مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی همه اقشار جوامع مختلف، به خصوص جوانان را به شدت در معرض فرایندهای جهانی شدن قرار داده است. این احتمال وجود دارد که دسترسی به پدیده‌های مدرن ارتباطی بر الویت‌ها و مطالبات اجتماعی افراد تأثیر داشته باشد. مقاله حاضر در پی آزمون رابطه قرار گرفتن در معرض فرایندهای جهانی شدن (عمدتاً وسایل اطلاعاتی و ارتباطی نوین) با مطالبات جامعوی است. برای این کار از الگوی نظری گیبینز و بوریمر و نیز هایبرت استفاده شده است. تحقیق بر این فرض استوار است که هر چه افراد بیشتر در معرض فرایند جهانی شدن قرار گیرند گرایش بیشتری به ارزش‌های مدرن پیدا می‌کنند و از آن طریق مطالبات جامعوی آن‌ها افزایش می‌یابد. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه‌ای 352 نفره از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در معرض فرایندهای جهانیقرار گرفتن با مطالبات جامعوی رابطه مستقیم(ضعیف) دارد و به صورت غیر‌مستقیم از مسیر پذیرش ارزش‌های مدرن مطالبات جامعوی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Being Affected by Globalization Process and its Relation with Societal Demands

چکیده [English]

The development of communication technologies has caused all segments of society, particularly the youth, being under the influence of globalization process. It is likely that having access to the new communication phenomena have some effects on the societal priorities and demands. This article is examining the relationship between being under the influence of globalization process (mainly modern information and communication media) and societal demands. To conduct the research the theory of Gibbins and Bo Reimer and also that of Hibbert has been applied. Accordingly, it is hypothesized that people who are under the influence of globalization process, are more likely to tend to modern values and consequently, are more likely to have societal demands.
The research conducted by a survey method with a 325 sample of university students of Tarbiat Moallem University of Tehran. The findings provide the support for the hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Process
  • Modern Values
  • Societal Demands
  • Modern Communication