مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

ایران را تشکیل می دهند در جامعه ی ایرانی در گستره ای وسیع مصرف می شوند. هر چند که این فیلم ها در پژوهش های فرهنگی رایج در کشور، چندان مورد توجه قرار نمی گیرند، اما بر اساس نظریه های فرهنگی متأخر، آنها متون فرهن گیِ متشکل از رمزگان ایدئولو ژیکی هستند که در برساخته شدن ادراک اجتماعی جمعی، نقشی اساسی دارند . بنابراین، سؤالی که مطرح می شود این است که فیلم های عامه پسند ایرانی از چه نوع ساختارهای روایی و ایدئولوژیکی برخور دارند؟ برای استنتاج ساختارهای روایی و ایدئولوژی ک فیلم های عامه پسند ایرانی، از یک روش شناسی نشانه شناسی » و « تحلیل ساختاری رولان بارت » که در برگیرنده « کیفی- ترکیبی » است، استفاده شده است . نتایج پژوهش، حاکی از آن است که « انتقادی جان فیسک در فیلم های عامه پسند ایرانی : 1. ساختار روایی، خطی و سه بخشی است، 2. بحران های اجتماعی که برخاسته از تنش های مابین سنت و تجدد در جامعه ایرانی هستند، مهم ترین مضامین را تشکیل می دهند، 3. عمدتاً به بازنمایی مسائلِ طبقه متوسط شهری می پردازند، 4. روایت در فضاهای مدرن شهری اتفاق می افتد، 5. تقابل های دوگانه، برخاسته از تقابل اس طوره ای خیر و شر هستند، 6. زن متجددِ تحول خواه، مهم ترین تیپ مطرح در آنهاست و 7. نقد سویه های سرکوبگرانه و آسیب شناسانه سنت و تجدد، مهم ترین دغدغه های ایدئولو ژیک مطرح در آنها، هستند.

عنوان مقاله [English]

The narrative and Ideological Structure of Iranian Popular Cinema(1376-1386)

چکیده [English]

Iranian popular films, as a type of national culture, are consumed vastly Iran. Although they are neglegted in common cultural studies is Iran, according to recent culture theories , they are some cultural texts including the ideological cods that they have an important role in the constrution of collective social perception. Therefore, a quastion that can be addressed is what the narrative and ideological structres of Iranian popular film are? In the process of  interpretation of the narrative and ideological structures of Iranian popular films I use a qualitative -syntactic method. this method includes Roland Barthes's analysis and John Fisk's critical semiology. The results show that in U Iranian popular Films:1- The narraitive structure is linear and three parts,2- crisis and social problems that based on the conflict between traditional and modern attitudes in Iran are the most importants, 3-most of them have represented urban middle class problems,4- narration is happen in modern urban spaces 5-reformist modern woman is the most represented character and 6- critic of pathological aspects of traditional and modern attitudes are the best ideological material.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative structure
  • Ideological structure
  • Iranian popular cinema
  • Cultural structure
  • Structural analysis
  • Critical seismology