مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار پژوهش هنر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

معانی گسترده‌ای از کودکی و تجربه‌های متنوعی از «گذر از کودکی» در داستان‌های کودک به عنوان یکی از اشکال متون فرهنگی که همگام با تحول در مفهوم کودکی دست‌خوش تغییر شده، بازتولید می‌شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی نحوه‌ی روایت «گذر از کودکی» در رمان «زیبا صدایم کن» است. پیش‌فرض اصلی این پژوهش آن است که رمان به مثابه محتوای رسانه‌ای به فهم مخاطب از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه شکل می‌دهد و بخش عظیمی از آن‌چه در نگرش اجتماعی و نگاه‌ کودکان به جهان پیرامون شکل می‌گیرد به سبب قابلیت درگیر شدن مخاطب، ریشه‌ در بازنمایی عرف‌های اجتماعی در این متن دارد. در مقاله حاضر سعی می‌شود به شیوه توصیفی- تحلیلی به پرسش‌ اصلی؛ گذر از کودکی در رمان «زیبا صدایم کن» چگونه روایت می‌شود؟ پاسخ داده ‌شود. رویکرد روایت‌شناسی با تلفیق الگوهای روایی ژنت و بارت به‌ دلیل ویژگی‌های ساختاری و محتوایی این رمان انتخاب شده است و علاوه بر بررسی ساختار روایی به دلالت‌های ضمنی در این پژوهش پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد،گذر از کودکی در این رمان به گونه‌ای روایت می‌شود که کودک باید به سرعت از مرحله‌ی کودکی گذر کند و در چهارچوب ساختارهای اجتماعی به عضو فعال جامعه تبدیل ‌شود اما خودِ کودک به دنبال ساختارشکنی است. جنبه‌های متنوعی از بازاندیشی در خویشتن که از ویژگی‌های بارز فردگرایی است، در این رمان بازگو می‌شود. رمان «زیبا صدایم کن» با تصویرسازی دنیای مستقل کودکی، روایت متفاوتی از کودکی به مثابه گروه خاص را بازگو می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A narrative analysis of “the transition to childhood” in children's literature A case study of Farhad Hassanzadeh’s “Call Me Ziba” novel

نویسندگان [English]

  • zeinab mosayyebi 1
  • mehdi(mehran) hejvani 2

1 Allameh Tabatabai University

2 Assistant Professor of Art Research at Islamic Azad University, Islamshahr Branch

چکیده [English]

The wide range of childhood and experiences from “the transition to childhood” are reproduced in child stories as one of the forms of cultural texts that have evolved along with the evolution of the concept of childhood. The main purpose of this article is to explore how to narrate the transition to childhood in the novel “Call Me Ziba”. The main premise of this research is that the novel is formed as a media content to the understanding audience from values and norms of society. In the present article, an attempt is made to answer the main question, how to narrate “the transition to childhood” descriptive-analytical manner. In this research, this novel is analyzed for its structural and content features with a narrative approach and a combination of two patterns, Génette and Barthes. In addition to exploring the narrative structure, connotation in this novel. results show; The transition from childhood in this novel is narrated in such a way that the child must quickly go through the stage of childhood and become an active member of society within the framework of social structures, but the child Looking for deconstruct. Various aspects of self-reflection, which are prominent features of individualism, are recounted in this novel. The narrative of the independent world of childhood in the form of hidden languages, special environments for children, creates a different image of childhood as a special group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood
  • The transition to childhood
  • Children's novel
  • Narrative analysis