مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات ارتباطی گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت تصویر به قدری در جهان اجتماعی افزایش یافته است که برخی از پژوهشگران و محققان دیداری بودن یا بصریت را وجه ممیزه فرهنگ مدرن می دانند. در حوزه ارتباطات زیست محیطی هم با توجه به پیچیدگی موضوعات، تصاویر این پتانسیل را دارد که با ساده کردن موضوعات توجه مخاطبین را به خود جلب کنند. بر این اساس موضوع این پژوهش استفاده کنشگران محیط زیست و روزنامه نگاران محیط زیست فعال در تلگرام از تصاویر برای فهم موضوع بحران آب در ایران است. بنابراین سوال پژوهش این است که تصاویر مورد استفاده در کانال های تلگرام بحران آب را در چه چارچوب های تعریف کرده اند؟ برای پاسخ به سوال فوق 17 کانال تلگرامی مرتبط با بحران آب ایران شناسایی شده است و تصاویر آنها در بازه زمانی فروردین 96 تا دی 97 استخراج شده است، سپس تصاویر کدگذاری اولیه شده است و بر اساس چارچوب های شناسایی شده در کل تصاویر، برای هر چارچوب 2 تصویر مورد تحلیل نشانه شناسی اجتماعی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از ان است که اقتصاد سیاسی آب، محیط زیست گرایی، عدالت زیست محیطیو امنیت زیست محیطی( آب )مهمترین چارچوب هایی هستند که برای تعریف بحران آب در تصاویر به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The visual and environmental communication: the social semiology of water crisis Images in telegram channels

نویسندگان [English]

  • farzad gholami 1
  • Saied Reza Ameli 2
  • Abdollah Bicharanlou 3

1 Social Communication Sciences of Tehran University

2 استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران

3 Assistant Professor, The University of Tehran

چکیده [English]

The importance of the image is so stressed in the social world that some researchers considered the visual as a distinctive feature of the modern culture. In the environmental communication, given the complexities of the issues, the images have the potential to capture the audiences’ attention by simplifying the issues. Therefore, the problem of this research is the journalists and environmental activists ‘usage of the images to understand the issue of water crisis in Iran. So that, the question we try to answer in this research is how the images in the telegram channels frame the water crisis in Iran. To answer the research question, 17 telegram channels related to water crisis in Iran identified and their images extracted in the time period of Fravardin 1396 to Day 1397. After images initial codification and frames identification in all the images, two images were analyzed based on social semiology for each frame. The findings suggest that water political economy, environmentalism, environmental justice and environmental security are important frames which were used for defining water crisis in the images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Visual
  • Environmental Communication
  • Social Seismology
  • Water Crisis