مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشیار دانشگاه صدا و سیما، رئیس شبکه تلویزیونی ایران کالا

چکیده

هدف از این پژوهش که با تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است، شناسایی شاخص‌ترین ارتباطات غیر کلامی گوینده خبر و نقش و کارکرد این ارتباطات غیرکلامی در ارائه اخبار تلویزیونی به مخاطبان است. در ادامه روش تحلیل محتوای کیفی داده‌ها و مقوله‌های حاصل از آن، برای تحلیل دقیق‌تر و عینی‌تر نمونه‌های مورد مطالعه در پژوهش، از داده‌های کمی نیز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، بخش‌های خبری شبکه‌خبر و بی‌بی‌سی فارسی است که به عنوان واحد مشاهده و واحد تحلیل در نظرگرفته شده است. از میان خبرهای ساعت17:30شبکه بی‌بی‌سی فارسی و 19 شبکه‌خبر در بهمن ماه سال 1396 به عنوان چارچوب نمونه‌گیری، با نمونه‌گیری هدفمند و تصادفی یک هفته آماری انتخاب گردید. براساس نتایج پژوهش، استفاده از ارتباطات غیرکلامی گویندگان در برقراری ارتباط نزدیک با مخاطبان، باورپذیری اخبار و اثرات اغنایی بیشتر اخبار بر مخاطبان نقش و تأثیر بسزایی دارد و این ارتباطات را می‌توان در سه تم اصلی «نوع نما و قاب گوینده خبر»، «لحن و آهنگ گلام گوینده خبر» و «حرکات سر، دست و صورت گوینده خبر»، بیان نمود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد گویندگان خبر بی‌بی‌سی فارسی نسبت به گویندگان شبکه-خبر از ارتباطات غیرکلامی متناسب و بیشتری به ویژه در مقوله‌های نماهای بسته دوربین، لحن تأکیدی کلام و حرکات سر و صورت گوینده استفاده می‌نمایند و شبکه‌خبر باید در نوع نماهای تصویرگوینده و استفاده از انواع ارتباطات غیرکلامی گویندگان خود در نحوه اجرا و خبرخوانی، دقت و بازنگری اساسی و ویژه‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Anchor’s non-verbal communication in the TV news; A Study the Anchors in the “IRINN” and “BBC Persian”

نویسندگان [English]

  • morteza shams 1
  • ardeshir zabolizadeh 2

1 researcher/IRIB

چکیده [English]

The purpose of this study which is done by qualitative content analysis method is the Identify the most significant non-verbal communication of anchor and the function of this non-verbal communication in Provides TV news to the audience. Further the content quality analysis method, Quantitative data is also used for more accurate and objective analysis of the samples studied in the research. The statistical population of research is the news sections of IRINN and BBC Persian that considered as the unit observation and analysis. Among the news at 17:30 on the BBC Persian and 19 news on the IRINN in February 2012 as a sampling framework, selected with randomized and Purposive sampling one statistical week. Based on research, the use of non-verbal communication anchors for close communication with the audience, News credibility and effect news on the audience has a significant role and These communications can be described in three main categories: The View and the Frames of the anchor, The Tone and Voice of the anchor and The Movement of the Head, Hand and Face of the anchor. The research results show BBC Persian anchors than IRINN used more and appropriate non-verbal communication, especially in the Sub categories of close-up, the emphasis of speech, and speaker's head and face movements and IRINN should be careful about the type of viewer's imagery and Have a special basic precision and review in use of types non-verbal communication his anchors in the Performance and News Presenter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anchor
  • Non-verbal communication
  • Television news
  • IRINN
  • BBC Persian

 

-  احمدی، بابک، (1388)، از نشانه­های تصویری متن. تهران: هرمس.
- آذری، غلامرضا ؛ فرهنگی، علی اکبر، (1385)، «ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺪﻳﻦﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎی ﺻﺎﻣﺖ ﻫﺎﻟﻴﻮود»، فصلنامه هنرهای زیبا، شمارة11(25)،صص 87-96.
- آرژیل، مایکل، (1387)، روانشناسی ارتباطات و حرکات بدن، ترجمه: مهتاب فرجی، تهران: مهتاب.
- آسابرگر، آرتور، (1379)، روش­های تحلیل رسانه­ها، ترجمه: پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
- ایمان، محمدتقی ؛ نوشادی، محمودرضا، (1390)، «تحلیل محتوای کیفی»، فصلنامه پژوهش، شمارة 3(2)، صص 15-44.
- تن، الکسیس، (1388)، نظریه ها و پژوهش­های ارتباط جمعی، ترجمه: نعیم بدیعی، تهران: همشهری.
- چندلر، دانیل، (1386)، مبانی نشانه شناسی، ترجمه: مهدی پارسا، تهران: سوره مهر.
- حقیقی، محمدرضا، (1392) ، ارتباطات و سخنوری، تهران: مشق شب.
- سورین، ورنرجی ؛ جیمز دبیو، تانکارد، (1381)، نظریه­های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه
      تهران.
- شهبا، محمد، (1390)، زیباشناسی عناصر بصری در برنامه­های خبری وگفتگو محورتلویزیونی، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
- صلیبی، ژاسنت، (1390)، «تحلیلی بر سهم ارتباطات غیرکلامی در کنش متقابل اجتماعی»، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، شمارة 2(2)، صص110-119.
- عباسی، حجت الله، (1388)، خبر تلویزیونی، تهران: دانشگاه صداوسیما.
- عطاردی، الهه، (1389)، ویژگی­های مجری موفق در برنامه­های سیما، تهران: خانه چاپ و طرح.
- فرامرزی، محسن، (1390)، «مقایسه تطبیقی با رویکرد نشانه شناسی آگهی­های بازرگانی تلویزیون ایران و شبکه های ماهواره­ای»، فصلنامه مطالعات رسانه­ای، شمارة 6(12)، 93-118.
- فرگاس، جوزف پی، (1379)، روانشناختی تعامل اجتماعی، رفتار میان فردی، ترجمه: خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت، تهران: ابجد.
- قاسمی، حمید، (1383)، مبانی گویندگی و گویندگی خبر، تهران: بامداد کتاب.
- کپس جئورگی، (1375)، زبان تصویر، ترجمه: فیروزه مهاجر، تهران: سروش.
- محسنیان راد، مهدی، (1378)، ارتباط شناسی، تهران: سروش.
- محمدپور، احمد، (1390)، روش تحقیق کیفی، ضد روش، جلد اول(منطق و طرح در روش شناسی کیفی)،
       تهران: جامعه شناسان.
- مک لوهان، مارشال، (1377)، برای درک رسانه­ها، ترجمه: سعید آذری، تهران: مرکز تحقیقات و سنجش برنامه­ای سازمان صداوسیما.
- مهدی­زاده، سیدمحمد، (1391)، نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج ودیدگاه­های انتقادی، تهران: همشهری.
- میرفخرایی، تژا، (1385)، مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
- نظام حقوق و دستمزد صداوسیما، (1390)، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه­ریزی و نظارت، اداره کل سیستم­ها و روش­ها، مدیریت طراحی و توسعه مشاغل، نظام مشاغل، تهران: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. سال1370-1390.
- وسترا، ماتیوا، (1387)، ارتباط فعال، ترجمه: احمد میر عابدینی، تهران: خجسته.
- هرمز، مهرداد، (1380)، مقدمه­ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: فاران.
- یاوری وثاق، مهدیه، (1391) ، نقش رسانه در آگاهی بخشی سیاسی و اجتماعی، قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
- Brown, Gillian & Yule, George. (1983). Discourse Analysis, Cambridge University Press.
- Cherry, Kendra. (2011). Top 10 Nonverbal Communication, Tips.About.Com, Psychology,
http://psychology.About.Com/od/ nonverbal communication.tp/nonverbaltips.html.
- Elo, Satu & Kyngas, Helvi. (2007). the Qualitative Content Analysis Process. Journal of
Advanced Nursing, 2008. Wiley online liberary.
- Hollowey, Immy. (1997). Basic Concepts for Qulitative Research, London: Blackwell.
- Hsiu-Fang, Hsieh & Shannon, Sarah. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content
Analysis. Qualitative Health Research, November.
- Mayring, Philip. (2003). Companion to Qualitative Research, Edited by Uwe Flick, Ernest Von
Kardorff and Ines Steinke, London: Sage.
- Segal, Jeanne. (2011). the Language of Emotional Intelligence.http://helpgeide.Org/mental/edo-
Nonverbal - communi cation.htm.
- Struass, Anselm. Corbin, Juliet M. (1998). Basic of Qualitative Research: Techniques and
Procedures for Developing Grounded Theory, California, San Francisco, Sage Publication, 1998,
312 pages.
- Wilkinson, David & Birmingham, Poter. (2003). Using Research Instruments: A Guide for
Researchers, London: Routledge.