مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مفاهیم و ابزارهای زبان‌شناختی در تحلیل گفتمان انتقادی (با بررسی دو مؤلفه تعدی و وجهیت در چهل متن منتخب از روزنامه‌ها) چگونگی بازنمود خود و دیگری، در پاره‌ای از متون مطبوعاتی معاصر نشان داده شده است. تئون ون دایک معتقد است در متون مختلف (از جمله متون مطبوعاتی و سیاسی) تمایل غالب این است که خود و گروه خودی، همواره بازنمودی مثبت و دیگران و گروه مقابل بازنمودی منفی داشته باشند. نویسندگان این کار را توسط برجسته‌سازی و تأکید بر خصوصیات و فعالیت‌های اجتماعی مثبت ما و منفی آن‌ها (گروه مقابل) و ناچیز انگاشتن و رفع تأکید از خصوصیات و فعالیت‌های مثبت آن‌ها و منفی ما، انجام می‌دهند. در تحلیل و بررسی داده‌ای پژوهش مشاهده شد که انتخاب‌های نحویِ تعدی و وجهیت در راستای همین استراتژی، یعنی منفی نشان دادن گروه مقابل و مثبت نشان دادن گروه خودی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Two Syntactic Structures on Representation of Self and Others in the Press Analysis of Modality and Transitivity

نویسندگان [English]

  • azam staji 1
  • zahra hamedi shiravan 2

1 Faculty Member, Linguistics Dept., Mashhad Ferdowsi University, Iran

2 M.A., Linguistics, Mashhad Ferdowsi University, Iran

چکیده [English]

In this research we are going to show the difference between self representation and others representation in some of the contemporary newspaper texts. We show this difference by analyzing two syntactic structures namely modality and transitivity. Teun van Dijk believes that in texts (and especially in political texts) there is always a tendency to represent ourselves and our own group positively and the others and their group negatively; and this is done by highlighting and emphasizing our positive characteristics and activities and their negative characteristics and activities. In data analysis we found that in newspaper texts selection of the modality and transitivity is in line with this strategy; that is the negative representation of the others and positive representation of the self.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • Transitivity
  • Modality
  • the Press
  • the Others and Self