مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به دنبال مطالعة فنومنی از عناصر فرهنگی مرتبط با فرهنگ عامه همدانی تحت عنوان ضرب‌المثل است. این پژوهش می‌خواهد بداند که ضرب‌المثل‌های همدانی بیان‌کنندة کدام مسایل و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی برای شهر همدان می‌باشد. بنابراین، مقاله بر مبنای پژوهش‌های کیفی تهیه شده است. چارچوب نظری این مقاله نظریة تفسیر فرهنگی کلیفورد گیرتز است بر این مبنا مقاله حاضر اطلاعات جمع‌آوری شده را با توجه به زیر نظریه‌های تفسیرگرایی از جمله ساخت‌گرایی، کارکردگرایی، نشانه‌شناسی و معنی‌شناسی بهره می‌گیرد تا بتواند نقش زبان اجتماعی را برای فولکلور و ضرب‌المثل‌های همدانی ترسیم نماید.
هم‌چنین این پژوهش کیفی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز خود از تکنیک اسناد و مدارک و مصاحبه اپیزودیک بهره گرفته است. این مطالعه در نقاط سنتی شهر همدان مانند سیزده‌خانه، کولپا، سر دوگوران، چپرخانه، جولان، سرباشاقه، قلعه، سنگ شیر و... انجام شده است. مصاحبه‌های مربوط نیز با شهروندان سنتی همدان صورت پذیرفته است. لازم به یادآوری است که مصاحبه‌های صورت گرفته به‌صورت انتخابی و اشبایی انجام یافته است.
تفسیر یافته‌ها نشان می‌دهد که ضرب‌المثل‌ها در زمینه‌های گوناگون زندگی اجتماعی کاربرد دارند که شرح آن‌ها در متن مقاله خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Folklore as a means of cultural studies (Sample: Hamedani proverbs )

چکیده [English]

The present article pursues to study a phenomenon of cultural elements related to Hamedan folklore called proverb. It seeks to know which socio-cultural concepts and issues the Hamedani proverbs epitomize. Hence, it is accomplished through qualitative research. The theoretical framework of the article is Clifford’s cultural interpretation hypothesis. Accordingly, the data collected is in line with sub-theories of interpretivism including structuralism, functionalism, semiotics and semantics to dramatize the social language for folklore and Hamedani proverbs.
Furthermore, this qualitative research has utilized documentation technique and episodic interview to collect the required data. The study was conducted in the traditional areas of Hamedan like
Needless to say, the interviews were conducted randomly. Research interpretation indicates that proverbs apply in various subjects social life which will be described later in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Studies
  • folklore
  • proverb
  • social language
  • Interpretation