مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

چکیده

مقاله حاضر به بررسی سیستم‌های همسریابی ایرانی و ویژگی‌های کاربران این سیستمها در شبکه جهانی اینترنت می‌پردازد و می‌کوشد تا گونه‌ای نوع‌شناسی از سیستم‌های فارسی همسریابی در فضای مجازی ارائه دهد. در ابتدا تعریفی از این نوع همسریابی ارائه شده و با استفاده از روش مشاهده در فضای مجازی به دسته‌بندی این سیستمها پرداخته می‌شود، در ادامه شیوه عملکرد و اجزای موجود در سیستمها و ویژگی‌های کاربران آنها بررسی می‌شود. در کنار مشاهده از مصاحبه با مدیران سایت و تعدادی از کاربران و پرسشنامه نیز استفاده شده است. یافته‌ها نشان میدهد سیستم‌های همسریابی در دو دسته وبلاگ‌ها و وب سایت‌ها قابل مشاهده هستند و وب سایت‌ها با فراهم کردن امکانات بیشتر تعداد کاربران بیشتری را جذب می‌کنند. اکثر کاربران در سن ازدواج، ساکن شهرهای بزرگ، دارای تحصیلات عالی و از طبقه متوسط بالا می‌باشند. روند همسریابی در اینترنت نیز مشابه دنیای واقعی می‌باشد و مردان معمولاً آغازگر رابطه می‌باشند، تنها تفاوت عمده امکان سوء استفاده از اطلاعات کاربران به دلیل گمنامی موجود در این فضا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internet Dating: Exploring Persian Websites and Weblogs

نویسندگان [English]

  • susan bastani 1
  • Zahra Akhondan 2

2 M. A. of Sociology, Alzahra University

چکیده [English]

In this article, we study Iranian dating online systems and focus on characteristics of  the users of these systems in World Wide Web and try to provide a typology of Persian dating online systems. In this paper, first will be provided a definition of this type of dating, and will be categorized these systems by using observation method in cyberspace. Then, function, components of systems, and their user’s characteristics will be studied. Along with observation, interview with websites’ managers and some users and questionnaire also, have been used. The results suggest that dating systems are visible in two categories: weblogs and websites; dating websites, providing better services, attract more users than weblogs. Most users are from the middle to upper class, have high education, are in the marriage age and live in large cities. Furthermore, the results indicate, dating process in internet is similar to the real world, and usually men start the relationship. The only major difference is possible abuse of user information, because of anonymity in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Internet dating
  • Dating sites
  • Dating Weblogs

 

اسلوین، جیمز(۱۳۸۰)، اینترنت و جامعه، تهران: نشر کتابدار.
اکبری، صغری (۱۳۸۵)، «زنان وبلاگ نویس، نحوه ابراز هویت زنان ایرانی در وبلاگ‌های فارسی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
باستانی، سوسن (۱۳۸۴)، «ایران و اینترنت» طرح پژوهشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهراء .
خطیبی، فاخره و زکایی، محمد سعید( ۱۳۸۵)، «رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن (پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوانان ایرانی)»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۳۳: ۱۱۱-۱۵۱.
رئیسی، مهین (۱۳۸۷)، «مطالعه جامعه شناختی مدل توسعه نرم افزارهای متن باز»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
کوثری، مسعود(۱۳۸۶) «اینترنت، دین و فرهنگ مردم پسند»، نامه صادق، سال ۱۴، شماره ۲: ۵-۲۴.
نیک بخش، مرسده (۱۳۸۳)، «مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی: شکل‌گیری روابط صمیمانه در اتاق‌های گپ زنی اینترنت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
Barraket J., S. Millsom, Henry-Waring(2008), “Getting it on(line): Sociological perspectives on e-dating," Journal of Sociology, The Australian Sociological Association, Volume 44(2): 116- 149.
Brym, R., 1. Rhonda and 1. Lenton (2003), Love at first byte: internet dating in Canada, Toronto: MSN.
http://www.nelson.com/nelson/harcourt/sociology/newsociety3e/loveonline.pdf.
Ellison, N, R. Heino, J. Gibbs, (2006), "Managing impressions online: Self-presentation processes in the online dating environment". Journal of Computer Mediated Communication, Vol. 11(2): article No: 2.
http://www.jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html
Fernback, J., (2003) “Legends on the Net: An Examination of computer-mediated Communication as a Locus of Oral culture," New Media and Sociology, vol. 5(1): 29-56.
Galal, Injy,(2003) Online Dating in Egypt," Journal of Global Media vol. 2(3): article No: 16.
Hitsch, G. J, A. Hortacsu, and D. Ariely.(2006), "What Makes You Click? Mate Preferences and Matching Outcomes in Online Dating." MIT Sloan Research Paper No. 4603-06.
http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=895442
Utz, S. (2000), “Social information processing in MUDs: The development of friend ship in virtual worlds," Journal of Online Behavior, vol.1(1): http://www.behavior.net/JOB/v1nl/utz.html
Parks, M. R, and K. Floyd,(1996), “Making Friends in Cyberspace," Journal of Communication, 46: 80-97
Wang ,H, and X. Lu,(2007) "Cyber dating: Misinformation and (Dis) trust in Online Interaction, Informing Sciences Journal, Volume 10: 1-14.
http://inform.nu/Articles/Vol10/ISJv10p001-015Wang66.pdf