مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل دانشگاه کاشان

2 مدیر گروه روان شناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چکیده

شبکه اجتماعی را می توان عرصه پیچیده از روابط انسانی قلمداد کرد که در عصر حاضر و در میان کنشگران اجتماعی ظهور کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اصلی تشکیل دهنده حوزه عمومی و تطبیق آن با شبکه اجتماعی تلگرام می باشد. این تحقیق با روش کیفی و بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفته است؛ برای این پژوهش در بازه زمانی یک هفته تعداد 9 گروه تلگرامی بصورت هدفمند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعات نشان می دهد شبکه اجتماعی تلگرام علارغم ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود که فرصت مناسبی برای انتشار و نقد و بررسی مطالب مربوط به واقیعت های اجتماعی، امکان آزادی بیشتر و ... را دارد. این شبکه را نمی توان به مثابه حوزه عمومی قلمداد کرد، اما می تواند به امر شکل گیری حوزه عمومی کمک شایانی داشته باشد. قابل ذکر است که از میان مولفه های حوزه عمومی؛ " مطرح شدن موضوعات مدنی" بیش از سایر مولفه ها به حوزه عمومی نزدیک شده است اما مولفه" آزادی بیان، برابری در گفتگو و ایجاد فضای گفتمانی" شکل تضیف شده و تغییر شکل یافته ای از حوزه عمومی را به نمایش می گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social networks (telegram) as an public sphere

نویسندگان [English]

  • ghasem meshkini 1
  • Asghar Ahmadi 2
  • sajjad marjani 3

1 Researcher of the Institute of Humanities and Social Studies

2 Director of Social Psychology, Research Institute for Humanities and Social Studies, ACECR

3 Researcher of the Institute of Humanities and Social Studies

چکیده [English]

The social network can be seen as a complex arena of human relationships that has emerged in the present and among social activists. The purpose of this research is to study the main components of the general field and its adaptation to the telegram social network. This research has been conducted using qualitative method and using content analysis approach. For this research, nine groups of telegrams have been selected and targeted for a week. Studies show that the social telegram network, despite its potential and actual capacities, offers a good opportunity to publish and critique social-rights issues, to have more freedom, and more. This network can not be considered as a public sphere, but it can contribute to the formation of the public sphere. It should be noted that among the components of the public sphere, the "raising of civil matters" has become more closely related to the public sphere than the other components, but the component of "freedom of speech, equality in dialogue and the creation of discursive space" is shaped and deformed Finds out the public sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public sphere
  • social networks
  • internet
  • telegram
  • conversation