مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به تحلیل رابطه بین شغل، به عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های بشری و الگوی مصرف برخی کالاهای فرهنگی می‌پردازد. مطالعه مباحث نظری پیرامون ارتباط شغل با سبک زندگی و مصرف نشان می‌دهد که گروه‌بندی شغلی افراد به واسطه مؤلفه‌های ملموس و عینی سبک زندگی بر مصرف آن‌ها به ویژه مصرف فرهنگی تأثیرگذار است. یکی از متفکرانی که در این حوزه نظریاتی ارائه نمود، پی‌یر بوردیو است. همان‌طور که بوردیو تأکید داشت مصرف را باید مانند دسته‌ای اعمال اجتماعی و فرهنگی به عنوان راهی برای ایجاد تمایزات بین گروه‌های اجتماعی در نظر بگیریم. بر این اساس شغل افراد با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل نشان‌دهنده منزلت اجتماعی آن‌ها محسوب می‌گردد، به طور عامدانه یا غیرعامدانه عاملی برای در پیش گرفتن سبک متفاوتی از زندگی و نمایان ساختن آن به وسیله عینی ‌نمودنش به صورت استفاده از کالاهای فرهنگی خاص دیده می‌شود. به تعبیر دیگر مدل نظری تحقیق حاضر نشان می‌دهد که چگونه گروه‌های شغلی مختلف با انتخاب الگوی‌های خاص مصرفی تلاش دارند تا روش زندگی مجزایی را انتخاب کرده و خود را از دیگران متمایز سازند. در واقع این تمایزطلبی از طریق اثرگذاری شغل افراد بر مؤلفه‌های عینیت‌یافته سبک زندگی امکان‌پذیر می‌گردد. روش تحقیق این پژوهش تحلیل ثانویه بوده که در آن از اطلاعات ثانوی پیمایشی ملی که در کل استان‌های کشور اجرا گردید استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فرض‌های اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین گروه‌بندی شغلی از جمله دانشجو، کارمند، معلم، مهندس، کارگر، بازاری و... و میزان مصرف کالاهای فرهنگی همچون تلویزیون، ماهواره، کتاب، سینما و... مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between apartment complexes architecture and residents' Social Capital

چکیده [English]

This article studies the relationship between architecting of Apartment complexes with social capital amid residents in Ardabil city. The research is causal–correlation and examines respondents' views on this relationship (architecture and social capital). Population of the study is all residents who living in apartments with 3 stories and above (approximately 120000) and all flats and apartment complexes in Ardabil. Almost 430 people randomly selected as a representative sample and findings show that. Designing and architecture quality of apartment complexes affect residents' social capital. Designing and architecture quality of stories affect residents' social capital. Number of stories affects residents' social capital.
 Designing and architecture quality of neighbor units affect residents' social capital. Public and general spaces design in complexes affect residents' social capital. There is significant relationship between apartment security feeling and resident's social capital. And hypothesis that establishing position of apartment complexes affects residents' social capital was rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Architecture
  • apartment complexes
  • Common Spaces
  • Designing