مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

«‌‌غیرت» نوعی احساس و ارزش فرهنگی در نظام خانوادگی ایران است. با وقوع تغییرات فرهنگی در طول چند دهه گذشته، مواجهه زنان با این انگاره دچار دگرگونی شده است. مقاله حاضر به دنبال این هدف است که درک زنان از غیرت مردان را تفسیر کند و بدین منظور مخاطبان فیلم سینمایی «مَلی و راه‌های نرفته‌اش» را مبنا قرار داده است. روش جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته است؛ برای نیل به هدف، از روش تحلیل روایت استفاده می‏شود و تکنیک تحلیل، روش ویلیام لبوف است.
باتوجه به اینکه تفسیر زنان از غیرت، روایی است، یافته‌ها نشان می‌دهد که زنان، غیرت را به‌مثابة «حمایت الزامی» درک می‌کنند؛ یعنی حمایتی همه جانبه که همراه با اعتماد، عدم حرمت‌شکنی، عدم بدبینی و عدم شکاکیت است. زنان این نوع غیرت را برای زندگی خود لازم می‌دانند زیرا آن را نماد دوست داشتن و علاقة همسر تلقی می‌کنند. از نظر زنان، مردان غیرت را نوعی کنترل بر زنان دانسته و نتیجه آن تحمیل خشونت است. این عدم تقارن در فهم غیرت برای زوج‌ها، بحران ساز است. خوانش مخاطبان از فیلم نیز دوگانه است. برخی از راویان، با شخصیت «ملیحه» در فیلم احساس همدلی می‌کردند چون زندگی شبیه او را تجربه کرده بودند و برخی دیگر فیلم را اغراق آمیز می‌دانستند. این امر نشان می‌دهد که درک مخاطبان از فیلم ملهم از تجربیات واقعی زندگی‌شان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's interpretation of masculine jealousy among the audience of “ Mali And Its Untraveled Paths Film”

نویسندگان [English]

  • Niloofar Aghaei 1
  • Ehsan Aqababaee 2
  • Masoud Kianpour 2

1 university of isfahan

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

"Jealousy" is a kind of cultural feeling and value in the Iranian family system. As cultural change has taken place over the past few decades, women's exposure to this notion has changed. This article seeks to interpret women's understanding of men's jealousy, and to this end the audience is based on the "Mali And Its Untraveled Paths Film". The data collection tool was semi-structured interview. To achieve the goal, the method of narrative analysis is used and the analysis technique is the method of William Lebow.
Given that women's interpretation of Jealousy is narrative, the findings show that women perceive Jealousy as a "necessary support."; That is, comprehensive support that comes with trust, lack of respect, lack of skepticism, and lack of skepticism. Women find this kind of jealousy necessary for their lives because they see it as a symbol of love and affection for their spouse. For women, men see jealousy as a kind of control over women and the result is violence. This asymmetry in understanding Jealousy for couples is a crisis. Audience reading is also a dual film. Some narrators sympathized with the character of "Malihea" in the film because they had lived through her life, while others considered the film exaggerated. This shows that the audience's perception of the film is inspired by their real-life experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Analysis
  • Interpretation of meaning
  • Iranian Cinema
  • jealousy
  • Audience research