مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با‌ توجه به اهمیت تربیت‌جنسی در توانمندسازی و آگاه‌سازی کودکان، والدین به‌عنوان تسهیلگر نیازمند دریافت اطلاعات صحیح و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی جامعه هستند. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی بومی تربیت‌جنسی ازطریق رسانه برای آموزش، آگاه‌سازی و توانمندسازی والدین است؛ به‌طوری‌که ویژگی‌های فرم و محتوای تربیت‌جنسی رسانه‌ای شناسایی شوند. رویکرد پژوهش، کیفی است و از نظریه زمینه‌ای استفاده می‌کند. داده‌های حاصل از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 13 نفر از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران آموزش تربیت‌جنسی در رسانه به روش تحلیل خرد شامل کدگذاری باز و محوری تحلیل، و 646 برچسب مفهومی یا کدباز استخراج می‌شوند. این یافته‌ها بر اساس پرسش‌ها و اهداف پژوهش طبقه‌بندی و در مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها جای‌گذاری می‌شوند. محاسبه ضریب‌کاپای‌کوهن ‌(0.6)‌ حاکی‌ از پایایی قابل‌قبول داده‌هاست. نتایج نشان‌می‌دهند که وضعیت آموزش تربیت‌جنسی در رسانه‌های داخلی نیازمند توجه است. استفاده از قالب‌های رسانه‌ای مختلف با ارجحیت تلویزیون و پیام‌رسان‌های موبایلی، آموزش غیرمستقیم و متناسب‌سازی فرم ارائه اطلاعات با گروه‌های مختلف مخاطبان به‌عنوان ویژگی‌های فرمی در تربیت‌جنسی از طریق رسانه شناسایی می‌شوند. به‌لحاظ محتوایی نیز، متناسب بودن با فرهنگ و عرف جامعه، اتخاذ نگاه علمی به موضوع، لزوم آموزش خودمراقبتی و بدن‌آگاهی، پرهیز از افراط و تفریط و آموزش تدریجی واجد اهمیت معرفی می‌شوند. همچین نتایج نشان‌می‌دهند که برای توانمندسازی کودکان آموزش بهنگام، آموزش نقش‌های جنسیتی و ارائه الگوهای مناسب لازم هستند. در پایان براساس تحلیل داده‌ها «الگوی ارتباطی برنامه‌های آموزش تربیت‌جنسی در رسانه» ترسیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Native Model to develop media sexual education based on Iranian Cultural attributes

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Fouladband 1
  • Seyyed Zahra Ojagh 2

2 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Considering sexual education as an empowerment factor for children, parents as facilitators need to receive true and reliable information which be in line with cultural considerations. The objective of this study is recognizing native model of media sexual education that uncover characteristics of its form and content for educating, informing and empowering parents. For this, we used qualitative approach and grounded theory. Data gathered from 13 experts and practitioners, and analysed by using micro-analysis method including open and axical coding. 646 open codes and conceptual labels extracted. Cohen's kappa coefficient was calculated (0.6) which showed the acceptable reliability of the data. Research indicated that it is needed to pay attention to sexual education of children. Using of different media formats with the preference of television and mobile messengers; indirect education; and adaptation of information with different groups of audiences were identified as formal features in sexual-ity education through the media. being appropriate to the culture and customs of society; adopting a scientific view on the subject; the need for self-care and body awareness training; avoiding extreems; and gradual and step-by-step education were introduced as content’s attributes. also, timely education and awareness; education of gender roles; and providing role models are necessary in order to empower children. Finally, the "communication model of sexual education programs in the media" was drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual-ity Education
  • Native Model
  • Media messages
  • Parents
  • Children