مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی علوم اجتماعی دانشکاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینه حقوق و مسئولیت‌ها در یک اجتماع خاص است که اعضاء نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند. از مهمترین ابزارهای تحقق شهروندی رسانه‌ها هستند. در عصر حاضر و بر اثر نفوذ و گسترش وسایل ارتباط جمعی که پیام را با موضوعات متنوع، ساختارهای گوناگون و گستره جغرافیایی وسیع توزیع می‌کنند، نه تنها می‌توانند با اجرای برنامه‌های متعدد نقش آگاهی‌دهی به افراد جامعه را داشته باشند ، بلکه زمینه و بستر مناسب برای تحقق حقوق و مسئولیت‌های شهروندی را فراهم نمایند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی از نظریه‌های جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان حوزه ارتباطی و رسانه‌ای چون نظریه وابستگی به رسانه بال روکیج و دی‌فلور، نظریه شهروند پردازشگر پورتو، نظریه اقناع و آگاهی‌بخشی گیل و رادفر، نظریه پرورش گربنر، نظریه‌های کنش ارتباطی هابرماس، شهروندی مارشال، شهروندی پسامدرن فالکس و شهروندی پارسونز و دیگران استفاده شده است. در اجرای تحقیق روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه به کار رفته است. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که بین میزان استفاده از رادیو و تلویزیون با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و در میان رسانه‌ها، تلویزیون قویترین ارتباط را با میزان آگاهی از حقوق شهروندی داشته است، همچنین متغیرهای زمینه‌ای نظیر سن، جنس و تحصیلات افراد بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی‌شان تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media and citizenship: Study of relation between using Media (especially Radio and television considering knowledge about citizen rights in case studying of khorram Abad)

نویسندگان [English]

  • Malihe Shiani 1
  • Ebrahim Sepahvand 2

چکیده [English]

Citizenship is one of the most important political – Social ideas at Contemporary age. This concept is a reflection of expectations about rights and responsibilities in a special society which its members have toward each others, structures and society. Media is one of the most important tools of citizen rights. At the present age. And because of the influence and spreading Media which distribute the massage with variable subjects, different structures and wide geographical extent, it not only can play the role of informing people with different programs, but also it can provide a suitable bed to certain the rights and responsibilities of people. In this study, we are going to consider the relation of Media (Radio and television) to amount of knowledge about citizen rights by using of sociologists and commentators suggestions about Media such as " connection to Media theory by BalRokije & Difloor, Processor citizen theory by porto , satisfaction and informing theory by Gill and Radfar, Training theory by Gerbenner, relative action theory by Habermass… and the other citizen comments as: citizen tripartite rights by Marshal , Post modern citizen by Parsonez . weʼve applied the measuring method in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio – Television – Knowledge – citizenship rights