مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توسعه و پیشرفت از جمله مفاهیم عامی است که بسیار درباره آن‌ها سخن به میان آمده است. تلاش برای شناخت راه‌های بومی رشد و پیشرفت از جمله دغدغه‌های اساسی جامعه ایرانی در زمان حاضر بوده است. علیرغم چنین تلاشی به نظر می‌رسد توجه به کنشگر و فاعل انسانی در امر توسعه مغفول واقع شده است. روایتی صحیح از کنشگری اقتصادی ایرانیان نه در زمان حال و نه در گذشته‌ی تاریخی موجود نیست. آنچه هست تنها استیلای تئوری‌های کلانی است که به طرق مختلف دلایل عدم پیشرفت را توضیح داده‌اند. از این‌روست که در این مقاله تأکید و توجه ویژه‌ای بر خصوصیات فردی ایرانی در حوزه اقتصاد به عمل آمده و تلاش گردیده این خصائص در مقایسه و تطبیق با اخلاق اقتصادی‌ِ روایت شده توسط ماکس وبر از دیگر ادیان و خصوصا دین پروتستان قرار بگیرد. شاید از منظر مقایسه بتوان به توصیف و تبیینی از چرایی‌‌ِ عدم پیدایش –روح سرمایه‌داری- در معنای وبری آن دست یافت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian economic culture and ethic in constitutional era

چکیده [English]

Development is one of general concepts that have been spoken highly about it. Trying to understand indigenous ways of development have been a major concern of Iranian society up to now. Despite these efforts, seems the actor and the subject has been neglected in the development. Not the present or the past history, true and complete story of Iranian economic activists is not available. The only thing is the hegemony of substantial theories that have explained non-development in different ways. Hence, this paper focuses on the Iranian economic characteristic and tries to compare and implement this feature to economic ethic narrated by Max Weber from other religions, particularly Protestant religion.  The objective is to achieve the description and explanation of the reason of non- appearance of spirit of capitalism as Weber pointed. The historical period chosen for this study is Naseri’s era up to rise of Reza Khan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Ethic
  • Economic Behavior
  • Spirit of Capitalism
  • Constitutional Era