مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه ارتباطات

2 دانشجو دکترا رشته علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

پژوهش حاضر نقش سه عامل پیام ادراک‌شده، واقعیت مفهوم‌شده و باورهای مخاطب را در ارتباط با شیفتگی و از طریق سنت کیفی و روش مصاحبه عمیق بررسی کرده است. مطالعه واکنش 13 نوجوان دختر و پسر ایرانی 13 تا 18سال به چند مضمون انیمیشنی نشان داد که 1-معنای واقعیت برای هر مخاطب متفاوت است؛ بنابراین واقعیت داشتن یا نداشتنِ محتوا، به تنهایی نمی‌تواند، عامل اصلی شیفتگی باشد. 2. مرز بین درون‌فکنی باورهای روایی و فرافکنی باورهای خود به محتوای انیمیشنی بسیار نامشخص و محو است؛ به‌این ترتیب نمی‌توان با قطعیت گفت که مخاطب تحتِ تأثیر شیفتگی نسبت به محتوا، باورهایی را درونی کرده است 3. بین باورهای مخاطب و واقعیت مفهوم‌شده ارتباط وجود دارد. انعکاس باورهای مخاطب در محتوای انیمیشنی، میزان واقع‌نمایی آن را بیشتر می‌کند. باورهای مخاطب و واقعیت مفهوم شده با ادراک مخاطب از محتوا ارتباط دوسویه دارد و هر یک دیگری را تقویت می‌کند. در نهایت، هسته اصلی شیفتگی نسبت به محتوای تخیلی، مخاطب با تمامِ ویژگی‌های روانی، جمعیت‌شناختی و فرهنگی اوست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teenagers’ Involvement in foreign animated movies

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mahdizadeh 1
  • Atefe Rezvannia 2

1 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University

2 Ph.D. Student

چکیده [English]

We applied grounded theory to study how and why Iranian teenagers aged between 13-18 are involved in foreign animated movies. Specifically, the role of 3 main categories namely perceived reality and audiences’ perceptions and their believes in causing involvement in animated movies were taken into consideration. In case of audience perceptions, the results show that audience members are often obsessed with their own perceptions of the text so that two different types of perceptions were led to the same level of involvement. Reality is also very subjective so that being real or unreal cannot predict involvement in animated movies. The study, because of its qualitative nature and lack of pretests, cannot explain, whether introjection or projection played the main roles in involvement with the animated movies. However, it supports the idea that receiver or audience, with all their social, psychological and cultural characteristics, is the main reason behind experiencing involvement in animated movies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Involvement
  • animated movies
  • perceived reality
  • perceptions
  • identification