مطالعات فرهنگی و ارتباطات

قدرت، هویت و نظام آموزشی: بررسی برساخت هویت در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ایران

آزاده عبادی؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی؛ سید علی اصغر سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/jcsc.2022.129410.2158