مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله، پس از بررسی اصطلاح انسان‌شناسی ارتباطات، به موضوع غریزه به عنوان یکی از مسائل اصلی انسان‌شناسی ارتباطات پرداخته شده است. با معرفی سه غریزه جنسی، گرسنگی و ارتباطی به عنوان غرایز اصلی انسان، الگوی انسان‌شناسی ارتباطات ترسیم گردیده است. در ادامه با میانجی قرار دادن مفهوم فرهنگ، بحران فرهنگی بر اساس الگوی انسان‌شناسی ارتباطات ارائه شده تبیین گردیده است. در این چارچوب، میزان بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها عمده بررسی شده و نشان داده شده است که چگونه پارادایم غالب جهانی‌سازی بر سازوکارهای آن حاکم است. نهایتاً، دو پاردایم «توازن رسانه‌ای» و «ارتباطات میان‌فرهنگی» به عنوان پارادایم‌های رقیب جهانی‌سازی معرفی گردیده‌اند. کاربست این دو پارادایم بر سیاست‌گذاری رسانه‌ای نشان می‌دهد که جایگزینی پارادایم غالب جهانی‌سازی، دستاوردهای قابل‌توجهی در آرامش و ثبات فرهنگی جامعه خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medias Making Cultural Crisis in the Communication Anthropology Perspective Globalization and the Rival Paradigms

چکیده [English]

This paper after a consideration on the term of Communication Anthropology is engaged with the subject of Instinct as an important matter in communication anthropology. By introducing the three instincts sexual, hungry, and communication as the main human instincts, the communication anthropological pattern is depicted. Then by moderation of concept of culture, the cultural crisis of that pattern is explained. In this frame, the amount of making cultural crisis of Medias are considered and be shown the way which dominance paradigm of globalization govern the issues. Finally the two paradigms “Media Balance” and “Intercultural Communication” are introduced as the rival theories for Globalization. Applying these two paradigms in policy-making of media shows that their alteration instead of the dominance globalization paradigm will be so useful for cultural stability and calm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Anthropology
  • Instinct
  • Cultural Crisis
  • Policy Making of Media
  • globalization
  • Cross-Cultural Communication