مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 محقق آزاد

3 پژوهشگر آزاد

چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شدت مدیریت بدن در زنان میانسال شهر تهران است. نظرات متفکران اصلی حوزه سبک زندگی مانند بوردیو، گیدنز، وبلن، سوزان بردو چارچوب نظری تحقیق را فراهم کرده‌اند. این تحقیق به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شده و جامعه آماری شامل 200 نفر از زنان و دختران 46-35 ساله شهر تهران است که با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و سهمیه‌ای انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق و آزمون‌های آماری رگرسیون و واریانس نشان می‌دهد که هرچه پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد بالاتر باشد مدیریت بدن (آرایش، نوع پوشش، رژیم لاغری، ورزش و ...) او بیشتر است. هر چقدر افراد دینداری بیشتری داشته باشند، مدیریت بدن در آن‌ها کمتر است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیات پژوهش بیانگر رابطه معنادار میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن زنان است و بین دو گروه زنان متأهل و دختران مجرد میانسال در میزان مدیریت بدن تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study of social and cultural factors affecting the lifestyle of Tehran women in the field of body management

نویسندگان [English]

  • Ali Saei 1
  • Masoomeh Bahiraei 2
  • fatemeh moosavi viae 3

1 Department Of Sociology , Tarbiat Modares University , Tehran, Iran

2 Freelance researcher

3 Freelance researcher

چکیده [English]

The present thesis sought to address social and cultural factors affecting body management intensity in middle-aged married women and single girls in Tehran. By reviewing the views of the key thinkers on lifestyle (e.g. Bourdieu, Giddens, Veblen, and Susan Bordo), it was found that that social factors such as religiosity, socioeconomic status, marital status, and social acceptance of body management can be the main variables of this study. First theoretical and operational definitions were provided and then the research hypotheses were tested using empirical evidence. The present survey used questionnaires to collect the data. The population consisted of two hundred 35- to 46-year-old women and girls living in District 4 of Tehran Municipality selected via non-probability and quota sampling.

Statistical analysis of the collected field data confirmed all research hypotheses. The higher the socioeconomic status the household enjoyed, the more intensive its body management was. The more attention the subjects paid to religion, the less attention they paid to body management. The results showed that there was a significant relationship between social acceptance of the body and body management in the subjects. They also revealed that there were no significant differences between married women and single girls with respect to body management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body management
  • social acceptance
  • religiosity
  • women