مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این نوشتار قصد داریم حضور دو لایۀ زمانی را در مفهوم انقلاب در ایران بکاویم. این «همزمانی افق‌های نا‌همزمان»، لایه‌های متفاوت زمانی را ممکن کرد و در نهایت چیرگی و برتری یکی بر دیگری، تغییرات و دگرگونی‌های عظیمی را در مفهوم انقلاب در ایران به وجود آورد. انقلابِ ایران، که داستانی نو در اذهان ایرانیان بود، ابتداً انقلابی سیاسی بود: انقلابی ضداستبدادی که هدف عمدۀ آن برقراری آزادی بود. این انقلاب اما به سرعت به انقلابی اجتماعی تبدیل شد و لایۀ زمانی آن نیز تغییر کرد. آرمان آزادی، جای خود را به آرمان عدالت اجتماعی داد و امر اجتماعی بر امر سیاسی غلبه یافت. این دگرگونی معنایی و جابجایی مفهومی، لاجرم افق زمانی انقلاب را نیز تغییر داد. هدفی که در ابتدا دست‌یافتنی به نظر می‌رسید، به آینده‌ای دوردست حواله داده شد. انقلابی که هدف آن قابل تحقق می‌نمود، لاجرم به انقلابی جاودان و ابدی تبدیل شد. انقلاب جاودان باید تا محقق شدن آرمان امر اجتماعی ادامه پیدا کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emancipatory revolution and permanent revolution: A study into the semantic change of the concept of revolution in Iran

نویسنده [English]

  • amir Safari

Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In this article we are trying to explore two temporal layers in the concept of revolution in Iran. It’s my contention that simultaneity of the non-simultaneous, as expounded by the German historian Koselleck, made substantial changes in the concept of revolution. In its initial steps, the revolution in Iran was a political revolution which was aimed at establishing political freedom and a new political regime. But as Hannah Arendt has explained in her work “On Revolution”, the social gradually overcame the political. The ideal of the political freedom gave its way to social justice. This transformation and displacement of the semantic content of revolution ultimately changed the horizon of the revolution. A political revolution turned in a social revolution. The goal which seemed attainable at the beginning was sent to a distant future. And the political revolution turned into a permanent revolution. The permanent revolution was there to remain until the attainment of social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Political revolution”
  • ”social revolution”
  • “Arendt”
  • “simultaneity of the non-simultaneous”