مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع این مقاله درک کیفیتحکمرانی درایران است که درمیان استادان دانشگاه‌های تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران مطالعه شده است.  پرسش مقاله  حاضرآن است که: "درک استادان دانشگاه درباب کیفیتحکمرانی درایران چگونه است؟ ادبیات نظری متن حاضر بر تئوری حکمرانی خوب استواراست. روش پژوهش مقاله، پیمایش فازی است. واحدهای مشاهده صد نفراز استادان دانشگاههای تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران می‌باشد. شواهد تجربی دلالت برآن دارد که ارزش میانگین درک پاسخگویان در باب همه زیر مجموعه های  مفهوم کیفیت حکمرانی پایین تر از نقطه گذار (5.) است. این رابطه در باب شاخص کل کیفیت حکمرانینیز صادق است. بیشترین میزان داوری منفی مربوط به شاخص کنترل فساد است. شواهد تجربی نشان می دهد که بطور متوسط 67 درصد از پاسخگویان کیفیت حکمرانی را  درایران کاملا منفی تا عمدتا منفی ارزیابی کرده اند. تنها 3.1 از آنان کیفیت حکمرانی را کاملا خوب ارزیابی کرده اند و 12درصد پاسخگویان در نقطه گذار قرار دارند. نقطه گذارجایی است که بیشترین ابهام را از حیت این که آیا یک مورد بیشتر عضو یا غیرعضو است، دارد. این افراد درباب کیفیت حکمرانی خوب یا بد تردید دارند.  درواقع اکثریت پاسخگویان درک  منفی در باب کیفیتحکمرانی در ایران دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Quality of Governance in Iran

چکیده [English]

The subject of this article is the perception of quality of government in iran amoung professors of tarbiat modares university allameh tabatabai university and Tehran university .the question of this article is tat :how is the professors of university perception aboutquality of government in iran?. Theoretical literature is bades on the Good governance theory. The research method of this article is fuzzy survey. experimental units is 100 persons amoung professors of tarbiat modares university allameh tabatabai university and Tehran university. experimental evidence  indicates that the mean value of respondents perception about all sets of quality of government s concept is lower than cross-over point value. the most negative judjment is related to the control of corruption s index. Experimental data shows that on average 67 percent of responnents have been evaluating the quality of government in iran from absolutely negative   to  mostly negative and 3.1 percent of them have been evaluating totally good and 12 percent are in the cross-over point. Cross-over point is where the most ambiguity is observed regarding that if one or more cases are member or non member.these people have doubt about the good or bad quality of government. In fact most of the respondents have negative perception about quality of government in iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • responsibility
  • Rule of law
  • Efficiency
  • Transparency and Fuzzy method