مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور

چکیده

گسترش روز افزون داده‌ها و افزایش سرعت پخش اطلاعات از ویژگیهای متمایز جهان در عصر حاضر است. لزوم شناخت پهنه نفوذ اینترنت به عنوان اصلی‌ترین ابزار انتقال اطلاعات در فراسوی جهان از ابتدایی‌ترین اقدامات جهت فرهنگ سازی، سیاستگذاری و کنترل استفاده از اینترنت و بهره‌گیری از آن برای شناساندن تاریخ، فرهنگ و تبادل دانش، علم و فناوری می‌باشد. بر این پایه در این تحقیق، مشخصات جمعیت‌شناسی و کاربردی متقاضیان اینترنت در استان مازندران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش به کمک حدود ۵۰۰۰ پرسشنامه جمع‌آوری شده است. سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سطح درآمد، وضعیت شغلی، در اختیار داشتن رایانه خانگی، تجربه استفاده از اینترنت، نحوه استفاده از اینترنت، مکان استفاده از اینترنت، میزان رضایت از خدمات اینترنتی، فیلترینگ و تعداد ساعات استفاده از اینترنت در هفته از مهم‌ترین اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌ها بوده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده، نقشه جامع جمعیت شناختی ضریب نفوذ اینترنت استان مازندران در سال ۱۳۸۶، تدوین و نشان داده شده است: ضریب‌های نفوذ اینترنت درون گروه‌ها و زیر گروههای مختلف استخراج شده است: ضریب نفوذ اینترنت در استان مازندران در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰ درصد به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Demographic Map of Internet Penetration Rate in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Abonoori 1
  • Mani Motamneni 2
  • Pedram abonoori 3

1 Corresponding author: Professor of Econometrics and Social Statistics, Department of Economics, University of Mazandaran,

2 Ph.D. Student of Economics, University of Mazandaran

3 M. A. Student of Economics, University of Payme Noor, Karaj Unit

چکیده [English]

Daily Increasing of data development and their diffusion speed is the main distinctive  characteristic of the present era. Necessity of understanding the Internet penetration, as the main means of data transfer all over the world, is one of the most basic tasks to culture building, policy making and controlling the use of internet, and utilizing it, to introducing history and culture, and exchange of knowledge, science and technology. Accordingly, in this research, demographic and functional characteristics of the internet users in Mazandaran province have been analyzed. The required data in this research has been gathered using about 5000 questionnaires. Age, gender, education, income, job status, availability of personal computer, internet using experience, how-to-use internet, location of internet using, level of satisfaction of internet services, opinion about filtering, and hours per week using of internet, have been the most important information, extracted from the questionnaires. Using the obtained information, a comprehensive demographic map of internet penetration rate, has been edited and illustrated in 2007, for Mazandaran province. The internet penetration rates have been derived from different groups and subgroups. The rate of internet penetration in Mazandaran has been found to be about 30 percent in 2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Penetration
  • Mazandaran Province
  • Mobile
  • ICT
سالنامه آماری استان مازندران (1386)، مرکز آمار ایران.
کرمانی، مجید و نرگس نجفی (1384)، «تخمین تابع تقاضای اینترنت: مطالعه موردی شهر تهران» پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، 53-74.
Barrantes, Roxana(2007) “Analysis of ICT Demand: What is Digital Poverty and How to Measure it?” in Digital Poverty: Latin American and Caribbean Perspectives. Edited by Kathryn Neckerman. International Development Centre, Practical Action Publishing, Otawa.
Cassel, C.,(1999), "Demand for and Use of Additional Lines by Residential Customers," The Future of the Telecommunications Industry: Forecasting and Demand Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston.
Cerno, L. and Perez, T.,(2005), "Demand for Internet Access and Use in Spain," Documentos del Instituto Complutense de Análisis Económico 0506, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Cochran, W. G.(1977), Sampling techniques(3rd ed.), New York: John Wiley & Sons. Genc, H., Sahin, H., and Stone M,(2006), "Adults Demand for the Internet use in the USA: An Empirical Approach," Journal of Mathematics and Statistics, 2(1), 328-333.
Goolsbee, A .,(2000), "The Value of Broadband and the Deadweight Loss of Taxing New Technology," Mimeo, University of Chicago.
Kridel, D., Rappoport P. and Taylor L.,(2000), "The Demand for High-Speed Access to the Internet: The Case of Cable Modems," Thirteenth Biennial Conference of the International Telecommunications Society, Buenos Aires, Argentina, July 1-5.
Madden, G., Savage, S. and Simpson, M.(1996), "Information Inequality and Broadband Network Access: An Analysis of Australian Household Survey Data" Industry and Corporate Change, Oxford University Press, 1049-1056.
Savage, S, Waldman, D.,(2004), "United States Demand for Internet Access", Review of Network Economics, Vol 3, Issue 3, 228-243.
Rappoport P., Kridel, D., Taylor L., Duffy, k., and Alleman, J.(2002), "Residential Demand for Access to the Internet," The International Handbook of Telecommunications Economics: Volume ΙΙ , Edward Elgar Publishers: Cheltenham.