مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

بسیاری از متفکران اجتماعی مانند: وبر، آدلر، گیدنز و بوردیو بر رابطه بین سبک زندگی و هویت و نقش سبک زندگی بر شکل‌گیری هویت پرداخته‌اند. با توجه به موارد فوق، هدف اساسی این مطالعه، تبیین مفاهیم سبک زندگی و هویت ملی و چگونگی پیوند آن‌ها در جامعه مورد مطالعه می‌باشد. بر این مبنا، مطالعه حاضر به بررسی رابطه سبک زندگی و هویت ملی پرداخته است.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی (social survey) بوده و داده‌های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه توأم با مصاحبه جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شهروندان شهر کاشان در سال 1389 می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند. برای سنجش متغیر سبک زندگی از پرسش‌نامه سبک زندگی کریستین مایرز (2004) پژوهش رسولی (1383) و برای سنجش هویت ملی از شاخص‌های پرسش‌نامه آزاد و غفاری(1383) و علیخواه (1383) استفاده شده است. اعتبار و روایی مقیاس‌های سنجش دو متغیر سبک زندگی و هویت ملی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و با توجه با نتایج آزمون (سبک زندگی 941/0=a) و (هویت ملی 780/0=a) مورد تأیید قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق و نتایج آزمون‌های آماری مربوطه، همبستگی معنادار بین دو متغیر سبک زندگی و هویت ملی (383/0=r) در سطح 99 درصد اطمینان را مورد تأیید قرار می‌دهد. همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه و با توجه به بتای استاندارد شده در ارتباط با رابطه هر یک از مؤلفه‌های سبک زندگی بر متغیر هویت ملی بیانگر بیشترین رابطه مؤلفه‌های قانون‌گرایی و پایبندی به ارزش‌ها، شرایط محل زندگی و نحوه گذران اوقات فراغت بر متغیر هویت ملی می‌باشد. میزان تأثیرگذاری متغیرهای فوق بر میزان هویت ملی به ترتیب 18/0، 21/0- و 19/0- درصد نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between Life Style and Amount of National Identity A Case Study on Kashan, 1389

چکیده [English]

This paper explains the concepts of Life-Style and Nation identity and their consolidations. The study is such a social survey and its data is gathered by questionnaire along with interview. Considered population is all citizens of Kashan on 1389 and 300 people are selected as sample society through a simple random sampling on the basis of Cochran model. To measure the Life Style variable the questionnaires of Christine Mayers (2004) and Rasouli (1383) are utilized and for measuring the National Identity the indicators of questionnaires of Azadarmaki and Ghafary (1383) and Alikhah (1383) are used. The reliability and validity of the two variables are confirmed by Chronback Alfa test. Results show the correlation between the variables is in the accuracy level of 99%. In addition, the results of multi-regression analysis show the effects of Low Obedience and Loyalty to Values, the Conditions of Residency, and the Leisure variables on the extent of National Identity are 18%, -21% and -19% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Style
  • National identity
  • Leisure style
  • Status Symbols
  • Family Roles
  • Roles
  • Loyalty to Values
  • Condition of Residency