مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

رسانه­های کنونی قادرند با اطلاعات خود افکار و رفتار بسیاری از مردم جهان را تحت تاثیر خود قرار دهند. به همین جهت رسانه­ها در تهیه و انتشار اخبار همواره به دنبال اشاعه و ترویج ایده­ها و افکار خود و انتقال آن به دیگران هستند. تحقیقات مربوط به برجسته­سازیتاکید بر این دارند که بین اولویت رسانه­ای و اولویت همگانی رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر، رویداد و موضوعی که مورد توجه رسانه قرار گیرد در نزد افکار عمومی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار می­شود.
هدف مقاله حاضر بررسی میزان و نحوه برجسته­سازی جنسیت در حوزه ورزش است. به این منظور اخبار، مقالات و عکس­های چاپ شده در روزنامه پر تیراژ کشور در فاصله زمانی برگزاری بازی­های المپیک 2004 آتن مورد مطالعه قرار گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از روش تحلیل محتوا استفاده شده­است.
مهم­ترین یافته­های تحقیق حاکی از آن است که روزنامه در اخبار و عکس­های خود چه از نظر تعداد و چه از لحاظ نوع تاکید، رفتار متفاوتی با ورزش مردان و زنان داشته و به برجسته­سازی ورزش مردان پرداخته است.در این مقاله با استفاده از نظریه هژمونی بر نوع و میزان پوشش رویدادهای ورزشی در روزنامه تاکید شده است. بدین ترتیب مقاله حاضر به ادبیات رو به رشد مطالعات رسانه کمک نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the media in reproducing male hegemony in sport (Case study: Olympic Games

چکیده [English]

Today's media are able to influence the thoughts and behavior of many people in the world with their information. That is why the media in preparing and publishing news always seek to spread and promote their ideas and thoughts and transmit it to others. Highlighting research emphasizes that there is a relationship between media priority and public priority. In other words, the event and the issue to be covered by the media are also very important to the public opinion.
The purpose of this article is to examine the extent and manner of gender mainstreaming in the field of sports. For this purpose, the news, articles and photos published in the country's widely circulated newspaper during the time of the 2004 Athens Olympic Games have been studied. Content analysis method has been used to collect information.
The most important findings of the research indicate that the newspaper in its news and photos, both in terms of number and type of emphasis, has treated men's and women's sports differently and has highlighted men's sports. In this article, using hegemonic theory, the type and amount of coverage of sports events in the newspaper is emphasized. Thus, the present article has contributed to the growing literature of media studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • hegemony
  • gender
  • media highlighting
  • Olympics
  • women's sports