مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری

چکیده

این پژوهش، با هدف مطالعۀ رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌ روابط خویشاوندی و دوستی در شهر شیراز انجام شده است. در این مقاله از نظریه مرزهای خانوادگی و نظریه فردگرایی شبکه ای مورد استفاده قرار گرفته­اند. بدین منظور 600 پاسخگو از دو نسل جوان و بزرگسال با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب و طی یک مطالعه پیمایشی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از رسانه‌های اجتماعی به افزایش ارتباط با دوستان واقعی و مجازی و افزایش حمایت دریافت‌ شده از آنها برای جوانان و بزرگسالان کمک می‌کند. همچنین استفاده از این رسانه‌ها حمایت دریافتی از خویشاوندان نزدیک و دور را نیز تا حدی بهبود می‌بخشد؛ بدین صورت که حمایت دریافت شده از خویشاوندان نزدیک را برای بزرگسالان و خویشاوندان دور را برای جوانان افزایش می‌دهد. اما در مقابل، نتایج نشان می‌دهد که استفاده از این رسانه‌ها ارتباطات خانوادگی را تضعیف می‌نماید و با آن ارتباط معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Social Media, Kinship and Friendship Relations Network; A Comparative Study between Young Adults and Old Adults in Shiraz City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Abassi Shavazi 1
  • Maryam Hashempour 2

2 PhD Student

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between social media with kinship and friendship network in Shiraz. In this article, family boundaries theory and networked individualism theory have been used. We surveyed 600 young and old adults who were chosen by quota multistage random sampling. The findings show that the use of social media enhances communication with actual and virtual friends and also enhances received support from them. Moreover, the use of social media enhances received support from close and far relatives; old adults receive more support from close relatives via their usage of social media while young adults receive more support from far relatives. However, the results show that the use of social media undermines family relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Cell phone
  • virtual social networks
  • Kinship network
  • Friendship network
  • Network size
  • Network support
- آقابابایی، ع و باقری، س و باقری، م، (1391)، اینترنت و روابط خانوادگی. مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید، صص 1-18‌.
- باستانی، س، (1387)، بررسی سرمایۀ اجتماعی شبکه در 10 محلۀ تهران: بررسی جایگاه روابط محلی در شبکه‌های اجتماعی، مطالعات اجتماعی ایران؛ 4، صص 55-74.
- باستانی، س، صالحی هیکویی، م. (1386)، سرمایۀ اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی‌های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکۀ اجتماعی زنان و مردان در تهران. مطالعات جامعه‌شناختی؛ 30، صص 63- 96.
- شهریاری، ز، (1392)، نقش تنوع وسایل ارتباطی در فردگرایی شبکه با تأکید بر رویکرد توانایی اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س).
- عباسی شوازی، م، همایون، پ، (1393)، رسانه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعۀ رابطۀ استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ 36، صص 43‌-66.
- عدلی‌پور، ص، سپهری، آ، علی‌زاده، م، (1392)، شبکۀ اجتماعی فیسبوک و روابط خانوادگی کاربران جوان ایرانی، رسانه و خانواده؛ 8 و 9، صص71-93.
- عقیلی، س، پوری، ا (1390)، تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات بین فردی کاربران. فصلنامۀ فرهنگ ارتباطات؛ 3، صص 25-44.
- گنجی، م، نیازی، م، ملک‌پور شهرکی، ع (1394)، بررسی تأثیر اعتیاد به فناوری‌های نوین ارتباطی (اینترنت و ماهواره) بر از‌هم‌گسیختگی خانوادگی در شهرکرد، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران؛ 4(1)، صص 167-194‌.
- مهدی‌زاده، س، ابراهیمی، س، (1393)، نقش رسانه‌های جدید در روابط اجتماعی دانشجویان با تأکید بر اینترنت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران). مطالعات رسانه‌ای؛ 24، صص137-150‌.
- ورقائی، ن، (1390)، تأثیر رسانه‌های فراملی (اینترنت) بر روابط فرزندان در خانواده. مجموعه مقالات دومین همایش ملی روانشناسی‌ روانشناسی خانواده، صص1-3‌.
- Andrew, P., Duggan, M., Rainie, L., Smith, A., Greenwood, S, Porteus, M. &Page, D. (2015). Social media usage: 2005‌ 2015, Washington, DC: Pew Internet and American Life Project.
- Chen, W. (2013). Internet Use, Online Communication, and Ties in Americans' Networks. Social Science Computer Review, 31(4), 404‌ 423.
- Hampton, K. N. & Ling, R (2013). Explaining communication displacement and large‌ scale social change in core networks: A cross‌ national comparison of why bigger is not better and less can mean more. Information, Communication & Society, (16)4, 561‌ 589.
- Hampton, K. N., Sessions, L. F., Ja Her, E. & Rainie, L. (2009). Social Isolation and New Technology: How the internet and mobile phones impact Americans’ social networks. Washington, DC: Pew Internet and American Life Project.
- Hampton, K. N., Wellman, B. (2001). The Not So Global Village of Netville. In Barry Wellman and Caroline Haythornthwaite (Eds.), The Internet and Everyday Life (pp. 345‌ 371) Oxford, UK: Blackwell. Forthcoming.
- Haase, A. Q., Wellman, B., Witte, J. & Hampton, K. (2002). Capitalizing on the Internet Social Contact, Civic Engagement, and Sense of Community. In Barry Wellman and Caroline Haythornthwaite (Eds.), The Internet and Everyday Life (pp. 291‌ 324). Oxford, UK: Blackwell. Forthcoming.
- Israel, B. & Antonucci, T.C. (1987). Social network characteristics and psychological well‌ being: Areplication and extension. Health education Quarterly,14(4), 461‌ 481.
- Ishii, K. (2006). Implications of Mobility: The Uses of Personal Communication Media in Everyday Life. Journal of Communication, 56, 346–365.
- Kennedy, Tracy L.M. & Smith, Aaron & Wells, Amy Tracy & Wellman, Barry (2008) Parents and spouses are using the internet and cell phones to create a “new connectedness that builds on remote connections and shared internet experiences, Washington, DC: Pew Internet and American Life Project.
- Latif, H., Uckun, C. G. & Demir, B. (2014). Examining the relationship between e‌ social networks and the communication behaviors of generation 2000 (millennials) in Turkey. Social science computer review, 33(1), 1‌ 18.
- Lin, N (1978). Foundation of social research. New York: Mc Grawhill
- Manago, A.M, Taylor, T., Greenfield, P. M (2012). Me and My 400 Friends: The Anatomy of College Students’ Facebook Networks, Their Communication Patterns, and Well‌ Being. Developmental Psychology, 48(2), 369‌ 380.
- McPherson, M., Smith‌ Lovin, L., & Brashears, M. E. (2006). Social Isolation in America. American Sociological Review, 71(3), 353‌ 375.
- Mesh, G. S., (2006). The Quality of Online and Offline Relationships: The Role of Multiplexity and Duration of Social Relationships. The Information Society, 22, 137‌ 148.
- Mesch, Gustavo S (2006) Family characteristics and intergenerational conflicts over the Internet, Information, Communication & Society, 9, 473‌ 495.
- Mesh, G. S., Talmud, I. (2006). Online friendship formation, communication channels, and social closeness. International journal of internet science, 1(1), 29‌ 44.
- Middle East Internet in 2016 (2016).Retrieved August 20, 2016, from http://www.internetworldstats.com/stats5.htm.
- Rainie, L. & Wellman, B. (2012).Networked. London: The MIT press.
- Turow, J. & Nir, L. (2000). ‘The Internet and the family: the view from the parents, the view from the kids’. [Online] Available at: http://www.appcpenn.org/Internet/ (14 January 2006)
- Valkenburg,P.M. & Peter, J. (2007). Preadolescents’ and Adolescents’ Online Communication and Their Closeness to Friends, Develpemental psychology, 43(2), 267‌ 277.
- Wang, Hua & Wellman, Barry (2010) Social Connectivity in America: Changes in Adult Friendship Network Size From 2002 to 2007, American Behavioral Scientist, 53)8), 1148–1169.
- Wellman, B., Boas, J. & Chen, W. (2002). The networked nature of community: online and offline. IT & Society, 1(1), 151‌ 165.
- Wellman, B., Hogan, B., Berg K., Boase, J. Carrasco,J.A, Côté, R., Kayahara, J., Kennedy T. L.M. & Tran, Ph. (2006). Connected Lives: The Project. In P.P. Guildford, (Eds.), Networked Neighbourhoods: The Online Community in Context, (pp. 157‌ 211). UK: Springer.