مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 گروه علوم ارتباطات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیدایش و گسترش ابزارهای نوین، سریع، ارزان و ساده پردازش و انتقال داده ها در جهان امروز، مسایل حقوقی متعدد و متنوعی را مطرح کرده که بی شک حقوقدانان نمی توانند از کنار آن بی تفاوت بگذرند. مسایل و مشکلاتی که جامعه جهانی به ناچار باید راه حلی برای آنها بیابد. به علاوه، فناوری دیجیتال این امکان را به کاربران می دهد که آثار ادبی و هنری مشمول کپی رایت را دستورزی، جرح و تعدیل و تحریف کنند. به این ترتیب، فضای مجازی هر دو دسته حق های اقتصادی و معنوی پدیدآورندگان آثار یا دارندگان کپی رایت را تهدید می نمود. هدف این پژوهش، مطالعه اثر سیاست گذاری‌ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی است. جامعه آماری این پژوهش مولفان، ناشران و متخصصان حوزه نشر کتاب است. نتایج پژوهش نشان داد؛ با توجه به آزمون مقایسه میانگین یک جامعه همه ۴ بعد سیاست گذاری رسانه ای، حقوقی، فلسفی و فنی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به آزمون فریدمن مشخص شد به ترتیب، سیاست گذاری حقوقی، سیاست گذاری فلسفی، سیاست گذاری رسانه ای و در نهایت سیاست گذاری فنی اهمیت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Policies on Intellectual Property Rights Protection in Books and Publication in Cyberspace

نویسندگان [English]

 • Mojdeh Mahrokh Moghadam 1
 • Nassim Majidi Ghahroodi 2
 • Afsaneh Mozaffari 3

1 Social Communication Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Department of social communication science, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Communications ,Islamic Azad University, Science and Research Branch,Tehran,Iran

چکیده [English]

Abstract
The emergence and expansion of new, quick, inexpensive and simple tools for processing and transferring data in today's world has raised a wide range of legal issues that undoubtedly have to be addressed by professionals. The issues and problems that the international community must find is a way to resolve them. In addition, digital technology allows users to manipulate, modify and distort copyrighted literary and artistic works. In this way, cyberspace threatens both categories of economic and spiritual rights of creators of copyrighted works or holders. The purpose of this study is to study the effect of policies on the protection of intellectual property rights of cybercafe publications and books. The statistical population of this research is the authors, publishers and experts of the field of the book. The results of the study showed that, according to the one sample t-test, all four dimensions of media, legal, philosophical and technical policy affect the preservation of intellectual property rights. Friedman's test also showed, in importance, legal policy, philosophical policy, media policy and technical policy, respectively.
Keyword: Intellectual Property Rights, Copyright, Cyberspace

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword: Intellectual Property Rights
 • Copyright
 • Cyberspace
 •  

  • آیتی، حمید. (۱۳۷۵). حقوق آفرینش های فکری، تهران، نشر حقوقدان، ص ۸۰.
  • باقری دولت آبادی، علی؛ زارعیان جهرمی، فرج اله.(۱۳۹۲). «تأثیر فضای مجازی بر هویت و همبستگی ملی». فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، ۱۶(۶۰)، صص۱82-۱۴۹.
  • حبیبا سعید. (۱۳۸۶). «چالش های جدید مالکیت فکری». فصلنامه حقوق، شماره ۴، صص64-۳۷.
  • حبیبی مجنده، محمد. (۱۳۹۵). «حق دسترسی به اطلاعات و کپی‌رایت در فضای مجازی»، فصلنامه حقوق پزشکی. ۱۰(۵)، صص 35-۷.
  • حکمت‌نیا، محمود؛ موحدی ساوجی، محمد. (۱۳۸۵). «جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق اسلامی. ۲ (۸)، صص 104-۸۹.
  • خانیکی، هادی؛ بابایی، محمود. (۱۳۹۰). «فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم ها و کارکردها». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، ۱(۱)، صص 96-۷۱.
  • رهبری، ابراهیم؛ نجات زادگان، سعید؛ نجات زادگان، حمید. (۱۳۹۶). «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف»، فصلنامه مطالعات حقوقی. ۹ (۱)، صص ۱3۹-۱0۹.
  • ستوده، هاجر؛ رفیع، نجمه؛ میرزایی، زهرا. (۱۳۸۹). «نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهای پیشگیری و پیگیری آن»، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. ۱۳(۴)، پیاپی ۵۲، صص 50-۲۷.
  • سعیدی، سینا؛ حاجی حسینی، حجت اله؛ سعیدی، صبا. (۱۳۹۲). «بررسی عوامل مؤثر بر نقض قانون حق نشر توسط کاربران اینترنت»، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری. ۸ (۲)، صص 61-۵۲.
  • سلطانی فر، محمد؛ مصطفوی، فرحناز. (۱۳۹۰). «حق مولف در دنیای الکترونیک». فصلنامه مطالعات رسانه ای، ۶(شماره ۴(پیاپی ۱۵))، صص 62-۴۱.
  • سیامک، مرضیه. (۱۳۸۸). «مدیریت حقوق دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۰(۱)، صص ۲72-۲۵۳.
  • صادقی، حسین. (۱۳۹۳). «حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی. ۱۹ (۶۵) ، صص62-۳۷.
  • عاملی، سعیدرضا؛ محسنی آهویی، ابراهیم. (۱۳۹۱). «مالکیت فکری در فضای مجازی و مدل راهبردی مشارکت همراه با هدایت»، همایش محتوای ملی در فضای مجازی، تهران، کنسرسیوم محتوای ملی.
  • فرقانی، محمد مهدی؛ مهاجری، ربابه. (۱۳۹۶). «بررسی میزان رضایت کاربران شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۳(۴۹)، صص۱82-۱۶۱.
  • ماهرخ مقدم، مژده. (۱۳۹۸). جایگاه حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی و ارائه راهکار و الگوی مناسب در مقایسه با مطالعات بیرونی. رساله دکتری، به راهنمایی دکتر نسیم مجیدی قهرودی، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات.
  • محمد اسماعیل، صدیقه. (۱۳۸۷). «حق مولف در وبلاگ ها». فصلنامه دانش شناسی، ۱(۳)، صص 99-۸۷.
  • محمودی، اصغر. (1391). «ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال». دوفصلنامه دانش حقوق مدنی، ۱(۲)، صص 197-۹۴.
  • مطلبی، داریوش. (۱۳۸۶). «حق مولف در محیط دیجیتال»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. ۱۸(۲)، صص ۱64-۱۳۷.
  • معتمدنژاد، رویا. (۱۳۹۶). «قانون گذاری در عرصه دیجیتال و برنامه توسعه پایدار». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۳(۴۹)، صص 234-۱۸۵.
  • مهدی زاده، محمد. (۱۳۹۱). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. چاپ دوم، تهران: همشهری.
  • میرشمسی، محمدهادی؛ مهدی برزی، فاطمه. (۱۳۹۵). «ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی»، فصلنامه علوم خبری. ۵ (۲۰)، صص 77-11.
  • هاشمی، سمانه؛ اخوان فرد، مسعود. (۱۳۹۴). «حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی سایبری». نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، تهران، مرکز همایش های توسعه ایران.
  • وندایک، جان. (۱۳۸۴). قدرت و سیاست در جامعه شبکه ای. ترجمه اسماعیل یزدانپور، رسانه. ش ۶، صص ۱6۱-۱2۱.

   

  • Brett, D. (2002), Digital Knowledge: Copyright Intellectual Property and The Internet, World Congress On Intellectual Capital Readings, Pages 57-71
  • Dusolliert, S, Oullet, Y. Buydens, M. (2000). Copyright and Access to Information in the Digital Environment, In UNESCO. Copyrightbulleti. 34(4): 4-36.
  • Eagle, P. (2016), News On Patent, Trade Mark and Design Databases On the Internet, World Patent Information, Volume 44, Pages 10-11.
  • Kwok, S.H., Yang, C.C., Tam, K.Y. (2004). Intellectual Property Protection for Electronic Commerce Applications, Journal of Electronic Commerce Research, VOL 5, NO 1, Pages 1-13.
  • Meyer, S. (1998), Intellectual Property Rights On the Internet, Computer Law & Security Review, Volume 14, Issue 1, and Pages 14-21.