مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نازنین محمدوند دانشجوی دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر، تأمین مالی فعالیت‌های فرهنگی به دلیل کاهش درآمد شهرداری ها ناشی از وقوع پدیده رکود تورمی با مشکل مواجه شده است. به‌علاوه، شرایط نامناسب اقتصادی جامعه باعث شده تا شهروندان تخصیص بودجه به سازمان‌های فرهنگی دولتی و عمومی را با حساسیت بیشتری دنبال کنند و به آن واکنش نشان دهند. از این‌رو، افزایش بهره‌وری و رشد نسبت ستاده به نهاده با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌های فرهنگی دولتی و عمومی نه یک ضرورت، بلکه به یک الزام تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران، به شناسایی مؤلفه‌های سنجش بهره‌وری در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال 1398 پرداخته است. برای این منظور، داده‌های لازم از مطالعات تجربی مرتبط با کلید واژه بهره‌وری و ابعاد آن جمع‌آوری و با بهره‌‌گیری از روش تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد عوامل مرتبط با سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی را می‌توان ذیل 5 مؤلفه اصلی (1) سبک مدیریت، (2) عوامل فردی، (3) عوامل اقتصادی، (4) عوامل محیطی و (5) عوامل فرهنگی و اجتماعی و 58 مؤلفه فرعی دسته‌بندی کرد. خاطرنشان می‌شود، استفاده از این نتایج می‌تواند بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی را افزایش دهد و زمینه صرفه‌جویی در منابع دولتی و بخش عمومی را فراهم نماید. مضافاً، کارایی و اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی را افزایش دهد.
واژه‌های کلیدی: بهره‌وری، کارایی، اثربخشی، روش تحلیل مضمون.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of productivity measurement in Iranian cultural organizations. (The Case of study: Tehran Municipality Cultural and Artistic Organization).

نویسندگان [English]

  • Nazanin mohammadvand 1
  • Ali rashidpoor 2
  • Mojtaba shahnoushi 3

1 Phd student Of the Department of cultural planning management,Isfahan(Khorasgan)Branch,Islamic Azad university,Isfahan,Iran

2 Associate Professor, Department of Cultural Management and Planning, lsfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University,Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Cultural Management and Planning, lsfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract
In recent years, funding for cultural activities has been hampered by declining municipalities' revenue due to the inflationary recession. In addition, the unfavorable economic conditions of the society have caused the citizens to follow and react more sensitively to the allocation of the budget to the governmental and public cultural organizations.Thus, increasing productivity and growth in the ratio of output to input, along with reducing costs and increasing the efficiency and effectiveness of public and governmental cultural organizations, has become not a necessity but an obligation. In this regard, the present study, with the aim of providing a model for measuring productivity in Iranian cultural organizations, has identified the components of measuring productivity in the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality in 1398. For this purpose, the necessary data were collected from experimental studies related to the keyword of productivity and its dimensions and analyzed using the method of thematic analysis. The results showed that the factors related to productivity measurement in cultural organizations can be classified in 5 main components with 58 sub-categories as follows: (1) leadership style, (2) individual factors, (3) economic factors, (4) environmental factors and (5) Cultural and social factors. It should be noted that the use of these results can increase productivity in cultural organizations and provide savings in government and public sector resources. In addition, increase the efficiency and effectiveness of cultural activities.
Keywords: Productivity, Efficiency, Effectiveness, Thematic Analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Productivity
  • Efficiency
  • Effectiveness
  • Thematic Analysis