینما [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 71-96]

 • متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری (Grounded Theory) [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 155-185]

 • متخصصان فنی بررسی دیدگاه‌های متخصصان فنی و صاحب نظران ارتباطی درباره جامعه اطلاعاتی در ایران پیشبرد جامعه اطلاعاتی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 131-154]

 • متن تکنیک های سالینجر برای خوانندگان تلویحی اش (بررسی رمان ناطور دشت از منظر رویکرد نقد خواننده محور] [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 206-225]

 • متن مخاطب تنها نیست [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 11-30]

 • متن رسانه‌ای «سی.ان.ان» تحلیلی بر بازنمود گفتمان مشروعیت وبری در متن رسانه‌ای مطالعه موردی مستند «سفر انقلابی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 161-184]

 • متون خبری تحلیل محتوای اخبار روزنامه الشرق الاوسط درباره داعش [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 233-205]

 • مجتمع آپارتمانی رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • مجتمع تجاری نقش مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری در سبک زندگی مصرفی شهروندان تهرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مجتمع فجر بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر حضور زنان کرد در مراکز فرهنگی (نمونه مورد مطالعه: مجتمع فرهنگی هنری فجر شهر سنندج) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مجلات خانواده رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • مجله «خانواده سبز» رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز" [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 139-162]

 • مجله نگین مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 173-204]

 • مجله‌های سبک زندگی نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • مجله‌های علمی عمومی ایرانی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • محافظه‌کار تحلیلی بر بازنمود گفتمان مشروعیت وبری در متن رسانه‌ای مطالعه موردی مستند «سفر انقلابی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 161-184]

 • محتوای تبلیغ– ابزار تبلیغ- قومیت- صنعت بانکداری رتبه بندی میزان درگیری ذهنی با ابزار و محتوای تبلیغاتی بانک‌های تجاری در بین قومیت‌های اصلی ایران؛ مورد مطالعه شهر تهران [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 141-158]

 • محتوای خبر الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 157-186]

 • محمد علی همایون کاتوزیان بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 225-256]

 • محمود عنایت مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 173-204]

 • محیط تمدن و فرهنگ نقش علّی و معلولی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 12-32]

 • محیط اتاقهای ﮔﭗ زﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ شیوه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی: ﺷﻜﻞ ﮔﭗ گیری رواﺑﻂ صمیمانه در اتاقهای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-30]

 • محیط‌زیست برجسته‌سازی اخبار اقلیمی در مطبوعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • محیط زیست تبیین مؤلفه‌های روزنامه‌نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایران (از نگاه استادان ارتباطات و محیط زیست، خبرنگاران و فعالان محیط زیست [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 111-139]

 • محیط‌زیست هوشمند بررسی نقش فرهنگ شهروندی در ارتقای محیط زیست هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]

 • مخابر الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 146-222]

 • مخاطب تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 129-148]

 • مخاطب الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 146-222]

 • مخاطب شیفتگی مخاطبان نوجوان به انیمیشن‌های خارجی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مخاطبان خبر الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 157-186]

 • مخاطب پژوهی تفسیر زنان از غیرت مردانه در بین مخاطبان فیلم « مَلی و راه‌های نرفته‌اش» [(مقالات آماده انتشار)]

 • مخاطب معمولی تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 43-62]

 • مخاطره رسانه و سوادزیست‌محیطی بر اساس نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 34-55]

 • مدارا فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 85-114]

 • مدرسه گفتمانهای تربیتی اولین مدارس جدید در ایران دوره قاجار [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدرن/ فمنیستی محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 151-172]

 • مدرنیته بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 225-256]

 • مدرنیته بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن در ادبیات داستانی دو دهه آخر قبل از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر آثار نادر ابراهیمی) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 85-110]

 • مدرنیته در ایران سینما در باره سینما: متا سینما در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله بر سرخود سینما [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 71-96]

 • مدرنیته سیاسی ایرانی نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 121-146]

 • مدرنیته و بازنمایی آن در سینما مدرنیته و بازنمایی خانواده در فیلم‌های سینمایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 59-83]

 • مد‌گرایی بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 92-115]

 • مدل آلن مریام زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوین [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 133-154]

 • مدل بومی بازشناسی الگوی بومی آموزش تربیت‌‌جنسی ازطریق رسانه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدل چند سطحی تقاطعی تحلیل چندسطحی عوامل جمعیتی- اجتماعی مؤثر بر سهم هزینه‌های مصرفی ارتباطات خانوارهای ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 39-62]

 • مدلسازی تفسیری-ساختاری طراحی مدل سواد رسانه ای با تاکید بر یادگیری سیار با ترکیب مدلسازی تفسیری-ساختاری و معادلات ساختاری ( نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تبیین جامعه‌شناختی مصرف شوخ‌طبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 179-208]

 • مدلسازی معادلات ساختاری طراحی مدل سواد رسانه ای با تاکید بر یادگیری سیار با ترکیب مدلسازی تفسیری-ساختاری و معادلات ساختاری ( نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدل شبه پانل تحلیل چندسطحی عوامل جمعیتی- اجتماعی مؤثر بر سهم هزینه‌های مصرفی ارتباطات خانوارهای ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 39-62]

 • مدل کارآفرینی طراحی مدل توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران (مطالعه موردی:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدنیت محلی اتنوگرافی یک واقعه: عقلانیت دولتی و مدنیت محلی در زلزله آبدانان [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 161-173]

 • مدیریت اتاق خبر نقش ارتباطات داخلی در مدیریت اتاق خبر سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدیریت ارتباطات ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺤﺮان [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 61-82]

 • مدیریت ارتباطات سازمانی استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 103-126]

 • مدیریت اطلاعات ارائه الگوی مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 175-200]

 • مدیریت اطلاعات فرهنگی ارائه الگوی مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 175-200]

 • مدیریت بحران طراحی مدل مفهومی نقش ارتباطات سازمانی در شرایط بحران با رویکردسیستمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدیریت بحران تاملی بر یافته‌های گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها: یک مقایسه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدیریت بدن تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 147-170]

 • مدیریت بدن مطالعه بازنمایی سبک زندگی زنان ایرانی در آگهی‌های تبلیغاتی مجلات خانوادگی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 27-49]

 • مدیریت بدن بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی زنان تهرانی در حوزه مدیریت بدن [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدیریت دانش و اطلاعات شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 71-90]

 • مدیریت شهری کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی برای اداره امور محلی( مطالعه موردی: منطقه4 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]

 • مدیریت منابع انسانی تدوین الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صدا وسیما: یک مطالعه آمیخته [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 187-212]

 • مذهب تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران [دوره 6، شماره 20، 1389، صفحه 147-198]

 • مذهب تشیع ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در دﻳﻦ ورزی شهری اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 57-80]

 • مراوده‌های سطحی پنجره‌های تعاملی و قطعه‌های کوچک صمیمیت : مطالعه‌ی کیفی روابط و تعاملات غیررسمی جوانان در شهر یزد [(مقالات آماده انتشار)]

 • مرجعیت مرجعیت شیعه به‌مثابه کنشگر بین‌المللی؛ مطالعۀ الگوهای کنش نهاد اجتماعی مرجعیت در گذر تاریخ [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 39-74]

 • مردانگی بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-36]

 • مردم بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران) [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 77-104]

 • مردم مطالعه تجربه مردم تبریز در مواجهه با جهان مدرن [(مقالات آماده انتشار)]

 • مردم‌شناسی مواجهه‌ی صاحب‌نظران ایرانی با نظریه‌ی «استبداد شرقی»، با نگاهی به ایران پیشامدرن مطالعه‌ای در «تاریخ‌نگاری میدانی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • مردم نگاری مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 13-44]

 • مردم نگاری اینترنتی تفاوت بازنمایی "خود" در زندگی معمولی و زندگی اینستاگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مردم‌نگاری چندجایی پیش‌نهادی برای بررسی اتنوگرافیک پدیده‌های چندجایی: زندگی‌نگاری [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 149-174]

 • مرگ معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 111-146]

 • مرگ‌اندیشی نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 151-176]

 • مرگ خودخواسته نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • مرور نظام ‏مند نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در فرایند یاددهی و یادگیری: مرور نظام ‏مند [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسئله آب ارتباطات زیست محیطی و آب: تحلیل محتوای مستندهای دهه هشتاد و نود سینمای ایران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-34]

 • مسئله‌ی معنا تحلیل روایت رمان«روی ماه خداوند را ببوس» با تأکید بر مسأله‌ی معنا [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 145-166]

 • مسئولیت اجتماعی موضوع: تبیین تعیین کننده های اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: روابط عمومی های بنگاه های اقتصادی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسئولیت اجتماعی رسانه تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت های فارسی زبان [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 227-263]

 • مسئولیت پذیری تحلیل درک کیفیت حکمرانی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 167-187]

 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 353-381]

 • مسئولیت مدنی بیمۀ مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 162-196]

 • مساجد تحلیل جامعه‌شناختی نقش سیاسی مساجد در انقلاب سال ۱۳۵۷ با رویکرد «فرایندهای اجتماعی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسایل قومی برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • مستند زیست محیطی ارتباطات زیست محیطی و آب: تحلیل محتوای مستندهای دهه هشتاد و نود سینمای ایران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-34]

 • مسعود کیمیایی تعامل و تقابل گفتمانی نشانه‌شناسی گفتمانی فیلم «گوزن‌ها» [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 173-197]

 • مسعود کیمیایی قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 81-106]

 • مسعود کیمیایی قهرمان اسطوره‌ای در سینمای مسعود کیمیایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسکن آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 63-76]

 • مسولیت کیفری تحولات سن کودکی در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 71-90]

 • مسیر ﺧﻮاﻧﺶ نظام های ﻧﺸﺎﻧﻪای دﻻﻟﺖﮔﺮ در ﺻﻔﺤﺔ اول روزنامه ها [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 1-22]

 • مشارکت بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 38-59]

 • مشارکت اجباری نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • مشارکت اجتماعی تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 116-142]

 • مشارکت اجتماعی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 143-170]

 • مشارکت اجتماعی بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 177-201]

 • مشارکت اجتماعی آسیب‌شناسی نهادگرایانه مشارکتِ تشکل‌های دانشجویی با تأکید بر رشد مشارکت اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مشارکت زنان‌ فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 171-228]

 • مشارکت شهروندی کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی برای اداره امور محلی( مطالعه موردی: منطقه4 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]

 • مشارکت مدنی رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 84-118]

 • مشاغل تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • مشروطه مسئله زنان و نسبت آن با ترقی ایران در مشروطه دوم؛ تحلیلی بر نشریه نامه بانوان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 169-188]

 • مشروطیت نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در انقلاب مشروطیت با رویکرد تحلیل محتوای سرمقاله‌های روزنامه‌های روح‌القدس و صوراسرافیل [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 13-34]

 • مشروعیت سیاسی بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی بر هویت ملّی شهروندان سنی و شیعه مذهب قوم کُرد (نمونه موردی شهر قروه) [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 144-181]

 • مشروعیت فوکویی تحلیلی بر بازنمود گفتمان مشروعیت وبری در متن رسانه‌ای مطالعه موردی مستند «سفر انقلابی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 161-184]

 • مشروعیت وبری تحلیلی بر بازنمود گفتمان مشروعیت وبری در متن رسانه‌ای مطالعه موردی مستند «سفر انقلابی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 161-184]

 • مصاحبه عمیق نقش شبکه های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 141-164]

 • مصالحه سیاسی امکان یا امتناع مصالحه در فرهنگ سیاسی و گفتمان های رسمی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 41-72]

 • مصدق پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 207-225]

 • مصر فرگشت رویکرد اخوان المسلمین مصر به جامعه مدنی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 211-235]

 • مصرف بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

 • مصرف فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 51-72]

 • مصرف تحلیل علم سنجی مقاله‏ های مصرف کالاهای فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مصرف انرژی بررسی رابطه دانش زیست محیطی و رفتار‌های زیست محیطی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 159-178]

 • مصرف تظاهری بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • مصرف رسانه‌ای رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 229-247]

 • مصرف رسانه ای خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-25]

 • مصرف رسانه‌ها بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه‌ها در بین شهروندان تهرانی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 153-182]

 • مصرف رسانه‌ها تبیین جامعه‌شناختی مصرف شوخ‌طبعی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 179-208]

 • مصرف فرهنگی تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 133-156]

 • مصرف فرهنگی دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 71-90]

 • مصرف فرهنگی خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-25]

 • مصرف فرهنگی جامعه شناسی مصرف موسیقی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 27-53]

 • مصرف فرهنگی زیست فرهنگی اساتید دانشگاه به‌مثابۀ زیست از دست رفته [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 129-151]

 • مصرفِ فرهنگی ارزیابیِ سیاست‌های فرهنگیِ جمهوری اسلامی ایران در برساختِ هویت ملی در مواجهه با تکثر قومی (با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقاییِ قومیت‌های مختلف) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 143-158]

 • مصرف کالاهای فرهنگی تحلیل علم سنجی مقاله‏ های مصرف کالاهای فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مصرف کتب و نشریات بررسی تأثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 37-55]

 • مصرف ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ )ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ( [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 149-160]

 • مصرف‌گرایی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرف‌گرایی و وابستگی‌ عاطفی بین افراد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 197-224]

 • مصرف مجازی دیجیتال بررسی مدل مفهومی مصرف مجازی دیجیتال در کاربران تهرانی شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مصرفِ موسیقایی ارزیابیِ سیاست‌های فرهنگیِ جمهوری اسلامی ایران در برساختِ هویت ملی در مواجهه با تکثر قومی (با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقاییِ قومیت‌های مختلف) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 143-158]

 • مصرف موسیقی جامعه شناسی مصرف موسیقی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 27-53]

 • مصرف واقعی نقش مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری در سبک زندگی مصرفی شهروندان تهرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مصرف و دریافت مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-128]

 • مصطفی مستور بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 81-104]

 • مصون سازی کاربر ارائه مدل سواد رسانه ای به منظور افزایش مصونیت کاربران شبکه های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مطالبات جامعوی در معرض فرایند جهانی قرار گرفتن و رابطه آن با مطالبات جامعوی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 11-32]

 • مطالبات مدنی تاثیر روزنامه نگاری همراه بر تغییر نقش اجتماعی زنان تاثیر محتویات همراه بر ایجاد واکنش در برابر رویداد محکومیت اعدام 4 دختر پاکستانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مطالعات بازنمایی بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-142]

 • مطالعات پسا استعماری نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 121-146]

 • مطالعات جوانان زیست مجردانه؛ علل و زمینه‌ها (مطالعه‌ی موردی جوانان ساکن شهر تهران به روش گراندد تئوری) [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 114-140]

 • مطالعات ستارگان تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70 [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 31-56]

 • مطالعات طنز کرونا و ایران: تحلیل مضمون جوک های کرونایی در ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 261-280]

 • مطالعات‌فرهنگی مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • مطالعات فرهنگی فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 155-178]

 • مطالعات فرهنگی مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 117-138]

 • مطالعات فرهنگی ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 11-38]

 • مطالعات فرهنگی جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تقابل، توافق یا تعامل (با نگاهی به روابط این دو در ایران [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 11-38]

 • مطالعات فرهنگی بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناختی پنج سریال ایرانی پربیننده [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 67-90]

 • مطالعات فرهنگی نظریه‌های فرهنگی را چرا و چگونه تدریس کنیم؟ [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 13-38]

 • مطالعات فرهنگی بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران) [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 77-104]

 • مطالعات کودکان مطالعات کودکی: مفاهیم، رویکردها و مسائل محوری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 13-36]

 • مطالعات کودکی مطالعات کودکی: مفاهیم، رویکردها و مسائل محوری [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 13-36]

 • مطالعات نظارت نورافکن‌های همیشه روشن: شیوه‌های نظارت بر نوجوانان و جوانان در خانواده‌های ساکن تهران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 35-55]

 • مطالعه موردی کارآفرینی در آموزش دانشگاهی: مطالعه موردی ارزشیابی دانشگاه الزهرا با تاکید بر شبکه‌های تعاملی و ارتباطات [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 259-297]

 • مطبوعات مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی مطالعه موردی شهروندان تهرانی [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 55-76]

 • مطبوعات بررسی تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی افراد ٢٠ سال و بالاتر شهر بابل) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 77-96]

 • مطبوعات عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-153]

 • مطبوعات نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در انقلاب مشروطیت با رویکرد تحلیل محتوای سرمقاله‌های روزنامه‌های روح‌القدس و صوراسرافیل [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 13-34]

 • مطبوعات تبیین مؤلفه‌های روزنامه‌نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایران (از نگاه استادان ارتباطات و محیط زیست، خبرنگاران و فعالان محیط زیست [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 111-139]

 • مطبوعات تحلیل محتوای اخبار روزنامه الشرق الاوسط درباره داعش [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 233-205]

 • مطبوعات بررسی تأثیر دو مؤلفه نحویِ وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 85-106]

 • مطبوعات بازنمود وضعیت فساد در گفتمان رسانه‌ای تحلیل گفتمان انتقادی مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 159-185]

 • مطبوعات بررسی رویکرد دولت‌های اصلاحات و اصول‌گرا نسبت به مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مطبوعات ایران بررسی میزان پایبندی مطبوعات ایران به عینی‌گرایی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 215-240]

 • مطبوعات ایران بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 323-340]

 • مطبوعات ایران برجسته‌سازی اخبار اقلیمی در مطبوعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • مطبوعات حزبی پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 207-225]

 • مطبوعات زنان مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 35-66]

 • مطبوعات زنان مسئله زنان و نسبت آن با ترقی ایران در مشروطه دوم؛ تحلیلی بر نشریه نامه بانوان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 169-188]

 • مطبوعات فارسی کانادا تحلیل محتوای تلفیقی نشریات فارسی شهر تورنتوی کانادا [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 111-144]

 • معرفت شناسی گواه گیری کلیّات تشخیص «خبر جعلی» برای سازمان های رسانه ای با تأکید بر قابلیت «راستی آزمایی» و مهارت «اوسینت» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 187-222]

 • معلولیت تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • معلولیت جسمی – حرکتی تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم های سینمایی "با تاکید بر فیلم های میم مثل مادر، شهر زیبا و زمانی برای دوست داشتن" [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-66]

 • معلولین جسمی حرکتی بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 177-201]

 • معماری رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 105-132]

 • معماری مهدکودک الزامات معماری در فضاهای آموزشی کودکان بررسی تطبیقی دو شهر تهران و تورنتو [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 63-79]

 • معنابخشی روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 149-172]

 • معنا و کارکرد فرزند معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 111-146]

 • معنویتهای ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻮاﻣﻌﻲ در ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه معنویتهای ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان )از ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻌﻬﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ـ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ( [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 177-195]

 • مفصل بندی قدرت، هویت و نظام آموزشی: بررسی برساخت هویت در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • مقاومت فضای پرسه‌زنی شمال شهر تهران از دریچه‌ی روابط قدرت- مقاومت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 35-63]

 • مقاومت مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 89-120]

 • مقایسه تطبیقی مقایسه تطبیقی پوشش آسیب‌های اجتماعی در صفحه حوادث دو روزنامه کیهان و ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • مقوله فرهنگی مقوله های فرهنگی تولید موسیقی ملی ایران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 155-178]

 • مکان دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 13-34]

 • مکانیسم های ارتباطات میان فرهنگی تحلیل جامعه شناختی نقش ارتباطات میان فرهنگی در کاهش چالش اسلام هراسی در دنیا [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 33-61]

 • مکتب فرانکفورت ادبیات دوره ویکتوریا و مولفه های ادبیات عامه پسند در رمان پنجره فهیمه رحیمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ملت فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • ملزومات مطالعات فرهنگی روایت‏شناسی سفرنامه‌ها کلاویخو: بازسازی زندگی روزمره در قرن هشت و نه خورشیدی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 55-74]

 • ملک الشعرا بهار «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-68]

 • ملی شدن صنعت نفت بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 323-340]

 • منازعه منازعه نهادهای قدرت در میدان تولید سینمای ایران در دهه 1360 و 1370 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 203-231]

 • مناسبات قدرت فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 77-106]

 • مناسبات میان‌فرهنگی کیفیت روابط میان فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 67-90]

 • مناسک گذار زیست مجردانه؛ علل و زمینه‌ها (مطالعه‌ی موردی جوانان ساکن شهر تهران به روش گراندد تئوری) [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 114-140]

 • مناسک و رفتارهای دینی مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 11-37]

 • مناظره بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره های انتخابات سال 1388 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 109-139]

 • مناظره انتخاباتی مدل مفهومی نحوه مواجه مناظره کنندگان با رقبا در مناظره های تلویزیونی- مورد مطالعه: مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 129-158]

 • مناظره تلویزیونی مدل مفهومی نحوه مواجه مناظره کنندگان با رقبا در مناظره های تلویزیونی- مورد مطالعه: مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 129-158]

 • منبع خبر الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 157-186]

 • منتسکیو جنبش روشنگری، استعمار و مسأله ایران در قرن نوزدهم میلادی [(مقالات آماده انتشار)]

 • منزلت‌یابی بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • منش بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 119-153]

 • منش دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 71-90]

 • منش ملی راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 81-110]

 • منطق فرهنگی منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 11-38]

 • منطق گفت ‌وگویی مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌‌نگاری گفت ‌وگو بررسی دیدگاه‌‌های صاحب‌نظران حوزه گفت ‌وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 121-156]

 • منطقه رشد تقریبی واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 101-130]

 • مهاجرت سودای مهاجرت: میل به مهاجرت و تصویر ذهنی از غرب در تجربه دانشجو-مهاجران ایرانی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-83]

 • مهاجرت ایرانیان خارج از کشور:فرصت یا تهدید [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 247-272]

 • مهار تمایلات اجتماعی تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 198-229]

 • مهارتهای ارتباطی ارتباطات خانوادگی: نظم جویی شناختی هیجان در زنان تهرانی آسیب دیده از بی وفایی زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهمانی های زنانه زندگی روزمره در مهمانی های زنانه (مورد مطالعه: زنان خانه دار شهر همدان) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 125-148]

 • مهندس پلیس ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه در خیابان : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲکلیپ های راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 159-178]

 • مهندسی فرهنگی ریشه‌های فکری سیاست‌گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی هژمونیک شدن این سیاست‌ها با استفاده از مدل گرامشی: مطالعه آرای جلال آل احمد، علی شریعتی و امام خمینی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 183-214]

 • موازین پخش و انتشار مطالعه تطبیقی قوانین تبلیغات تجاری [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 29-60]

 • موانع فرهنگی سهم نابرابر گروه های کم صدا از اطلاعات (مروری بردسترسی آزاد به اطلاعات از دریچۀ مطالعات فرهنگی) [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 223-254]

 • موتور سوار زندگی روزمره موتورسواران معیشتی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 43-76]

 • موج نو تحلیل اجتماعی تکوین موج نوی سینمای کرد بر بستر سینمای قومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • موسبقی زیرزمینی ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • موسیقی جامعه شناسی مصرف موسیقی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 27-53]

 • موسیقی خیابانی حیات اجتماعی گونه متأخر موسیقی خیابانی به عنوان پدیده‌ای شهری در تهران: پژوهشی کیفی روی نوازندگان گونه‌ای نوظهور از موسیقی خیابانی با استفاده از استراتژی داستان زندگی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 63-87]

 • موسیقی مردم‏پسند گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 91-116]

 • موسیقی ملی ایران مقوله های فرهنگی تولید موسیقی ملی ایران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 155-178]

 • موقعیت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آیا شرق شناسی را پایانی هست؟ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 155-175]

 • موقعیت ﺷﻐﻠﻲ تاثیر موقعیت ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارت بازرگانی [دوره 4، شماره 11، 1387، صفحه 137-158]

 • میدان منازعه نهادهای قدرت در میدان تولید سینمای ایران در دهه 1360 و 1370 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 203-231]

 • میدان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﺗﻤﻰ کیا [دوره 5، شماره 15، 1388، صفحه 117-138]

 • میدان صورت بندی میدان تولید نمایش نامه در ایران (1340 تا 1349) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 83-114]

 • میدان معنایی مخاطب تنها نیست [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 11-30]

 • میزان انطباق محتوی رسانه‌ها با نیاز مخاطبان بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه‌ها در بین شهروندان تهرانی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 153-182]

 • میزان سرپرستی شکل‌گیری خانوار و ترتیبات زندگی جوانان در ایران: شواهدی از تأخیر در گذار به زندگی مستقل [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 243-274]

 • میزان مطالعه بررسی تأثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات [دوره 6، شماره 18، 1389، صفحه 37-55]

 • میشل دو ﺳﺮﺗﻮ آیین ، آیین ﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ دﻳﻨﻲ: ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﻳﻨﻲ و شیوه های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺣﻲ [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 179-212]

 • میشل فوکو – گفتمان – تحلیل گفتمان – دیرینه‌شناسی – تبارشناسی فوکو، گفتمان، تحلیل گفتمان [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 63-88]

 • میل به زیستن نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 151-176]

ن

 • ناامنی تعاملات بین‌نسلی سالمندان و ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-44]

 • ناباروری معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 111-146]

 • نابرابری نورافکن‌های همیشه روشن: شیوه‌های نظارت بر نوجوانان و جوانان در خانواده‌های ساکن تهران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 35-55]

 • نابرابری جنسیتی از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 207-235]

 • نابرابری فضایی حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 39-75]

 • ناتوانی از تاویل بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 81-104]

 • ناخودآگاه تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی) [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 55-76]

 • نادر ابراهیمی بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن در ادبیات داستانی دو دهه آخر قبل از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر آثار نادر ابراهیمی) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 85-110]

 • ناسازه‌های گفتمانی واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 75-98]

 • ناسیونالیسم ایرانی «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-68]

 • ناصرالدین شاه" دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت انطباعات در باب ترجمه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 57-80]

 • نامزدهای انتخابات مدل مفهومی نحوه مواجه مناظره کنندگان با رقبا در مناظره های تلویزیونی- مورد مطالعه: مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 129-158]

 • نام‌گذاری بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 39-64]

 • نامیرایی و گسترش خود معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 111-146]

 • نبرد حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 123-152]

 • نتنوگرافی تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-42]

 • نخبه‌گرایی‌فرهنگی مطالعه‌ تاریخ‌مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی‌ به‌مثابه سنتزی نوین [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-33]

 • نرم‌افزار تمدن و فرهنگ نقش علّی و معلولی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 12-32]

 • نزاع‏ گفتمان‏ها گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 91-116]

 • نسل‌ها تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 205-224]

 • نسل‌های دانشگاهی مطالعه راهبردهای زمینه‌ساز تحقق دانشگاه نسل چهارم: یک پویش کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نشاط اجتماعی تاثیر اعتماد اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان متاهل دبیرستان‌های شهر تهران در سال 1398 [(مقالات آماده انتشار)]

 • نشانگان ایدئولوژیک بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • نشانه‏شناسی مطالعه نشانه شناختی بازنمایی زن در فیلم سینمایی ایران(مطالعه ی موردی فیلم های :سگ کشی، چهارشنبه سوری و کافه ترانزیت) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 41-70]

 • نشانه‌شناسی نشانه شناسی تبلیغات مجلات سبک زندگی؛ (مطالعه موردی مجلات زندگی ایده آل، زندگی آرمانی، زندگی ایرانی) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 93-118]

 • نشانه‌شناسی سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی..... [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 157-173]

 • نشانه‌شناسی قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری) [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 73-102]

 • نشانه‌شناسی مطالعه نشانه‌شناختی برنامه کلاه قرمزی، از منظر رویکرد آموزش اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 233-258]

 • نشانه‌شناسی درآمدن اسطوره به جامه‌ی انتقاد؛ بررسی نشانه‌شناختی انیمیشن وال-ئی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 89-113]

 • نشانه‌شناسی تجربه‌های فقیر در سینما: بازنمایی سینمایی تجربه جنگ در فیلم کوتاه کُردستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 189-220]

 • نشانه‌شناسی فضای مجازی و مانکن شدگی: تحلیل نشانه شناختی چالش مانکن [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 152-172]

 • نشانه‌شناسی تحلیل‌گفتمان و نشانه‌شناسی فیلم‌های تبلیغاتی آ روحانی و رئیسی به عنوان نماینده دو جریان اعتدال‌طلب واصول‌گرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • نشانه‌شناسی مطالعه بازنمایی سبک زندگی زنان ایرانی در آگهی‌های تبلیغاتی مجلات خانوادگی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 27-49]

 • نشانه‌شناسی بازنمایی چیستی ویروس کووید 19 در برنامه‌های تلویزیونی کودک؛ مطالعه موردی برنامه «مّل‌مَل» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 283-307]

 • نشانه شناسی مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره‌های بین المللی مد و لباس فجر از 1390 تا 1395) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 221-250]

 • نشانه شناسی نشانه شناسی مرگ خودخواسته در سینمای ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی فیلم های «اُتانازی»، «تو جک را نمی شناسی»، «خداحافظی طولانی» و «دریای درون» [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 297-330]

 • نشانه-شناسی بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی (تحلیل نشانه‌شناختی پنج سریال ایرانی پربیننده [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 67-90]

 • نشانهشناسی نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 155-176]

 • نشانه‌شناسی اجتماعی واکاوی ویژگی‌های گفت‌وگو به روایت کاریکاتورهای مطبوعاتی دهۀ اوّل انقلاب مشروطه [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 79-107]

 • نشانه شناسی اجتماعی بررسی نشانه‌های غیاب در عکس‌های خانوادگی در ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 169-195]

 • نشانه شناسی اجتماعی امر بصری و ارتباطات زیست محیطی: نشانه شناسی اجتماعی تصاویر بحران آب در کانال های تلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نشانه شناسی اجتماعی تصویر بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • نشانه شناسی انتقادی ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376 [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 11-38]

 • نشانه‌شناسی ساختاری تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • نشانه‌شناسی شناختی گفتمان‏های حاکم بر نظام نشانه‌شناختی تابلوهای شهری (مطالعه‏ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال‏های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-118]

 • نشانه‌شناسی گفتمانی تعامل و تقابل گفتمانی نشانه‌شناسی گفتمانی فیلم «گوزن‌ها» [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 173-197]

 • نص گرایی در معنا و شاخص های بنیادگرایی اسلامی [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 193-220]

 • نظارت تبیین نقش نظارتی رسانه‌ها با تاکید بر نقش رسانه ملی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 185-217]

 • نظارت رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران و نظارت بر صاحبان قدرت مورد کاوی اینستاگرام در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظارت همگانی تبیین نقش نظارتی رسانه‌ها با تاکید بر نقش رسانه ملی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 185-217]

 • نظارت و کنترل اجتماعی مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 11-37]

 • نظام آموزش پزشکی موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-42]

 • نظام ارزشی مطالعه رابطه نظام ارزشی و نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان در شهرستان دشت آزدگان [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 143-172]

 • نظام خانواده ارتباطات خانوادگی: نظم جویی شناختی هیجان در زنان تهرانی آسیب دیده از بی وفایی زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظام رسانه‌ای نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • نظام رسانه‌ای رسانه‌های نوین در برابر رسانه‌های جریان اصلی: عامل یا تشدیدکننده ضعف؟ بررسی اثرات فناوری‌های نوین بر مصرف رسانه‌های جریان اصلی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 13-38]

 • نظام مطبوعاتی نقش ارتباطات در توسعه‌ی مالزی: پیشینه‌ی تاریخی، نظام حقوقی و چشم‌انداز آتی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 172-195]

 • نظام‌های رسانه‌ای تبیین نقش نظارتی رسانه‌ها با تاکید بر نقش رسانه ملی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 185-217]

 • نظریه آپادورای زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوین [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 133-154]

 • نظریه بازنمایی بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 39-70]

 • نظریه برجسته-سازی شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 250-227]

 • نظریه برخاسته از داده‌ها الگوی بکارگیری رویکرد بازاریابی اجتماعی در کمپین‌های بازاریابی فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظریه جامعه‌شناختی جرم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • نظریه چرخه زندگی مصرف تحلیل چندسطحی عوامل جمعیتی- اجتماعی مؤثر بر سهم هزینه‌های مصرفی ارتباطات خانوارهای ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 39-62]

 • نظریه داده‌بنیاد مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 57-74]

 • نظریه داده بنیاد مقوله های فرهنگی تولید موسیقی ملی ایران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 155-178]

 • نظریه روانشناختی جرم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • نظریه زمینه‌ای نقش فرهنگ جنسیتی درتعاملات اجتماعی زنان پس از طلاق [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 75-99]

 • نظریه زمینه‌ای زمینه ها و پی آمدهای بهره گیری از دعانویسی و فالگیری مطالعه نمونه ای از زنان تحصیل کرده شهر رشت [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 97-120]

 • نظریه فرهنگی نظریه‌های فرهنگی را چرا و چگونه تدریس کنیم؟ [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 13-38]

 • نظریه کاشت شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 250-227]

 • نظریه کنش عقلانی جرم جرم و جرم شناسی در سینمای ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 115-142]

 • نظریه مبنایی بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 81-104]

 • نظریه مبنایی واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 95-128]

 • نظریه مبنایی سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

 • نظریه مبنایی بررسی جامعه شناسی بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 111-130]

 • نظریه‌های رسانه عوامل موثر بر جریان مدیریت خبر در ایران "مطالعه موردی اخبار سایت الف در موضوع آقای کردان" [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 63-84]

 • نظریه‌ی انتقادی بررسی انتقادی سینمای روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 13-38]

 • نظریه‌ی بازتاب تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 57-80]

 • نظریه‌ی بازتاب دفاع مقدس در گذر از سینمای ایران [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 127-148]

 • نظریه‌ی زمینه‌ای نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 151-176]

 • نظریه‌ی شکل‌دهی دفاع مقدس در گذر از سینمای ایران [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 127-148]

 • نظریۀ تلفیق مشکله مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی (الگویی متکی بر ترکیب هوش مصنوعی و جمعی) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 33-54]

 • نظریّۀ فزون‌متنیّت ژنت بررسی تطبیقی داستان «اصحاب اُخدود» در روایات دینی و انیمیشن «فهرست مقدّس» بر مبنای نظریّۀ فزون متنیّت [دوره 15، شماره 55، 1398]

 • نفت پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه‌های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت) [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 207-225]

 • نفوذ حس اجتماع مجازی: پیشینه نظری و پیشرفت‌های روش‌شناختی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 69-96]

 • نقاشی ایرانی بررسی ساختار پاردایم مکان در هنر ایران پس ازاسلام با نگاهی به نقاشی ایرانی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 53-73]

 • نقاط تماس مشتری طراحی و اعتبار سنجی الگوی سه مرحله ای ارتباط با مشتری بر رویکرد نقاط تماس در سفر مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقد ادبی تکنیک های سالینجر برای خوانندگان تلویحی اش (بررسی رمان ناطور دشت از منظر رویکرد نقد خواننده محور] [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 206-225]

 • نقد خواننده محور تکنیک های سالینجر برای خوانندگان تلویحی اش (بررسی رمان ناطور دشت از منظر رویکرد نقد خواننده محور] [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 206-225]

 • نقد فمینیستی ﺗﺼﻮﻳﺮ زن در آﺛﺎر سینمایی رﺧﺸﺎن ﺑﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 31-56]

 • نقد کهن الگویی نقد کهن الگویی روابط اجتماعی در رمان‌های سیال ذهن ایرانی (مطالعه موردی: این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقش‌آفرینی مرجعیت شیعه به‌مثابه کنشگر بین‌المللی؛ مطالعۀ الگوهای کنش نهاد اجتماعی مرجعیت در گذر تاریخ [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 39-74]

 • نقش پلیس فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 77-106]

 • نقش تلویزیون نقش تلویزیون در حمایت از زندگی سالمندی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 125-161]

 • نقش سیاسی تحلیل جامعه‌شناختی نقش سیاسی مساجد در انقلاب سال ۱۳۵۷ با رویکرد «فرایندهای اجتماعی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقش‌های خانوادگی رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 129-158]

 • نقشهای ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای پیامهای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ تاکیدﺑﺮ ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 135-154]

 • نگرش مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته همسران طلاب از سبک زندگی طلبگی (مورد مطالعه همسران طلاب ساکن پردیسان قم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • نگرش به تبلیغات تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرف‌گرایی و وابستگی‌ عاطفی بین افراد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 197-224]

 • نگرش به جهان پس از مرگ نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 151-176]

 • نگرش زیست‌محیطی سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 91-120]

 • نگرش سیستمی طراحی مدل مفهومی نقش ارتباطات سازمانی در شرایط بحران با رویکردسیستمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نگرش نوین زیست‌محیطی تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی (مطالعه موردی: ارومیه) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 153-170]

 • نمادهای منزلتی رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 129-158]

 • نمایش خود تفاوت بازنمایی "خود" در زندگی معمولی و زندگی اینستاگرامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نمونه‌گیری کرانه‌ای پوشش دختران در ارتباطات انسانی خرده فرهنگ‌های دانشجویی؛ مطالعه کیفی نمونه‌های کرانه‌ای مغایر با الگوی رسمی حجاب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 189-219]

 • نهاد اجتماعی مرجعیت شیعه به‌مثابه کنشگر بین‌المللی؛ مطالعۀ الگوهای کنش نهاد اجتماعی مرجعیت در گذر تاریخ [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 39-74]

 • نهادگرایی آسیب‌شناسی نهادگرایانه مشارکتِ تشکل‌های دانشجویی با تأکید بر رشد مشارکت اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نهادگرایی تطبیقی نهادگرایی تطبیقی: نوع‌شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرست [(مقالات آماده انتشار)]

 • نهاد مالی تخصصی نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 319-342]

 • نوبهار «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-68]

 • نوجوانان طراحی مدل ارتقاء سواد رسانه‌ای در استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوجوانان و جوانان نورافکن‌های همیشه روشن: شیوه‌های نظارت بر نوجوانان و جوانان در خانواده‌های ساکن تهران [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 35-55]

 • نوسازی سیاسی «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 45-68]

 • نوشتارفضایی فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • نوع ارتباطات مجازی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • نیازجویی مطالعه رضایت زناشویی براساس متغییرهای «صمیمیت»، «احساس تعلق» و «بخشش»: مطالعه موردی زنان متاهل شهر مشهد [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 163-183]

 • نیاز فرهنگی الگوی بکارگیری رویکرد بازاریابی اجتماعی در کمپین‌های بازاریابی فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نیوزویک تصویر ایران در مطبوعات آمریکا: تحلیل محتوای مجله‌های تایم و نیوزویک در دوره‌های هفتم و نهم ریاست جمهوری ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 137-160]

و

 • وابستگی عاطفی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرف‌گرایی و وابستگی‌ عاطفی بین افراد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 197-224]

 • واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :ﺟﻮاﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 1731 ﺍﻟﻰ 5831 [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 127-154]

 • واژگان کلیدی: ارتباطات سلامت چارچوب‌بندی سلامت در برنامه‌های گفتگو محور ترکیبی تلویزیون مورد مطالعه: برنامه ضربان [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 255-283]

 • واژگان کلیدی: عکاسی خبری عکاسی خبری در بستر شبکه‌های اجتماعی: نظریه ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک دلوز [دوره 17، شماره 62، 1400، صفحه 11-25]

 • واژه‌های کلیدی: بهره‌وری شناسایی مؤلفه‌های سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • واژه های کلیدی: حقوق مالکیت معنوی اثر سیاست گذاری ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 299-320]

 • واژه های کلیدی: صنعت توریست نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (مطالعه موردی شهر رامسر) [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 215-232]

 • واژه های کلیدی:نوجوان نقش خرده‎فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان دبیرستانی اصفهانی درسال95 [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 209-244]

 • واسازی نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 121-146]

 • واﻋﻆ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ واﻋﻆ و ﻣﺪاح در اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺎﺷﻮرا (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ دزﻓﻮل) [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 1-24]

 • واقع‌گرایی بررسی تحولات سبک سینمایی عباس کیارستمی در گذار از آنالوگ به دیجیتال [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 31-45]

 • واقع نمایی باورپذیری کاراکتر سه بعدی: به سمت دومین ورطه ی غریب نمایی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 157-182]

 • واﻗﻌﻴــﺖ اﻧﮕــﺎری ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺳیب های اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و تغییرات هویتی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 141-159]

 • واﻗﻌﻴــﺖ ﺳــﺎزی ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺳیب های اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و تغییرات هویتی در اﻳﺮان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 141-159]

 • واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮﻳﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮﻳﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان 1357 ﺗﺎ 1311ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 29-50]

 • واقعیت پیشافیلمی بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 199-223]

 • والتر بنیامین تجربه‌های فقیر در سینما: بازنمایی سینمایی تجربه جنگ در فیلم کوتاه کُردستان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 189-220]

 • والدین بازشناسی الگوی بومی آموزش تربیت‌‌جنسی ازطریق رسانه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • والدین و فرزندان عوامل و موانع فراروی فرصت های ارتباطی والدین و فرزندان درخانواده [(مقالات آماده انتشار)]

 • وانمودگی تحلیل محتوای کیفی رمان «تاریکی معلق روز» براساس نظریة بودریار [(مقالات آماده انتشار)]

 • وب پدیدار شناسی وبگردی در زندگی روزمره ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-142]

 • وبگردی پدیدار شناسی وبگردی در زندگی روزمره ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-142]

 • وبلاگستان زبان فارسی سنخ‌شناسی دین‌داری در وبلاگ‌های فارسی زبان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 155-190]

 • وبلاگ‌های همسریابی   همسریابی اینترنتی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 29-52]

 • وجهیت بررسی تأثیر دو مؤلفه نحویِ وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 85-106]

 • وحشت زدگی اخلاقی بازی‌های رایانه‌ای به روایت بازیکنان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 211-224]

 • وحشت‌زدگی رسانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای به روایت بازیکنان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 211-224]

 • ورزش زنان نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • ورزی ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در دﻳﻦ ورزی شهری اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 57-80]

 • ورطه ی غریب نمایی باورپذیری کاراکتر سه بعدی: به سمت دومین ورطه ی غریب نمایی [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 157-182]

 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه الگوی مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 175-200]

 • وظایف ژورنالیست وظایف جدید ژورنالیستها در ژورنالیسم واقعیت مجازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • وعظ و منبر واعظان شاخص دوره پهلوی دوم و مساله «عدالت اجتماعی» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 11-33]

 • وفاداری مدل تعهد مخاطب ایرانی به سریال‌های نمایش خانگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مطالعه موردی سریال شهرزاد [دوره 14، ویژه نامه سینما دیجیتال، 1397، صفحه 47-75]

 • وقایع اتفاقیه نقش روزنامه نگاری فارسی هندوستان در شکل گیری روزنامه نگاری ایران [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 279-300]

 • ولادیمیر پراپ مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 117-138]

 • ولایت فقیه الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 157-186]

 • ویتفوگل مواجهه‌ی صاحب‌نظران ایرانی با نظریه‌ی «استبداد شرقی»، با نگاهی به ایران پیشامدرن مطالعه‌ای در «تاریخ‌نگاری میدانی» [(مقالات آماده انتشار)]

 • ویتفوگل تناقض‌های «استبداد شرقی» در ایران دوره قاجار ساخت اجتماعی «کاریز» و «بنه [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 203-226]

 • ویژگیهای شخصیتی تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 116-142]

ه

 • هئیتهای ﻋﺰاداری دﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در دﻳﻦ ورزی شهری اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 57-80]

 • هاروکی موراکامی روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد» [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 199-219]

 • هدفمندی سواد رسانه‌ای انتقادی و فعالیت سایبر زنان در ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 186-230]

 • هدیه تهرانی تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70 [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 31-56]

 • هزل سنخ‌شناسی طنز مجازی ایرانیان با تاکید بر محتوای منتشرشده در دوران گسترش ویروس کرونا [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 81-101]

 • هژمونی امکان یا امتناع مصالحه در فرهنگ سیاسی و گفتمان های رسمی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 41-72]

 • هژمونی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و هژمونی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ(ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎی زﻧﺎن از ﺳﺮﻳﺎل نرگس|) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 2-41]

 • هژمونی نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش (مطالعه موردی: بازی‌های المپیک) [دوره 5، شماره 14، 1388]

 • هژمونی بررسی چگونگی هژمونیک‌شدن گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری [(مقالات آماده انتشار)]

 • هژمونی رویکردها و سیاستهای صدا و سیما در تولید گفتگوهای دینی تلویزیونی [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 67-98]

 • هستی‌شناسی بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 163-182]

 • همبستگی ملی مطالعه بسترهای فرهنگی - ارتباطی کشورهای خارجی در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • همذات‌پنداری شیفتگی مخاطبان نوجوان به انیمیشن‌های خارجی [(مقالات آماده انتشار)]

 • همسران طلاب مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته همسران طلاب از سبک زندگی طلبگی (مورد مطالعه همسران طلاب ساکن پردیسان قم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • همسریابی اینترنتی همسریابی اینترنتی [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 29-52]

 • هنجار تدوین مدل انتشار اطلاعات در زمینه انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ملی ایران [دوره 6، شماره 19، 1389، صفحه 107-136]

 • هنر ایران بررسی ساختار پاردایم مکان در هنر ایران پس ازاسلام با نگاهی به نقاشی ایرانی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 53-73]

 • هنر ایرانی گفتمان هنر ملی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 139-160]

 • هنر شهری حیات اجتماعی گونه متأخر موسیقی خیابانی به عنوان پدیده‌ای شهری در تهران: پژوهشی کیفی روی نوازندگان گونه‌ای نوظهور از موسیقی خیابانی با استفاده از استراتژی داستان زندگی [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 63-87]

 • هنر مشروع سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 105-138]

 • هنر ملی گفتمان هنر ملی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 139-160]

 • هنرمندان طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 31-52]

 • هنر ناسیونالیستی گفتمان هنر ملی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 139-160]

 • هواداری هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 75-105]

 • هوش اجتماعی بررسی هوش‌ ‌اجتماعی در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-219]

 • هوش‌جمعی مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی (الگویی متکی بر ترکیب هوش مصنوعی و جمعی) [دوره 6، شماره 21، 1389، صفحه 33-54]

 • هوش چندگانه ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با هوش چندگانه در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • هوش فرهنگی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 353-381]

 • هومولوژی ﺳﺎﺧﺘﺎری صورت بندی میدان تولید نمایش نامه در ایران (1340 تا 1349) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 83-114]

 • هویت بازنمایی هویت از طریق بدن در باشگاههای بدن سازی شهر تهران (مطالعه موردی پنج باشگاه پرورش اندام در شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]

 • هویت فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 77-104]

 • هویت تعامل زبان، هویت و اینترنت [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 33-54]

 • هویت مطالعه نشانه شناختی بازنمایی زن در فیلم سینمایی ایران(مطالعه ی موردی فیلم های :سگ کشی، چهارشنبه سوری و کافه ترانزیت) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 41-70]

 • هویت گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 11-34]

 • هویت عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • هویت تحلیل اجتماعی تکوین موج نوی سینمای کرد بر بستر سینمای قومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 149-166]

 • هویت مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال های نمونه ترکیه ای [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 127-184]

 • هویت تحلیل محتوای پیام‌های توییتری و شکل‌گیری هوییت‌های ضد‌گفتمانی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 91-110]

 • هویت مطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران (مورد مطالعه آثار جشنواره‌های بین المللی مد و لباس فجر از 1390 تا 1395) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 221-250]

 • هویت برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 151-176]

 • هویت برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 221-249]

 • هویت بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 165-192]

 • هویت بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 1-28]

 • هویت رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 111-134]

 • هویت ﻣﻌﻀــﻠﻪ هویت، ﻓﺮﻫﻨــﮓ و جهانیﺷــﺪن : از رویکردها ﺗــﺎ واﻗﻌﻴﺖ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 236-258]

 • هویت حافظه و هویت (مطالعه تقویم‌های غیررسمی در دوران پس از انقلاب) [دوره 17، شماره 64، 1400، صفحه 39-66]

 • هویت هویت، سکسوالیته و گفتمان فمینیسم سیّال در ایران معاصر [(مقالات آماده انتشار)]

 • هویت قدرت، هویت و نظام آموزشی: بررسی برساخت هویت در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • هویت اجتماعی زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

 • هویت اجتماعی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 143-170]

 • هویت اجتماعی نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 182-211]

 • هویت برند طراحی الگوی ارزش‌های موثر در خلق برند شخصی – سیاسی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • هویت بریکولاژ بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر فرهنگ مصرف در بین جوانان شهراصفهان [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 97-124]

 • هویتﺟﻤﻌﻲ ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • هویت جمعی جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-42]

 • هویت جنسیتی استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 107-131]

 • هویت دینی نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 182-211]

 • هویت ﺷﺨﺼﻲ نمایشنامه های فرهنگی ﻣﺮگ و ﻣﺮدن(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: بیماران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ بیمارستان اﻣﺎم خمینی) [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 51-74]

 • هویت فردی نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 182-211]

 • هویتﻓﺮدی ﮔﻔﺖ ﻭ گوهای ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭپاتوق هاﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ [دوره 3، شماره 10، 1386، صفحه 131-162]

 • هویت فرهنگی زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

 • هویت فرهنگی بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 17، 1388، صفحه 1-28]

 • هویت قومی موزه ها و پُرسمانِ هویت: بازدید از موزة مردم شناسی زابل و موزة منطقه ای جنوب شرق ایران در زاهدان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 305-321]

 • هویت قومی نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در شکل گیری هویت قومی دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 249-284]

 • هویت‌گرایی واعظان شاخص دوره پهلوی دوم و مساله «عدالت اجتماعی» [دوره 17، شماره 65، 1400، صفحه 11-33]

 • هویت ﮔﻔﺘﻤﺎ ﻧﻲ مصرف فرهنگ عامه جهانی سینمای عامه پسند هند و تماشاگران ایرانی (زاهدانی) [دوره 2، شماره 7، 1385، صفحه 115-138]

 • هویت مطالعات فرهنگی کیفیت روابط میان فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 67-90]

 • هویت ملی زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 199-299]

 • هویت ملی رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 129-158]

 • هویت ملی رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 159-177]

 • هویت ملی نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389 [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 182-211]

 • هویت ملی بررسی ایده‌ شبکه تعاملات اجتماعی روشنفکران رندال کالینز در میان اندیشمندان ایران [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 116-143]

 • هویت ملی موزه ها و پُرسمانِ هویت: بازدید از موزة مردم شناسی زابل و موزة منطقه ای جنوب شرق ایران در زاهدان [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 305-321]

 • هویتِ ملی ارزیابیِ سیاست‌های فرهنگیِ جمهوری اسلامی ایران در برساختِ هویت ملی در مواجهه با تکثر قومی (با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقاییِ قومیت‌های مختلف) [دوره 7، شماره 23، 1390، صفحه 143-158]

 • هویت ملّی بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی بر هویت ملّی شهروندان سنی و شیعه مذهب قوم کُرد (نمونه موردی شهر قروه) [دوره 7، شماره 22، 1390، صفحه 144-181]

 • هویت‌یابی درباره اخراجیها [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-33]

 • هویت-یابی روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 149-172]

 • هیات ویژه گزارش ملی سیلابها تاملی بر یافته‌های گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها: یک مقایسه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • هیپ‏هاپ‏ گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 91-116]

 • هیپ هاپ ﺑﺮرﺳﻲ ویژگی های ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ و میزان محبوبیت و عمومیت آن در اﻳﺮان با تاکید بر جوانان 12 تا 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان [دوره 5، شماره 16، 1388، صفحه 25-56]

 • هیجان حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 123-152]

ی

 • یادآوردن سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-33]

 • یاددهی و یادگیری نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در فرایند یاددهی و یادگیری: مرور نظام ‏مند [(مقالات آماده انتشار)]

 • یادگیری فرهنگ، زبان و آموزش [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 55-72]

 • یادگیری الکترونیکی واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 95-128]

 • یادگیری سیار طراحی مدل سواد رسانه ای با تاکید بر یادگیری سیار با ترکیب مدلسازی تفسیری-ساختاری و معادلات ساختاری ( نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • یادگیری شناختی- اجتماعی مطالعه نشانه‌شناختی برنامه کلاه قرمزی، از منظر رویکرد آموزش اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 233-258]

 • یادگیری فلسفی تأملی بر پرسشگری سقراطی و تفکر نقادانه در بازی های دیجیتال2 [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 121-150]

 • یزد رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 84-118]

 • یزد پنجره‌های تعاملی و قطعه‌های کوچک صمیمیت : مطالعه‌ی کیفی روابط و تعاملات غیررسمی جوانان در شهر یزد [(مقالات آماده انتشار)]

 • یونگ نقد کهن الگویی روابط اجتماعی در رمان‌های سیال ذهن ایرانی (مطالعه موردی: این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [(مقالات آماده انتشار)]