مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انسان‌شناسی، علم مطالعه و شناخت علمی انسان است که به شناخت دانش فرهنگی، ارزش‌ها، هویت، باورها، فرهنگ، زبان، پدیده‌های طبیعی، دگرگونی‌های محیطی انسان در زندگی و غیره می‌پردازد. یکی از اهداف انسان‌شناسی، توصیف مسایل عینی و پدیده‌های مادی و غیرمادی است. انسان در ابتدا از زبان برای توصیف مسایل و پدیده‌ها استفاده کرده، سپس با عقل و تفکر برای مفاهیم ذهنی به توصیف آن پرداخت. آن چرا که انسان به صورت مشاهده سپس به تفسیر می‌پردازد از زبان بوده و آن را از نسلی به نسل دیگر چرخانده و می‌چرخانند. بنابراین توسعة فرهنگی و رابطة آن با زبان از قدیم بوده و هم‌چنان ادامه دارد. در تقسیم‌بندی این علم به یکی از شاخه‌های انسان‌شناسی فرهنگی می‌رسیم که زبان‌شناسی زیرشاخة این علم می‌باشد. لذا می‌توان گفت رابطة تنگاتنگ زبان و انسان‌شناسی، پیوند دو علمی است که با یکدیگر آمیخته و مکمل هم می‌باشند. هرچند وقتی از یک زبان صحبت می‌کنیم یعنی از یک فرهنگ صحبت می‌کنیم. پس زبان دریچة قلبی فرهنگ است، به گونه‌ای که فرهنگ از طریق یک نظام ارتباطی نمادین که آن را زبان می‌خوانند انتقال می‌یابد. به همین دلیل انسان‌شناسی برای شناخت فرهنگ، به شناخت فرایند درون‌فرهنگی، تودة مردم، دانش عامة مردم همان فولکلورها، آداب و رسوم، باورهای یک قوم یا ملت ازطریق آن شناخت، برای یافتن به آنچه در سراسر زندگی خود به افسانه‌ها، اسطوره‌ها روی آورده، تا به پاسخ پرسش‌ها دربارة انسان بپردازد. این موضوع با مطالعة رابطة انسان‌شناسی و نگاه آن به زبان و فرهنگ عامه،  قابل مطالعه و بررسی است که این نوشتار ‌آن را دنبال کرده و به‌صورت توصیفی، تحلیل این رهیافت‌ها برای مطالعات انسان‌شناسی و سهم زبان در فرهنگ چقدر است، هدف اصلی مقاله بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An anthropological view to language and folklore

چکیده [English]

Anthropology, the science of human studying and examining, studies the cultural knowledge, values, identity, beliefs, culture, language, natural phenomena and environmental changes of human. One of the functions of anthropology is to describe vivid events as well as material and spiritual phenomena. Human, firstly used language to describe issues and phenomena, and then described it by reason and mind for abstract ideas. Whatever observed formally and interpreted is language-based and transferred through generations. Hence, cultural development and its relationship with language has always existed and will. Linguistics is a subcategory of cultural anthropology. Therefore, is could be said that the close relationship between language and anthropology is the association of two science combined together to complement each other. Nevertheless, we are talking about one culture when talking about one language. Language, consequently the cultural window of the heart as culture transfers through a symbolic communication system named language. To provide answers for questions about humanity, anthropology studies the intracultural process, general public, people's general knowledge or folklore, customs, traditions and beliefs of a nation through those studies, legends and myths. The issue can be studied by establishing the relationship between anthropology and its viewpoint to language and culture of general public which is what follows. The article mainly aims to analyze these approaches descriptively for anthropological studies and to find the language share in culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Language
  • folklore
  • culture
  • cultural development