مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 رئیس دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات در دانشگاه تهران

چکیده

این نوشتار، با تعریف دوگانه گفتمان مشروعیت سیاسی، به گفتمان وبری و گفتمان فوکویی، به بازشناسی چگونگی پرداخت رسانه‌ای در جهت تسری گفتمان خودی در باب مشروعیت سیاسی می‌پردازد. مطالعه موردی این مقاله را مستند گزارشی «سی.ان.ان» با عنوان «سفر انقلابی» از کریستین امان‌پور تشکیل می‌دهد. چارچوب نظری این مقاله را آراء نورمن فرکلاف تشکیل می‌دهد که با روش تحلیل گفتمان انتقادی، سعی بر آن دارد وجوهی از شکل‌گیری گفتمان را مورد واکاوی قرار دهد. نویسندگان با توجه به تحلیل گفتمان انجام شده نتیجه می‌گیرند که در زمان تولید متن رسانه‌ای مورد مطالعه، متون رسانه‌ای گفتمان اصلاح‌طلبی و گفتمان محافظه‌کاری در جامعة ایران، منجر به شکل‌گیری خوانش گفتمانی از سوی سایر رسانه‌ها و مخاطبان می‌شود که نسبتی با این دو گفتمان قدرت در جامعه‌ ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Weber’s Legitimacy Discourse in Media Texts Case Study of the CNN Documentary, ‘the Revolutionary Journey’, by Christian Amanpour

نویسندگان [English]

  • seyed ali asqar soultani 1
  • sobhan yahyaei 2

1 bagherolom university

2 M.A., Communication Studies Department, Tehran University

چکیده [English]

Presenting the Foucauldian and Weberian definitions of political legitimacy discourse, the paper studies how media is implemented to spread the political legitimacy of the self discourse. The case study of the paper is a CNN documentary entitled ‘the Revolutionary Journey’ by Christian Amanpour. Theoretically the paper is based on Norman Fairclough’s critical discourse analysis approach which explores some aspects of the formation of discourses. The paper concludes that, at the time of the production of the media text under study, media texts produced by the Reformist and Conservative discourses give way to a discursive reading by other media, and audience that has no direct relationship with the two power discourses present in the Iranian society. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Discourse Analysis
  • Weberian Legitimacy
  • Foucauldian Legitimacy
  • Iran
  • Reformism
  • Conservatism
  • CNN